X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43801
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI STAŻU
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO

mgr Beata Tarka
Nauczyciel – wychowawca świetlicy

MIEJSCE ZATRUDNIENIA:
Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi
w Rzeszowie

WPROWADZENIE

Z dniem 1 września 2017 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
w Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, a zakończyłam 31 maja 2020 roku. Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie mojej pracy w okresie stażu, przedstawia stopień realizacji zaplanowanych przeze mnie zadań oraz zawiera moją ocenę ich efektywności.
Celem wszystkich moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej, był i jest wszechstronny rozwój ucznia, przygotowanie go do dalszej nauki i funkcjonowania w świecie. Doskonaliłam zatem swój warsztat pracy oraz wykorzystywałam nabyte umiejętności dla dobra uczniów i szkoły, w której pracuję. Świetlica jest integralną częścią szkoły. Celem głównym działalności świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Świetlica realizuje szereg ważnych zadań, które wzmacniają opiekuńcze, wychowawcze i kształcące oddziaływania szkoły.
Realizacja mojego stażu rozpoczęła się od opracowania planu rozwoju zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz.393). Starałam się, aby uwzględniał specyfikę i potrzeby szkoły, oraz własne kwalifikacje i umiejętności związane z pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego systematycznie realizowałam przez cały okres stażu, analizowałam i poddawałam ocenie pod kątem ich przydatności w dalszej pracy. Wszystkie podejmowane przeze mnie działania były ukierunkowane na rozwój ucznia, szkoły i podniesienie jakości jej funkcjonowania.

REALIZACJA ZADAŃ

§ 8 ust.2 pkt 1

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
Przed przystąpieniem do opracowania planu rozwoju zawodowego dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, aby jak najrzetelniej zaplanować i opisać zakres działań na okres stażu. Śledziłam publikacje dotyczące awansu zawodowego na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz serwisach edukacyjnych. Wnikliwie przeanalizowałam następujące akty prawne:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela – art. 9a–9i (rozdział 3a Karty Nauczyciela).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01marca 2013 r. ( Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393), w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z dnia 16 sierpnia 2018 r. poz. 1574),
Ponadto ukończyłam warsztaty „Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego” w dniach: 13.09.2017r. i 20.09.2019r.

Efekty:
• poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego
• poszerzyłam wiedzę na temat aspektów prawnych systemu awansu zawodowego
• opracowałam i wdrożyłam do działania plan rozwoju zawodowego

2. Doskonalenie warsztatu pracy.
Przez cały okres stażu systematycznie prowadziłam dokumentację obowiązującą na stanowisku wychowawcy świetlicy, a także dziennik elektroniczny z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych organizowanych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Prowadziłam także dziennik elektroniczny z zajęć kółka plastycznego.
Jako wychowawca świetlicy współtworzyłam Roczny Plan Pracy Świetlicy opracowany na podstawie Statusu Szkoły Podstawowej Nr 22, Szkolnego Programu Profilaktyki, Programu Wychowawczego. Ponadto przygotowywałam:
• harmonogram pracy w świetlicy
• tygodniowy rozkład zajęć w świetlicy
• listę dzieci zapisanych do świetlicy
Wpisywałam też dane uczniów do dzienników w świetlicy. Poza tym realizowałam zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zawarte w Rocznym Planie Pracy Świetlicy.

Efekty:
• udział w tworzeniu dokumentów podniósł jakość pracy szkoły w zakresie opieki, wychowania i nauczania
• współpraca z innymi wychowawcami doskonaliła umiejętność pracy w grupie
• usprawnienie pracy świetlicy

3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

W trakcie trwania stażu brałam udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych jak i uwzględniających specyfikę szkoły. Uczestnictwo
w zróżnicowanych zewnętrznych i wewnątrzszkolnych formach kształcenia tj. studia podyplomowe, warsztaty, szkolenia, konferencje służyło podniesieniu jakości pracy mojej i szkoły, w której pracuję. Swoją wiedzę w zakresie wykonywanej pracy, a także w obszarze pedagogiki zgłębiałam również poprzez czytanie fachowej literatury i dostępnych czasopism.

Zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam w okresie stażu:
• studia podyplomowe „Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu”; (390 godz. dydaktycznych); Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu,
• warsztaty „Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego”; (4 godz. dydaktyczne); PCEN Rzeszów,
• konferencja „Rola Animatora Kultury we współczesnym świecie”; (6 godz. dydaktycznych); Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA – Koło w Rzeszowie,
• warsztaty „Zagrajmy w kości”; (4 godz. dydaktyczne); PCEN Rzeszów,
• warsztaty „Bajka przez cały rok – cz.1”; (4 godz. dydaktyczne); PCEN Rzeszów,
• warsztaty „Bajka przez cały rok – cz.2”; (4 godz. dydaktyczne); PCEN Rzeszów,

Wewnątrzszkolne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam w okresie stażu:
• szkolenie „Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR”
• szkolenie „Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy”; (4 godz. dydaktyczne); Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
• szkolenie „Doskonalenie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii i orzeczeń”; Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie
• szkolenie „Używki wśród dzieci i młodzieży”; Referat ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Rzeszowie
• warsztaty doskonalące „Mediacje i trudne rozmowy z rodzicami”; Podkarpackie Stowarzyszenie Mediacji
• szkolenie „Metody wspierające czyli jak uczyć lepiej i skuteczniej”; (4 godz. dydaktyczne)
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
• szkolenie „Pierwsza pomoc”
• szkolenie „Lekcja z oceniania kształtującego”

Efekty:
• poszerzenie i doskonalenie wiedzy z zakresu wykonywanej pracy, a także psychologii i pedagogiki,
• usprawnienie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej
• podniesienie kompetencji zawodowych,
• wzbogacenie warsztatu i metod pracy o nowatorskie rozwiązania, metody aktywizujące,
• uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas szkoleń,
• podniesienie efektywności swojej pracy poprzez skuteczne motywowanie uczniów do nauki i pracy nad swoimi uzdolnieniami, a także trudnościami,
• nawiązanie nowych znajomości, a co za tym idzie wymiana doświadczeń z nauczycielami
z innych szkół,
• wykorzystywanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy, w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych, a także poprzez dzielenie się nią z innymi nauczycielami

4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

Swoją wiedzę i umiejętności podnosiłam i aktualizowałam także przez wyszukiwanie wartościowych książek związanych tematycznie z moją pracą. Zapoznałam się z wieloma publikacjami (książki, Internet, czasopisma fachowe), dotyczącymi dzieci niepełnosprawnych. Do najciekawszych według mnie pozycji należą:
• „Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów”; Temple Grandin, Richard Panek; Wydawca Copernicus Center Press, Kraków 2017
• „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”; Adele Faber, Elaine Mazlish; Media Rodzina, Poznań 2001
• „Najpierw wytresuj kurczaka”, Karen Pryor; Media Rodzina, Poznań 2004
• „Nauka czytania przez zabawę”; Jackie Silberg; Wydawnictwo K.E.LIBER, Warszawa 2005
Dzięki bliższemu zapoznaniu się z metodami i formami pracy z dziećmi z różnego typu dysfunkcjami (autyzm, w tym zespół Aspergera, nadpobudliwość psychoruchowa, upośledzenie w stopniu lekkim itp.), mogłam lepiej dostosować swoje wymagania do potrzeb uczniów, lepiej zrozumieć ich problemy i odczucia, co daje wymierne korzyści we wzajemnej pracy.
Cennym źródłem pomysłów, wskazówek i inspiracji były dla mnie również portale edukacyjne np. www.edux.pl, www.literka.pl, www.45minut.pl.

