X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44017
Przesłano:

Roczne sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Roczne sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Weronika Richter
Rok szkolny 2017/2018

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
1) Na bieżąco śledziłam procedury awansu zawodowego, akty prawne.
2) Na bieżąco przypomniałam sobie zasady funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. Analizowałam dokumentację szkolną.
3) Na bieżąco śledziłam dokumenty związane z prawem oświatowym.
4) Brałam aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach, szkoleniach i warsztatach) adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły:

- „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w dokumentacji pracy szkoły” – wrzesień
2017r.
- Kurs „Terapia integracji sensorycznej I stopnia – Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej” zorganizowany przez Wyższą Szkołę Społeczno – Przyrodniczą w Lublinie, oddział w Tczewie – wrzesień 2017 r.
- „Ocena pracy nauczyciela – tryb, zadania, obszary pracy, kryteria, regulacja” – marzec 2018 r.
- „Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela” – marzec 2018 r.
- Szkolenie internetowe „Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem zmian wprowadzanych przez RODO” – maj 2018 r.

Systematycznie przeglądałam i analizowałam literaturę, publikacje i artykuły pedagogiczne – „Głos Pedagogiczny”.

4) Doskonaliłam własny warsztat pracy :
- stosowałam aktywne metody nauczania – aktywizujące: „Gra dydaktyczna”, „ Burza mózgów”, eksponujące: „Sztuka teatralna”,
- organizowałam na holu przedszkola wystawę prac plastycznych dzieci zgodnie z tematyką zajęć,
- gromadziłam materiały dydaktyczne do pracy: karty pracy, plansze, płyty CD,
- dekorowałam salę przedszkolną zgodnie z porami roku: własnoręcznie wykonane witraże, szablony oraz prace dzieci,

5) Brałam aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkoły:
- na bieżąco dokonywałam wpisów do dziennika zajęć przedszkola,
- prowadziłam arkusz obserwacji dzieci – IX 2017 r.
- dokonałam diagnozy dojrzałości szkolnej dziecka 6 – letniego, sporządziłam sprawozdanie z diagnozy – IV 2018 r.
6) Doskonaliłam umiejętności współpracy z rodzicami:
- prowadziłam spotkania grupowe i konsultacje indywidualne z rodzicami,
- pedagogizacja - zapoznawałam rodziców z odpowiednią literaturą, na zebraniach grupowych przedstawiłam artykuły i materiały: „Alfabet rodzica”, „Jak motywować dziecko do pracy”, Rodzice – czytajcie dzieciom książki”, „Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania”.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Wykorzystywałam technologię komputerową w pracy pedagogicznej poprzez:
- opracowałam karty pracy, dyplomy, zaproszenia, scenariusze zajęć i uroczystości,
- opracowałam dokumenty szkolne – sprawozdania z pracy dydaktyczno – wychowawczej i diagnozy dojrzałości szkolnej,
- opracowałam sprawozdanie roczne z realizacji planu rozwoju zawodowego,
- stworzyłam prezentacje multimedialne, które wykorzystałam m.in. w czasie zajęć „Rodzaje domów”, „Dinozaury”, „Rośliny i zwierzęta na łące”
2. Korzystałam z Internetu:
- śledziłam nowości na portalach edukacyjnych – www.profesor.pl,
www.nauczycieleprzedszkola.pl,
- komunikowałam się za pomocą poczty elektronicznej z rodzicami,
- śledziłam nowości na stronie MAC Edukacja, na stronie wydawnictwa wprowadzałam wyniki diagnozy dojrzałości szkolnej i opracowałam arkusz diagnozy,
3. Wykorzystywałam nośniki audiowizualne w trakcie pracy:
- uzupełniałam i wzbogacałam zestaw pomocy dydaktycznych - płyty CD, DVD, audiobooki,
- wykorzystywałam w pracy monitor multimedialny – wyświetlanie filmów edukacyjnych, programów multimedialnych,

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Dzieliłam się wiedzą z innymi nauczycielami:
- brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej , przedstawiłam sprawozdania z pracy dydaktyczno – wychowawczej, wymieniałam się doświadczeniami i uwagami, wysuwałam wnioski,
- aktywnie brałam udział w zespole wychowania przedszkolnego – wymieniałam się doświadczeniami z innymi nauczycielkami, zgłaszałam swoje pomysły do pracy, wyciągałam wnioski, udostępniałam innym nauczycielkom materiały do pracy dydaktycznej – scenariusze uroczystości, karty pracy, dekoracje,
- opracowałam system motywacyjny dla grupy „0” - „Kolorowe buźki” , który przedstawiłam na spotkaniu zespołu wychowania przedszkolnego (stworzenie całorocznego kontraktu grupowego, podpisanie się pod nim, zbieranie na plakietkach kolorowych naklejek za dobre zachowanie i dodatkowe aktywności dzieci),

