X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44089
Przesłano:

Sprawozdanie częściowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - okres 09.2018r. - 06.2019r.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
Sprawozdanie za okres 09.2018r. - 06.2019r.

Okres trwania stażu:
• od 1 września 2017r. do 31 maja 2020r.
Wstęp
1. Imię i nazwisko: Anna Staszewska
2. Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubochni
3. Nauczany przedmiot: matematyka, fizyka
4. Posiadane kwalifikacje:
Czerwiec 2014 - uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela, stopień nauczyciela kontraktowego,
Wrzesień 2014 - Czerwiec 2015 - studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu , kierunek Nauczanie matematyki w szkole,
Wrzesień 2011- Luty2013 –studia podyplomowe na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, kierunek Pedagogika ogólna
Wrzesień 2005 – Październik 2009 - studia na Politechnice Łódzkiej, wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, kierunek Fizyka Techniczna.

Październik 2003 - Czerwiec 2008 - studia na Uniwersytecie Łódzkim, wydział Prawa i Administracji, kierunek Administracja.
5. Opiekun stażu: mgr Bożena Matuszewska- Pająk
6. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017r.
7. Data zatwierdzania planu rozwoju zawodowego: wrzesień 2017r.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu
od 1 września 2018 r. do 18 czerwca 2019 r.

Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09.2017r., trwać on będzie 2 lata i 9 miesięcy. Odbyty przeze mnie drugi roku stażu był okresem przede wszystkim wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Stanowi podsumowanie realizacji kolejnych części celów i zadań w sporządzonym przeze mnie w pierwszym roku stażu planie rozwoju zawodowego. Jestem osobą aktywną, ambitną i stale doskonalącą swój warsztat pracy. Staram się podnosić jakość mojej pracy oraz rzetelnie realizować stawiane wobec mnie zadania. Przez cały rok szkolny pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczy poprzez udział w kursach, szkoleniach, zgłębiając literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki itp.
Od początku mojej pracy w szkole nieustannie starałam się przekazywać moim uczniom w jasny i klarowny sposób zdobytą wiedzę oraz umiejętności, a także zapewnić im wszechstronny rozwój. Dostrzegałam potrzeby uczniów z trudnościami w nauce, jak i tych uzdolnionych. Zawsze starałam się znajdować czas dla uczniów, którzy potrzebowali mojej pomocy czy wsparcia.
Każdy uczeń miał możliwość wykazania się swoimi uzdolnieniami. Starałam się doceniać każdorazowy wysiłek dziecka. Przez cały czas mojej pracy w zawodzie ciągle uczę się czegoś nowego. Jestem kreatywnym nauczycielem. Dążę do tego, by każde prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawe i by zapadały w pamięć uczniów. Każdego dnia mojej pracy odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, a moich uczniów staram się uczyć pomysłowości, szczerości oraz otwartości. Przekonałam się, że w każdym tkwi potencjał możliwości, talentów i zalet – należy je tylko odkrywać i umiejętnie rozwijać.
Przez cały rok szkolny współpracowałam z Gronem Pedagogicznym, psychologiem, utrzymywałam stały kontakt z nauczycielami z innych szkół, a przede wszystkim z moim opiekunem stażu, panią Bożeną Matuszewską – Pająk. Realizacja części założeń zawartych w planie miała w efekcie dać mi wzrost różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podnieść jakość mojej pracy. Poniższym sprawozdaniem pragnę potwierdzić, iż zrealizowałam kolejną część zadań, zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie drugiego roku stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.
• 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Poznałam i wdrożyłam procedury awansu zawodowego:
• Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Śledziłam strony internetowe MEN, portale internetowe, a także uczestniczyłam w kursach:
2. Współpracowałam z opiekunem stażu.
• Przez ten rok obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu.
- 16.10.2018 r Temat: „Rozwiązywanie zadań utrwalających” klasa Va
- 13.11.2018 r Temat : „Powtórzenie wiadomości przed klasówka” klasa Va
- 30.01.2019 r Temat: „Równania” klasa VI b
- 3.04.2019 r Temat: „Działki, domy, mieszkania: klasa VI b
• Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu
- 20.03.2019 r Temat: „Procenty” klasa VI a.

