X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44185
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel rozpoczynający staż: mgr
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2020 r.
Opiekun stażu: mgr

Nazwa placówki:

Dyrektor Szkoły: mgr

Akty prawne:
•Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami)
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami)

Wymagania egzaminacyjne niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§ 7 ust. 2 pkt 1)

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, śledzenie stron internetowych MEN
okres stażu
plan rozwoju zawodowego,
zbiór dokumentacji („teczka awansu zawodowego”)

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem
• rozmowy z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu określającego zasady współpracy
• obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna, prowadzenie zajęć w jego obecności
IX 2017 r.
okres stażu
kontrakt, harmonogram
konspekty, wnioski

3.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnymi zewnętrznym doskonaleniu
•udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej jak i wychowawczej)
•uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych
okres stażu
zaświadczenia, potwierdzenia

4. Rozbudowa własnego warsztatu pracy
•gromadzenie i aktualizacja własnych materiałów, pomocy dydaktycznych
•studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej systematycznie
w okresie całego stażu
zbiór materiałów, pomocy, scenariuszy, konspektów, notatki

5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju •uzupełnianie dokumentacji
•napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
•złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
okres stażu
V 2020 r.
VI 2020 r.
wpisy w dokumentacji przebiegu stażu, potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji, treść sprawozdania, wniosek wraz z wymaganą dokumentacją

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 ust. 2 pkt 2)

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
•obserwacja
•spotkania indywidualne z rodzicami
okres stażu
notatki

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów
•obserwacja, poznawanie potrzeb i oczekiwań uczniów
•rozmowy z uczniami i rodzicami
•organizowanie zajęć
okres stażu
notatki, wpisy w dzienniku zajęć

3. Praca na rzecz środowiska lokalnego
•udział w akcjach charytatywnych prowadzonych w szkole
•współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem, logopedą i psychologiem szkolnym
•pomoc przy organizowaniu imprez szkolnych
okres stażu (według potrzeb)
notatki

4. Praca z dziećmi z trudnościami wychowawczymi
•rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami
•opieka i pomoc uczniom z trudnościami
•współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem
okres stażu (według potrzeb)
notatki

5. Opieka nad dziećmi zdolnymi
•prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych
okres stażu
notatki, wpisy w dzienniku

6. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
•studiowanie literatury
•udział w warsztatach, szkoleniach
okres stażu
notatki, zaświadczenia

7. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów
•organizowanie lub współorganizowanie wycieczek
•przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych/pozaszkolnych
okres stażu (wg potrzeb)
notatki, potwierdzenia, podziękowania,

III. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 7 ust. 2 pkt 3)

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
•nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
•korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
•przygotowanie materiałów przy pomocy komputera
•prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej
•dokumentowanie przebiegu stażu
okres stażu
dokumentacja, przykładowe materiały

2. Publikacje w Internecie
•umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej, np.: planu rozwoju zawodowego
okres stażu
strona internetowa (wydruk)

3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych
•śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
•korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl i innych
okres stażu
wydruki

4. Prowadzenie zajęć z użyciem multimediów
• wykorzystanie programów komputerowych w czasie prowadzenia zajęć.
na bieżąco
potwierdzenie opiekuna

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7 ust. 2 pkt 4)

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki
okres stażu
potwierdzenia udziału, zaświadczenia

2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki •studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
•wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej
okres stażu (na bieżąco)
notatki (ksero), potwierdzenie opiekuna stażu

3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
•bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
•rozwiązywanie konfliktów
•integrowanie grupy
•wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania konieczności kierowania uczniów z trudnościami w nauce, zaburzeniami w zachowaniu oraz o obniżonej normie intelektualnej do PPP
okres stażu notatki

V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 7 ust. 2 pkt 5)

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego zapoznanie się z aktami prawnymi okres stażu

potwierdzenie opiekuna stażu, wydruki aktów prawnych, notatki

2. Studiowanie dokumentacji szkolnej analiza dokumentów szkoły: statutu, regulaminów, programów
okres stażu
notatki, wykaz dokumentów

3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
•organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
okres stażu
(wg potrzeb i możliwości)

potwierdzenie opiekuna

........................................

Zatwierdzam do realizacji.

Miejscowość, ................................ ........................................
(data) (podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.