X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44114
Przesłano:

Plan awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - świetlica

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
1. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA:
2. MIEJSCE PRACY:
3. PEŁNIONA FUNKCJA: NAUCZYCIEL ŚWIETLICY
4. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01. 09. 2017 R.
5. PLANOWANA DATA UKOŃCZENIA STAŻU:31. 05. 2020 R.
6. POSIADANE KWALIFIKACJE:
-

Cel ogólny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela DYPLOMOWANEGO zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (z póź. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela.
Cele szczegółowe:
• własny rozwój zawodowy i nabywanie nowych kompetencji
• podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno – wychowawczych
• dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
• podniesienie jakości pracy szkoły

(Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

ZADANIA
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
TERMIN

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§8 ust 2 pkt. 1)

Uzupełnianie informacji dotyczących procedur awansu zawodowego Analiza przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego:
 Karta Nauczyciela
 Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Wrzesień 2017 i w okresie trwania stażu
Podnoszenie kompetencji zawodowych  Udział w szkoleniach, warsztatach metodycznych poza szkołą, np. w zakresie wykorzystywania urządzeń multimedialnych.
 Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
 Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
W okresie trwania stażu
Tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych  Udział w pracy zespołów aktualizujących i tworzących szkolne dokumenty.
W okresie trwania stażu
Doskonalenie własnego warsztatu pracy  Opracowanie rocznych planów pracy
 Tworzenie dekoracji, materiałów i pomocy dydaktycznych, wykorzystywanie ich w procesie dydaktyczno – wychowawczym podczas zajęć w celu podniesienia poziomu pracy.

W okresie trwania stażu
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy  Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
 Kontakty z rodzicami; angażowanie ich w organizację imprez w świetlicy,
 Współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas i specjalistami szkoły
 Prowadzenie zajęć tematycznych
 Prowadzenie dokumentacji świetlicy szkolnej W okresie trwania stażu
Badanie jakości pracy świetlicy szkolnej  Opracowanie narzędzi badawczych pozwalających sprawdzić efektywność oddziaływań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych w świetlicy szkolnej
W okresie trwania stażu
Organizacja dni otwartych dla przyszłych uczniów szkoły
 Przygotowanie zajęć dla przyszłych uczniów W okresie trwania stażu

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 ust. 2 pkt. 2)

Organizowanie warsztatu pracy przy u życiu techniki komputerowej.  Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
 Poszukiwanie nowych, ciekawych pomysłów do wykorzystania na zajęciach w świetlicy
 Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy, hospitacji, planów miesięcznych, uroczystości świetlicy
 Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
 Korzystanie z przepisów prawa oświatowego w Internecie.
 Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż. W okresie trwania stażu
Współpraca z administratorem szkolnej strony internetowej  Przysyłanie wydarzeń świetlicy do administratora szkolnej strony internetowej
W okresie trwania stażu
Korzystanie w pracy z dziennika elektronicznego.  https://synergia.librus.pl/
W okresie trwania stażu
Wykorzystanie urządzeń multimedialnych w pracy z dziećmi  Prowadzenie zajęć przy pomocy m.in. tablicy multimedialnej, komputera
W okresie trwania stażu
Opracowanie dokumentacji
własnej m.in. dotyczącej awansu
zawodowego.

 Wykonanie za pomocą komputera dokumentacji związanej z awansem zawodowym, wykonanie planu, sprawozdań W okresie trwania stażu

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. § 8. Ust.2. pkt.3

Prowadzenie zajęć otwartych.  Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli W okresie trwania stażu
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.  Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
 Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
 Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
 Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami m.in. szkolenie n-li świetlicy
W okresie trwania stażu
Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego oraz sprawdzonych scenariuszy
 Umieszczenie artykułu w Internecie W okresie trwania stażu

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio związanych z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. § 8. Ust.2. pkt.4a

Opracowanie i wdrożenie programu własnego w zakresie doradztwa zawodowego dla klas 0-3 Realizacja programu z zakresu doradztwa zawodowego. W okresie trwania stażu
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. § 8 ust. 2 pkt 4c

Aktywny udział w przygotowywaniu konkursów i imprez świetlicowych  Organizowanie samodzielne lub we współpracy z innym wychowawcą zajęć, konkursów i uroczystości świetlicowych
W okresie trwania stażu
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci  Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych
 Obserwacja dzieci na tle grupy
 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami
 Organizowanie zajęć o tematyce interesującej uczniów W okresie trwania stażu
Praca z dzieckiem zdolnym  Przygotowanie uczniów do różnorodnych konkursów W okresie trwania stażu
Praca dziećmi z trudnościami  Prowadzenie zajęć wyrównawczych w ramach zajęć świetlicy
 Pomoc w odrabianiu lekcji W okresie trwania stażu
Organizowanie wycieczek poza teren szkolny
 Organizowanie wycieczek np. do muzeów W okresie trwania stażu
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. § 8 ust. 2 pkt 4e

Współpraca z wychowawcami klas, psychologiem, pedagogiem, terapeutą pedagogicznym, logopedą  Prowadzenie konsultacji ze specjalistami
 Omawianie trudnych sytuacji uczniów i wspólne szukanie rozwiązań aby takiemu dziecku pomóc
 W okresie trwania stażu
Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 Zapoznanie się z sytuacją rodzinną uczniów W okresie trwania stażu
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów
 Stosowanie się do wskazówek zawartych w tych dokumentach W okresie trwania stażu
Współpraca ze środowiskiem lokalnym  Zapraszanie na zajęcia pracowników publicznych m.in. policji, straży pożarnej

Współpraca z bibliotekami wolskimi  Organizowanie wyjść edukacyjnych do bibliotek W okresie trwania stażu
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (& 8 ust.2 pkt.5)

Opis i analiza dwóch przypadków - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub zaburzeń zachowania  Identyfikacja problemu.
 Geneza i dynamika zjawiska.
 Znaczenie problemu.
 Prognoza.
 Propozycje rozwiązania.
 Wdrażanie działań.
 Efekty działań. W okresie trwania stażu

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.