Efekty:
• poszerzenie wiedzy na temat pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami
• większe zrozumienie problemów i odczuć ucznia
• lepsza organizacja pracy na zajęciach (dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów)
• zdobycie umiejętności rozwiązywania różnych problemów dydaktyczno-wychowawczych
• integrowanie grupy świetlicowej
• poszerzenie własnych horyzontów myślowych

5. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.

W celu poznania sytuacji rodzinnej i środowiskowej uczniów zapoznawałam się z dokumentacją zgromadzoną w szkole (karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, opinie i orzeczenia z Poradni Przychologiczno - Pedagogicznej). Rozmawiałam z dziećmi i rodzicami, obserwowałam zachowania wychowanków podczas ich pobytu w świetlicy. Współpraca z rodzicami uczniów jest kluczowym elementem efektywnego wychowania młodego człowieka. Dlatego też byłam w stałym kontakcie szczególnie z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze oraz uczniów niepełnosprawnych. Rozmowy z rodzicami tych uczniów miały głównie na celu wyjaśnianie na bieżąco zaistniałych problemów, konfliktów, trudności, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami udzielanie wskazówek i wsparcia oraz indywidualną pomoc.
Starałam się poznać sytuację rodzinną i środowiskową wychowanków, również poprzez konsultacje z wychowawcami i pedagogiem szkolnym. Na bieżąco współpracowałam z wychowawcami klas, aby poznać potrzeby edukacyjne i opiekuńcze uczniów. Wymienialiśmy swoje spostrzeżenia, informacje na temat dziecka, ustalaliśmy sposób postępowania względem dziecka. Wspólnie dążyliśmy do rozwiązania sytuacji problemowych. Wszystkie ważne i godne odnotowania sytuacje i rozmowy znajdują się w dziennikach świetlicy.
Stałym zadaniem w mojej pracy było otoczenie opieką uczniów mających trudności w nauce i uczniów potrzebujących pomocy. Pomagałam im w odrabianiu zadań domowych, tłumacząc i wyjaśniając niezrozumiałe treści. Ćwiczyliśmy umiejętność pisania, liczenia, czytania itp. Wspierałam uczniów niepełnosprawnych zwracając uwagę na potrzeby każdego dziecka.

Efekty:
• rodzice uczniów są na bieżąco informowani o kłopotach z zachowaniem dziecka
• pozytywne zmiany w zachowaniu uczniów podczas pobytu w świetlicy
• zacieśnienie współpracy z wychowawcami klas i pedagogiem w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
• otoczenie opieką uczniów napotykających na trudności w nauce

6. Wzbogacenie bazy dydaktycznej świetlicy.

W okresie stażu opracowałam i przeprowadziłam ankietę wśród uczniów, by poznać ich zainteresowania, ulubione gry dydaktyczne. Zgodnie z wynikami ankiety pozyskałam dla świetlicy nowe gry, które sprzyjają rozwojowi zainteresowań dzieci a przez ciekawą formę służą ich rozwojowi. Staram się dbać o to, by mój warsztat pracy był interesujący dla uczniów, dlatego też przez cały okres stażu przygotowywałam własne pomoce dydaktyczne np.:
- szablony do odrysowywania dotyczące realizowanej tematyki zajęć (np. owoce, warzywa, zwierzęta, liście, kwiaty, ozdoby świąteczne, maski)
- koperty z puzzlami ( np. ilustracje z bajek)
- rozsypanki wyrazowe
- papierowe modele do sklejania (np. pojazdów, domów)
- przy użyciu techniki komputerowej (krzyżówki, rebusy, kolorowanki, dodatkowe zadania z matematyki, języka polskiego itp.).
Gromadziłam też płyty CD z nagraniami słuchowisk, piosenek, bajek oraz płyty DVD z filmami edukacyjnymi.

Efekty:
• poprzez wykorzystywanie zgromadzonych pomocy dydaktycznych wzrosła znacznie atrakcyjność prowadzonych przeze mnie zajęć
• różnorodność pomocy dydaktycznych, a także metod i form pracy sprzyjała wszechstronnemu rozwojowi uczniów

7. Wspomaganie aktywności twórczej uczniów.

W czasie trwania stażu zachęcałam dzieci do udziału w konkursach plastycznych. Współorganizowałam i przeprowadzałam szkolne konkursy plastyczne oraz konkursy świetlicowe, jak również zachęcałam do udziału w konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Wspierałam i rozwijałam uzdolnienia swoich wychowanków. Dzieci bardzo chętnie brały udział w tych konkursach. Promocja i odpowiednia prezentacja prac jest bardzo istotna, ponieważ dowartościowuje autorów prac i mobilizuje do twórczego działania. Konkursy plastyczne odgrywają ważną rolę w wychowaniu estetycznym dziecka, w przygotowaniu go do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Dzieci uczęszczające do świetlicy uczestniczyły w wielu konkursach plastycznych. Ponadto prowadząc koło plastyczne, często przygotowywałam z dziećmi prace na konkursy.
Współorganizowałam następujące konkursy wewnątrzszkolne:
• Od 2013 roku zgodnie z przyjętym planem Zespołu Samokształcenia Edukacji Wczesnoszkolnej współorganizuję i przeprowadzam Szkolny Konkurs Plastyczny „Kartka Bożonarodzeniowa” dla klas I – III. Cieszy się on dużą popularnością wśród uczniów i upowszechnia tradycje bożonarodzeniowe. Dowodem na to są urocze, pomysłowe i pracochłonne prace wykonane przez uczniów. Konkurs ma także cel charytatywny – część kartek jest przekazywana co roku do szkolnego Caritas, by za jego udziałem trafić do rąk pensjonariuszy Domu Spokojnej Starości jako upominek na święta.
• Od 2015 roku współorganizuję Szkolny Konkurs Plastyczny „Kartka Wielkanocna” dla klas I – IV. Konkurs cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów, którzy z wielką chęcią i różnymi technikami wykonują bardzo ciekawe prace. I jak konkurs wcześniejszy ma też cel charytatywny.
• Współorganizowałam także Szkolny Konkurs Plastyczny „Kolorowe motyle” dla klas I – IV.
Ten konkurs cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem uczniów, gdyż prace mogą być wykonane w formie płaskiej jak i przestrzennej, co pozwala na większą kreatywność i pomysłowość.
• Od października 2015 roku w świetlicy współorganizuję konkurs pt. „Wzorowy Świetlik”, który ma na celu wspieranie właściwych postaw wychowanków. W ramach tego konkursu co miesiąc wybierany jest jeden chłopiec i jedna dziewczynka, którzy przestrzegają regulaminu świetlicy, są przykładem zachowania dla innych dzieci, biorą aktywny udział w zajęciach świetlicowych. Wybrane osoby otrzymują pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody rzeczowe, które przygotowuję wraz z wychowawcami świetlicy.
Przez cały okres stażu zachęcałam i przygotowywałam uczniów do aktywności twórczej poprzez udział w różnorodnych konkursach plastycznych. Uczniowie pod moją opieką zdobyli wiele nagród i wyróżnień:

Rok szkolny 2016/2017
VI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Latawce, dmuchawce , wiatr...”
* Wyróżnienie
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Mój przyjaciel Miś – Kubuś Puchatek”
* Wyróżnienie
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Najoryginalniejsza kartka wielkanocna”
* Nagroda – III miejsce
Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Eko – biżuteria dla Eko – Mamy”
* Wyróżnienie

Rok szkolny 2017/2018
VII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Latawce, dmuchawce, wiatr...”
* Nagroda
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Zimowe krajobrazy – białe szaleństwo”
* Wyróżnienie
IV Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Namaluj ulubioną kolędę”
* Wyróżnienie
XIV Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Anioły, aniołki, aniołeczki – Anioł Stróż”
* Nagroda

Rok szkolny 2018/2019
VIII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Latawce, dmuchawce, wiatr...”
* Wyróżnienie
Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Jesienny bukiet – Złota jesień dary niesie”
* Wyróżnienie
V Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Mój przyjaciel Miś – miś z mojej wyobraźni”
* Wyróżnienie
I Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Piękne Święta Bożego Narodzenia – ozdoby świąteczne”
* Nagroda
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Zimowe krajobrazy – zima w mieście”
* Wyróżnienie
III Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Pożyteczna pszczoła – domek dla pszczół”
* Nagroda – II miejsce
* Nagroda – III miejsce
* Wyróżnienie
Rok szkolny 2019/2020
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Mój przyjaciel pies”
* Nagroda
V Konkurs literacko - plastyczny „Mikołajki w świecie bajki”
* Wyróżnienie
IV Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Postać świętego Mikołaja”
* Nagroda – III miejsce
Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza maska karnawałowa”
* Nagroda

Przygotowywałam dzieci także do udziału w konkursach:
* „Moja Wymarzona Złota Rybka” – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
* „Mój Wymarzony Lizak – Podkarpackie i Małopolskie” – Konkurs Plastyczny
* „Bombka Bożonarodzeniowa” – Międzyszkolny Konkurs dziecięcej twórczości plastycznej
* „Mój przyjaciel Miś – mis z mojej wyobraźni” – Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny
* „Namaluj ulubioną kolędę” – Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny
* „Boże Narodzenie w stylu Folk” – Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny
* „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa” – Wojewódzki Konkurs Plastyczny
* „Latawce, dmuchawce, wiatr...” – Międzyszkolny Konkurs Plastyczny
* „Jesienne stworki” – Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny
* „Jesienny bukiet – W barwach jesieni” – Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny
* „Najpiękniejsza maska karnawałowa” – Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny
* „Mój pomysł na ilustrację do ulubionej książki” – Międzyszkolny Konkurs Plastyczny
* Międzyświetlicowy Turniej Warcabowy
* „Inni, a jednak tacy sami” – Wojewódzki Konkurs Plastyczno – Literacki
* „Mój przyjaciel Miś – Gumisie” – Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny
Ponadto na bieżąco prezentowane są prace dzieci na wystawach przed świetlicą i wewnątrz, są to wystawy tematyczne, związane ze świętami, porami roku, dzieci mogą także prezentować dowolne prace, które wykonały samodzielnie.

Efekty:
• uczniowie mieli możliwość odkrycia, ujawnienia swoich talentów
• konkursy stworzyły możliwość przezwyciężenia nieśmiałości i obaw
• uczniowie rozwijali swe umiejętności i zainteresowania, zdobywali nowe doświadczenia
• uczestnictwo w konkursach dało możliwość rozwijania samodzielności, poczucia własnej wartości, kształtowało umiejętność radzenia ze stresem, a także przeżywania sukcesów i porażek
• uczniowie mieli możliwość wykazać się pomysłowością, oryginalnością
• konkursy dały dużo satysfakcji uczniom i ich rodzicom
• pozwoliły na dokonanie oceny własnych możliwości i porównania z innymi
• konkursy uczą dzieci radzić sobie z porażką, bo nie każdy może zająć pierwsze miejsce – ono jest tylko jedno
• udział uczniów w konkursach pozaszkolnych, jak i organizacja konkursów wewnątrzszkolnych przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły i jej promocji
w środowisku lokalnym.
• praca z uczniami zdolnymi, ich chęci i zaangażowanie mobilizowały mnie do dalszej wytężonej pracy.

8. Organizacja imprez świetlicowych.

Aby wzbogacić atrakcyjność życia świetlicowego przez cały okres stażu współorganizowałam imprezy świetlicowe: zabawę andrzejkową i zabawę karnawałową dla wychowanków świetlicy. Przygotowywałam plan przebiegu zabawy, dekorację sali, potrzebne materiały i rekwizyty. Na początku zabawy zawsze przypominałam dzieciom o bezpiecznym zachowaniu się w trakcie imprezy. Zabawy przebiegały w przyjaznej atmosferze, a dzieci chętnie brały udział w wielu konkursach np. zręcznościowych, tanecznych w czasie których wykazywały się współdziałaniem i integracją w swoich grupach. W zabawach uczestniczyły także dzieci niepełnosprawne, które przy pomocy wychowawców świetlicy brały udział w zabawie. Podczas zabaw dzieci bawiły się znakomicie uczestnicząc w tańcach integracyjnych, zabawach, konkursach z nagrodami, wróżbach andrzejkowych.

Efekty:
• uatrakcyjnienie wolnego czasu w świetlicy
• integracja uczniów
• podtrzymywanie tradycji andrzejkowych, karnawałowych
• uczniowie mieli możliwość wykazać się pomysłowością, sprawnością fizyczną

9. Promocja szkoły.

Zgodnie z przyjętym planem Zespołu ds. Promocji Szkoły przygotowywałam upominki do zaproszeń (postacie pingwinków, misiów, ptaszków, kotków wykonanych z papieru kolorowego) dla przyszłych pierwszoklasistów na Dzień Otwartej Szkoły. Podczas trwania Dnia Otwartego Szkoły pomagałam w przygotowaniu poczęstunku dla odwiedzających szkołę rodziców z dziećmi. Udzielałam informacji rodzicom na temat funkcjonowania świetlicy.
Co roku także współorganizuję i przeprowadzam „Wystawę zwierzątek”. Chętni uczniowie mogą wtedy zaprezentować swoich pupili w szkole, a oglądający wystawę uczniowie mogą zagłosować na jedno zwierzątko, które najbardziej im się podobało. W czasie trwania wystawy szkołę odwiedzają też przedszkolaki z osiedla.
W ramach pracy w Zespole ds. Integracji pomagałam w organizacji Dnia Integracji, który przypada na dzień 3 grudnia. Brałam udział w przygotowaniu poczęstunku dla odwiedzających szkołę laureatów konkursu. Przygotowywałam także uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie plastyczno-literackim „Inni, a jednak tacy sami”.
Wymienione działania wykonywałam przez cały okres stażu.
Efekty:
• przygotowane upominki były formą promocji naszej szkoły w środowisku lokalnym
• poprzez udział w wystawie uczniowie mogli pochwalić się swoimi pupilami, opowiedzieć o opiece i pielęgnacji zwierzątka co podniosło także poczucie ich własnej wartości
• zwiększenie świadomości uczniów zdrowych nt. niedogodności z jakimi muszą zmagać się dzieci niepełnosprawne i jak można im pomagać