• Prowadziłam zajęcia w obecności Wicedyrektora. Wszystkie obserwowane i prowadzone zajęcia zostały omówione w formie analizy i konsultacji.
- 22.11.2018 r. Temat: „Pojęcie ułamka zwykłego” klasa V d
- 08.02.2019r Temat: „Powtórzenie wiadomości o drganiach i falach.” Klasa VIII a

• Prowadziłam zajęcia w obecności innych nauczycieli:
- 6.03.2019 r. „Zwierciadła sferyczne wklęsłe” klasa III a
- 6.03.2019 r.”Zwierciadła sferyczne wklęsłe” klasa III b
- 6.03.2019 r Temat: „ „ klasa IV a

Dzięki współpracy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami ciągle doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy. Miałam również okazję poszukiwania nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz wzbogacania mojego doświadczenia zawodowego. Współpraca z panią Bożeną Matuszewską-Pająk zaowocowała poznaniem różnorodnych technik prowadzenia zajęć, a także pogłębieniem umiejętności planowania i współpracy.
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna i innych nauczycieli.
• Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Wyciągałam wnioski z obserwowanych zajęć. Wraz z opiekunem stażu omawiałam obserwowane zajęcia.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu wzbogaciła mój własny warsztat pracy o nowo poznane metody, pomysły na ciekawe prowadzenie zajęć, metody dyscyplinowania i wychowywania uczniów.
Prowadziłam zajęcia w obecności innych nauczycieli.
• Plan rozwoju zawodowego zakładał, że obserwowanie zajęć przez opiekuna stażu będzie odbywać się raz w miesiącu, jednakże w praktyce było to trudne do zrealizowania.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli przyczyniła się do zastosowania na zajęciach większej liczby metod aktywizujących uczniów, częstszego stosowania na tychże zajęciach środków multimedialnych, zajęć z przeróżnymi rekwizytami. Zajęcia były dla dzieci ciekawe i rozwijające. Nauczyłam się przygotowywać konspekty według najnowszych standardów, które uwzględniały „NaCoBeZu”, czyli na co będę zwracała uwagę podczas zajęć. Na końcu zajęć następowało ich podsumowanie, które uświadamiało uczniom czego nauczyli się na danych zajęciach.
3. Dokonałam oceny własnych możliwości i umiejętności:
• Analizowałam swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez ogląd osiągnięć uczniów. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny.
Analiza własnych mocnych i słabych stron ukierunkowała mnie na poszukiwanie szkoleń, literatury, które pomogłyby mi we własnym rozwoju. Natomiast analiza pracy dydaktycznej ukierunkowała mnie na poszukiwanie ciekawych i skutecznych metod pracy z uczniami.
4. Doskonaliłam własny warsztat pracy,

Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
• Uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej:
• Szkolenie Ochrona danych osobowych RODO
• - Szkolenie BHP
• - szkolenie Metody aktywizujące jako sposób kształcenia kompetencji kluczowych
• - szkolenie Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie
• - szkolenie ramach projektu „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”
• - szkolenie Cyberprzemoc
• - szkolenie Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji.
• -szkolenie Uczeń z zaburzeniami w klasie, grupie.
• - szkolenie „Budowanie strategii pracy z uczniem”
• -szkolenie „Stop agresji i przemocy”
• -szkolenie „Zapoznanie z procedura przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego”
• -szkolenie „Zapoznanie z procedurą przeprowadzanie egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty”
• - szkolenie” Bezpieczeństwo ucznia w szkole. Procedury, kontrola, praktyka”.

