X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44042
Przesłano:

Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Strzałkowo , 01.06.2016 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

imię i nazwisko: mgr inż. Monika Wolniakowska
Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
Wykształcenie: wyższe magisterskie

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2013 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016 r.
Opiekun stażu:
Miejsce pracy: od 1.09.2008 r. do 29.08.2015 r. – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. W. Witosa Strzałkowie
od 1.09.2015 r. – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie

& 7.1.1
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych wynikających ze statuty szkoły
oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
Zrealizowane zadania Forma realizacji Dokumenty potwierdzające zrealizowane działanie
1.Współorganizowanie imprez szkolnych wynikających z Planu Pracy Szkoły
- Drzwi otwarte – współtworzenie stoiska, promowanie kierunku kształcenia: technik architektury krajobrazu -
29.03.2014 r.; 28.03.2015 r.; 19.03.2016 r.
- Targi Edukacyjne - współtworzenie stoiska, promocja szkoły na terenie gminy Witkowo - 21.03.2015 r.
- Targi Pracy w ZSE w Słupcy – współtworzenie stoiska, promocja kierunków kształcenia w CKZiU Strzałkowo - 30.11.2015 r.
- Pierwsze Powiatowe Targi Pracy i Edukacji przy CKZiU w Strzałkowie – tworzenie stoiska oraz promowanie kierunków kształcenia wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (kwalifikacyjne kursy zawodowe) – 17.02.2016 r.
- Organizowanie zajęć otwartych dla III klas gimnazjum:
- 18.12.2013, 16.12.2015 – „Wykonywanie stroików bożonarodzeniowych” – dla Gimnazjum im. J. Korczaka w Strzałkowie;
- 28.04.2015 – „Projektowanie i wykonanie rabaty na stanowisku słonecznym” 24.05.2016 – „Kwietnik sezonowy”
dla Gimnazjum im. M. Kopernika w Słupcy
- Dni Strzałkowa – współtworzenie stoiska promującego kierunki kształcenia przy ZSP i CKZiU : 22.06.2014; 21.06.2015;
- Kiermasz Bożonarodzeniowy przy ZSP w Strzałkowie dla społeczności szkolnej – przygotowanie stoiska oraz promowanie prac uczniów – grudzień 2014 r.
- Słupecki Kiermasz Świąteczny – współtworzenie stoiska, promocja kierunków kształcenia w CKZiU oraz prac wykonanych przez słuchaczy KKZ FLORYSTA – 6.12.2015 r.
- Organizacja apeli szkolnych – przygotowanie dekoracji i scenografii z okazji: 70. Rocznicy Powstania Warszawskiego: październik 2014 r.
- współorganizowanie apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej – październik 2014 r.
- Bal Studniówkowy –
-organizacja balu klasy IV TA – styczeń /luty 2014 r.
- organizacja balu klas IV TA/TB – luty 2015r. - artykuły z gazet
- zdjęcia
- scenariusze imprez
2. Zapoznanie się z opiniami Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej - Przegląd dokumentów uczniów przyjętych corocznie do klas pierwszych
- Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Notatki własne
3. Współpraca z rodzicami - Spotkania z rodzicami zgodnie z harmonogramem pracy szkoły:
- rok szkolny 2013/2014 spotkania z rodzicami uczniów klasy IV TA
- rok szkolny 2014/2015 spotkania z rodzicami uczniów klas IV TA i IV TB
- roku szkolny 2015/2016 spotkania z rodzicami uczniów klas I TA i I TB
- Spotkania indywidualne z rodzicami
- Rozmowy telefoniczne z rodzicami
- Wysyłanie pism do rodziców
- Organizowanie balów studniówkowych (r. szk. 2013/2014 i r. szk. 2014/2015)
- zapisy w dzienniku lekcyjnym (spotkania, rozmowy indywidualne)

4. Współpraca w opracowaniu w realizacji tematyki lekcji wychowawczych - Współpraca z pedagogiem szkolnym
- Współpraca z wychowawcami innych klas w ramach opracowania planu lekcji wychowawczych - tematyka lekcji wychowawczych
- scenariusze lekcji wychowawczych
- zapisy w dzienniku lekcyjnym
5. Uczestnictwo w spotkaniach zespołu przedmiotów zawodowych - Systematyczne uczestnictwo w spotkaniach zespołu przedmiotów zawodowych
- Wspólne opracowywanie planów pracy zespołu przedmiotów zawodowych na każdy rok szkolny
- Opracowywanie sprawozdań z realizacji planów pracy za rok szkolny: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
- Potwierdzenie współpracy z Zespołem Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych
- Plany pracy zespołu na każdy rok szkolny
- Sprawozdania z realizacji planów pracy ZNPZ,
- Protokołu z posiedzeń ZNPZ
6.Udział w pracach RP, współpraca z gronem pedagogicznym -Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