10. Praca w Zespole ds. Promocji Zdrowia.

W czasie trwania stażu często brałam udział w promowaniu zdrowego stylu życia poprzez szereg różnych działań. W ramach pracy w Zespole ds. Promocji Zdrowia:
• współorganizowałam i przeprowadziłam Szkolny Konkurs „Najbardziej zadbana klasopracownia” dla klas I – IV
• współorganizowałam i przeprowadziłam Szkolny Konkurs Plastyczny „Ulubiony owoc lub warzywo” dla klas I - III
• współuczestniczyłam w organizacji Dni Zdrowia – imprezy propagującej zdrowy styl życia, podczas której uczniowie mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawych informacji i np. posilić się zdrowymi kanapkami z serowymi i warzywnymi pastami („Śniadanie Mistrzów”).
• współorganizowałam i przygotowałam ankietę dla uczniów dotyczącą spożywania I i II śniadania
• organizowałam muzyczne przerwy obiadowe 1 x tydzień. By niwelować hałas na jadalni odtwarzałam muzykę relaksacyjną, z pozytywnym skutkiem.

Efekty:
• aktywizacja uczniów poprzez wspólne działania w ramach konkursu
• uczniowie mieli możliwość wykazać się pomysłowością, oryginalnością
• wdrażanie do dbałości o zdrowie własne i zdrowie innych
• wzrost zainteresowania i aktywności uczniów zdrowym stylem życia

11. Komisja Opiekuńcza.

W ramach pracy w komisji opiekuńczej organizowałam różne zajęcia, które miały zapewnić efektywne spędzanie czasu wolnego wychowanków w świetlicy. Zapewnienie całościowej i indywidualnej opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi realizowałam przez zajęcia integrujące grupę, zajęcia dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw i zajęć na terenie szkoły, zajęcia dotyczące agresji słownej i fizycznej. Ponadto systematycznie organizowałam pomoc w odrabianiu zadań domowych uczniom także przez angażowanie starszych uczniów do udzielania wsparcia młodszym oraz niepełnosprawnym kolegom i koleżankom. Natomiast podczas przerw obiadowych sprawowałam opiekę nad uczniami korzystającymi ze stołówki szkolnej, w tym też nad uczniami niepełnosprawnymi, głównie w czynnościach samoobsługowych.

Efekty:
• bezpieczne spędzanie czasu w świetlicy przez uczniów
• integracja uczniów
• aktywizacja starszych uczniów do pomocy młodszym kolegom i koleżankom

12. Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego.

W okresie trwania stażu starałam się jak najlepiej realizować zaplanowane zadania, a także podejmowałam się wykonania dodatkowych zadań wynikających z potrzeb szkoły i uczniów.
Pomogła mi w tym na przykład przeprowadzona ankieta wśród wychowanków świetlicy, która ukazała ich zainteresowania, ulubione zajęcia i gry dydaktyczne. W celu lepszego i efektywniejszego wykorzystaniu czasu spędzanego przez dzieci w świetlicy dokonywałam zmian i modyfikacji metod i form pracy, by dostosować je do potrzeb i możliwości uczniów. Swoje działania ukierunkowałam na wszechstronny rozwój dzieci przez wdrażanie ich do kulturalnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań plastycznych, ruchowych, czytelniczych, muzycznych itd. Efektem mojej pracy są m.in. liczne sukcesy wychowanków w konkursach plastycznych.
Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy, doskonalenia się, poszerzania wiedzy, rozwijania umiejętności pedagogicznych. W mojej pracy było i jest ważne by być otwartym na potrzeby wszystkich dzieci. Na indywidualne podejście do ich możliwości i zainteresowań. W dalszym ciągu zamierzam podnosić swoje kwalifikacje, wprowadzać nowe, ciekawe rzeczy do zajęć z dziećmi i motywować ich do aktywności. Wszystkie zrealizowane zadania zawarte są w przygotowanym przeze mnie sprawozdaniu.

Efekty:
• opracowanie i analiza ankiety ukierunkowały moje dalsze działania opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne, ułatwiły dobór metod, form i środków dydaktycznych
• liczne sukcesy wychowanków w konkursach plastycznych
• podniesienie kompetencji zawodowych

§ 8 ust.2 pkt 2

WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ
I KOMUNIKACYJNEJ

1. Korzystanie z technologii komputerowej w codziennej pracy

W trakcie stażu bardzo często korzystałam z komputera i Internetu zarówno w pracy jak i w domu. Obecnie technologie informacyjne i komunikacyjne są codziennością i trudno wyobrazić sobie pracę nauczyciela bez z nich. W szczególności korzystałam z programów Microsoft Word, Excel.
Przy użyciu technik komputerowych wyszukiwałam wiadomości i materiały przydatne w pracy wychowawcy świetlicy. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne, różne materiały do zajęć
(np. krzyżówki, rebusy, karty pracy, kolorowanki, życzenia do wklejania, teksty piosenek, szablony i inne pomoce dydaktyczne).
Przygotowywałam dokumentację potrzebną do pracy w świetlicy (np. harmonogram pracy świetlicy listę dzieci zapisanych do świetlicy). W czasie zajęć świetlicowych korzystałam też ze sprzętu audio i video (np. zabawy przy muzyce, muzyka do ćwiczeń plastycznych, nauka piosenek, słuchowiska, bajki, filmy edukacyjne). Kontaktowałam się drogą elektroniczną ( e-maile, Messenger, Skype) z innymi nauczycielami celem wymiany doświadczeń zawodowych oraz w sprawach związanych z uczniami, zajęciami itp.
Przygotowywałam materiały potrzebne do przeprowadzenia konkursów (np. ogłoszenia, regulaminy, protokoły z konkursów, dyplomy, metryczki)
Przy pomocy komputera tworzyłam dokumentację dotyczącą awansu zawodowego (np. plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z planu rozwoju, potwierdzenia, scenariusze zajęć).
Prowadziłam elektroniczny dziennik z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i koła plastycznego, na bieżąco uzupełniając wpisy dotyczące frekwencji i tematyki zajęć.

Efekty:
• czytelnie i przejrzyście prowadzona dokumentacja
• urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć świetlicowych
• łatwy kontakt z nauczycielami
• usprawnienie wykonywania różnorodnych działań wynikających z potrzeb świetlicy
• systematyczne dokształcanie się poprzez ciągły kontakt z nowymi technologiami

2. Współudział w tworzeniu strony internetowej świetlicy

W całym okresie stażu przygotowywałam i przekazywałam informacje oraz zdjęcia z działalności świetlicy administratorowi szkolnej strony internetowej. Były to informacje na temat organizowanych imprez, konkursów, wyników tych konkursów, sukcesów naszych wychowanków w konkursach międzyszkolnych i międzyświetlicowych.

