X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44084
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Niechorze, 15.09.2017 Zatwierdzam do realizacji..................................
Podpis i pieczęć dyrektora placówki

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

IMIĘ I NAZWISKO: mgr Patrycja Krzewicka
PLACÓWKA: Przedszkole Publiczne im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01. 09. 2017 r.
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata 9 miesięcy
OPIEKUN STAŻU: mgr.......
KWALIFIKACJE:
1. Studia Magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim, kierunek Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza.
2. Studia podyplomowe w Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych , kierunek Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne- kształcenie zintegrowane.

PLAN OPRACOWANY NA PODSTAWIE:
• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 12.02. 2014 r. poz. 191 i 1198) – rozdział 3a awans zawodowy nauczycieli.
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr z26.03.2013r. poz.393).

CEL GŁÓWNY:
1. UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.
2. ROZWÓJ KOMPETENCJI NAUCZYCIELA.

CELE OPERACYJNE:
1. POZNANIE DOKUMENTACJI PRZEDSZKOLA.
2. OBSERWOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ.
3. REALIZOWANIE ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB PLACÓWKI.
4. UCZESTNICTWO W FORMACH DOSKONALENIA, SŁUŻĄCE WŁASNEMU ROZWOJOWI.
5. DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY.

§ 7 ust. 2 pkt 1
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIE EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

Lp.
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI

1 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu mgr Zofią Lebiodą
• Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
• Opracowanie harmonogramu współpracy z opiekunem stażu.
• Organizowanie spotkań z opiekunem stażu wg ustalonego harmonogramu.
• Konsultowanie Planu Rozwoju Zawodowego.
IX 2017
okres stażu
Kontrakt.
Harmonogram współpracy z opiekunem staż, plan rozwoju zawodowego
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywne samokształcenie.
• Studiowanie literatury z psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• Tworzenie biblioteczki z zakresu literatury pedagogiczno-psychologicznej.
na bieżąco
Wykaz zgromadzonych lektur
3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia ustawicznego.
• Uczestnictwo w różnorodnych kursach, warsztatach i szkoleniach wynikających z aktualnych potrzeb własnych i placówki – poszerzenie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej i zdobycie nowych kwalifikacji
• Dzielenie się zdobytą wiedzą -przekazywanie notatek, materiałów z odbytych kursów.
na bieżąco wg oferty okres stażu
Świadectwa, zaświadczenia, dyplomy
4. Doskonalenie metod i organizowanie własnego warsztatu pracy pedagogicznej.
• Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, dekoracji.
• Stosowanie metod aktywizujących.
• Śledzenie stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
okres stażu
Materiały przygotowane, zdjęcia, scenariusze, notatki
5. Uczestnictwo w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych.
• Aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej
• Aktualizacja wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka w zależności od wieku – studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
1 raz na rok
okres stażu
na bieżąco
okres stażu
Materiały ze szkoleniowych Rad Pedagogicznych
6. Dokonywanie ewaluacji własnych działań, ocenianie ich i dokonywanie zmian.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli – analiza zajęć z opiekunem.
2 razy w roku szkolnym okres stażu
Scenariusze zajęć, karty hospitacji zajęć, notatki własne

§ 7 ust. 2 pkt 2

UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

1. Czuwanie nad prawidłowym rozwojem dzieci.
• Prowadzenie obserwacji dzieci w oparciu o arkusz monitoringu rozwoju dziecka.
• Przygotowanie indywidualnych planów dla dzieci uzdolnionych lub wymagających wsparcia.
• Stosowanie aktywnych metod i form pracy z dzieckiem z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych oraz ich zainteresowań.
na bieżąco okres stażu
Arkusze obserwacji dziecka, plany, scenariusze
2. Współpraca z rodzicami i rodziną dziecka.
• Umożliwienie obserwacji dziecka na tle grupy:
- Organizowanie uroczystości przedszkolnych
- Prowadzenie zajęć otwartych.
- Codzienne kontakty z rodzicami.
• Przekazywanie informacji na temat rozwoju dziecka i życia grupy:
- Zebrania z rodzicami.
- Rozmowy indywidualne.
- Prowadzenie ankiet.
- Przygotowanie wystaw prac dzieci.
- Udostępnianie artykułów z literatury fachowej i innych ważnych informacji.
• Angażowanie rodziców do aktywnego udziału w życie grupy i przedszkola:
- Czynne uczestnictwo w uroczystościach i zajęciach. otwartych.
- Pomoc przy aranżowaniu i wyposażeniu kącików zainteresowań.
-Wspieranie akcji charytatywnych i innych np. „Zbiórka baterii”, „Góra grosza” itp. na bieżąco okres stażu wg potrzeb
Scenariusze, zdjęcia, ankiety, lista obecności, notatki, plan spotkania z rodzicami, teksty artykułów, protokoły

