X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44087
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel kontraktowy: mgr inż. Anna Staszewska
Placówka: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lubochni
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2017 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Bożena Matuszewska - Pająk

Cel główny:
1. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.

2. Samodzielne lub poprzez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności, służące własnemu rozwojowi oraz podniesienie poziomu pracy szkoły.

3. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
1. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, lub innego nauczyciela i omawianie ich.
3. Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.
4. Rozwój osobisty.

Podstawa Prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.06.97.674 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r.

(§ 7 ust. 2 pkt. 1)
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp. Zadanie do wykonania Forma realizacji Termin Uwagi

1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczycieli:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

2. Założenie teczki dokumentującej działania związane z awansem zawodowym i dokumentowanie realizacji planu
rozwoju zawodowego.

3. Napisanie w odpowiednim terminie: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i prezentacji dorobku, wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

4.Współpraca z opiekunem stażu
Wrzesień 2017

Wrzesień 2017

Ustawowo wyznaczone terminy

Cały okres trwania stażu

2. Współpraca z opiekunem stażu.
1.Zawarcie kontraktu i ustalenie zasad współpracy.

2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, wnioski z obserwacji, Czynny udział w omawianiu obserwowanych zajęć, zadawanie pytań

3.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, scenariusze zajęć, opracowanie konspektów zajęć i ich omówienie z opiekunem

4.Rozmowy indywidualne z opiekunem, wymiana doświadczeń, refleksji.

5.Samodzielne prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora.
Wrzesień/Paździerik 2017

Co najmniej raz w półroczu

Co najmniej raz w półroczu

Cały okres trwania stażu

Wg harmonogramu obserwacji

3. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności 1.Ewaluacja własnych działań, określenie swoich mocnych i słabych stron.

2.Równomierne rozłożenie zaplanowanych prac, uzupełnianie braków. Wrzesień/Październik 2017

Wrzesień/Październik 2017

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
1.Udział w szkoleniach i kursach, zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły.

2.Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

3.Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli.

4.Rozbudowywanie i modyfikowanie własnego warsztatu pracy:
- budowanie bazy materiałów dydaktycznych, czasopism, itp.

5.Tworzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.

6.Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

7.Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli o wyższym stopniu awansu zawodowego.

8.Wzbogacanie warsztatu pracy w pomoce dydaktyczne i materiały multimedialne potrzebne do prowadzenia zajęć

Cały okres trwania stażu

Zgodnie z harmonogramem Rad Pedagogicznych

Czas trwania stażu

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania strażu

Cały okres trwania stażu

Wg ustalonego harmonogramu

Cały okres trwania stażu

5. Doskonalenie umiejętności dzielenia się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z innymi nauczycielami.
1.Przekazywanie ciekawych scenariuszy, pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń innym nauczycielom.

2.Praca w Zespole Matem.- Fiz. Chem. i Inf.

3.Współpraca z gronem pedagogicznym w gronie specjalistów w celu rozwiązywania bieżących problemów edukacyjnych, wychowawczych, pedagogicznych.
Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

6. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych i innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły.

1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Praca w zespole przedmiotowym

3. Czynne uczestnictwo w przygotowaniu i prowadzeniu wybranych imprez szkolnych. Wg harmonogramu posiedzeń Rad Pedagogicznych

Cały okres trwania stażu

Wg harmonogramu imprez szkolnych

(§ 7 ust. 2 pkt. 2)
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
1.Diagnozowanie środowiska uczniów poprzez:
- indywidualne rozmowy z rodzicami,
- zapoznanie się z dokumentacją, orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznych, lekarzy, innych specjalistów,
- współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym.
Cały okres trwania stażu

2. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych
1.Własna obserwacja i ocena
poziomu funkcjonowania uczniów , ich możliwości i potrzeb psychofizycznych.

2. Zapoznanie z dokumentacją uczniów – orzeczeniami, opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

3.Współpraca ze specjalistami (psycholog, pedagog, logopeda)

4.Dobór odpowiednich metod, form pracy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

5.Stała współpraca z rodzicami uczniów.

6.Motywowanie i przygotowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do udziału w szkolnych konkursach i przedsięwzięciach.

2 x w roku szkolnym

Wrzesień 2017/2018/2019 oraz na bieżąco wg potrzeb

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

3. Uwzględnianie w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1.Zapoznania się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów

2.Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

4. Diagnozowanie postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów.
1.Poznanie postaw, zachowań i problemów reprezentowanych przez daną grupę wiekową uczniów

2.Poznanie potrzeb i oczekiwań uczniów

3.Obserwacja i analiza możliwości uczniów

4.Rozmowy indywidualne z uczniami
Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu/harmonogram zebrań z rodzicami, konsultacje

5. Bieżąca analiza zmian cywilizacyjnych oraz społecznych
1.Aktualizacja wiedzy na temat
nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się

2.Uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

6. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności uczniów.

