X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44240
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko:
Pełniona funkcja: wychowawca świetlicy
Czas trwania stażu: 01.09.2017r. – 31.05.2020r.
Opiekun stażu:

Cel główny stażu:
Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Opracowany plan rozwoju zawodowego zawiera zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz.U.z 2006r. Nr 97, poz.674, z późn. zm.).

Cele:
- poznanie procedury awansu zawodowego;
- wzbogacenie swojego warsztatu pracy;
- doskonalenie własnych umiejętności w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;
- współpraca ze środowiskiem lokalnym;
- dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Rozporządzenie MEN § 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania do wykonania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Formy realizacji:
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
Termin:
VIII – IX 2017r.
Sposób dokumentowania:
- przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- opracowanie planu rozwoju zawodowego

Zadania do wykonania
2. Współpraca z opiekunem stażu.
Formy realizacji:
- Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram)
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wnioski z obserwacji).
-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, analiza).
Termin:
IX 2017r.
cały okres stażu
Sposób dokumentowania:
- kontrakt
- harmonogram współpracy

Zadania do wykonania
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Formy realizacji:
- Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych
- Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli
Termin:
cały okres stażu
Sposób dokumentowania:
- zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale
w szkoleniach
- potwierdzenie udziału w spotkaniach

Zadania do wykonania
4. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
Formy realizacji:
- Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki
- Tworzenie pomocy dydaktycznych (np. plansze, rekwizyty, karty pracy)
- Sporządzanie i gromadzenie scenariuszy zajęć
Termin:
systematycznie w okresie całego stażu
Sposób dokumentowania:
- zbiór scenariuszy zajęć
- przykładowe pomoce dydaktyczne

Zadania do wykonania
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Formy realizacji:
Wpisy w dziennikach zajęć świetlicowych
Termin:
w ciągu stażu
Sposób dokumentowania:
dzienniki zajęć świetlicowych

Zadania do wykonania
6. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej świetlicy
Formy realizacji:
Opracowanie wraz z innymi nauczycielami świetlicy rocznego planu pracy świetlicy, uwzględniającego specyfikę zdań szkoły, jej zasoby oraz potrzeby uczniów. Dostosowywanie własnych działań do bieżących potrzeb.
Termin:
wrzesień każdego roku w trakcie trwania stażu
Sposób dokumentowania:
Roczny plan pracy świetlicy

Zadania do wykonania
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Formy realizacji:
- Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
- Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym
Termin:
- cały okres stażu
- V 2020r.
- VI 2020r.
Sposób dokumentowania:
- wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
- potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji
- treść sprawozdania
- wniosek wraz z dokumentacją formalną

§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania do wykonania
1. Poznawanie środowiska uczniowskiego.
Formy realizacji:
- Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów
- Przeprowadzenie rozmów na temat sytuacji rodzinnej wychowanków
- Obserwacja i analiza możliwości uczniów
- Kontakty z rodzicami ( indywidualne,, współpraca z wychowawcami klas).
- Rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
- Konsultacje z innymi nauczycielami.
- Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
- Indywidualne rozmowy z uczniem.
Termin:
cały okres stażu
Sposób dokumentowania:
bieżąca dokumentacja (adnotacje w dzienniku), notatki

Zadania do wykonania
2. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.
Formy realizacji:
- Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę i organizacje pozaszkolne.
- Przygotowywanie uczniów i prowadzenie szkolnych konkursów.
- Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.
- Upowszechnianie kultury teatralnej, literackiej i filmowej, wyjścia do różnych instytucji kulturalno – oświatowych na terenie miasta, udział w konkursach.
- Organizowanie uroczystości w świetlicy ( Andrzejki, Dzień Matki, Dzień Dziecka)
Termin:
cały okres stażu (według potrzeb)
Sposób dokumentowania:
- notatki
- adnotacje w dziennikach

Zadania do wykonania
3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
Formy realizacji:
- Realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
- Opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
- Rozwijanie uzdolnień uczniów objętych opieką świetlicową
- Planowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie
- Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
- Współpraca z wychowawcami klas
Termin:
cały okres stażu (według potrzeb)
Sposób dokumentowania:
- program profilaktyczny szkoły
- scenariusze zajęć
- notatki własne
- zapisy w dzienniku

§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania do wykonania
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej.
Formy realizacji:
- Dokumentowanie przebiegu stażu
- Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
- Przygotowanie materiałów dydaktycznych na komputerze
- Przygotowywanie dyplomów
- Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem rzutnika, Internetu, komputera
Termin:
cały okres stażu
Sposób dokumentowania:
- scenariusze, dyplomy
- plany pracy
- testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera
- zapisy w dzienniku

Zadania do wykonania
2. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
Formy realizacji:
- Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym
- Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/ i innych
Termin:
cały okres stażu
Sposób dokumentowania:
strona internetowa (wydruki)

§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania do wykonania
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
Formy realizacji:
Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
Termin:
cały okres stażu
Sposób dokumentowania:
potwierdzenia udziału (zaświadczenia)

Zadania do wykonania
2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Formy realizacji:
- Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
- Sporządzanie notatek z przeczytanych książek
- Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej
Termin:
cały okres stażu (na bieżąco)
Sposób dokumentowania:
- notatki z literatury
- potwierdzenie opiekuna stażu

Zadania do wykonania
3. Rozpoznawanie środowiska wychowawczego uczniów, efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki.
Formy realizacji:
- Umiejętne rozwiązywanie napotkanych trudności wychowawczych w pracy z uczniami przebywającymi w świetlicy
- Prowadzenie rozmów z rodzicami, wychowawcami klas, nauczycielami a także z pedagogiem i psychologiem szkolnym celem uniknięcia zaobserwowanych trudności wychowawczych.
- Zastosowanie właściwych metod wychowawczych w pracy z dzieckiem.
Termin:
cały okres stażu (na bieżąco)
Sposób dokumentowania:
- notatki
- zapisy w dzienniku

§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Zadania do wykonania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
Formy realizacji:
- Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
statutu szkoły wraz z WZO,
Programu Wychowawczego Szkoły i innych
uwzględnianie zadań określonych przez wymienione dokumenty w planowaniu pracy świetlicy.
Termin:
cały okres stażu
Sposób dokumentowania:
- potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów
- znajomość przepisów
- dokumentacja szkolna

Zadania do wykonania
2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
Formy realizacji:
- Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach samokształceniowych
- Praca w komisjach powoływanych w szkole
- Organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych
Termin:
cały okres stażu
Sposób dokumentowania:
- listy obecności
- potwierdzenia
- sprawozdania

Zatwierdzam do realizacji:

.................................... ....................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.