3. Tworzenie okazji do poznania przez dzieci najbliższego środowiska lokalnego.
• Podejmowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym: Straż Pożarna, Policja, Uniwersytet ....... , biblioteką szkolną (zorganizowanie spotkania z biblioteki na terenie przedszkola)
• Udział dzieci w wycieczkach i spacerach przedszkolnych związanych z najbliższym otoczeniem społeczno-przyrodniczym.
• Przygotowanie i udział przedszkolaków w imprezach, konkursach organizowanych przez instytucje lokalne.
wg potrzeb
Zdjęcia, dyplomy, podziękowania, scenariusze, materiały przygotowane
4. Organizowanie uroczystości przedszkolnych.
• Opracowanie scenariuszy.
• Przygotowanie dzieci do udziału w uroczystościach
• Przygotowanie dekoracji, rekwizytów.
wg kalendarza uroczystości przedszkolnych
Scenariusze, zdjęcia
5. Podejmowanie działań uwzględniających współczesne problemy społeczne.
• Przygotowanie dzieci do udziału w akcjach społecznych m.in. Sprzątanie Świata, Cała Polska Czyta Dzieciom, Dzień bez Papierosa, „Dzień Ziemi”
• Przygotowanie i udział dzieci w realizacji programów profilaktycznych: „Czyste powietrze wokół nas”.
na bieżąco okres stażu
Zdjęcia, scenariusze, zaświadczenia, gazetki ścienne

§ 7 ust. 2 pkt 3

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

1. Wykorzystywanie w codziennej pracy pedagogicznej technologii komputerowej.
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, itp.
• Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej (dokumentacja, pomoce dydaktyczne, ankiety, arkuszy itp.).
• Prezentacja filmów edukacyjnych (DVD) lub obrazów graficznych związanych z tematyką zajęć;
• Wykorzystanie komputera do odtwarzania nagrań dźwiękowych podczas zajęć;
• Opracowywanie dyplomów okolicznościowych
• Wykonanie zaproszeń, podziękowań, kartek okolicznościowych.
na bieżąco
okres stażu Zdjęcia, materiały przygotowane, zaproszenia, dyplomy, podziękowania, opracowane dokumenty itp.

2. Uzyskiwanie informacji i pomocy dydaktycznych z Internetu.
• Wyszukiwanie pomocy dydaktycznych, artykułów za pośrednictwem stron WWW;
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielkami, przedszkolem za pomocą poczty internetowej.
wg potrzeb
Lista przydatnych stron WWW

§ 7 ust. 2 pkt 4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ

Lp. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Dostosowanie metod i form pracy do zróżnicowanego poziomu intelektualnego dzieci.
• Praca indywidualna z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi.
wg potrzeb
okres stażu

Zeszyt do pracy wyrównawczej, notatki, teczka prac, opis działań
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
• Kierowanie do poradni dzieci mających zaburzenia rozwojowe.
• Uzyskanie opinii do pracy z dzieckiem.
wg potrzeb
Potwierdzenie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
3. Współpraca ze specjalistami: logopedą, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
• Kierowanie do zajęć z logopedą pedagogiem i psychologiem szkolnym dzieci wykazujących zaburzenia w różnych obszarach.
• Wspólne rozwiązywanie problemów pedagogiczno-psychologicznych zaistniałych w przedszkolu
wg potrzeb
Potwierdzenie współpracy z logopedą i psychologiem szkolnym
4. Stosowanie zdobytej wiedzy
podczas pracy z dziećmi
• Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną.
• Rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji, integrowanie grupy, przełamywanie barier u dzieci nieśmiałych poprzez wprowadzanie poznanych metod pracy dydaktyczno-wychowawczej
cały okres stażu
przykładowe scenariusze zajęć

§ 7 ust. 2, pkt 5

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Założenie teczki „Awans zawodowy”. Analiza przepisów prawa oświatowego:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela;
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.
• Inne dostępne materiały, śledzenie stron internetowych
wrzesień 2017
Wniosek o rozpoczęcie stażu, poprawne opracowanie planu rozwoju zawodowego, teczka „Awans zawodowy”
2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola. Analiza dokumentacji przedszkola:
• Statut Przedszkola;
• Plan Rozwoju;
• Roczne Plany Pracy;
• Programy autorskie. okres stażu Notatki własne, wykaz dokumentów
3. Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego Prawa oświatowego. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy w zakresie prawa oświatowego
analiza przepisów oraz śledzenie zmian:
• Karta Nauczyciela
• Rozporządzenia MEN.
Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy.
na bieżąco
Notatki własne, wykaz dokumentów
4. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Gromadzenie dokumentów z przebiegu stażu. okres stażu Świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze zajęć, zdjęcia, itp.
5. Przygotowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Autorefleksja – analiza planu rozwoju zawodowego
• Opis realizacji planu rozwoju.
• Porządkowanie dokumentacji
• Analiza osiągniętych wyników i sformułowanie wniosków.
maj 2020
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ocena dorobku zawodowego za okres stażu
6. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
• Poprawne sformułowanie wniosku.
• Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
maj 2020
Poprawne sformułowanie wniosku
7. Określenie dalszej drogi rozwoju
• Wnioski do dalszej pracy
maj 2020
notatki

Dopuszcza się możliwość weryfikacji i aneksowania obecnego planu rozwoju zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.