Efekty:
• promocja szkoły w środowisku
• podniesienie atrakcyjności internetowej strony szkoły

3. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji

W czasie trwania stażu starałam się poszerzać wiedzę z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu. Wiele nauczyłam się od koleżanek, które bieglej ode mnie posługują się technologiami informatycznymi. Poznałam też różne możliwości zdalnego komunikowania się pozwalającego na wspólną pracę mimo odległości. W czasie nauczania zdalnego (okres epidemii) korzystałam z aplikacji Microsoft Teams z Office 365.
By moja praca była bardziej efektywna korzystałam z portali edukacyjnych np.www.literka.pl, www.profesor.pl, www.45minut.pl, www.dzieciniepelnosprawne, www.bip.gow.pl. Przygotowując się do zajęć często przeglądałam portale wspomagające pracę świetlicy szkolnej np. www.czasdzieci.pl, www.krokotak.com, www.superkid.pl, www.pinterest.com.
Korzystając z Internetu starałam się być na bieżąco z przepisami prawa oświatowego i informacjami dotyczącymi szkolnictwa. by moja wiedza dotycząca życia szkoły, oświaty i rozwoju pracy nauczyciela była aktualna.

Efekty:
• korzystanie z doświadczeń i praktyk innych nauczycieli
• zdobywanie nowych umiejętności
• poszerzanie wiedzy metodycznej i merytorycznej

§ 8 ust.2 pkt 3

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

W czasie stażu starałam się dzielić wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Wspierałam nauczycieli stażystów i mianowanych przez dzielenie się informacjami na temat opracowywania planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji, materiałów gromadzonych podczas stażu.
W okresie stażu starałam się także pozyskiwać z różnych źródeł pomoce dydaktyczne np.:
- z czasopism: „Świetlica w szkole”, „Mały Artysta”, „Moje hobby”, „Świerszczyk”, „Kumpel”.
- z książek: „Księga origami”, „Gry i zabawy”, „Wielka księga klasycznych gier i zabaw”, „Gry i zabawy interakcyjne”, „Do dzieła. Tektura”, „Do dzieła . Papier”, „Sama przygotowuję prezenty”, „Księga zagadek. Rebusy”, „Księga zagadek”. Krzyżówki”, „Księga zagadek. Szyfry”.
Przygotowywałam także własne pomoce dydaktyczne przy użyciu techniki komputerowej (szablony, kolorowanki, krzyżówki, modele do własnoręcznego złożenia, obrazki itp.). Wiele z tych materiałów, jak również konspekty zajęć, regulaminy konkursów udostępniałam do wglądu innym nauczycielom w świetlicy szkolnej.
W roku szkolnym 2016/2017 pełniłam funkcję opiekuna stażu nauczyciela stażysty świetlicy,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Pierwszym moim zadaniem była pomoc przy przygotowaniu planu rozwoju zawodowego dostosowanego do potrzeb naszej szkoły. Na początku września zawarliśmy kontrakt – umowę dotyczącą współpracy w okresie stażu. Określone
w nim zostały cele i zadania do realizacji. Zgodnie z opracowanym kontraktem i planem pracy zapoznawałam nauczyciela stażystę z dokumentacją szkoły, w celu dokładnego poznania organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki oraz z zasadami prowadzenia dokumentacji. Wskazywałam stosowne akty prawne, udostępniałam odpowiednie materiały. Pomagałam w opracowywaniu sprawozdania z zaplanowanych działań. Wspólnie analizowaliśmy poszczególne zagadnienia dotyczące awansu, dyskutowaliśmy i wyjaśnialiśmy wątpliwości. Na bieżąco też obserwowałam zajęcia prowadzone przez nauczyciela i omawiałam je. Także sama prowadziłam zajęcia których nauczyciel stażysta był obserwatorem. Dzieliłam się swoim doświadczeniem w zakresie form, metod pracy, przygotowania i prowadzenia zajęć, pisania konspektów. Podsumowaniem opieki był opracowany przeze mnie projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty. Funkcja opiekuna stażu była dla mnie cennym doświadczeniem, możliwością przekazania zdobytej wiedzy w okresie pracy zawodowej.
W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadziłam lekcję otwartą dla nauczycieli w świetlicy szkolnej pt. „To już wiosna. Zabawy ogólnorozwojowe na temat wiosny”. Brała w nich udział grupa dzieci – wychowanków świetlicy z klasy pierwszej. Celem tych zajęć było rozbudzenie u uczniów wrażliwości na piękno przyrody oraz wytworzenie pozytywnych relacji miedzy uczestnikami. Zajęcia odbyły się z użyciem metod aktywizujących, zabawy integracyjnej, praktycznego działania. Przeprowadzone zajęcia zakończone były ich szczegółowym omówieniem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na realizację zamierzonych celów, umiejętności uczniów, zastosowane metody i formy pracy, określenie mocnych i słabych stron zajęć.
W ramach dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem opublikowałam w Internecie na portalach edukacyjnych własne konspekty zajęć i sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Efekty:
• poszerzenie wiedzy i umiejętności dzielenia się nią
• doskonalenie umiejętności organizacyjnych
• zapewnienie nauczycielowi pomocy w planowaniu i podejmowaniu zadań związanych z rozwojem zawodowym
• pogłębienie wiedzy na temat dokumentów regulujących pracę szkoły i awans zawodowy
• doskonalenie umiejętności weryfikowania i wprowadzania nowych rozwiązań pracy własnej i nauczyciela stażysty
• podniesienie jakości pracy szkoły
• poznanie mocnych i słabych stron swojej pracy, poszerzenie wiedzy i umiejętności dzielenia się nią
• wyjście na przeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym, wymiana doświadczeń, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych

2. Współpraca z innymi nauczycielami.

Współpraca z innymi nauczycielami polegająca na dzieleniu się wiedzą i nabytym doświadczeniem jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania szkoły. Skutkami takiej współpracy jest doskonalenie własnego warsztatu pracy, zdobywanie nowej wiedzy, ulepszanie stosowanych metod i form pracy oraz podejmowanych działań wychowawczych i dydaktycznych zmierzających do podnoszenia jakości pracy szkoły. Współpraca z wychowawcami świetlicy, nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, a także z nauczycielami innych przedmiotów polegała na wymianie informacji, wspólnego przygotowywania konkursów, scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych. Spotkania były dobrą okazją aby wzbogacać swoją wiedzę i wyciągać wnioski dla siebie z doświadczeń innych nauczycieli. Przepływ informacji z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej przyczynił się do sprawnego i szybkiego rozwiązywania problemów wychowawczych. Na początku każdego roku szkolnego brałam też udział w spotkaniach zespołu ds. Promocji Zdrowia, zespołu ds. Integracji. Celem tych spotkań było opracowywanie lub modyfikacja planów pracy na rok szkolny oraz wymiana spostrzeżeń i doświadczeń. Zawsze starałam się aktywnie uczestniczyć przy organizacji szkolnych konkursów plastycznych np. „Kartka Bożonarodzeniowa”, „Najbardziej zadbana klasopracownia”, „Ulubiony owoc lub warzywo”, „Kartka Wielkanocna”, „Wzorowy Świetlik”. Wraz z innymi nauczycielami omawiałam przygotowanie i organizację wspólnego przedsięwzięcia. Dzieliliśmy się zadaniami, ciekawymi spostrzeżeniami i pomysłami na uatrakcyjnienie konkursów. Inną formą współpracy z nauczycielami było wspólne przygotowywanie uroczystości szkolnych np. „Dni Zdrowia”, „Dzień Integracji”, „Wystawa zwierzątek”, „Dzień Otwartej Szkoły”, zabawa andrzejkowa i karnawałowa w świetlicy szkolnej.

