X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44094
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Martyna Górna
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa nr 4 im.
Dyrektor placówki oświatowej: mgr E...
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2017 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr A...
Kwalifikacje:
1. Studia licencjackie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
2. Studia magisterskie w zakresie pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną
3. Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
1. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
3. Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.
4. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
5. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

Akty prawne:
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.06.97.674 ze zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r.

I. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
(§ 7, ust. 2, pkt. 1).

1. Poznanie i realizacja procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: (Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
• Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem i organizacją szkoły (Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczo-Profilaktyczny).

Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Notatki

2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu
• Sporządzenie kontraktu
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• Analiza i ocena własnych działań

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• Aktywny udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego: szkolenia, kursy, warsztaty
• Aktywny udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej (wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli)
• Czytanie literatury przedmiotowej

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
• Stosowanie nowoczesnych metod pracy -wykorzystanie multimediów (tablica multimedialna)
• Organizowanie zajęć otwartych
• Udział w opracowywaniu obowiązującej dokumentacji na dany rok szkolny.
• Tworzenie pomocy dydaktycznych, m. in. karty pracy, gry dydaktyczne, dyplomy
• Zasięganie opinii rodziców podczas zajęć otwartych na temat własnej pracy wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej W okresie stażu

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
• Prowadzenie dzienników lekcyjnych i dzienników zajęć pozalekcyjnych W okresie stażu

6. Publikowanie własnych prac
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz wybranych scenariuszy lekcji na stronie internetowej W okresie stażu

II. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
(§ 7, ust. 2, pkt. 2).

1. Zapoznanie się z sytuacją wychowanków
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych (podczas zajęć i zabaw), poza szkolnych (wycieczki, imprezy, uroczystości szkolne, wyjścia do kina)
• Rozmowy z dziećmi
• Kontakty z rodzicami (zebrania i konsultacje, współpraca z „Trójką klasową”)
• Konsultacje z innymi nauczycielami
• Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
• współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów • Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami uczniów.
• Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami.
• Aktywna współpraca z wychowawcami klas.

3. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego
• Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy, a także wycieczek krajoznawczych
• Organizowanie i współoranizowanie uroczystości szkolnych
• Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych oraz organizowanie konkursów
• Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę

III. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 3).

1. Wykorzystanie Internetu i komputera do poszukiwania informacji.
• Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi). W okresie stażu
Wydruki, notatki

2. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy.
• Przygotowywanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań itp.
• Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych – prezentacji multimedialnych, scenariuszy zajęć, kart pracy, planów pracy, sprawozdań itp.
• Dokumentowanie przebiegu stażu. W okresie stażu

IV. UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ROZWIAZYWANIU PROBLEMÓW ZWIAZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ
(§ 7, ust. 2, pkt. 4).

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych
• Diagnozowanie problemów środowiskowych
• Praca indywidualna z dzieckiem
2. Motywowanie i wspieranie dziecka
• Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy, obserwację.
• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych.
• Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji i odpowiedniej postawy społecznej wobec innych ludzi
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej
• Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, współpraca z rodzicami, pedagogizacja rodziców
• Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania konieczności kierowania uczniów z trudnościami w nauce i obniżonym poziomie intelektualnym do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

V. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ
(§ 7, ust. 2, pkt. 5).

1. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. • Dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych.
• Udział w radach pedagogicznych i zespołach nauczycielskich opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne.

2. Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystanie w bieżącej działalności.
• Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN.
• Analiza przepisów prawa oświatowego

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany

........................................
mgr M...
........................................
Miejscowość i data

Zatwierdzam do realizacji:........................................
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.