- Współpraca w ramach ZNPZ
- Kontakty z pedagogiem szkolnym
- Współorganizowania imprez szkolnych, wycieczek, konkursów, warsztatów, promocji szkoły
- Praca w Zespołach Nadzorujących egzaminy zawodowe (czerwiec 2015) - Potwierdzenie obecności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- Potwierdzenia pracy w Zespołach Nadzorujących egzaminy zawodowe
- karty wycieczek, zdjęcia z promocji szkoły, warsztatów

Zadania zrealizowane poza planem rozwoju zawodowego
Zrealizowane zadania Forma realizacji Dokumenty potwierdzające zrealizowane działania
1.Współpraca z innymi nauczycielami - Współtworzenie innowacji pedagogicznej z nauczycielem z Gimnazjum im. M Kopernika w Słupcy: „ Projektuję swój dom i ogród marzeń”
Cel ogólny – przygotowanie uczniów do życia w cywilizacji technologicznej oraz rozwijaniu ich zainteresowań i zdolności. Pomoc w odkrywaniu tożsamości, podejmowaniu decyzji, planowaniu. Przygotowanie uczniów do zadań stawianych przez nowoczesną gospodarkę.
- Praca w Zespole ds. ewaluacji wewnętrznej, realizacja koncepcji pracy szkoły CKZiU w Strzałkowie, ukierunkowanej na rozwój ucznia pod hasłem: „Uczniowie są aktywni”, obiektem ewaluacji jest: Propagowanie zdrowego stylu życia – r. szk. 2015/2016 (funkcja przewodniczącego zespołu) - Innowacja pedagogiczna nr 584 , dla kl. III gimnazjum (typ innowacji – programowa)

- protokół ze spotkania Zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej opracowane metody i narzędzia pracy z uczniami
2.Praca przy zewnętrznych egzaminach zawodowych - Funkcja asystenta technicznego – przygotowywanie stanowisk egzaminacyjnych dla uczniów klasy III TA podczas części praktycznej zewnętrznego egzaminu z kwalifikacji R.21 „Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych elementów architektury krajobrazu” – 29-30.05.2015 r. Potwierdzenie opiekuna stażu
3. Praca w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ) dla dorosłych - Opracowanie planu nauczania w KKZ R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych
- Funkcja opiekuna grupy KKZ R.26 w roku szkolnym 2015/2016
- Dokumentacja prowadzenia zajęć KKZ

& 7.1.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Zrealizowane zadania Forma realizacji Dokumenty potwierdzające zrealizowane działania
1.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - Kurs wykorzystania technik i narzędzi ICT w kształceniu zawodowym uczniów zdolnych –październik-grudzień 2013
- Kurs wykorzystania technik i narzędzi ICT w nauczaniu uczniów wykazujących trudności w uczeniu się – październik – grudzień 2013
- Staż w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Zawiązku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii, Frankfurt/O, Niemcy – 04.11. – 15.11.2013
Projekt pt: „ Poszerzanie kompetencji zawodowych w oparciu o zajęcia warsztatowe w niemieckim centrum kształcenia”
- Studia Podyplomowe w zakresie Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu – 1.10.2012-31 styczeń 2014
- UONET+ - szkolenie dla nauczycieli i wychowawców – kurs komputerowy obsługi programu UONET+ (dziennik, dokumentacja elektroniczna) – 18.03.2014
- Kurs „Metoda warsztatowa w pracy z dorosłymi” w ramach projektu: „ Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego” – 24-26.10/7-6.11/21-23.11.2014 r.
- Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów systemu zewnętrznego oceniania organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu – 21.11. i 28. 11. 2014 r. (kwalifikacje R.21 i R.22)
- Kurs Kosztorysowanie w programie Norma PRO – 15.01.2016 r. - Certyfikaty, artykuł z gazety lokalnej, zdjęcia, dyplom ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenia
2.Udział w pracach Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych
3. Uczestnictwo w radach szkoleniowych - Przygotowywanie planów wynikowych na każdy rok szkolny
- Opracowywanie planów pracy zespołu nauczycieli do realizacji w roku szkolnym (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016)
- Przeprowadzanie próbnych egzaminów zawodowych oraz analiza wyników próbnych egzaminów zawodowych
-analiza zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w starej podstawie programowej oraz w nowej w technikum architektury krajobrazu
- Organizowanie wycieczek, warsztatów, imprez promujących szkołę w środowisku lokalnym (Dni Strzałkowa, Targi Pracy i Edukacji)
- Przeprowadzanie Olimpiad Wiedzy i Umiejętności Rolniczych blok tematyczny: architektura krajobrazu, etap szkolny (r. szk. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016)
- Udział w posiedzeniach RP i ZNPZ – udział w radzie szkoleniowej
- Możliwości wykorzystania metody edukacyjnej wartości dodanej (EWD) do analizy powiatowego systemu oświatowego w Słupcy oraz do ewaluacji wewnętrznej efektywności pracy szkół – luty 2015 rok
- Szkolenie z procedur przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – maj 2015
- egzamin maturalny 27.04.2016
- egzamin zawodowy maj 2016
-zorganizowanie szkolnej olimpiady w zakresie architektury krajobrazu – r. szk. 2014/2015 - dokumentacja własna