Efekty:
• zdobycie nowych doświadczeń, wiedzy, nabycie nowych umiejętności w pracy zawodowej
• efektywna współpraca nauczycieli oparta na zasadzie życzliwości i pomocy w osiągnięciu wspólnego celu, jakim jest dobro uczniów i szkoły
• podnoszenie jakości pracy szkoły
• promocja szkoły w środowisku
• wyjście na przeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym

§ 8 ust.2 pkt 4a

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH

1. Opracowanie i wdrożenie planu pracy koła plastycznego.

Istotną rolę w mojej pracy odgrywa wszechstronny rozwój osobowości ucznia, dostrzeganie jego talentów, uzdolnień, możliwości i wspieranie ich rozwoju. Świetlica jest takim miejscem, gdzie uczeń może atrakcyjnie spędzić czas rozwijając swoje zainteresowania, uczyć się kreatywności. Dlatego opracowałam program zajęć koła plastycznego, bowiem działalność plastyczna wpływa na rozwój umiejętności i wrażliwości u dzieci, pomaga w kształtowaniu osobowości ucznia. Na zajęcia te uczęszczali chętni uczniowie z klas I-III, którzy chcieli rozwijać swoje umiejętności, poszerzać swoją wiedzę i doskonalić sprawność manualną. W ramach działalności koła plastycznego uczniowie poznawali różne techniki plastyczne, wykonywali prace związane ze świętami i ważnymi wydarzeniami, przygotowywali się do udziału w konkursach szkolnych i zewnętrznych. Efektem tego są nagrody i wyróżnienia w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Przygotowywali też dekoracje na świetlicę stosownie do pór roku, gazetki ścienne, ozdoby i kartki świąteczne.

Efekty:
• rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów
• odnoszenie przez uczniów sukcesów
• pobudzenie u uczniów twórczego myślenia
• zwiększenie liczby uczniów w konkursach szkolnych i zewnętrznych
• poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły

2. Opracowanie i wdrożenie innowacji.

W roku szkolnym 2019/2020 opracowałam i wdrożyłam innowację pedagogiczną „Czytanie przez zabawę”. Inspiracją do opracowania innowacji stała się dla mnie obserwacja współczesnej rzeczywistości, w której dla wielu dzieci przyswojenie umiejętności czytania stanowi trudność i jest powodem licznych stresów. Ponadto w dobie daleko posuniętej komputeryzacji wszystkich dziedzin życia książka została odsunięta na dalszy plan. Dlatego tak ważnym zadaniem dla wszystkich nauczycieli jest zachęcanie uczniów do czytania.
Innowacją „Czytanie przez zabawę” zostały objęte dzieci z klas pierwszych uczęszczające do świetlicy szkolnej, które miały trudności w nauce czytania. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu przez 45 minut. Wiadomym jest, że łączenie nauki z zabawą podnosi jej wydajność, pozytywnie wpływa na efekt końcowy, z tego względu nauka czytania połączona była z elementami zabawy. Wszystkie moje działania miały na celu rozwijanie języka, pamięci i koncentracji oraz doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Innowacyjność zajęć polegała na sposobie nauczania oraz na doborze odpowiednich metod i form pracy, nie zawsze możliwych do realizacji podczas codziennych zajęć lekcyjnych. Dodatkowo uczniowie mieli możliwość rozwijania samodzielności i umiejętności współpracy w grupie. Uczniowie uczyli się za pomocą np. układanek, rozsypanek, gier dydaktycznych, które umożliwiały im szybsze i trwalsze zapamiętywanie liter, sylab, wyrazów. Starałam się rozwijać i wspierać u nich pozytywne nastawienie do uczenia się przez pochwały słowne.
Zajęcia w ramach innowacji ukierunkowane były na powtórzenie i utrwalenie literek, układaniu wyrazów, czytaniu, usprawnianiu motoryki narządu mowy.

Efekty:
• pogłębienie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter
• udoskonalenie umiejętności czytania
• rozwój zainteresowań czytelniczych
• wzrost poczucia własnej wartości
• poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły

3. Opracowanie i wdrożenie planu pracy z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 dla uczniów mających trudności w nauce prowadziłam zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. W czasie zajęć dzieci ćwiczyły umiejętności czytania, pisania i liczenia oraz nadrabiali szkolne zaległości. Zajęcia prowadziłam z uczniami z klas II i III. Starałam się służyć im pomocą w pokonaniu własnych słabości, aby mogli osiągnąć sukces na miarę ich możliwości. Na zajęciach stwarzałam atmosferę bezpieczeństwa i życzliwości, wprowadzałam atrakcyjne formy i metody pracy, motywowałam dostosowując wymagania do możliwości dziecka.
Efekty:
• pogłębienie umiejętności czytania, pisania i liczenia
• osiąganie przez uczniów lepszych postępów w nauce
• podniesienie samooceny uczniów

§ 8 ust.2 pkt 4c

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

1. Prowadzenie zajęć w ramach koła plastycznego w świetlicy.

Pracując w świetlicy szkolnej jako nauczyciel - wychowawca szczególnie zwracam uwagę, aby rozwijać zainteresowania dzieci. Staram się stworzyć im możliwości, aby mogły rozwijać swoje zdolności i talenty. W związku z tym prowadziłam zajęcia plastyczne, które realizowałam podczas dodatkowych zajęć jeden raz w tygodniu dla chętnych dzieci z klas I – III.
Tworząc prace plastyczne, dzieci rozwijały własną wyobraźnię i pomysłowość. Nabywały umiejętność dobierania różnych materiałów potrzebnych do realizacji ustalonego tematu, wykazywały się inicjatywą. Najczęściej stosowanymi technikami plastycznymi było: malowanie farbami, pastą do zębów, akwarelami, wydzieranie i wycinanie, rysowanie ołówkiem, kredkami, pastelami itd. Podczas zajęć dzieci poznawały też nowe techniki plastyczne np.: quilling, collage, frottage, origami.
Tematyka zajęć dostosowana była do tematyki zajęć w świetlicy, do pór roku, do świąt wielkanocnych, bożonarodzeniowych i innych obchodzonych w ciągu roku szkolnego np.: wspomnienia z wakacji, dary jesieni, nasze zwierzęta, przybył do nas Mikołaj, kartki świąteczne, laurka dla babci i dziadka, kwiatek dla mamy, itp. Po każdych zajęciach organizowałam wystawy prac na holu szkoły i w świetlicy. Przygotowywałam pokonkursowe wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac. W ten sposób dzieci mogły zaprezentować swoje umiejętności przed kolegami, nauczycielami i rodzicami.
W czasie realizacji koła plastycznego przygotowywałam uczniów do międzyszkolnych i międzyświetlicowych konkursów. Uczestnictwo w konkursach dawało możliwość rozwijania samodzielności, poczucia własnej wartości, kształtowało umiejętność radzenia sobie ze stresem, a także umiejętność przeżywania sukcesów i porażek. Dzieci zdobywając często nagrody i wyróżnienia, motywowały się jeszcze bardziej do pracy twórczej. Jako pomysłodawca koła plastycznego, mam satysfakcję i poczucie właściwie spełnionego obowiązku, ponieważ dzieci mogą atrakcyjnie spędzać wolny czas i rozwijać swoje zainteresowania.
Zajęcia plastyczne poprzez swoją różnorodność (klejenie, lepienie, malowanie, wycinanie, projektowanie, składanie) poprawiają sprawność manualną. Szczególną atrakcyjność osiągają dzięki wykorzystaniu różnych materiałów: kolorowy papier, tektura, makulatura, bibuła, krepina, ścinki materiałów, wata, a także dary natury – szyszki, kasztany, żołędzie, jesienne liście. Terapeutycznie wpływają na psychospołeczną sferę życia dziecka oraz na jakość wychowania.

