X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44093
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela:
 Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póź. Zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

§ 7 ust. 2 pkt 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OCZEKIWANE EFEKTY

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
• Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
a) Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu
b) adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela
• Tworzenie na użytek własny biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu
• Korzystanie ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe poświęcone awansowi przy tworzeniu planu rozwoju, sprawozdania, prezentacji dorobku
• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania i przygotowanie prezentacji dorobku
• Uaktualnianie wiedzy n/t awansu (portale internetowe oraz czasopisma fachowe)

IX.2017

Poznanie i pogłębianie znajomości przepisów prawa oświatowego

Wszczęcie postępowania

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Ustalenie zasad współpracy
• Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju
• Opracowanie projektu sprawozdania
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez Opiekuna
• Prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna
• Omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć
IX.2017

Dwa razy w roku Zawarcie kontraktu z opiekunem,
Ustalenie harmonogramu spotkań.
Umiejętność obserwacji, korzystanie z doświadczeń innych

Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych (§ 7.1.2)
• Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach szkolenia zawodowego:
a) Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
• Udział w zewnątrzprzedszkolnych formach szkolenia zawodowego:
a) Udział w różnego rodzaju kursach (np. kurs komputerowy, kurs n/t awansu nauczyciela kontraktowego, itp.), szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych
• Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych:
a) Studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej
b) Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli

Cały okres stażu

Wzbogacenie warsztatu pracy, nabycie nowych umiejętności
Podejmowanie dodatkowych wewnątrzprzedszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami Organizowanie konkursów i projektów
Opieka nad salą (gazetki, tablice informacyjne, wystrój sali)
Współudział w organizacji przedstawień
Cały okres stażu Nabycie umiejętności w organizowaniu imprez
Opracowanie narzędzi ewaluacji oraz planowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej z uwzględnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego, koncepcji pracy przedszkola oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.

• Konstruowanie miesięcznych planów pracy
• Dokumentowanie realizowanej pracy wychowawczo – dydaktycznej w dzienniku zajęć
• Opracowanie scenariuszy zajęć, zabaw i uroczystości
• Gromadzenie pomocy dydaktycznych
Cały okres stażu Wzbogacenie warsztatu pracy
Planowanie pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej z uwzględnieniem podstawy programowej przyjętej do realizacji programu wychowania przedszkolnego, rocznego planu pracy przedszkola, programu wychowawczego oraz możliwości i zainteresowań dzieci

• Opracowanie kart pracy do ewaluacji podejmowanych w planie miesięcznym ośrodków tematycznych
Na zakończenie tematyki
Wzbogacanie warsztatu pracy

§ 7 ust. 2 pkt 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych
uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OCZEKIWANE EFEKTY

Poznanie środowiska rodzinnego dzieci
• Opracowanie planu współpracy z rodzicami
• Stały i systematyczny kontakt z rodzicami
• Indywidualne rozmowy na spotkaniach z rodzicami mające na celu lepszą współpracę i uzyskanie informacji zwrotnej
• Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych i wychowawczych dzieci
• Poznanie oczekiwań rodziców względem placówki i nauczycielek przedszkola za pomocą ankiet
• Organizowanie zebrań grupowych i zajęć otwartych dla rodziców celem integracji wspólnych oddziaływań, zaprezentowanie rodzicom na zajęciach otwartych sposobów pracy z dziećmi
• Organizowanie uroczystości przedszkolnych dla rodziców, dziadków w celu prezentacji zdobytych umiejętności dzieci,
• Włączanie rodziców do współorganizacji działań podejmowanych przez przedszkole – pomoc w organizowaniu imprez przedszkolnych, prezentowanie ciekawych zawodów, uczestnictwa w akcji „Cała polska czyta dzieciom”
Wrzesień każdego roku

Wg harmonogramu
Wg planu uroczystości
W okresie całego stażu Znajomość warunków życia, tradycji i zwyczajów rodzin dzieci – uwzględnienie ich w działalności nauczyciela
Zintegrowanie środowiska rodzinnego z przedszkolem
Diagnozowanie i analizowanie wyników prowadzonych obserwacji, wskazanie drogi dalszego rozwoju
• Prowadzenie obserwacji dziecka zgodnie z kartą obserwacji;
• Przeprowadzenie badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
• Analizowanie wyników prowadzonych obserwacji pedagogicznych oraz diagnozy przedszkolnej, ustalenie dalszej drogi rozwoju dziecka
• Dokumentowanie i analizowanie prowadzonej pracy indywidualnej w zakresie wspomagania i korygowania rozwoju, wprowadzanie działań modyfikujących o ile podejmowana praca nie przynosi oczekiwanych efektów.