-zdjęcia, artykuły z gazet
4.Samodzielne pogłębianie wiedzy, tworzenie własnego warsztatu pracy - Pracownia do prowadzenia zajęć z projektowania i urządzania obiektów architektury krajobrazu - od r. szk. 2014/2015
Wzbogacanie bazy dydaktycznej, uzupełnianie zasobów i materiałów dydaktycznych, w sprzęt i narzędzia ogrodnicze.
- Razem w uczniami wykonywanie pomocy dydaktycznych, dbałość o estetyczny wgląd pracowni
- Uzupełnianie biblioteki własnej w podręczniki, czasopisma, katalogi branżowe

- spis pozycji literatury

Zadania zrealizowane poza planem rozwoju zawodowego
Zrealizowane zadania Forma realizacji Dokumenty potwierdzające zrealizowane działania
1.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - Kurs florystyczny II stopnia dla średnio zaawansowanych „Florystyka bez tajemnic”- 5-8.10. 2015 r. organizator: Wielkopolska GILDIA Rolno-Ogrodnicza S.A. Poznań
- Warsztaty florystyczne dla średnio zaawansowanych „Wianki komunijne” – 11.04.2016 r. WGR-O S.A. Poznań -certyfikat

- certyfikat

& 7.1.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemów oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły
Zrealizowane zadania Forma realizacji Dokumenty potwierdzające zrealizowane działania
1.Poznanie procedur awansu zawodowego - Analizowanie przepisów dotyczących procedur awansu zawodowego nauczycieli
- Sformułowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i przydzielenie opiekuna stażu
- Sporządzenie planu rozwoju zawodowego
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - Wniosek o rozpoczęcie stażu
- Plan rozwoju zawodowego

- dokumentacja
2. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty - Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 mara 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Szkolenia poprzedzające pracę w zespołach nadzorujących egzaminy zawodowe i maturalne – maj 2015 i kwiecień 2016
- Znajomość dokumentów: Ustawa o systemie oświaty, Karta nauczyciela, Rozporządzenia o klasyfikacji i promowaniu,
- Znajomość dokumentów szkolnych: Podstawa programowa, Statut szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program wychowawczy, Program profilaktyki, Plan rozwoju szkoły, Koncepcja pracy szkoły, regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego, regulaminy organizacji imprez i wycieczek szkolnych, dyżurów nauczycieli pełnionych podczas przerw, dyżurów w szatni pełnionych przez uczniów,
- Śledzenie stron internetowych: www.men.gov
www.ko.poznan.pl
www.oke.poznan.pl
www.cke.edu.pl
- protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej (listy obecności)
- prowadzenie notatek własnych, podręczna biblioteka z dokumentami