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. Opracowałam program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i zajęć wspierających rozwój społeczno - emocjonalny dla dzieci 6- letnich – określiłam cele, zadania, stworzyłam karty pracy i pomocy dydaktycznych (memory, kostka dydaktyczna)

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Diagnozowałam i rozwijałam zainteresowania dzieci:
- prowadziłam ćwiczenia gimnastyczne metodą W. Sherborne – „Metoda Ruchu Rozwijającego” ,
- prowadziłam zabawy z chustą animacyjną – „Pedagogika zabawy – KLANZA”,
- prowadziłam zabawy wspierające integrację sensoryczną – „ścieżka zdrowia”,
- prowadziłam zajęcia z bajkoterapii czyli „Bajki – pomagajki dla małych i dużych” – dzięki nim oswajałam dzieci z różnymi stanami emocjonalnymi,
- prowadziłam zajęcia plastyczne „Przygoda ze sztuką” – zapoznawałam dzieci z nowymi i ciekawymi technikami plastycznymi, wytwory dzieci wywieszałam na holu przedszkolnym,
2. Zorganizowałam uroczystości przedszkolne dla rodziców:
- „Świąteczne zamieszanie” – występ dzieci 6 – letnich z okazji Świąt Bożego Narodzenia – grudzień 2017 r.,
- „Dzień Rodzica i Zakończenie Zerówki” – czerwiec 2018 r.
3. Przygotowałam dzieci 6 – letnie do konkursu pt.: „Czyste ręce – zdrowia więcej” zorganizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Tczewie – przeprowadziłam pogadankę na temat higieny osobistej i konsekwencji jej nieprzestrzegania.
4. Prowadziłam działania na rzecz najbliższego środowiska:
- w ramach „Dnia Ziemi” i „Sprzątanie Świata” zorganizowałam sprzątanie śmieci z pobliskiego terenu wokół szkoły,
- zorganizowałam „Dzień Zdrowego Śniadania” – wykonanie przez dzieci samodzielnych, kolorowych kanapek
- wzięłam udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – zapoznałam dzieci z pozycjami książkowymi wspierającymi ich rozwój emocjonalny – „Mikołajek”, wiersze Jana Brzechwy, „Muminki”,
- przeprowadziłam spotkania i imprezy integrujące grupę: „Dzień Chłopaka”, „Dzień Dyni”, „Mikołajki”, „Wigilia przedszkolna”, „Dzień Kobiet”, Dzień Dziecka”,
- razem z innymi nauczycielkami wychowania przedszkolnego współorganizowałam „Maraton Przedszkolaków – Sprintem do Maratonu” i „Warsztaty mydlarskie”,
- współorganizowałam Dzień Otwarty w Przedszkolu – wykonałam dekorację holu, zorganizowałam kąciki plastyczne dla dzieci i ich rodziców,
5. Zorganizowałam wycieczkę do pobliskiego sklepu i sadu w Miłobądzu oraz współorganizowałam wycieczki do kina Helios w Tczewie.
6. W ramach Dnia Dziecka zorganizowałam spotkanie z policjantami – pogadanka na temat bezpieczeństwa na drodze, pokaz policyjnych motorów.
7. Na bieżąco wykonywałam zdjęcia z uroczystości i spotkań, przekazywałam zdjęcia do publikacji w kronice przedszkolnej.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Współpracowałam z pedagogiem szkolnym i logopedą:
- prowadziłam systematyczne konsultacje z pedagogiem na temat pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz logopedą na temat postępów językowych dzieci mających trudności z wymową,
- zapraszałam za zajęcia pedagoga szkolnego – pogadanki wychowawcze,
- uczestniczyłam w spotkaniach z pedagogiem i z rodzicami dzieci objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
- na bieżąco uzupełniałam dokumentację psychologiczno – pedagogiczną,
2. Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną:
- wypisywałam opinie do PPP w celu zdiagnozowania dziecka,
- analizowałam opinie wystawione przez PPP,
- zasięgałam porad specjalistów,
3. Współpracowałam na bieżąco z biblioteką szkolną i pielęgniarką szkolną.

Weronika Richter

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.