A także w szkoleniach, kursach, warsztatach przedmiotowych oraz konferencjach:
• konferencja Olimpiady Matematycznej Juniorów dla nauczycieli matematyki
• seminarium dla nauczycieli matematyki Olimpiada Matematyczna Juniorów
• warsztaty metodyczne –„Metoda projektu w elektromagnetyzmie- budujemy narzędzia ułatwiające zrozumienie zasady działania” WODN
• konferencja metodyczna: „Założenia do pracy w sieci współpracy i samokształcenia” WODN
• seminarium „Praca na lekcjach fizyki i przyrody w S.P i gimnazjum w oparciu o kartę pracy.”WODN
• konferencja metodyczna „Praca z uczniem mającym problemy edukacyjne z fizyki.” WODN
• warsztat z tożsamości architektonicznej Łodzi z wykorzystaniem klocków „Archizo” (budowanie wyobraźni przestrzennej uczniów)
• warsztaty metodyczne „Konstruowanie sprawdzianów z fizyki w szkole podstawowej i gimnazjum:
• seminarium „Metoda projektu na lekcjach fizyki”
• konferencja metodyczna „Praca z uczniem zdolnym”
• konsultacje „Jak obiektywnie oceniać uczniów”
Szkolenia w których uczestniczyłam oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wiedza którą zdobyłam, umożliwiła mi doskonalenie warsztatu pacy. Zwiększenie poziomu umiejętności zawodowych pomogło mi również w organizacji pracy oraz wpłynęło na podwyższenie poziomu pracy z uczniem.
5. Rozbudowywałam własny warsztat pracy:
• Gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę o tematyce pedagogicznej oraz przedmiotowej.
• Stosowałam nowo poznane aktywne metody nauczania.
• Opracowałam oraz uzupełniłam własne zaplecze pomocy dydaktycznych tj. testy, sprawdziany, plakaty itp.
• Dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania
• Samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną i psychologiczną.
Przez ten rok intensywnie starałam się rozbudowywać swój warsztat pracy. Opracowywałam własne zaplecze pomocy dydaktycznych. Poznawałam nowe metody nauczania. Wykorzystywałam zdobytą wiedzę poprzez wdrażanie poznanych metod w nauczaniu. Sumiennie dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania. W efekcie tych działań w większości przypadków zaobserwowałam podczas pracy z uczniami prowadzonych przy użyciu takich metod zamierzoną aktywację, czego potwierdzeniem dla mnie, oprócz chętniejszego udziału w lekcji, były prośby uczniów o kolejne lekcje prowadzone w ten sam sposób. Starałam się przykładać znacznie większą wagę do bieżącej oceny pracy ucznia w czasie kolejnych zajęć (także oceny pracy domowej) niż do semestralnych testów i sprawdzianów. Oceniałam także sposób udziału ucznia w zajęciach – jego aktywność na lekcji.
6. Uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły:
W ciągu roku szkolnego na bieżąco brałam udział w pracach Rady Pedagogicznej oraz współpracowała z gronem pedagogicznych.
Byłam członkiem zespołu Nauczycieli Przedmiotów Matematyki, Fizyki, Chemii i Informatyki.
Na bieżąco zajmowaliśmy się sprawami , które zostały ujęte w harmonogramie spotkań zespołu. Wspólnie omawialiśmy uczestnictwo uczniów w konkurach przedmiotowych (szkolnych i poza szkolnych), pisane były artykuły na szkolną stronę internetową, przeprowadzano diagnozę przedmiotową z matematyki dla uczniów klas IV, na bieżaco były rozwiązywane wszelkie problemy.
Brałam udział w spotkaniach zespołach przedmiotowych nauczycieli uczących w danych zespołach klasowych.

• 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Poznawałam środowisko lokalne i rodzinne uczniów.
1. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych
• Przygotowywałam i współorganizowałam uroczystości szkolne:
- Dzień Ziemi
2.Podejmowałam się prac na rzecz środowiska lokalnego.
• Współpracowałam ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami świetlicy, wychowawcami klas, a także psychologiem.
