X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44179
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - nauczyciel wspomagający

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Stanowisko: Nauczyciel wspomagający
Dyrektor:
Nazwa i adres szkoły:
Data rozpoczęcia stażu: 02.09.2019r.
Czas trwania stażu: 02.09.2019r. – 02.06.2020r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Cel główny: Uzyskanie awansu stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Uczestnictwo jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela oraz omawianie ich
z prowadzącym obserwowanych zajęć.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu/dyrektora przedszkola oraz omawianie ich z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone.
4. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metod i form pracy.

PLAN DZIAŁANIA
Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 1
Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Przedszkola

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 26.07.2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
IX 2019
Znajomość wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.

2.Poznanie organizacji i zadań oraz zasad pracy przedszkola.
Poznanie dokumentów obowiązujących w przedszkolu.
Udział w radach pedagogicznych, zespołach samokształceniowych, spotkaniach formacyjnych.
Analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej:
a) Statut Przedszkola,
b) Przedszkolny Program Wychowawczy.
c) Plan pracy przedszkola w roku 2019/2020,
d) Regulamin Rady Pedagogicznej,
e) Dokumentacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej,
f) Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego- podstawa prawna
g) Program profilaktyki logopedycznej
h) Program promocji zdrowia
i) Program grupy turystycznej
IX 2019
Cały okres stażu
Znajomość dokumentacji obowiązującej w przedszkolu.

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowy dotyczące przebiegu stażu; zawarcie kontraktu z opiekunem.
IX 2019
Podpisany kontrakt.
Opracowanie zasad współpracy.

4. Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu.
Udział w szkoleniu BHP.
IX 2019
Zaświadczenie.

5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy.
Cały okres stażu
Miesięczne sprawozdania przez cały okres stażu, teczka stażysty.

6. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian w planie rozwoju; autoanaliza, autorefleksja.
Maj 2020
Sprawozdanie z realizacji stażu.

Zgodnie z:§ 6 ust. 2 pkt. 2
Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w szczególności realizację podstawy programowej

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu co najmniej raz w miesiącu  rozmowa z opiekunem stażu
 notowanie spostrzeżeń
 wyciągane wniosków
 opracowanie scenariusza zajęć
 dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków (Metody pracy: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania, oglądowe, kierowana własną działalnością dziecka.
Formy: Formy pracy: zabawa, praca, spacery i wycieczki, uroczystości, kontakty okolicznościowe- indywidualna, z całą grupą, w małych grupach)
Raz w miesiącu
Scenariusze z przeprowadzonych zajęć.
Wpis do harmonogramu.
Wnioski własne.
Spostrzeżenia opiekuna stażu.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Obserwowanie zajęć.
Omówienie i zapisanie wyników obserwacji
Cały okres stażu
Wnioski, refleksje po przeprowadzonej lekcji.

3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy.
Spotkania z opiekunem stażu/ dyrektorem po przeprowadzonych zajęciach.
Cały okres stażu
Wnioski, refleksje po przeprowadzonej lekcji.

4. Stworzenie własnego warsztatu pracy.
- Gromadzenie bazy materiałów, pomocy dydaktycznych, tekstów do gazetek, testów, literatury dziecięcej.
Cały okres stażu
Teczka stażysty:
scenariusze zajęć, uroczystości, sprawozdania, wykonane pomoce dydaktyczne, dyplomy, zaproszenia, karty pracy.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 3
Rozpoznawanie potrzeb dzieci oraz indywidualizowanie nauczania

1. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci.
- systematyczna współpraca rodzicami dziecka,
- obserwacja ucznia, analiza wytworów jego pracy, przygotowywanie kart obserwacji
- nawiązanie współpracy z psychologiem przedszkolnym oraz logopedą
Cały okres stażu
Notatki własne, wnioski sformułowane po zapoznaniu się z dokumentacją.

2. Indywidualizacja nauczania.
- opracowanie planu pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
- uwzględnienie w pracy różnorodnych form i metod,
- dostosowanie realizacji programów nauczania, programu wychowawczego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych,
- zadania rozbudzające aktywność twórczą i samodzielność dziecka,
- współpraca z opiekunem stażu przy przeprowadzaniu i opracowaniu diagnoz,
- pomoc przy sporządzaniu opinii i oceny opisowej.
Cały okres stażu
Dokumentacja szkolna, plan pracy z uczniem, scenariusze i konspekty zajęć, wnioski i uwagi do realizacji, IPET, karty pracy z odpowiednimi poziomami trudności, pomoce dydaktyczne, wzory testów diagnozujących.

3. Samodoskonalenie się poprzez studiowanie literatury pedagogicznej i kierunkowej.
 samodoskonalenie się poprzez studiowanie literatury pedagogicznej oraz kierunkowej.
 wykonywanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych dostosowanych do realizowanych tematów
Cały okres stażu
Notatki własne.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 4
Stosowanie w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

1. Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki podczas zajęć.
Prezentowanie wiedzy podczas prowadzenia zajęć.
Cały okres stażu
Notatki własne, scenariusze zajęć, karty pracy, wykonane pomoce dydaktyczne.
2. Wykonanie powierzonych zadań oraz czynności dodatkowych.
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, udział w zajęciach edukacyjno-wychowawczych
- współorganizowanie konkursów i uroczystości:
• Pasowania na starszaka
• 11 Listopada Dzień Niepodległości
• Dzień Babci i Dziadka
• Dzień Mamy i Taty
• Dzień Edukacji Narodowej
• Spotkanie z Mikołajem
• Zabawa Karnawałowa
- przygotowanie gazetek ściennych
• „Dyżury”- zadania do wykonania
• założenie kalendarza urodzin
• „ Pogoda dnia”
Cały okres stażu
 wykonywanie scenariuszy
 wykonywanie dekoracji
 zdjęcia na stronę przedszkola z uroczystości

