X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4427
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego o stopień nauczyciela kontraktowego

Wrocław 2008/2009
Data rozpoczęcia stażu: - 01.09.2008r.
Przewidywane zakończenie stażu: - 31.05.2009r.

Posiadane wykształcenie: wyższe pedagogiczne
Specjalność: pedagogika opiekuńcza z terapią i wychowanie przedszkolne.

Cel podstawowy podejmowanego stażu: Uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

2. Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w placówce i sposobami jej prowadzenia.

3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki.

4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.

5. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego:
a) wewnątrzprzedszkolnego
b) pozaprzedszkolnego
c) samokształcenie

6. Wspomaganie rozwoju umysłowego i rozwijanie twórczych postaw dzieci.

7. Poznawanie sytuacji rodzinnej i wychowawczej podopiecznych, rozwijanie współpracy
z rodzicami.

Opracowany plan rozwoju zawiera zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku po zmianach z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


(§6 ust.1 pkt.1).

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego,
w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1. Poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania placówki, w tym:
a – sposób prowadzenia obowiązującej w placówce dokumentacji,
b – przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin

1. Poznanie procedury
awansu zawodowego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego: ustawy rozporządzenia;

- Poznanie wymagań dot. uzyskiwania stopnia nauczyciela kontraktowego;

- Śledzenie informacji w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie i awansowi zawodowemu nauczycieli.
- Rejestr przeanalizowanych przepisów:
Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r, stan prawny na dzień 15 sierpnia, po zmianach z dnia 25 lipca 2008r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 grudnia 2004r.,
po zmianie z dnia 16 listopada 2007 r.;

- Spis przydatnych stron Internetowych poświęconych edukacji;
- Bibliografia literatury pedagogicznej.
IX 2008r.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
- Ustalenie terminów hospitacji, oraz prowadzenia własnych zajęć.
- Kontrakt
- Harmonogram obserwowanych lub prowadzonych zajęć.
IX 2008r.

3. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi placówki.
- Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia.
- Plan Rozwoju Zawodowego.
IX 2008r.

4. Poznanie zadań i zasad funkcjonowania placówki.
- Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działania przedszkola:
Statut Przedszkola;
Plan nadzoru pedagogicznego;
Plan Pracy Opiekuńczo – Wychowawczo - Dydaktycznej;
Programu autorskiego dopuszczonego do użytku
Regulaminu Pracy i Wynagradzania;
Dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi
(dziennik zajęć, plany miesięczne, rozkład zajęć);
Regulamin Rady Pedagogicznej;
Regulamin Kontroli Wew.
Regulamin Wycieczek;
Regulamin Korzystania z ogrodu;
Regulamin Rady Rodziców.
- Analiza przepisów zewnętrznych:
Karta Nauczyciela ze zmianami z dnia 25 lipca 2008r.
Ustawa o systemie oświaty
Konwencja Praw Dziecka
Przepisów BHP
- Zgromadzone odpisy dokumentów.
- Wypis z zeszytów protokołów.
- Notatki własne.
IX/X 2008r.

5. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
- Zapoznanie się z rodzajem i sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej:
Dziennik zajęć
Karty obserwacji
- Prawidłowo prowadzona dokumentacja
IX 2008r.
-V 2009r.

6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu, oraz przepisami przeciw pożarowymi.
- Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie;
- Poznanie regulacji prawnych;
- Udział w szkoleniu zależny od harmonogramu szkoleń BHP.
- Notatki własne;
- Potwierdzenie odbycia szkolenia;
- Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa;
IX 2008r. –V 2009r.


(§6 ust.1 pkt.2, 3)

2. Uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze, co najmniej dwóch zajęć w miesiącu i omówić je z prowadzącym obserwowane zajęcia.

3. Prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora placówki, w wymiarze, co najmniej jednego zajęcia w miesiącu oraz omawiać je z osobą w obecności, której zajęcia zostały przeprowadzone.

1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
- Obserwacja zajęć i omawianie ich z prowadzącym.
- Harmonogram obserwowanych zajęć;
- Arkusz obserwacji;
- Notatki własne (spostrzeżenia, refleksje).
IX 2008r.
-V 2009r.
(raz w miesiącu)

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora przedszkola.
- Opracowanie scenariuszy zajęć;
- Konsultacje z opiekunem stażu;
- Ocena i analiza przeprowadzonych zajęć.
- Harmonogram przeprowadzanych zajęć;
- Opracowane scenariusze zajęć;
- Arkusze hospitacji;
- Notatki i wnioski
z rozmów.
IX 2008r.
-V 2009r.
(raz w miesiącu).