1.Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek,

2.Przygotowywanie uroczystości szkolnych

3.Organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych,
Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu
/Wg harmonogramu uroczystości szkolnych
Cały okres trwania stażu
/wg harmonogramu konkursów szkolnych

(§ 7 ust. 2 pkt. 3)
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Uwzględnianie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Opracowywanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, kart pracy, dokumentacji szkolnej,

2.Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej (wzbogacanie i uatrakcyjnianie pracy na lekcji poprzez wykorzystanie dostępnych programów komputerowych).

3.Wykorzystanie w pracy z uczniami komputerowych programów edukacyjnych.

4.Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki.

4.Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki oraz metodyki, dydaktyki poprzez wyszukiwanie artykułów na portalach internetowych. Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

2. Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy dydaktycznej.
1.Poszukiwanie informacji i inspiracji na różnorodnych portalach edukacyjnych.

2.Wykorzystanie poczty elektronicznej do wymiany materiałów i informacji z innymi nauczycielami, Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

3. Dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami.
1.Obecność i dyskusja na internetowych forach edukacyjnych.

2.Publikacja opracowanych przez siebie materiałów na portalach edukacyjnych, np. scenariuszy.

3. Przekazywanie ciekawych scenariuszy, pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń innym nauczycielom.

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

(§ 7 ust. 2 pkt. 4)
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu
problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki 1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym:
- uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych,
- udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach metodycznych.

2.Studiowanie literatury pedagogicznej:
- korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej,
- analizowanie czasopism pedagogicznych ,
- studiowanie literatury z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii, dydaktyki,
- korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

2. Aktywna realizacja zadań wynikających z planów pracy szkoły oraz programu profilaktyczno-wychowawczego.
1.Współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych.

2.Rozmawianie z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach.

3.Organizacja i współorganizacja wycieczek szkolnych np. do kina, teatru oraz wycieczek klasowych Cały okres trwania stażu

Zebrania z rodzicami/ konsultacje

Na bieżąc wg harmonogramu wycieczek szkolnych

(§ 7 ust. 2 pkt. 5)
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w
sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego organizacji i pracy przedszkola specjalnego
1. Analiza wybranych przepisów prawa, a w szczególności:
- Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7.09.1991 r. (z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z późn. zmianami

2. Analiza przepisów wewnętrznych oraz dokumentów szkolnych, zwłaszcza:
- Statutu Szkoły, Programu Profilaktyczno- Wychowawczego
- Planem nadzoru pedagogicznego;
- protokołów z posiedzeń Rad Pedagogicznych.

3. Utrwalanie znajomości i przestrzeganie przepisów dot. BHP,
-Procedury ewakuacji.

4. Śledzenie zmian w prawie oświatowym i ich bieżąca analiza
pod kątem organizacji pracy w szkole

5Analiza dokumentacji szkolnej (statutu szkoły, programu profilaktyczno- wychowawczego, przepisów BHP ).

6.Uczestnictwo w przygotowywaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji istniejącej dokumentacji

7.Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu.

8.Udział w pracach komisji egzaminacyjnych i konkursowych.

9.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2017

Wrzesień 2017/ na bieżąco wg potrzeb

Wrzesień 201

Wrzesień 2017
Wrzesień 2017/2018/2017
Na bieżąco wg harmonogramu posiedzeń Rad Pedagogicznych

1x w roku szkolnym

Na bieżąco wg pojawiających się zmian

Wrzesień 2017

Wg harmonogramu posiedzeń Rad Pedagogicznych

Wrzesień 2017

Wg harmonogramu konkursów

Maj 2019

2. Zastosowanie przepisów prawa oświatowego w rozwiązywaniu bieżących problemów i dokumentowaniu pracy nauczyciela.
1.Prowadzenie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

2. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji.
Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

3. Aktywne uczestnictwo w tworzeniu dokumentów regulujących wewnętrzne przepisy przedszkola.
1.Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zespołów opracowujących i modyfikujących przepisy wewnętrzne szkoły.
Wg harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej

4. Systematyczne zapoznawanie się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty. 1.Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego ( Karta Nauczyciela, rozporządzenia MEN, przepisy BHP).

2.Wykorzystywanie znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

Powyższy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i w trakcie realizacji może podlegać zmianom.
Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.