4. Spotkania i rozmowy z rodzicami.
 konsultacje indywidualne,
 zebrania grupowe z rodzicami,
 spotkania okolicznościowe,
 warsztaty Świąteczne
 informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
 zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola
 wspólne organizowanie uroczystości
Cały okres stażu
Notatki ze spotkań i rozmów.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 5
Wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego

1. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym.
 Uczestnictwo w spotkaniach zespołu samokształceniowego i szkoleniowych radach pedagogicznych,
 Poznawanie i wykorzystywanie nowych aktywizujących metod pracy z grupą
 Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki wychowawczej i pracy z grupą
 Przygotowywanie materiałów na zajęcia
 Udział w szkoleniach i kursach:
• Kodowanie na dywanie
 Indywidualizacja pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym- praca
z dzieckiem w wieku przedszkolnym
 Studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Cały okres stażu
Certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu/kursie.
Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu/kursie.

2. Samodoskonalenie poprzez lekturę materiałów pedagogicznych i fachowych.
 lektura materiałów pedagogicznych
 czytanie czasopism, literatury i portali internetowych o tematyce pedagogicznej ( Nauczyciel Przedszkola, Bliżej przedszkola, Sensoryczny piękny Świat, portal internetowy- Kreatywna Edukacja, Nauczycielki Przedszkola, K. Wlaźnik- wychowanie fizyczne w przedszkolu, R. Kaufman Autyzm- przełom w podejściu)
Cały okres stażu
Notatki własne.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 6
Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i informatycznych

1. Przygotowywanie dokumentacji przedszkolnej w wersji elektronicznej.
Dokumentacja przedszkolna w wersji elektronicznej- przygotowywanie miesięcznych planów, sprawozdań
Cały okres stażu
Dokumenty w wersji elektronicznej.
2. Przygotowywanie dyplomów dla dzieci.
Dyplomy dla dzieci z okazji np. Dzień Przedszkolaka, zakończenia roku szkolnego oraz konkursów i uroczystości przedszkolnych.
Cały okres stażu
Wzory dyplomów.
3. Przygotowanie prezentacji multimedialnej
- Prezentacja multimedialna,
- Prowadzenie interaktywnych zajęć za pomocą „ Magicznego dywanu”,
- Oglądanie bajek terapeutycznych
Cały okres stażu
Prezentacja multimedialna.

4. Korzystanie z urządzeń elektronicznych oraz programów komputerowych podczas zajęć z dzieckiem. - Wykorzystywanie urządzeń elektronicznych podczas zajęć (komputer, tablet, tablica interaktywna w celu utrwalania i poszerzania zagadnień omawianych na lekcjach),
- korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli i poświęconych dydaktyce, awansowi zawodowemu, rewalidacji, przepisom oświatowym.
Cały okres stażu
Zdjęcia, prezentacje.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 7
Omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu.
Cały okres stażu
Własne notatki, wnioski.
Wpis do harmonogramu.
2. Omówienie obserwowanych zajęć lekcyjnych.
Rozmowy z opiekunem stażu.
Cały okres stażu
Własne notatki, wnioski.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu bądź dyrektora przedszkola.
 opracowanie konspektu zajęć, konsultacje
 prowadzenie zajęć, wykorzystaniem różnorodnych metod, form pracy.
Cały okres stażu
Konspekty z przeprowadzonych zajęć.
Ewaluacja po przeprowadzonych zajęciach.
Wnioski własne.

4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy.
 omawianie zajęć z opiekunem stażu/dyrekcją,
 analiza mocnych i słabych stron,
 autorefleksja, samoocena.
Cały okres stażu
- dokumentacja z efektów własnej pracy z uwzględnieniem opinii opiekuna stażu

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 8
Znajomość środowiska dzieci i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym

1. Zapoznanie się z Programem Wychowawczym przedszkola
Analiza dokumentu.
IX, X 2019
Notatki własne.

2. Znajomość potrzeb rozwojowych dzieci i ich środowiska.
- rozmowy z dzieckiem i rodzicami,
- konsultacje z nauczycielami, specjalistami: psychologiem oraz logopedą przedszkolnym w celu uzyskania informacji o dziecku,
- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Cały okres stażu
Notatki własne, dokumentacja przedszkolna.

3. Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Współpraca z wychowawcą grupy oraz psychologiem przy aktualizacji i tworzeniu Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.
Określenie dalszej pracy z dzieckiem z uwzględnieniem jego możliwości psychofizycznych.
Cały okres stażu
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, dokumentacja przedszkolna ucznia.

4. Współpraca z rodzicami.
Spotkania z rodzicami oraz rozmowy indywidualne.
Wspieranie rodziców
w rozwiązywaniu problemów pojawiających się u dzieci- rozmowy, informacje na tablicy, konsultacje Cały okres stażu
Lista obecności podczas spotkań.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 nawiązanie współpracy z instytucjami: Komendą Policji, Strażą Pożarną, Szkołą.
 udział w programach (edukacyjnych) ekologicznych: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi
 Schronisko dla zwierząt
 Gminny Ośrodek Kultury
Cały okres stażu
Dokument potwierdzający realizację programu.

*Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Plan ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizacji.

........................................
Podpis nauczyciela stażysty Zatwierdzono do realizacji:

........................................
(podpis oraz pieczęć Dyrektora Szkoły)
Łagiewniki, dnia .................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.