X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4404
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

M ...... H..................
nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2006 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2009 r.

Zatwierdzenie przez Dyrektora Szkoły

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Zadanie
Formy realizacji
Spodziewane efekty
Terminy realizacji
Sposób dokumentowania

§7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
Aktywna praca w zespołach przedmiotowych poprzez:
- udział w spotkaniach zespołów,
- uczestnictwo w lekcjach otwartych,
- przeprowadzenie lekcji otwartej,
- przeprowadzenie ewaluacji PSO.

Podniesienie jakości pracy własnej, wypracowanie przejrzystych zasad oceniania.
W okresie trwania stażu w wyznaczonych terminach. Potwierdzenie dyrektora,
konspekt lekcji otwartej, raport z
wnioskami z ewaluacji PSO.

Aktywna praca w zespole wychowawczym poprzez:
- udział w spotkaniach zespołu,
- współpracę przy tworzeniu tematyki godzin
wychowawczych,
- współpracę przy tworzeniu systemu oceniania
z zachowania i jego ewaluacji.
Podniesienie umiejętności wychowawczych, współpraca
z wychowawcami innych klas, przejrzyste zasady oceniania zachowania
W okresie trwania stażu w wyznaczonych terminach.
Potwierdzenie dyrektora,
tematyka godzin wychowawczych, system oceniania z zachowania

Współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Zdobycie doświadczenia jako egzaminator, doskonalenie umiejętności egzaminatora.
W trakcie trwania stażu. Kserokopia powołania do Komisji, umowa zawarta z OKE w Krakowie dotycząca pełnienia funkcji egzaminatora.
Współpraca z rodzicami poprzez:
- informowanie rodziców o postępach w nauce oraz zachowaniu uczniów w trakcie spotkań klasowych i rozmów indywidualnych,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących poszczególnych jednostek
- nakłanianie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły
Pogłębienie współpracy
z rodzicami, lepsze poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.

Okresowe spotkania z rodzicami, kontakty bieżące.

Dziennik lekcyjny-listy obecności rodziców na spotkaniach, tematyka spotkań.
Współpraca z wychowawcami klas poprzez wymianę informacji dotyczących uczniów i ich problemów. Pogłębienie współpracy z wychowawcami klas Kontakty bieżące Potwierdzenie dyrektora

Współpraca z Komisją Promocji Szkoły poprzez pomoc
w opracowywaniu materiałów reklamowych promujących szkołę. Promocja szkoły wśród gimnazjalistów. W trakcie stażu. Potwierdzenie przewodniczącego komisji.
Organizowanie imprez szkolnych. Angażowanie młodzieży do pracy pozalekcyjnej. W trakcie stażu. Scenariusze imprez.
Przeprowadzenie oraz przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych z języka niemieckiego w ramach swoich kompetencji. Lepsza motywacja uczniów do nauki j. niemieckiego. W okresie stażu, w wyznaczonym terminie
Potwierdzenie dyrektora.

Prowadzenie kółka przedmiotowego w ramach zajęć pozalekcyjnych. Lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z
j. niemieckiego, wyrównanie braków u osób mających problemy z nauką j. niemieckiego.

W okresie stażu, raz w tygodniu.
Potwierdzenie dyrektora,
dziennik zajęć pozalekcyjnych.

§7 ust.1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych.

Udział w szkoleniu przygotowującego do roli egzaminatora Nabycie umiejętności egzaminowania oraz ich sumienne wykorzystanie podczas egzaminu maturalnego.

W trakcie stażu
Dyplom ukończenia kursu

Podjęcie i ukończenie translatorycznych studiów podyplomowych

Poszerzenie wiadomości i umiejętności podnoszących jakość mojej pracy.

W trakcie stażu
Dyplom ukończenia studiów podyplomowych
Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli poprzez uczestnictwo w posiedzeniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej oraz zespołu przedmiotowego i wychowawczego.

Poszerzenie wiadomości i umiejętności podnoszących jakość mojej pracy. W okresie trwania stażu w wyznaczonych terminach.
Potwierdzenie dyrektora.


Udział w kursach, szkoleniach i warsztatach metodycznych organizowanych w trakcie stażu. Poszerzenie wiadomości
i umiejętności podnoszących jakość mojej pracy.

Na bieżąco w trakcie stażu.
Zaświadczenia, świadectwa ukończenia.

Współpraca z opiekunem stażu:
- obserwowanie lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu,
- prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu,
- wymiana materiałów z zakresu dydaktyki, narzędzi pomiaru.

Zdobywanie nowych doświadczeń z zakresu metod pracy dydaktycznej.
Co drugi miesiąc.
Na bieżąco.
Kontrakt dotyczący współpracy, arkusze obserwacji zajęć, wybrane konspekty.
Dobieranie rożnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania uczniów. Podniesienie jakości pracy widocznej w postępach uczniów Na bieżąco w trakcie stażu. Dokumentacja efektów własnej pracy

§7ust.1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. Poznawanie organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły poprzez analizę dokumentów:
- Statut Szkoły,
- Plan Pracy Szkoły,
- Szkolny Program Wychowawczy,
- WSO, PSO,
- Plan pracy Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących.
- Przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Dokładniejsze zaznajomienie się
z zasadami funkcjonowania szkoły
w celu polepszenia efektów pracy

Wrzesień-październik 2006r.