& 7.2.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Zrealizowane zadania Forma realizacji Dokumenty potwierdzające zrealizowane działania
1.Współpraca z opiekunem stażu - Zawarcie kontraktu i omówienie współpracy w opiekunem stażu
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz w obecności opiekuna stażu
- Spotkania z opiekunem stażu w celu omówienia planowanych działań i ich realizacji
- Współpraca z opiekunem stażu w ramach organizacji imprez szkolnych i promocji szkoły; „Drzwi otwarte” (co roku od 2014 do 2106), „ Targi edukacji” (Witkowo 2015), „Targi pracy” (ZSE Słupca 2015), „Targi Pracy i Edukacji” (CKZiU Strzałkowo 17.02.2016 r.), oraz współpraca przy przygotowywaniu egzaminów zawodowych: przygotowywanie stanowisk egzaminacyjnych dla zawodu technik architektury krajobrazu (kwalifikacja R.21) (30-31.05.2015 i 15.06.2016) - Plan rozwoju zawodowego
- harmonogram obserwacji prowadzonych przez opiekuna
- harmonogram zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu
- potwierdzenia opiekuna stażu

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy - Analizowanie nowej podstawy programowej dla Technikum architektury krajobrazu
- Opracowanie testów i zadań przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów zawodowych (analiza wyników testów i zadań praktycznych)
- Opracowanie: planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania dla przedmiotów zawodowych w technikum architektury krajobrazu
- Opracowanie programu praktyk zawodowych dla uczniów klas II i III technikum architektury krajobrazu
- Opracowanie regulaminu pracowni i zajęć praktycznych oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów kształconych w zawodach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie (r. szk. 2013/2014, 2014/3015) oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie (r. szk. 2015/2016)
- Stosowanie aktywnych metod nauczania: praca z projektem, prowadzenia zajęć w terenie, organizacja wycieczek dydaktycznych (ankieta ewaluacyjna zajęć praktycznych klasa I i II )
- Uczestniczenie w lekcji otwartej z przedmiotu: Prowadzenie działalności gospodarczej- Utworzenie i rejestracja własnej firmy – klasa III TA 16.01.2015 r. - przedmiotowe plany wynikowe
- potwierdzenie prowadzenia obserwacji lekcji otwartej
- zdjęcia z zajęć
- dokumentacja z wycieczek dydaktycznych, artykułu z gazet

- pisemne potwierdzenie uczestnictwa w lekcji otwartej
3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dziennika lekcyjnego, dziennika poza lekcyjnego - Prawidłowo prowadzona dokumentacja szkolna: arkusze ocen, świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, prawidłowe wprowadzanie korekt w dokumentacji - potwierdzenia prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej
4. Uzupełnianie i aktualizowanie biblioteki przedmiotowej w zakresie podręczników, czasopism, programów komputerowych Spis pozycji wykorzystywanych w doskonaleniu własnego warsztatu pracy:
-„Rysunek odręczny architektów krajobrazu”, j. Rylke, J. Skalski, Wydawnictwo SGGW, W-wa 2003
-„Ogrody – historia architektury i sztuki ogrodowej” , A. Różańska, T. Krogulec, J. Rylke , SGGW W-wa2008
- „AutoCAD w architekturze krajobrazu. Wprowadzenie” SGGW , W-wa 2006
- „Gładysze, Kamieniec, Słobity, Sztynort – ogrody barkowe przy rezydencjach dawnych Prus” – M. Walerzak, Wydawnictwo Borussia, Olsztyn 2010
5.Doskonalenie i podnoszenie kompetencji i umiejętności wychowawczych - Opracowanie planu wychowawczego na rok szkolny: 2013/2014, 2015/2016
- opracowanie konspektów tematów lekcji wychowawczych,
- Współpraca z pedagogiem szkolnym
- Uzupełnianie wiedzy (tytuły książek):
- „Scenariusz godzin wychowawczych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.Wyd.2.” , M. Gruszka, I. Janiak. J. Prarat, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2003
„ Bliżej siebie, 10 ważnych tematów – scenariusze 20 lekcji ułatwiających poznanie siebie i rozwój”. H. Hamer, Wydawnictwo „Veda” 2001
„Profilaktyka pierwszorzędowa w szkole: scenariusz zajęć z uczniami (gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych)” E. Kosińska, B. Zachara, Wydawnictwo ‘Rubikon”, 2003 - plan wychowawczy
- konspekty lekcji wychowawczych
- potwierdzenie współpracy z pedagogiem szkolnym
- spis literatury