Efekty:
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych uczniów
• kształtowanie pomysłowości i kreatywności uczniów
• promowanie twórczości uczniów
• zdobywanie satysfakcji z pracy własnej uczniów
• rozwijanie zdolności manualnych
• poszerzenie oferty ciekawych zajęć w świetlicy

2. Aktywny udział w przygotowaniu imprez szkolnych i świetlicowych.

Współorganizowanie szkolnych konkursów plastycznych i konkursów świetlicowych to doskonała okazja do prezentowania osiągnięć uczniów w środowisku szkolnym. To także wspomaganie rozwoju zainteresowań dzieci i zapobieganie szkolnej nudzie. Uczniowie mieli szansę pokazać swoje umiejętności i zaprezentować się nie tylko przed nauczycielami i kolegami ale także przed rodzinami. Ponadto osiągnięcia uczniów każdorazowo były też prezentowane przeze mnie na stronie internetowej szkoły. W czasie trwania stażu byłam organizatorem i współorganizatorem różnych konkursów: „Kartka Bożonarodzeniowa”, „Kartka Wielkanocna”, „Wzorowy Świetlik”, „Kolorowe motyle”, „Ulubiony owoc lub warzywo”, „Najbardziej zadbana klasopracownia”.
Dorobek uczniów naszej szkoły to nie tylko sukcesy w konkursach i udział w uroczystościach i imprezach szkolnych. To także przygotowywane przez same dzieci upominki dla bliskich np. laurki na Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, kartki okolicznościowe i świąteczne. W świetlicy na bieżąco prezentujemy prace dzieci na wystawach przed świetlicą i wewnątrz, są to wystawy tematyczne, związane ze świętami, porami roku, dzieci mogą także prezentować dowolne prace, które wykonały samodzielnie. Wystawy są na bieżąco aktualizowane.
W czasie stażu brałam aktywny udział w organizacji i przygotowywaniu uroczystości szkolnych.
W ramach Dnia Otwartej Szkoły:
• przygotowałam zgodnie z przyjętym planem Zespołu ds. Promocji Szkoły upominki do zaproszeń (postacie misiów, ptaszków, kotków wykonanych z papieru kolorowego) dla przyszłych pierwszoklasistów na Dzień Otwartej Szkoły.
• podczas trwania Dnia Otwartego Szkoły pomagałam w przygotowaniu poczęstunku dla odwiedzających szkołę rodziców z dziećmi.
W ramach Dni Zdrowia:
• przygotowywałam „Śniadanie Mistrzów” dla uczniów. Były to zdrowe kanapki z serowymi i warzywnymi pastami.
• Przygotowałam wystawę prac konkursowych „Mój ulubiony owoc lub warzywo”.
W ramach Dnia Integracji:
• brałam udział w przygotowaniu poczęstunku dla odwiedzających szkołę laureatów konkursu.
• przygotowywałam także uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie plastyczno-literackim „Inni, a jednak tacy sami”.

Efekty:
• doskonalenie umiejętności organizacyjnych
• zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności w pracy zawodowej
• podnoszenie jakości pracy szkoły
• promocja szkoły w środowisku

3. Pogłębienie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej.

Podczas pracy jako wychowawca świetlicy na bieżąco diagnozowałam środowisko rodzinne uczniów poprzez obserwację i rozmowy z dziećmi i rodzicami. Współpracowałam z wychowawcami klas i pedagogiem w celu lepszego poznania wychowanków. Wspólnie dążyliśmy do rozwiązania sytuacji problemowych. Zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami uczniów oraz z zaleceniami w nich zawartymi. Wszystkie ważne i godne odnotowania sytuacje i rozmowy znajdują się w dziennikach świetlicy.
W czasie swojej pracy współpracowałam z rodzicami wychowanków świetlicy. Prowadziłam rozmowy indywidualne z rodzicami, informowałam ich o postępach, sukcesach i trudnościach ich dzieci. Podsuwałam rodzicom pewne rozwiązania w zakresie edukacji czy wychowania. Uwrażliwiałam rodziców na konieczność pomocy uczniom z trudnościami w nauce i w zachowaniu. Starałam się rozpoznać potrzeby, sytuację rodzinną oraz środowisko, w którym przebywają wychowankowie. Dodatkowo starałam się włączyć rodziców w życie świetlicy. Dzięki ich pomocy świetlica wzbogaciła się o różne gry edukacyjne, planszowe, książki, kredki, papier rysunkowy a nawet nową wykładzinę dywanową.
Stałym zadaniem w mojej pracy było otoczenie opieką uczniów mających trudności w nauce i uczniów potrzebujących pomocy. Pomagałam im w odrabianiu zadań domowych. Wspierałam uczniów niepełnosprawnych zwracając uwagę na potrzeby każdego dziecka. Ważnym zadaniem, które realizowałam było też pomaganie uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych. Prowadziłam zajęcia, rozmowy mające na celu kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wychowanków, rozwijających poczucie własnej wartości. Podczas zajęć realizowałam tematy m.in. „Jestem dobrym kolegą/koleżanką”, „Jak poradzić sobie z własnym gniewem”, „Grzeczność na co dzień”. Prowadziłam też zajęcia integrujące grupę. Ważnym elementem moich zajęć były metody aktywizujące ucznia, które zachęcały uczniów do kreatywności, własnych poszukiwań i rozwiązań. Takie metody sprzyjały rozwojowi indywidualnemu, ułatwiały integrację grupową i motywowały. Współorganizowałam także konkurs pt. „Wzorowy Świetlik”, który też ma na celu wspieranie właściwych postaw wychowanków. W ramach tego konkursu co miesiąc wybierany jest jeden chłopiec i jedna dziewczynka, którzy przestrzegają regulaminu świetlicy, są przykładem zachowania dla innych dzieci, biorą aktywny udział w zajęciach świetlicowych.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podniosło moje kwalifikacje do pracy z dziećmi. Zdobyta wiedza ułatwia mi postępowanie z dziećmi np. o szczególnych potrzebach edukacyjnych (ukończyłam studia podyplomowe „Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu”). Jest to istotne w mojej pracy, gdyż do świetlicy szkolnej też uczęszczają dzieci z autyzmem. Korzystałam także z publikacji portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli, gdzie mogłam uzyskać wiele interesujących informacji. Później mogłam je wprowadzić w swojej pracy odpowiednio dopasowując do potrzeb i możliwości dzieci.