3.Obserwacja postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów.
• Przez rok szkolny byłam nauczycielką stale obserwującą i wspierającą swoich uczniów.
• Stale rozmawiałam z dziećmi oraz ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami uczącymi w danych zespołach klasowych. W ten sposób poznawałam postawy, potrzeby, możliwości i problemy uczniów.
• Brałam udział zebraniach z rodzicami a także spotkaniach indywidualnych-konsultacjach.
Zaangażowanie się w poznanie środowiska uczniów i rodziców spowodowało zacieśnieniem się więzi międzyosobowych, nie tylko pomiędzy mną a dziećmi, ale również pomiędzy mną a rodzicami. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w swojej codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Znając środowisko łatwiej było mi udzielić pomocy. Ścisły kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać sytuację materialną i społeczną uczniów i ich rodzin. Wszystkie moje działania ukierunkowane były na dobrą współpracę z uczniami i ich rodzicami w celu odnalezienia jak najkorzystniejszych rozwiązań problemów wychowawczych i dydaktycznych moich uczniów.
5.Na bieżąco analizowałam zmiany cywilizacyjne oraz społeczne.
• Zaktualizowałam swoją wiedzę na temat nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się. Wiedzę tą zastosowałam w praktyce.
Analiza zmian cywilizacyjnych oraz społecznych umożliwiła mi unowocześnienie sposobu porozumiewania się z rodzicami oraz uczniami. Dzięki niej zwróciłam szczególną uwagę na określone treści w nauczaniu.
6.Poszerzałam wiedzę i umiejętności uczniów.
• Przeprowadzałam diagnozy, testy, sprawdziany oraz ustnie sprawdzałam wiedzę uczniów. Na podstawie zebranych informacji dokonywałam ewaluacji osiągnięć uczniów. Planowałam działania dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze, które służyły rozwojowi uczniów. Działania te miały również na celu wyeliminowanie porażek uczniów w dalszej ich pracy oraz rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności. Prowadziłam zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce, głównie z zakresu fizyki.
• Stale utrzymywałam kontakt z rodzicami uczniów, omawiałam z nimi diagnozy, sprawdziany, kartkówki itp. ukierunkowywałam w podnoszeniu wiedzy i umiejętności ich dzieci.
• Utrzymywałam kontakt z Pedagogiem Szkolnym oraz nauczycielami. Planując pracę z uczniami brałam pod uwagę opinie i informacje o uczniach.
• Biorąc pod uwagę aspiracje rodziców i możliwości dzieci zwiększyłam zakres wymagań o regularne kartkówki z matematyki. Wprowadziłam także dodatkowe zdania domowe „dla chętnych”, które zachęciły dzieci do ćwiczenia rozwiązań zadań matematycznych. Zachęcałam do korzystania ze stron www.matzoo.pl, www.fizyka.edu.pl gdzie uczniowie mogli ćwiczyć zdobyte na zajęciach umiejętności
• Przygotowywałam uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, m.in.:
• -Międzynarodowy konkurs matematyczny Kangur 2019r. (wyróżnienie kat. klas V: Jakub Jaśkiewicz, Kinga Olszewska)
• - OLIMPUS –Olimpiada Matematyczna sesja zimowa styczeń 2019r. Adrian Ozimowski uczeń kl. IV d zdobył 46 pkt. zajmując 16 miejsce w kraju, w kategorii klas V Piotr Badełek 40 pkt. miejsce 21 w kraju.
• - Olimpiada Matematyczna Juniorów zawody II stopnia –Maciej Pietrzyk
• - I Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Informatyczny InfoM@t 2019- VII miejsce w województwie łódzkim (Piotr Badełek)Podjęte przeze mnie działania sprawiły, że uczniowie chętnie odrabiają zadaną pracę domową, nie boją się pracować przy tablicy ani zadawać pytań.
• Szkolny Konkurs Matematyczny „1 z 10”, czerwiec 2019 (II miejsce Patryk Tuz, Jakub Kalinowski III miejsce kat. Klas V)
• -XIV Piotrkowski Maraton Matematyczny – I miejsce laureat Maciej Pietrzyk