Zadania zrealizowane poza planem rozwoju zawodowego
Zrealizowane zadania Forma realizacji Dokumenty potwierdzające zrealizowane działania
3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dziennika lekcyjnego, dziennika poza lekcyjnego - Prawidłowo prowadzona dokumentacja dla Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych: dziennik zajęć (Kurs R.26)
- Opracowanie programu praktyk zawodowych dla kursu R.26. Wykonywanie kompozycji i dekoracji florystycznych - potwierdzenie prowadzonej dokumentacji

& 7. 2. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Zrealizowane zadania Forma realizacji Dokumenty potwierdzające zrealizowane działania
1.Przeprowadzanie konkursów związanych z nauczanymi przedmiotami zawodowymi i zajęciami poza lekcyjnymi - Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych blok: architektura krajobrazu etap szkolny: październik 2013 r., 2014 r., 2015 r.
- Szkolna Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych blok: architektura krajobrazu, konkurs na „Projekt zagospodarowania terenu przy budynku szkoły” – V. 2014 r.
- Funkcja opiekuna na okręgowych eliminacjach Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych: XXXVIII – 10-11.04.2014 r. XXXIX - 17.04.2015 r. , XL 22.04.2016 r.
- Przygotowanie do Wielkiego Konkursu Fotograficznego „ Cztery Pory Roku organizowanego przez Słupecką Organizację Turystyczną edycja 2014, uczniów klasy II TŻ – wyróżnienie w kategorii Kultura i historia, III TŻ-wyróżnienie specjalne w kategorii Kultura i historia – 04.12.2014 r.
- X edycja Olimpiady z przedsiębiorczości – eliminacje szkolne – (praca w Komisji) 04.12.2014 r.
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Szkoły Ponadgimnazjalnej w Strzałkowie „Młodzież zapobiega pożarom” – praca w Komisji 02.03.2015 r.
- Przygotowanie uczennicy klasy III TA do konkursu fotograficznego pt: „ Dbam o swoje piersi” zorganizowanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu i Wielkopolskie Centrum Onkologii i Wydawnictwo Św. Wojciecha – wyróżnienie – październik 2015 r. protokół konkursów,

- karty wycieczek

- wyróżnienia i dyplomy uczniów

- protokół z przebiegu eliminacji
- protokół z posiedzenia jury

- dyplom ucznia
2.Współorganizowanie imprez związanych z promocją szkoły - „Drzwi otwarte” wspólnie z uczniami przygotowanie wystaw prac oraz aranżacji wnętrz ogrodowych na promocję szkoły – 28.03.2014, 29.03.2015, 19.03.2016 r.
- Warsztaty dla gimnazjalistów – „ ”Wykonywanie stroików bożonarodzeniowych” - wspólnie z uczniami klasy II technikum architektury krajobrazu prowadzenie zajęć otwartych dla III klasy Gimnazjum im. J Korczaka w Strzałkowie – 18.12.2013 oraz 16.12.2014 r.
- Warsztaty dla III klasy Gimnazjum im. M. Kopernika w Słupcy „Projektowanie i zakładanie rabaty na stanowisko słoneczne” – 28.04.2015 r. oraz :Kwietnik sezonowy” – 24.05.2016 r. - zdjęcia, artykuły z gazet
3. Organizowanie przedmiotowych wycieczek dydaktycznych - Wystawy Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu „Gardenia”
2014, 2015, 2016 r.
- Wiosenna Gala Florystyczna na Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. Poznań Franowo – 23.03.2014 r.
- Wycieczka do gospodarstwa ogrodniczego w Dachowej – producent chryzantem oraz spotkanie z firmą Adviser Sp. z o.o.- (firma zajmująca się projektowaniem zakładaniem automatycznych systemów nawadniania) - 06.02.2015 r.
- Zajęcia praktyczne w Szkółce Drzew i krzewów ozdobnych p. Słowińskich – temat zajęć: Uprawa i podział traw ozdobnych – 13.03.2015 r.
- Pokaz florystyczny bożonarodzeniowy na Wielkopolskiej GILDII Rolno-Ogrodniczej Poznań Franowo – 15.11.2015 r.
- Warsztaty projektowania w Katedrze Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu – 08.04.2016 r.
- Współorganizowanie wycieczki do Elektrowni Konin – zapoznanie uczniów technikum architektury krajobrazu z problemami ekologii środowiska, wytwarzania energii w oparciu o konwencjonalne i odnawialne źródła energii – 05.05.2016 r. Zdjęcia, artykuły z prasy lokalnej, karty wycieczek