Notatki własne, kserokopie dokumentów

Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi:
- Kartą Nauczyciela,
- Ustawą o systemie oświaty,
- Rozporządzeniami wykonawczymi.


Poszerzenie wiedzy o przepisach prawnych.
Na bieżąco w trakcie stażu.
Notatki.


§7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. Wdrażanie metod aktywizujących. Podniesienie jakości pracy i zaangażowania uczniów. W ciągu trwania stażu. Wybrane konspekty.

Ewaluacja pracy dydaktycznej i wychowawczej. Refleksje nad warsztatem pracy, doskonalenie warsztatu pracy.

Pod koniec stażu. Wnioski własne, analiza ankiety dla rodziców.

Opracowanie własnych narzędzi pomiaru. Dostosowanie wymagań do poziomu klasy oraz indywidualnych umiejętności uczniów.

W ciągu trwania stażu.
Wybrane sprawdziany, zadania klasowe, testy.
Tworzenie oraz gromadzenie pomocy naukowych wykorzystywanych na lekcjach. Uatrakcyjnienie zajęć, wzrost zaangażowania uczniów.

Na bieżąco.
Pomoce naukowe.
Zbieranie informacji o swoich wychowankach poprzez rozmowy indywidualne z rodzicami, nauczycielami
i uczniami oraz obserwację zachowań uczniów. Diagnozowanie
i rozpoznawanie potrzeb uczniów.

Na bieżąco.
Zapisy w dzienniku lekcyjnym .

Opracowanie programu pracy wychowawcy.
Przejrzyste zasady pracy jako wychowawcy klasowego.

Na początku roku szkolnego.
Program pracy wychowawcy.

Zorganizowanie wycieczki lub klasowych imprez
oraz opieka podczas imprez szkolnych. Integracja zespołu. W trakcie stażu. Karta wycieczki, wpis w dzienniku.

Opieka nad salą 27, aktualizacja gazetki.

Schludny wygląd pracowni, angażowanie młodzieży do pracy na rzecz szkoły

Na bieżąco.

Wystrój sali.


§7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. - Omawianie problematyki zagrożeń społecznych cywilizacyjnych na godzinach wychowawczych.
- Podejmowanie problemów współczesnego świata, a także środowiska lokalnego oparciu o literaturę i aktualne wydarzenia toku zajęć edukacyjnych.
Poszerzenie wiedzy i uwrażliwienie na zagrożenia społeczne
i cywilizacyjne.

Na bieżąco na godzinach wychowawczych.


Scenariusz zajęć.

Współpraca z pedagogiem poprzez:
-organizowanie lekcji wychowawczych z udziałem pedagoga,
-rozmowy indywidualne na temat trudności w nauce i zachowanie uczniów
- pomoc w wyborze literatury fachowej
- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i problemów dotyczących moich wychowanków
Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów, pomoc w rozwiązywaniu problemów

Na bieżąco
Potwierdzenie pedagoga.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Brzozowie.
Odpowiedni styl pracy z uczniem ze stwierdzonymi dysfunkcjami.
Na bieżąco.
Potwierdzenie współpracy.


§7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Przygotowanie pomocy naukowych i testów techniką komputerową. Poprawa jakości pracy oraz przejrzystość i estetyka testów.
W trakcie stażu.
Wykaz pomocy.
Przygotowywanie różnych dokumentów szkolnych z wykorzystaniem technologii komputerowej (programu zajęć dla klas maturalnych, programu pracy wychowawcy, planu rozwoju zawodowego). Przejrzystość i estetyka opracowanych dokumentów.
W trakcie stażu.
Kopie dokumentów.
Korzystanie z Internetu w celu wyszukiwania nowości związanych z nauczaniem j. obcych oraz niezbędnych przepisów oświatowych.
Podniesienie jakości pracy i poszerzanie wiedzy o przepisach prawnych.
W trakcie stażu.
Notatki własne.
Publikacja własnych materiałów w Internecie, wykorzystanie programów multimedialnych w nauczaniu j. niemieckiego. Polepszenie efektów pracy.
W trakcie stażu Potwierdzenie publikacji


§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich. - Rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych poprzez samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej, poradników dydaktycznych, odwiedzanie stron internetowych, współpracę z pedagogiem szkolnym oraz biblioteką szkolną i pedagogiczną.

- Zaznajomienie się z aktualnym poziomem rozwoju uczniów oraz uwzględnienie w pracy ich okresu rozwoju.
Poszerzenie wiadomości z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki i poprawa jakości mojej pracy, sukcesy edukacyjne uczniów.

Na bieżąco
w trakcie stażu.
Potwierdzenie, notatki własne.

§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.
- analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, udział w ewaluacji PSO, WSO i innych dokumentów wewnątrzszkolnych.
- analiza przepisów prawa oświatowego.

Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
W trakcie stażu
Notatki własne, kserokopie

Brzozów, dnia 22.09.2006r. M ...... H........

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.