Konkursy wzbudzają u uczniów ambicję, chęć samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Stwarzają również szansę na sprawdzenie się oraz podniesienie poziomu własnej samooceny. Udział przygotowywanych przeze mnie uczniów do konkursów zaowocował nagrodami. Ponadto potrafię przeprowadzić diagnozę wstępną ucznia klasy czwartej oraz przeprowadzić analizę jej wyników. Dzięki temu umiem dostosować treści nauczania do indywidualnych możliwości ucznia. Nauczyłam się analizować wyniki testów , wyciągnąć wnioski oraz planować dalszą pracę z uczniami. Uwzględniając analizę sprawdzianów brałam pod uwagę różne możliwości uczniów i właściwie dobierałam metody i formy pracy na lekcjach. Podczas zajęć indywidualizowałam pracę uczniów. Rozwijałam także pasję i wiedzę moich uczniów przez prowadzenie zajęć dla klas VIII metodą projektu. Uczniowie przygotowali plakaty, prezentacje multimedialne z wybranych przez siebie tematów z fizyki wykraczających poza podstawę programową. Plakaty wykonane przez uczniów zostały wywieszone na tablicy na korytarzu szkolnym a prezentacje multimedialne zostały przedstawione na zajęciach.
7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
• Podczas wykonywania mojej pracy nieustannie korzystałam z Internetu. Wspierałam się nim nie tylko w celu wykorzystania zasobów portali edukacyjnych ale również do doskonalenia własnej pracy.
• Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne m.in. scenariusze, testy, sprawdziany, pomoce naukowe.
• Na bieżąco doskonaliłam swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera, poznawania nowych programów. Na zajęciach tych wykorzystywałam różne formy pracy: pracę grupową z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i laptopa.
• Opracowywałam dokumentację szkolną np. sprawozdania, artykuły na szkolną stronę internetową.
• Wymieniałam się doświadczeniami z nauczycielami poprzez przekazywanie im oraz otrzymywanie od nich informacji drogą internetową.
• Starałam się przygotowywać do lekcji w taki sposób aby każdego dnia wykorzystywać technologię komputerową. Wielokrotnie też uatrakcyjniałam zajęcia prezentując przygotowane przeze mnie, bądź przygotowane przez uczniów w ramach pracy metodą projektu prezentacje multimedialne.
• Korzystałam z technologii komputerowej dokumentując efekty realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego.
• Prowadziłam dokumentacje szkolną.
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie uatrakcyjniało prowadzone zajęcia, a także stanowiło źródło pozyskiwania informacji na temat szkoleń, kursów, warsztatów. Dzięki Internetowi komunikowałam się z nauczycielami, .
2.Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
• Za pośrednictwem Internetu stale śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela.
• Korzystałam m.in. ze stron MEN, www.dlanauczyciela.pl , www.matzoo.pl , www.nowaera.pl, www.ucze.pl, www.bip.lubochnia.pl,
• www.fizyka.edu.pl www.portalwiedzy.onet.pl i wielu innych.
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych dało mi możliwość dzielenia się swoja wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło mi jak ważna jest wymiana tych doświadczeń. Czerpanie materiałów z w/w stron uatrakcyjniało prowadzone przeze mnie zajęcia oraz często inspirowało mnie do pracy.
§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• Przez cały okres trwania stażu brałam udział w kursach, warsztatach, konferencjach. Działania te służyły poszerzeniu mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych. Rozwiązywałam zaistniałe problemy korzystając ze swojej wiedzy, a także wspierając się pomocą innych nauczycieli, pedagoga szkolnego.
Wiedza, którą nabyłam podczas uczestnictwa w różnych formach szkoleń poszerzyła mój warsztat pracy i pozwoliła mi efektywniej pracować.
2. Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
• Zapoznałam się z sytuacją rodzinną uczniów poprzez rozmowy z wychowawcami, cały czas obserwowałam uczniów, ich postępy edukacyjne i wychowawcze.
• Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze i dydaktyczne. W tym celu kontaktowałam się z rodzicami uczniów, wychowawcami, Pedagogiem szkolnym. Korzystałam z wiedzy, którą nabyłam na szkoleniach, z przeczytanych książek lub czasopism. Podejmowałam działania które przeciwdziałały agresji wśród uczniów.
• Regularnie spotykałam się z nauczycieli w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów matematyka, fizyka, chemia i informatyka.
Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych przyczyniło się do zmniejszenia zachowań agresywnych wśród uczniów.
• 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Analizowałam przepisy prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
• Gromadziłam i analizowałam akta prawne dotyczące systemu oświaty:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ze zm.
• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ze zm.
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Aktualizacja Rozporządzenie MEN Z 1 marca 2013r.oraz aktualizacja z dnia 26.06.2018r.
• Uczestniczyłam w indywidualnych kursach, warsztatach oraz konferencjach.
• Śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, na stronach internetowych MEN.
• Poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole.
• Dokonałam analizy dokumentacji szkolnej zwłaszcza:
• Statutu szkoły wraz z WZO
• Programu Profilaktyczno – Wychowawczego Szkoły
Przez cały rok szkolny śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Przystępując do wyznaczenia sobie zadań korzystałam z pomocy dokumentów określających rolę oświaty, szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela. Częste korzystanie z tekstów oświatowych, aktów prawnych znajdujących się w Internecie umożliwiło mi stworzenie bazy adresów stron internetowych. Dzięki temu zapewniłam sobie szybki dostęp do oświatowych aktów prawnych. Odbyte szkolenia, współpraca z Dyrekcją oraz z gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły. Dzięki wnikliwej lekturze utrwaliłam swoją wiedzę dotyczącą dokumentacji szkolnej.
4. Aktywnie uczestniczyłam w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
• Uwzględniałam i posługiwałam się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego, które przyjęły następujące formy:
• Posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania częściowego,
• Uczestniczyłam w roboczych, szkoleniowych, klasyfikacyjnych i podsumowujących Radach Pedagogicznych.
• Byłam oddelegowana, aby być członkiem komisji podczas egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i języka angielskiego.
Wnikliwe studiowanie aktów prawnych, współpraca z Dyrekcją oraz całym Gronem Pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Staram się znajdywać rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiem zaradzić i rozwiązywać problemy uczniowskie. Wiem na czym polega kreowanie prawa wewnątrzszkolnego.

Wnioski
W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi. W trakcie drugiego roku stażu pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi jak i z uczniami mającymi trudności w nauce. Starałam się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich wychowanków. Angażowałam się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania. Starałam się stworzyć uczniom sprzyjające warunki edukacyjne. Moja kreatywność powoduje, że mam wiele nowych pomysłów. Podczas realizacji różnych zadań ściśle współpracowałam z wieloma nauczycielami ucząc się w ten sposób współpracy, podziału obowiązków. Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie radością, cieszę się z małych i dużych sukcesów moich podopiecznych, a sobie stawiam coraz to wyższą poprzeczkę.
Autor: mgr inż. Anna Staszewska
ZSP w Lubochni
nauczycielka matematyki i fizyki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.