X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44181
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Podstawowy cel podejmowanego stażu:
uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego

Akty prawne:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

§ 7 ust.1, pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

L.p. Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Uwagi o sposobie dokumentowania
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej; współpraca z gronem pedagogicznym - współpraca z dyrektorem i nauczycielami;
- udział w spotkaniach zespołu edukacji matematyczno-przyrodniczej
- analizowanie oraz dokonywanie w miarę potrzeb aktualizacji dokumentów szkoły w ramach pracy w zespole ds. zmian w statucie i dokumentacji szkoły;
- praca w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej;
- rozwiązywanie zaistniałych problemów;
- dzielenie się własnymi spostrzeżeniami na temat analizowanych zagadnień;
- aktywna współpraca w realizowaniu planowanych działań;
- pomoc przy organizacji pracy szkoły;
- przygotowywanie uroczystości szkolnych i imprez wynikających z planu pracy szkoły na dany rok szkolny.

2. Współpraca z Radą Rodziców - przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców podczas pierwszego zebrania z rodzicami;
- uczestniczenie w miarę potrzeb w rozmowach z klasową Radą Rodziców, dotyczących współpracy z placówką i niesienia jej pomocy w sprawach wychowawczych oraz materialnych;
- pozyskiwanie darowizn, sponsorów zakupu potrzebnych artykułów i okolicznościowych upominków dla uczniów;
- w porozumieniu z klasową Radą Rodziców dokonywanie doposażenia sali poprzez pozyskiwanie darowizn, sponsorów;
- planowanie i współorganizowanie imprez dla uczniów, np. uroczystość wigilijna, bal karnawałowy, pikniku rodzinnego;
- włączanie rodziców do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły i klasy;
- planowanie i organizowanie wyjść i wycieczek klasowych dla uczniów np. do muzeum, kina, teatru.

3. Poznawanie środowiska uczniów oraz rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym. - aktywna współpraca z rodzicami;
- rozmowy indywidualne, konsultacje z rodzicami;
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
- informowanie na bieżąco rodziców o rozwoju ucznia, osiągnięciach, postępach, problemach;
- zorganizowanie imprez integracyjnych oraz uroczystości dla uczniów i rodziców: uroczystość wigilijna, Dzień Rodziny, piknik rodzinny;
- współpraca z pedagogiem, pielęgniarką szkolną, nauczycielami;
- zapoznanie się z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów, mających trudności w nauce;
- w miarę potrzeb wskazywanie rodzicom placówek w środowisku lokalnym, świadczących pomoc rodzinom np. proponowanie konsultacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- zapoznawanie się z wszelkimi rozporządzeniami dotyczącymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wdrażanie ich w pracy;
- systematyczna, wnikliwa obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych np. w czasie wyjść, wycieczek;
- podejmowanie działań na rzecz środowiska np. akcje charytatywne, na rzecz środowiska naturalnego, zajęcia i prace porządkowe w ogrodzie szkolnym

4. Realizacja zadań opiekuńczo - wychowawczo – dydaktycznych. - organizowanie imprez integracyjnych oraz uroczystości dla uczniów i rodzin:
- kiermasz bożonarodzeniowy;
- uroczystość wigilijna;
- kiermasz wielkanocny;
- Dzień Rodziny;
- Piknik rodzinny.
- organizowanie imprez tematycznych:
- Dzień Ziemi
- Dzień Zdrowego Żywienia;
- Dzień Tolerancji;
- Święto Halloween;
- zabawa Andrzejkowa;
- bal karnawałowy;
- Dzień otwarty;
- święto szkoły – pasowanie na sportowca.
- udział oraz organizowanie konkursów o tematyce przyrodniczej;
- organizowanie wyjść, wycieczek;
- dokonywanie systematycznych zapisów w dzienniku lekcyjnym;
- realizacja rozkładów materiału w oparciu o podstawę programową, przyjęty program nauczania i indywidualne potrzeby oraz możliwości uczniów;
- wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
- prowadzenie pogadanek, prelekcji z zakresu promocji zdrowia i bezpieczeństwa.

§ 7 ust.1, pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

L.p. Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Uwagi o sposobie dokumentowania
1. Aktualizacja wiedzy na temat procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Karta Nauczyciela;
- Ustawa o systemie oświaty.
- Ustawa Wprowadzająca Prawo Oświatowe
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe
- Ustawa z dnia 26 października 1982r. – o postępowaniu w sprawach nieletnich

2. Uczestnictwo w wewnętrznym doskonaleniu zawodowym Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych w procesie funkcjonowania szkoły oraz poprzez aktywny udział w:
- zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli (lekcje koleżeńskie);
- zajęciach opiekuna stażu;
- wymiana doświadczeń w czasie spotkań szkolnych zespołów zadaniowych;
- udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej i wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, pomoc w trudnych sytuacjach, wspólne rozwiązywanie problemów;
- udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli – szkoleniowe rady.

3. Udział w różnych formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego - monitorowanie ofert doskonalenia: ŁCDNiKP, WODN;
- udział w: zajęciach otwartych, warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, kwalifikacyjnych m in., konferencjach szkoleniowych, zespołach metodycznych;
- systematyczne monitorowanie ofert wydawniczych;
- zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną, związaną z przedmiotem zainteresowań oraz własnymi potrzebami;
- korzystanie z edukacyjnych publikacji i portali w Internecie;
- tworzenie własnego warsztatu pracy np. materiałów dydaktycznych: scenariuszy, kart pracy, pomocy.

4. Wzbogacanie wiedzy i umiejętności , doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy - utworzenie własnej bazy materiałów z różnych źródeł;
- wzbogacanie bazy materiałów dydaktycznych przydatnych na zajęcia edukacji przyrodniczej
- wymiana doświadczeń z nauczycielami, wychowawcami, pracownikami szkoły;
- wdrażanie nowych, ciekawych form i metod pracy.

5. Wykorzystywanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela - przygotowanie potrzebnych dokumentów, pomocy dydaktycznych, kart pracy;
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, rzutnika,
- wykorzystanie multipodręcznika, e- podręczników;
- odtwarzanie filmów edukacyjnych;
- przygotowywanie prezentacji;
- prowadzenie dziennika elektronicznego;
- korespondowanie z Rodzicami poprzez system LIBRUS;
- prowadzenie na bieżąco korespondencji zawodowej pocztą mailową.
- korzystanie z zasobów Internetu.

§ 7 ust.1, pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1. ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela- przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż

L.p. Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Uwagi o sposobie dokumentowania
1. Uwzględnienie przepisów prawa oświatowego dotyczących pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu;
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r. poz.59)
- Karta Nauczyciela;
- rozmowy z dyrektorem;
- konsultacje z opiekunem stażu i doradcą metodycznym;
- opracowanie planu rozwoju zawodowego;
- wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Wspomaganie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2. Analizowanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
Analiza dokumentacji szkoły:
- Statut Szkoły;
- Program Profilaktyczo-wychowawczy
- Plan pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018; oraz dalszy okres stażu;
- Program rozwoju szkoły;
- Rozkład materiału
- regulaminów, np.: rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, nauczyciela dyżurującego, Wewnątrzszkolne zasady oceniania (WZO), regulaminu pracy
- w miarę potrzeb uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań lub modyfikacji.

3. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty - uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej;
- udział w pracach zespołu ds. zmian z statucie i dokumentacji szkoły i zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej;
- uczestnictwo w zespole edukacji matematyczno-przyrodniczej

Niniejszy plan rozwoju zawodowego jest dokumentem otwartym, dlatego w trakcie realizacji może ulec zmianom za zgodą Dyrektora szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.