X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44116
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażyty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego 2019-2020

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO 2019-2020r

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 1967 z późniejszymi zmianami);
CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. ks. Adolfa Chojnackiego w Zagórzu
2. Umiejętność prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora, w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań.
3. Poznanie środowiska uczniów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

§ 6 ust. 2 pkt 1
ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY.
Zadania Formy realizacji Termin
2019/2020 Sposób dokumentowania

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
- analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego (ustawy i rozporządzenia)

-śledzenie informacji w Internecie i literaturze pedagogicznej poświęconej awansowi nauczycieli
IX
-poprawne sporządzenie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrekcji szkoły

-notatki własne

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu (określenie zadań i obowiązków stażysty i opiekuna stażu),
- określenie formy współpracy,
- ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych,
-ustalenie z opiekunem stażu harmonogramu spotkań instruktażowo-konsultacyjnych.
Cały okres stażu
- wrzesień 2019
- na bieżąco przez okres stażu
- raz na miesiąc

3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły

- zapoznanie z pracownikami placówki i zasadami funkcjonowania placówki,
- analiza dokumentacji szkoły:
• Statut Szkoły,
• Roczny plan pracy szkoły – koncepcja pracy szkoły,
• Plan nadzoru pedagogicznego,
• regulamin pracy i wynagrodzeń,
• regulamin szkoły,
• regulamin wycieczek,
- redagowanie scenariusza zajęć,
- udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
IX-X
-zapis w dokumentacji przebiegu stażu
-zapisy w dzienniku
-pisanie scenariuszy lekcji

4. Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu

Analiza dokumentacji:
• Statut szkoły
• Roczny plan pracy szkoły
• Koncepcja pracy szkoły
• Regulamin pracy i inne

IX-X
- notatki z analizy dokumentacji

5. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola

• Udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej

IX
- potwierdzenie w protokole
- lista obecności na radach pedagogicznych

6. Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola

• Udział w szkoleniu BHP
IX
- zaświadczenie o odbytym szkoleniu

7. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji
- opracowywanie scenariuszy lekcji
- wpisy do dziennika elektronicznego
Cały okres stażu
- sumienne prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, lekcji

8. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego

- gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
Cały okres stażu
- zaświadczenia, scenariusze, notatki, itp.

9. Przygotowanie projektu sprawozdania

- opis realizacji sporządzonego planu rozwoju
V
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 6 ust. 2 pkt 2
UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY.

Zadania Formy realizacji Termin
2019/2020 Sposób dokumentowania

1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

- Hospitacja zajęć, omówienie i zapisywanie jej wyników.
Jeden raz w miesiącu wrzesień 2019 - maj 2020
- harmonogram zajęć przeprowadzonych przez opiekuna stażu
- arkusze obserwacyjne

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora

Opracowanie scenariuszy lekcji, konsultacja, analiza, ewaluacja
Jeden raz w miesiącu wrzesień 2019 - maj 2020
- scenariusze zajęć,
- arkusze obserwacyjne,
- harmonogram zajęć przeprowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
- Korzystanie z zasobów Internetu dotyczących edukacji wczesnoszkolnej
- Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego
- Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
- Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej
Cały okres stażu
- pomoce dydaktyczne
- materiały wykorzystywane na zajęciach

4. Rozwijanie
i doskonalenie umiejętności interpersonalnych

- Współpraca z nauczycielami
- Dzielenie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
- Kontakty z rodzicami

Cały okres stażu
- notatki własne

5. Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć

- przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu
Cały okres stażu
- konspekty z zajęć
- ewaluacja
- notatki własne, wnioski i refleksje

6. Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, szkoleniach
Cały okres stażu - zaświadczenia o ukończonych kursach

7. Współorganizowanie imprez szkolnych, uroczystości okolicznościowych oraz wycieczek
Imprezy szkolne –przygotowanie uczniów do różnych występów oraz wycieczek.
- uroczystość Ślubowania na ucznia
-wigilia szkolna
- wycieczki organizowane w trakcie roku szkolnego
- udział uczniów w konkursach - zdjęcia z występów i wycieczek, umieszczenie ich na stronie internetowej przedszkola i Facebooku szkoły
-dyplomy

Cały okres stażu
8. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia - obserwowanie zajęć koleżeńskich
- uczestniczenie w radach szkoleniowych - scenariusze Okres stażu

§ 6 UST. 2 PKT 8
ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA DZIECI, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM.

Zadania Formy realizacji Termin
2019/2020 Sposób dokumentowania

1. Współpraca z rodzicami

- rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania z rodzicami na uroczystościach przedszkolnych
Cały okres stażu
- zapisy w dzienniku dotyczące kontaktów z rodzicami

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb dzieci oraz indywidualizowanie nauczania
- stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
-współpraca ze specjalistami(logopeda, psycholog,)
- współpraca z rodziną
Cały okres stażu
- prowadzenie dokumentacji w postaci notatek
- konsultacje z opiekunem stażu i innymi nauczycielami

3. Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach szkolnych
Włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w szkole, przygotowanie dzieci do konkursów np.: plastycznych, recytatorskich. Udział w wycieczkach szkolnych.
1. Udział rodziców w zebraniu ogólnym i klasowym.
2. Ustalenie zasad kontaktów rodziców z nauczycielami
i specjalistami.
3. Udział rodziców w organizacji wycieczek.
4. Włączanie rodziców w organizację imprez: m.in. Mikołajki, Wigilia.
5. Uroczystości szkolne z udziałem rodziców: ślubowanie na ucznia.
6. Udział rodziców
w zajęciu otwartym.
7. Zorganizowanie w klasie uroczystej wigilii z udziałem dzieci i nauczycieli, włączenie w organizację rodziców.
Cały okres stażu
- notatki własne
- świadectwa udziału w imprezach

§ 6 UST. 2 PKT 7
UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ
Zadania Formy realizacji Termin
2019/2020 Sposób dokumentowania
1.Umiejętność omawiania i przeprowadzonych i obserwowanych zajęć - analiza przeprowadzonych i obserwowanych zajęć
- analiza mocnych i słabych stron Według harmonogramu przeprowadzonych i obserwowanych zajęć - formułowanie wniosków, wskazówek do dalszej pracy
-arkusze obserwacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.