Cały okres stażu Optymalizacja rozwoju dziecka
Praca z dziećmi z trudnościami i z dzieckiem zdolnym.
• Opracowanie inwydiualnych planów pracy z dzieckiem wykazującym zdolności
• Prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym
• Ewaluowanie rozwoju umiejętności dziecka
• Analiza literatury przedmiotowej.
Cały okres stażu
Znajomość indywidualnych możliwości ucznia.
Optymalizacja rozwoju dziecka
Współpraca ze specjalistycznymi poradniami
• Ustalenie z logopedą zakresu współpracy
• Korzystanie z wskazówek logopedy dotyczących pracy z dzieckiem w zakresie kształcenia poprawności wymowy
• W porozumieniu z rodzicami kierowanie dzieci do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o ile wynika taka potrzeba
Cały okres stażu
Optymalizacja rozwoju dziecka
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
• Nawiązanie współpracy z muzeum, biblioteką, kinami i teatrem
• Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarna i Policją
Cały okres stażu
Integrowanie przedszkola ze środowiskiem lokalnym
Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych Opracow, ,,Dzień jesieni”, ,,Jasełka”, Dzień babci i dziadka” ,,Dzień matki”
Cały okres stażu
Zdobycie doświadczenia związanego z organizacją imprez
Współpraca z innymi nauczycielami Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami w zakresie organizowania imprez przedszkolnych: „Bal karnawałowy”, „Festyn rodzinny”, „Spotkanie z Mikołajem” itp. oraz zdobywania wiedzy dotyczącej pracy wychowawczo – dydaktycznej
Cały okres stażu Wzbogacenie stosunków interpersonalnych
Pełnienie funkcji koordynatora do spraw wdrażania wszelkich akcji na terenie placówki Wdrażanie w placówce akcji:
- „Cała Polska Czyta Dzieciom”
- Akcji o charakterze ekologicznym: „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”

Cały okres stażu Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym
Wspieranie akcji lokalnych
Promocja przedszkola
Organizowanie warsztatów stymulujących rozwój dziecka
Organizacja stałych i okresowych kącików zabaw umożliwiających rozwój dziecka
Cały okres stażu
Rozwijanie zainteresowań dzieci, optymalizacja ich rozwoju

§ 7 ust. 2 pkt 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OCZEKIWANE EFEKTY

Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej
• Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
• Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania.
• Korzystanie z internetowych edukacyjnych newsletter’ów.
• Wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej z innymi nauczycielami na stronach forum przeznaczonych dla pedagogów.

Cały okres stażu
Podniesienie skuteczności poziomu kształcenia poprzez szybszy dostęp do informacji,

Możliwość ciągłego aktualizowania danych

Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej.
• Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych.
• Pisanie sprawozdań, planów pracy itp.
• Przygotowywanie dla uczniów dyplomów za udział w konkursach.
• Tworzenie i zastosowanie prezentacji multimedialnych (Power Point)
• Prowadzenie przedszkolnej strony internetowej
• Stworzenie strony grupy na portalu społecznościowym.
Cały okres stażu Uurozmaicanie własnego warsztatu pracy,

Gromadzenie i wykorzystanie wideoteki przedszkolnej na zajęciach. Systematyczne gromadzenie płyt CD i DVD wykorzystywanych do prowadzenia zajęć.
Cały okres stażu Wykorzystanie komputera oraz urządzeń multimedialnych w zajęciach edukacyjnych

Publikacje w Internecie.
Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego” i innych materiałów dydaktycznych.( scenariusza zajęć i uroczystości szkolnej) Cały okres stażu Promocja przedszkola

§ 7 ust. 2 pkt 4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”

ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OCZEKIWANE EFEKTY

Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie
Studiowanie literatury przedmiotu Cały okres stażu Wzbogacenie wiedzy. Wykorzystanie zdobytych wiadomości w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych i dydaktycznych
• Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej oraz systemu motywacyjnego
• Rozmowy i konsultacje z rodzicami dyrektorem i innymi nauczycielami.
• Współpraca z rodziną w zakresie ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w formie pedagogizacji Cały okres stażu
Wzbogacenie i potwierdzenie posiadanej wiedzy
Dzielenie się wiedza z rodzicami dzieci
• Prezentowanie referatów z zakresu wychowania
• Stworzenie kącika dla rodziców i zamieszczanie w nim artykułów, bieżących i ciekawych informacji Cały okres stażu
Dzielenie się zdobytą wiedzą z rodzicami
Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej
• Uczestniczenie w zespole do opracowania rocznego planu pracy
• Uczestniczenie w opracowaniu programu rozwoju przedszkola na lata 2017 – 2020
Cały okres stażu
Wypracowanie niezbędnych wewnętrznych dokumentów regulujących pracę przedszkola
Uczestniczenie w zespole diagnozującym prace przedszkola zgodnie z wymogami
Współpraca z innymi nauczycielami w zebraniu, opracowaniu narzędzi diagnozujących pracę przedszkola (ankiety dla rodziców, opracowanie wyników ewaluacji)
Cały okres stażu
Uzyskanie informacji o jakości pracy przedszkola

§ 7 ust. 2 pkt 5
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbył staż”

ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OCZEKIWANE EFEKTY

Orientacja w przepisach oświatowych dotyczących funkcjonowania placówki przedszkolnej, działalności nauczyciela przedszkola Analizowanie dokumentów:
• Karty Nauczyciela
• Konwencji o Prawach Dziecka
• Ustawy o Systemie Oświaty
• Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
• Z zakresu BHP
• Statutu Przedszkola
• Podstawy Programowej

Systematyczne śledzenie zmian zachodzących w przepisach oświatowych poprzez odwiedzanie stron Internetowych MENiS i Kuratorium Oświaty.

Cały okres stażu

Znajomość przepisów

Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela

Dokładna analiza dokumentów przedszkola – statutu, planów, regulaminów i programów

Cały okres stażu

Znajomość dokumentów i przepisów regulujących prace przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.