- karty wycieczek, artykuły w prasie lokalnej, zdjęcia

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i promocja szkoły - Współpraca z LBS Strzałkowo – pielęgnacja zieleni wokół budynku banku w ramach praktycznej nauki zawodu – r. szk. 2013/2014 klasa III TA
- Współpraca z SPZOZ Słupca r. szk. 2013/2014, 2014/2015 – wykonanie inwentaryzacji zieleni (spis starodrzewia) wokół szpitala, r. szk. 2014/2015, 2015/2016 – wykonanie prac porządkowych oraz pielęgnacyjnych w parku szpitala
- Organizowanie zajęć otwartych dla gimnazjalistów (III klasy Gimnazjum im. J . Korczaka w Strzałkowie i Gimnazjum im M. Kopernika w Słupcy) - zdjęcia, artykuły z prasy
5. Prowadzenie kół zainteresowań w zakresie architektury krajobrazu, wystawy prac i projektów uczniów - W roku szkolnym 2013/2014, 2014/20015, 2015/2016 – pozalekcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności uczniów, Szkolne Koło Fotograficzne, przygotowywanie z uczniami dekoracji na apele szkolne: 70. Rocznica Powstania Warszawskiego – październik 2014 r., Dzień Edukacji Narodowej – październik 2014 r.
- Wspólnie z uczniami prowadzenie gabloty szkolnej dla technikum architektury krajobrazu promującej wśród społeczności szkolnej prace i projekty uczniów
- Przygotowywanie z klasa I TA/TB wystawy z okazji Święta Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, Konstytucji 3 Maja – 01.05.2016 r.

& 7.2.3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej
Zrealizowane zadania Forma realizacji Dokumenty potwierdzające zrealizowane działania
1.Wykorzystanie technologii IT w pracy zawodowej - Wykorzystanie programów do edycji tekstów: program typu Microsoft Office 2007, skoroszyt programu Microsoft Office Excel 2007: opracowywanie sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, testów, materiałów na spotkania z rodzicami
- Przygotowanie próbnych egzaminów zawodowych, opracowanie graficzne szablonów, rysunków w programach -AutoCAD, GIMP
- Wykorzystanie w pracy dydaktycznej prezentacji multimedialnej (prezentacja Microsoft Office PowerPoint 2007)
- Korzystanie z zasobów Internetu z zakresu dydaktyki, metodyki, pedagogiki, aktualizacja informacji z zakresu prawa oświatowego, opracowywanie pomocy dydaktycznych
- Korzystanie z poczty elektronicznej do przekazywania informacji i kontaktu z uczniami, nauczycielami, dyrekcją szkoły, innymi szkołami lub uczelniami wyższymi. Wysyłanie materiałów promujących szkołę (artykułu, zdjęcia) do redakcji gazet, portali społecznościowych: Twojaslupca.pl., strona Internetowa CKZiU, gazety lokalne.
- Prowadzenie pracowni projektowania obiektów architektury krajobrazu w oparciu o obsługę i pracę w programie AutoCAD
- Drukowanie świadectw
- Opracowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z realizacja planu rozwoju zawodowego
- Stosowanie programów do graficznej obróbki oraz zdjęć w celach dydaktycznych i promocji szkoły (Photoshop, GIMP, PowerPoint) - materiały i pomoce dydaktyczne (teczka stażysty)
2. Wykorzystanie technologii komunikacyjnej w pracy zawodowej - Korzystanie z telefonu do kontaktu z rodzicami, różnymi instytucjami, innymi nauczycielami, w czasie organizacji wycieczek, spotkań, wykonywania zamówień materiałów na zajęcia praktyczne np. dla Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
- Korzystanie z faksu w celu: wysyłania pism, potwierdzeń, ważnych informacji do różnych instytucji, innych szkół.