(§6 ust.1 pkt.4)

4. Uczestniczyć w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju placówki, w której odbywa się staż.

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego.
- Udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i placówki, organizowanych w ramach: WDN, WCDN.
- Zaświadczenia;
- Dyplomy; potwierdzające udział;
- Wpisy
w protokołach;
- Listy obecności.
IX 2008r.
-V 2009r.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Korzystanie z zasobów Internetu dotyczących edukacji;
- Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji, czytanie literatury i czasopism pedagogicznych;
- Spis stron Internetowych;
-Spis przeczytanej literatury fachowej i artykułów;

- Notatki własne.
IX 2008r.
-V 2009r.

3. Doskonalenie własnych działań pedagogicznych.
- Wykorzystanie zdobytych wcześniej umiejętności (podczas studiów i różnych kursów);
- Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej:
zapisy planów w formie elektronicznej;
redagowanie i drukowanie zaproszeń i różnych informacji dla rodziców;
opracowywanie programów pracy indywidualnej dla dziecka ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;
opracowywanie scenariuszy zajęć;
dokumentowanie zadań wynikających z rozwoju zawodowego w formie elektronicznej;
- Korzystanie z encyklopedii multimedialnej i Internetu;
Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie;
- Wzbogacanie bazy pomocy dydaktycznych.
- Opracowane plany pracy;
- Wzory zaproszeń;
- Kserokopie opracowanego planu pracy indywidualnej;
- Scenariusze zajęć;
- Teczka stażysty;
- Adres strony Internetowej;
- Wykonane pomoce dydaktyczne (zdjęcia).
IX 2008r.
-V 2009r.

4. Wymiana doświadczeń, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań.
- Rozmowy z innymi nauczycielami i rodzicami, dzielenie się wiedzą;
- Udział w spotkaniach dydaktycznych;
- Spotkania i rozmowy ze specjalistami w dziedzinie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
- Notatki własne;
- Spotkania indywidualne z rodzicami (zapis w dzienniku);
- Zajęcia otwarte dla rodziców,
- Potwierdzenia udziału
w spotkaniach.
IX 2008r.
-V 2009r.

5. Uczestniczenie w Radach Szkoleniowych, w ramach WDN.
- Udział w Radach Pedagogicznych
- Notatki własne.
- Scenariusze
IX 2008r.
-V 2009r.


§6 ust. 2 pkt.1

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin

1. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w przedszkolu, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami.
- Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych.
- Organizacja zajęć własnych.
- Wypisy z protokołów.
- Grafik pracy.
- Notatki własne.
IX. 2008r.
-V. 2009r.

2. Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Praktyczne zastosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć.
- Wpisy do dziennika.
- Scenariusze.
IX. 2008r.
- V. 2009r.

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, planów, scenariuszy zajęć, zdjęć.
- Dokumenty poświadczające realizację zadań związanych z rozwojem zawodowym.
IX 2008r –V 2009r.

4. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi placówki.
- Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg i stopień realizacji przyjętego planu rozwoju.
- Sprawozdanie z realizacji stażu.
V. 2009r.

5. Złożenie wniosku
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
- Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
- Teczka stażysty;
- Wniosek - dokumentacja
z realizacji stażu.
V 2009r.


§6 ust. 2 pkt.2

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki, w której odbywa się staż.

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin

1. Wdrażanie poznanych podczas szkoleń i studiów różnych metod pracy
z dziećmi, w celu wspierania ich rozwoju.
- Organizowanie środowiska stymulującego proces uczenia się w atmosferze partnerstwa, życzliwości i przyjaźni;

- Wykorzystanie w pracy elementów różnych metod:
prof. E. Grusczyk-Kolczyńskiej, Dziecięca Matematyka;
M.Bogdanowicz, Metoda Dobrego Startu;
W. Sherborne, Metoda Ruchu Rozwijającego;
P. Dennisona, Edukacyjna Gimnastyka Mózgu;
C. Orff, R. Laban, Metoda Twórczej Ekspresji Ruchowe;
Logorytmika;
Bajkoterapia;
Pedagogka Zabawy;
Drama.
- Zapisy w dzienniku;
- Zapisy w planach pracy i w scenariuszach zajęć;
IX 2008r.
-V 2009r.

