X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44067
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

(zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu)

Imię i nazwisko nauczyciela: Grażyna Korpys

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2020 r.
Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka.

Czynności organizacyjne

Zadania do realizacji
Formy realizacji działań
Termin
Spodziewane efekty

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela
cały okres trwania stażu
• znajomość procedur awansu zawodowego,
• złożenie wniosku o otwarcie stażu,
• przygotowanie planu rozwoju zawodowego
2. Analiza zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
analiza dokumentacji szkolnej (Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy, regulaminy)
cały okres trwania stażu
• umiejętność korzystania z przepisów prawa oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
3. Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
kompletowanie dokumentacji mającej wpływ na ocenę pracy
cały okres trwania stażu
• gromadzenie dokumentów, zaświadczeń i dyplomów
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
zredagowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
analiza i ocena efektów dwa razy w roku
• sprawozdanie

Zadania wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej
Rodzaj działań i przedsięwzięć
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

§ 8 ust. 2 pkt. 1
uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.
Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z Gronem Pedagogicznym.

Sprawowanie opieki nad Samorządem Uczniowskim, prowadzenie dokumentacji związanej z programem „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka” i organizowanie ciepłego napoju dla uczniów w określonym czasie (jesień, zima).
Organizowanie uroczystości dla środowiska lokalnego (Święto Pieczonego Ziemniaka).

Stosowanie w pracy metod aktywizujących, indywidualizacja nauczania: praca z uczniem zdolnym w ramach przygotowania do konkursów oraz uczniem mającym problemy edukacyjne w ramach godzin wyrównawczych.
Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów. Wykorzystanie techniki komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
Bieżące śledzenie publikacji w Internecie dotyczących edukacji wczesnoszkolnej, muzyki oraz plastyki.
Włączenie się do programu „Cała Polska czyta dzieciom”.
Aktywne uczestniczenie w zebraniach z rodzicami.

Praca w zespołach wynikających z organizacji pracy szkoły (lider zespołu – edukacja wczesnoszkolna).
Dokumentowanie pracy pedagogicznej – prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienników lekcyjnych, zajęć dodatkowych i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej potrzebującym uczniom.
Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza teren szkoły.
Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły (udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach lub kursach).
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
Sprawowanie opieki nad pomieszczeniem dydaktycznym, systematyczne prowadzenie gazetek tematycznych w klasie i gazetki SU na korytarzu szkolnym.
Opracowywanie pomocy dydaktycznych i scenariuszy lekcji – tworzenie własnego warsztatu pracy, bazy materiałów dydaktycznych.

Opracowywanie oceny opisowej uczniów oraz przeprowadzanie efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Prowadzenie dodatkowych zajęć artystyczno – ruchowych dla uczniów.
Bieżąca analiza własnej pracy.
Bieżące zainteresowanie zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania szkoły – analiza dokumentacji szkolnej (Statut, WSO, Program Wychowawczo-Profilaktyczny).

§ 8 ust. 2 pkt. 2
wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Korzystanie na zajęciach lekcyjnych z multibooków dla poszczególnych klas.
1. Stworzenie dzięki technologii komputerowej narzędzi diagnostycznych i ewaluacji oraz materiałów pomocnych podczas zajęć.
2. Zapoznanie się ofertą innych nauczycieli- przegląd stron internetowych zawierających publikacje nauczycielskie.
3. Nawiązanie współpracy z nauczycielem informatyki w celu doskonalenia umiejętności w zakresie posługiwania się technologią komputerową i informatyczną.
4. Prowadzenie indywidualnych zajęć z poszczególnymi uczniami z wykorzystaniem komputera.
5. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych kart pracy, pomocy dydaktycznych, testów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
6. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
7. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i Internetu w pracy z uczniem.
8. Publikacja w internecie własnego planu rozwoju zawodowego oraz niektórych scenariuszy zajęć i pomocy dydaktycznych.
9. Tworzenie prezentacji dla rodziców – podsumowanie działań edukacyjnych i wychowawczych w danym roku szkolnym.
10. Wykorzystanie komputera do tworzenia dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Dzielenie się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem:
opracowanie materiałów pedagogicznych, scenariuszy zajęć i konspektów przewidzianych do publikacji,
pełnienie funkcji lidera w zespole edukacji wczesnoszkolnej, prowadzenie zebrań, szkoleń oraz dokonywanie podsumowań pracy zespołu.
sprawowanie opieki nad nauczycielem, ubiegającym się o awans na nauczyciela mianowanego.
wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w zakresie metod, form pracy oraz wykorzystywanych środków dydaktycznych
wspólne przygotowanie i przeprowadzanie konkursów literackich, ortograficznych, plastycznych.
Udostępnienie innym nauczycielom wypracowanych przez siebie dokumentów i opracowań oraz pomocy dydaktycznych.

Prowadzenie w ramach zespołu oddziałowego lekcji otwartych i koleżeńskich.

Prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców.

Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu przygotowania dokumentacji ucznia kierowanego do PPP oraz rozwiązywanie pojawiających się problemów edukacyjnych i wychowawczych.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie programu zajęć artystyczno-ruchowych dla uczniów i prowadzenie zajęć.
1. Zaktualizowanie programu „Wychowanie do odpowiedzialności”
2. Opracowanie planu pracy z uczniami z opinią, orzeczeniem poradni. Analiza treści opinii wydanej przez PPP i opracowanie dostosowań do indywidualnych potrzeb ucznia.
3. Wdrażanie w życie programu edukacyjnego „Woda to skarb”.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Pełnienie roli organizatora i opiekuna wycieczek klasowych.
2. Organizowanie uroczystości szkolnych, imprez oraz spotkań integracyjnych .
3. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniom i rozwijanie ich zainteresowań.
4. Udział w Dniach Otwartych szkoły.
5. Organizowanie wystaw z pracami tematycznymi uczniów na korytarzu szkolnym.
6. Dbanie o wystrój szkoły – dekoracja świetlicy i budynków szkolnych motywami świątecznymi.
7. Opieka nad uczniami reprezentującymi szkołę w różnego rodzaju konkursach.
8. Poznawanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z rodzicami/ prawnymi opiekunami uczniów.
9. Przygotowywanie artykułów wraz ze zdjęciami dla nauczyciela na stronę internetową szkoły.

§ 8 ust.2 pkt.4e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Krzyżu Wielkopolskim.

Współpraca z higienistką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej.

Współpraca z rodzicami uczniów w celu zaangażowania ich w szkolne przedsięwzięcia

Imprezy integracyjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Współpraca z:
• MGOK „Strzelnica” w Wieleniu,
• Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego w Miałach,
• OSP w Miałach,
• klubem sportowym „Victoria” w Miałach,
• Sołtysem i Radą Sołecką w Miałach.
Pozyskiwanie funduszy na potrzeby szkolne i pomoce dydaktyczne od sponsorów oraz poprzez kiermasz ozdób świątecznych w szkole.

§ 8 ust.2 pkt.5
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudni
Analiza sytuacji rodzinnej ucznia na podstawie rozmów z rodzicami oraz wywiadu w celu objęcia ucznia dodatkowa pomocą materialną (pomoc rzeczowa, pomoce dydaktyczne, dofinansowanie wyjazdów)

Pogłębianie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży. Samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki oraz publikacji w Internecie.
Zdiagnozowanie wybranych problemów

Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych

Rozpoznanie i rozwiązanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych wychowawczych lub innych -opis i analiza dwóch przypadków Wprowadzenie działań naprawczych.
Podsumowanie oraz wnioski.

Opracowała: mgr Grażyna Korpys

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.