X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44078
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Na okres stażu od 1 września 2017r. do 31 maja 2020r.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. § 8. ust. 2 pkt. 1

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego;
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego na okres stażu z uwzględnieniem zadań wynikających z planu pracy szkoły i zadań wynikających z rozporządzenia na kolejny stopień awansu zawodowego;
2. Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb szkoły.
• Analiza dokumentacji: statutu, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu wychowawczego i profilaktycznego;
3. Doskonalenie zawodowe, rozwijanie nabytych umiejętności, pogłębianie wiedzy merytorycznej oraz metodycznej.
• Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (studia podyplomowe, kursy, warsztaty, szkolenia);
• Studiowanie literatury pedagogicznej, poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących wychowania wczesnoszkolnego oraz innowacyjnych metod pracy;
4. Doskonalenie warsztatu pracy.
• Gromadzenie literatury przedmiotowo – metodycznej;
• Opracowywanie planów nauczania, testów, scenariuszy;
• Przeprowadzanie analizy własnej pracy – obserwacje zajęć przez dyrektora, ewaluacja i samoocena;
• Wdrażanie nowatorskich metod i form pracy;
5. Podejmowanie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym.
• Udział w przygotowywaniu uroczystości szkolnych;
• Przygotowywanie uczniów do występów z okazji różnorodnych akademii, obchodów i imprez okolicznościowych;

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. § 8. ust. 2 pkt. 2

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
• Stosowanie komputerowych programów edukacyjnych;
• Wykorzystanie zasobów tablicy interaktywnej w pracy;
• Gromadzenie informacji z dziedziny nauczania i wychowania;
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego;
• Przygotowywanie pomocy dydaktycznych na zajęcia lekcyjne;
• Przygotowywanie prezentacji multimedialnych i wykorzystywanie ich w pracy z uczniami;
• Opracowywanie podziękowań, dyplomów;
2. Zamieszczanie na szkolnej stronie internetowej informacji i materiałów dotyczących wydarzeń klasowych.
• Przygotowywanie informacji, materiałów i zdjęć z uroczystości i różnorodnej aktywności klasowej na stronę internetową;
3. Udział w formach doskonalenia zawodowego związanych z wdrażaniem technologii komputerowej i informacyjnej.
• Udział w formach doskonalenia zawodowego związanych z wdrażaniem technologii komputerowej i informacyjnej;
4. Nawiązanie współpracy z europejskimi szkołami na internetowej platformie e’Tweening.
• Nawiązanie kontaktów z nauczycielami z różnych krajów europejskich poprzez udział w projektach;
• Poszerzenie zakresu pedagogicznych możliwości oferowanych wychowankom.

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przeprowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. § 8. ust. 2 pkt. 3

1. Opublikowanie na stronie internetowej „Planu rozwoju zawodowego”.
Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego;
2. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
• Tworzenie i publikowanie scenariuszy zajęć i uroczystości;
• Wzbogacanie biblioteki klasowej poprzez pozyskiwanie pozycji książkowych, plansz edukacyjnych, kart pracy;
• Udostępnianie zebranych pozycji „biblioteczki wychowawcy” zainteresowanym nauczycielom;
3. Dzielenie się z innymi nauczycielami wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na kursach i warsztatach doskonalących.
• Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi na tym samym etapie edukacyjnym;
• Udostępnianie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom;
4. Praca w zespole edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz innych zespołach.
• Wymiana doświadczeń z nauczycielami zespołów;
• Przygotowywanie sprawozdań i ankiet.
5. Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
• Opracowanie scenariuszy zajęć
• Zaprezentowanie metod pracy z dziećmi
• Konsultacje, omówienie i ewaluacja zajęć.

§ 8. ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu dydaktycznego rozwijającego umiejętności dzieci w wybranym obszarze edukacyjnym.
• Systematyczne i konsekwentne wdrażanie do realizacji zaplanowanych działań;
• Przeprowadzanie stałej ewaluacji wdrożonego programu.

§ 8. ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie pomocy uczniom z problemami.
• Diagnozowanie środowiska uczniów;
• Rozmowy z rodzicami;
• Organizowanie pomocy uczniom.
2. Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki.
• Organizowanie kiermaszu z pracami wykonanymi przez dzieci;
• Przygotowywanie wyrobów na kiermasze okolicznościowe.
3. Udział w akcjach charytatywnych.
• Zachęcanie i motywowanie dzieci i rodziców do udziału w akcjach.
4. Udział w szkolnych uroczystościach.
• Współorganizowanie Festynu Rodzinnego;
• Przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy z innymi nauczycielami uroczystości wynikających z kalendarza zawartego w planie rocznym.
5. Organizowanie konkursów.
• Opracowanie regulaminów konkursów;
• Przeprowadzenie konkursów.
6. Organizowanie wycieczek.
• Organizowanie wycieczek dla przedszkolaków i dzieci z kl. I – III;
• Zapoznawanie dzieci z ciekawymi pod względem turystycznym, rekreacyjnym i edukacyjnym miejscami.

§ 8. ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną
• Kierowanie dzieci na konsultacje i realizacja wytycznych.
• Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.
2. Współpraca z pedagogiem i logopedą.
• Prowadzenie konsultacji z pedagogiem i logopedą szkolnym.
3. Współpraca z Samorządem Szkolnym.
Pomoc w organizowaniu zabaw, uroczystości szkolnych.
4. Współpraca z nauczycielami szkoły.
• Korelacja działań i zadań dydaktyczno-wychowawczych.
5. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Legnicy.
• Zapraszanie przedstawicieli Policji na spotkania z dziećmi, organizowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
6. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną w Legnicy
• Zapraszanie przedstawicieli Straży Pożarnej na pogadanki.
• Udział w próbach ewakuacji na wypadek pożaru, zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.
7. Współpraca z Muzeum Regionalnym.
• Udział w warsztatach i lekcjach muzealnych;
• Udział w konkursach plastycznych organizowanych przez muzeum.

§ 8. ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza dwóch przypadków – rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
• Identyfikacja problemu;
• Ocena genezy i dynamika zjawiska;
• Określenie znaczenie problemu;
• Prognoza;
• Propozycje rozwiązania;
• Wdrażanie oddziaływań;
• Efekty oddziaływań;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.