&7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów zawiązanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Zrealizowane zadania Forma realizacji Dokumenty potwierdzające zrealizowane działania
1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki -Biblioteka własna
„Stosowana psychologia wychowawcza” M.H. Dembo WSiP W-wa 1997 r.
„ Psychologia ogólna” pod redakcją T. Tomaszewskiego Wydawnictwo Naukowe PWN W-wa 1995
Czasopismo „ Charaktery” 2010 /2012/2014/2016
2.Współraca z wychowankami, rodzicami wychowanków - Omówienie problemów edukacyjnych uczniów, wychowawczych poprzez analizę wyników w nauce, analizę frekwencji, analiza zachowań na spotkaniach z rodzicami w ciągu roku szkolnego 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
- Realizowanie programów profilaktycznych na lekcjach wychowawczych (profilaktyka zachowań ryzykownych)
- Analiza dokumentacji uczniów, świadectwa ukończenia gimnazjum (analiza wyników w nauce, zachowania), wyniki testów gimnazjalnych – omówienie z opiekunem stażu, pedagogiem szkoły
- Dostosowanie wymagań edukacyjnych pod możliwości psychofizyczne uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, orzeczeniami – r. szk. 2013/2014 praca z uczniem z dysfunkcją słuchu (obustronny niedosłuch) – praca w ramach zajęć wyrównujących wiedzę i umiejętności z przedmiotów zawodowych
- Wspieranie uczniów w sytuacjach trudnych (współpraca z pedagogiem szkolnym)
- Propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia - prowadzenie tematyki na zajęciach wychowawczych, realizacja planu koncepcji szkoły „Uczeń aktywny” – propagowanie zdrowego stylu życia
- Zapoznanie uczniów i rodziców z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, Statutem Szkoły, - systematyczne przypominanie r. szk. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
- Zapoznanie uczniów z przedmiotowym system oceniania, przepisami bhp obowiązującymi na zajęciach praktycznej nauki zawodu (corocznie)
- Organizacji Balów Studniówkowych – współpraca z przedstawicielami Rady Rodziców – r. szk. 2013/2014, 2014/2015
- Aktywowanie uczniów w życiu szkoły: organizacja Mikołajek szkolnych (klasa ITA/TB r. szk. 2015/2016), udział konkursach szkolnych i poza szkolnych
- Wspólnie z uczniami - dbanie o zieleń i otoczenie wokół budynków szkoły, dbanie o mienie szkoły – prowadzenie pracowni szkolnej, przygotowywanie pomocy dydaktycznych

- scenariusze lekcji wychowawczych

- notatki własne
4. Aktywna praca nad samokształceniem - Uzupełnianie wiedzy w zakresie architektury krajobrazu (budownictwa, ochrony środowiska, zabytków dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego), pedagogiki, psychologii
- Udział w szkoleniach, warsztatach - spis literatury

- dyplomy, certyfikaty

& 7.2.5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywałam staż
Zrealizowane zadania Forma realizacji Dokumenty potwierdzające zrealizowane działania
1.Znajomość, umiejętność korzystania z obowiązującego prawa Znajomość obowiązujących przepisów posiadłam poprzez:
- Udział w radach szkoleniowych z zakresu przeprowadzania egzaminów maturalnych, egzaminów zawodowych
- Analizę dokumentów regulujących pracę szkoły
- Współprace z innymi nauczycielami, dyrekcją szkoły, pedagogiem

Znajomość obowiązujących przepisów stosowałam podczas:
- Opracowywania planu rozwoju zawodowego
- Pisania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
- Opracowywania planów wynikowych, PSO
- Organizacji wyjazdów zgodnie z regulaminem wycieczek
- Przygotowywanie pism do rodziców uczniów nieletnich, niewywiązujących się z obowiązku szkolnego - r. szk. 2015/2016
- Praca w Komisjach Nadzorujących pisemny egzamin maturalnych (r. szk. 2015/2016)
- Praca w Komisjach Nadzorujących zewnętrzne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja M.2 – r. szk. 2014/2015 – funkcja Przewodniczącego KN)
- Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupcy w zakresie zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV TA z orzeczeniem lekarskim, uczeń z obustronnym niedosłuchem – wspomaganie ucznia w nauce, ukończeniu szkoły - od 2010 r. do 2014 r.
- Kontaktowałam się z Sądem Rejonowym we Wrześni z Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich – wydanie opinii wychowawcy o uczennicy klasy IB
- Uczestniczyłam w spotkaniu z terapeutą uzależnień p. Michałem Świebodą – październik 2015 r.- klasa I TA i I TB
- Współorganizowałam spotkanie z Komendą Policji w Słupcy w zakresie programu profilaktycznego „ Wiem, nie biorę!” – oraz prelekcja filmu „Dopalacze niszczą życie” - maj/czerwiec 2016 r.
- notatki własne
- plany wynikowe
- Przedmiotowy System Oceniania
- protokołu z posiedzeń Rad Pedagogicznych
- protokoły z przeprowadzonych egzaminów maturalnych i zawodowych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.