2. Opracowywanie miesięcznych planów pracy zgodnie z zatwierdzonym programem.
- Udostępnianie opracowanych planów rodzicom;
- Wpisywanie opracowanych planów miesięcznych w dzienniku zajęć.
- Kserokopie opracowanych planów;
- Zapisy w dzienniku zajęć.
IX 2008r.
V. 2009r.

3. Aktywne uczestniczenie w życiu placówki poprzez realizację dodatkowych zadań w oparciu o plan roczny.
- Dokumentowanie ważnych momentów z życia przedszkola w Kronice Przedszkolnej;
- Wspieranie i współorganizowanie imprez okolicznościowych:
Mikołajki, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Turniej Wiersza, Turniej Tańca, Powitanie Wiosny, Święto Rodziny, itp.;
- Współorganizator i współprowadząca zajęć projektu edukacyjnego „Kolorowy Tydzień”
- Współorganizator i współprowadząca uroczystości z okazji Święta Bajkolandii.
- Zajęcia otwarte i integracyjne dla rodziców;
- Konsultacje dla rodziców;
- Dbanie o estetyczny, ciekawy i barwny wystrój Sali i Holu przedszkola (zgodnie z porą roku, tematyką, uroczystościami obchodzonymi w przedszkolu).
- Zredagowanie programu pracy Koła Plastycznego
- Prowadzenie zajęć Koła Plastycznego.
- Kserokopie kilku stron kroniki;
- Gromadzenie dokumentacji, zdjęcia;
- Projekt Edukacyjny, zdjęcia.
- Scenariusz uroczystości, zdjęcia.
- Zdjęcia, scenariusze;
-Zapisy w dzienniku, listy obecności;
- Zdjęcia.
- Program pracy Koła plastycznego.
- Scenariusze.
IX 2008r.
-V 2009r.
IV/V. 2009r.
V. 2009r.


§6 ust.2 pkt.3

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin

1. Zapoznanie ze sposobem gromadzenia informacji o środowisku podopiecznych z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.
- Konsultacje z opiekunem stażu;
- Rozmowy z kadrą pedagogiczną placówki.
- Notatki własne.
X/XI 2008r.

2. Poznanie sytuacji rodzinnej i wychowawczej wychowanków.
- Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne);
- Zorganizowanie stałych godzin konsultacji z rodzicami.
- Informowanie rodziców, na bieżąco, o postępach i zachowaniu się dziecka.
- Przygotowanie referatu na spotkanie z rodzicami.
- Zeszyt kontaktów z rodzicami;
- Notatki własne.
- Referat
IX 2008r.
-V 2009r.

3. Aktywna współpraca ze specjalistami pracującymi w przedszkolu (logopeda, rytmik, lektor jęz. angielskiego, itp.) oraz w poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
- Rozmowy;
- Wymiana informacji.
- Zorganizowanie spotkania rodziców z pedagogiem.
- Notatki własne.
IX 2008r.
-V 2009r.

4. Obserwacja i analiza możliwości dziecka.
- Dokumentowanie obserwacji;
- Praca wyrównawczo-kompensacyjna z dzieckiem słabszym;
- Praca z dzieckiem zdolnym.
- Arkusz obserwacji dziecka;
IX 2008r.
-V 2009r.

5. Pogłębianie wiedzy
i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb dzieci.
- Czytanie literatury pedagogicznej
i psychologicznej.
-Wykaz przeczytanych pozycji.
IX 2008r.
-V 2009r.


§6 ust.2 pkt.4

4.Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora i omawianie tych zajęć.
- Omawianie przeprowadzonych zajęć.
- Wyciąganie wniosków do pracy.
- Scenariusze zajęć prowadzonych przez opiekuna.
- Arkusze obserwacji zajęć.
- Wnioski i uwagi do dalszej pracy.
IX. 2008r.
-V. 2009r.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
- Obserwacja zajęć według wcześniej ustalonych zasad.
- Zwrócenie uwagi na dobór metod i form pracy.
- Arkusze obserwacji zajęć.
- Wnioski z obserwacji.
- Notatki własne.
IX. 2008r.
V. 2009r.

3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
- Uwzględnienie opinii opiekuna na temat sposobu prowadzenia zajęć oraz indywidualnej pracy z dziećmi.
- Wdrożenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
IX. 2008r.
V. 2009r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.