Efekty:
• zwiększenie skuteczności działań w pracy wychowawczo - opiekuńczej
• zwiększenie motywacji rodziców do współpracy
• kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów
• rozwijanie u uczniów empatii, szerzenia dobra
• zmotywowanie ucznia do kreatywnego myślenia
• podnoszenie jakości pracy szkoły

§ 8 ust.2 pkt 4e

WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI

1. Współpraca ze Szkolnym Kołem Caritas.

W ramach współpracy z Caritas przekazywałam kartki świąteczne, które brały wcześniej udział w konkursach „Kartka Bożonarodzeniowa” i „Kartka Wielkanocna”. Konkursy te miały także cel charytatywny – część kartek trafiała właśnie jako upominki dla pensjonariuszy Domu Seniora w Rzeszowie. Dzieci chętnie angażowały się w wykonywanie kartek świątecznych by w ten sposób zrobić coś dla innych.
Włączyłam się też w akcję „Zostań Misjonarzem” polegającą na zbiórce przyborów szkolnych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, Litwy i Białorusi. Udział w akcji był wartościowy i bardzo ważny dla grupy świetlicowej, która mogła podzielić się z innymi potrzebującymi dziećmi.

Efekty:
• zdobycie doświadczeń organizatorskich
• rozwijanie u uczniów empatii i chęci dzielenia się, szerzenia dobra
• umożliwienie pożytecznego spędzania czasu

2. Współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem.

W ramach współpracy z PCK od kilku lat systematycznie włączam się w akcję zbierania plastikowych nakrętek, która cieszy się dużą popularnością wśród uczniów. Zbiórka plastikowych nakrętek nie miała tylko celu ekologicznego. Pieniądze ze sprzedaży nakrętek przeznaczone były na rehabilitację lub sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych. Udział w zbiórce to też dla młodego pokolenia lekcja umiejętności porządkowania i dbania o swoje otoczenie.

Efekty:
• uwrażliwienie dzieci na ludzką krzywdę
• kształtowanie w uczniach postawy proekologicznej
• integracja społeczności uczniowskiej

3. Współpraca z biblioteką szkolną.

W czasie stażu starałam się też zainteresować uczniów czytaniem książek. W ramach współpracy z biblioteką szkolną przygotowywałam uczniów do udziału w konkursie plastycznym „Mój pomysł na ilustrację do ulubionej książki”. Celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do literatury, do spędzania wolnego czasu z książką. Chciałam przekonać dzieci, że warto czytać, bo książka to wspaniała przygoda, że czytanie może rozwijać ich wyobraźnię, poszerzać wiedzę na temat ludzi i świata. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem, zmobilizował wychowanków świetlicy do twórczego działania.

Efekty:
• propagowanie czytania książek wśród dzieci,
• kształtowanie gustów literackich i plastycznych najmłodszych czytelników,
• rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci

4. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji i wychowania.

W okresie 19.02.2018 – 10.06.2018 r. sprawowałam funkcję opiekuna praktyki studenckiej dwójki studentów I roku Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Było to dla mnie ciekawe i inspirujące doświadczenie. Na początku naszej współpracy zapoznałam studentów z zasadami i regulaminem pracy szkoły, wyjaśniłam jakie dokumenty regulują pracę szkoły, na co należy zwracać uwagę w codziennej pracy z uczniami. Pokazałam im także ważne pomieszczenia na terenie szkoły, zapoznałam z dokumentacją i regulaminem świetlicy. Następnie praktykanci obserwowali prowadzone przeze mnie zajęcia w grupie świetlicowej. Pokazałam im w jaki ciekawy i atrakcyjny sposób można zagospodarować uczniom ich czas wolny. W czasie praktyki służyłam im radą i pomocą, udzielałam wskazówek, odpowiadałam na pytania dotyczące form i metod pracy, zasad obowiązujących na zajęciach, itp. Zwracałam ich uwagę szczególnie na pracę z uczniem z niepełnosprawnościami i różnymi dysfunkcjami, zaznaczając że dostosowanie swoich oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych do tych uczniów jest bardzo ważne w pracy nauczyciela. Współpracę z obojgiem praktykantów uważam za bardzo udaną, były to osoby sumienne, zdyscyplinowane i zaangażowane w swoją pracę. Myślę, że dzięki mojemu wsparciu i pomocy mogli lepiej poznać specyfikę zawodu nauczyciela, zgłębić tajniki pracy z dziećmi o różnych potrzebach oraz zdobyć nowe cenne doświadczenia na przyszłość.
Bycie opiekunem praktyki studenckiej wpłynęło na wzbogacenie mojego doświadczenia, możliwość wymiany poglądów oraz dostarczyło mi wiele satysfakcji w kontaktach z twórczymi i pełnymi entuzjazmu praktykantami.

Efekty:
• doskonalenie umiejętności organizacyjnych
• wnikliwe analizowanie podjętych działań
• podniesienie jakości pracy szkoły
• dobra współpraca z uczelnią wyższą

§ 8 ust.2 pkt 5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY

1. Opis i analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi.
Praca z dziećmi obfituje w różne sytuacje problemowe, zarówno wychowawcze jak i dydaktyczne. Rozpoznanie i rozwiązywanie tych problemów jest bardzo ważne i trudne. Dokonałam analizy dwóch przypadków uczniów z problemami wychowawczymi i edukacyjnymi, z którymi spotkałam się w trakcie trwania stażu.

Uczeń z autyzmem w świetlicy szkolnej.
Od 01 września 2017 roku chłopiec realizował obowiązek szkolny w klasie pierwszej, w oddziale integracyjnym. Był dzieckiem miłym i rozmownym. Do szkoły zawsze przychodził z mamą, która bardzo dbała o niego. Od początku uczęszczał do świetlicy szkolnej. Chłopiec chętnie inicjował i podejmował rozmowę z dorosłymi, jednakże starał się narzucić jej temat. Często nieprawidłowo odczytywał intencje drugiej osoby, jej uczucia i pragnienia. W sytuacjach stresowych nie zauważał potrzeb innych osób. Można było zaobserwować u niego obniżony nastrój, stany lęku i niepokoju. W codziennej aktywności chłopca pojawiały się zachowania schematyczne, stereotypowe. Często chodził tam i z powrotem po sali. Była też zauważalna fiksacja na określonej tematyce. Chętnie opowiadał o sobie i swoich zainteresowaniach. Chłopiec był wrażliwy na zmiany, nie potrafił radzić sobie z niepowodzeniami i sytuacjami stresowymi. Miał trudności z podtrzymaniem kontaktów z rówieśnikami w sposób akceptowany społecznie. Występowała u niego zwiększona intensywność emocjonalna oraz wzmożona gotowość do emocjonalnego reagowania. Miał też trudności z utrzymaniem kontaktu wzrokowego podczas rozmowy, dysponował za to odpowiednim zasobem wiadomości i słownictwa. Miał nieznacznie obniżone myślenie przyczynowo – skutkowe. Podczas wykonywania pracy sygnalizował zmęczenie i męczliwość ręki, uchwyt ołówka wymagał drobnej korekty. Za to chętnie biegał, skakał i włączał się do zabaw ruchowych. Sprawność ruchowa utrzymywała się na dobrym poziomie.

GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA
Pierwsze działania rozpoczęłam od wnikliwej analizy dokumentacji dziecka, rozmowy z wychowawcą i z matką dziecka. Z informacji wychowawcy wynikało, że współpraca z domem rodzinnym ucznia układała się pomyślnie, gdyż rodzice (szczególnie mama) aktywnie angażowali się w rozwiązywanie problemów ucznia. Wychowywany był w rodzinie pełnej, kochającej i dbającej o dobro dziecka. Chłopiec miał dużo starszego brata, więc uwaga rodziny skupiana głównie na nim. Rodzice życzliwi, oddani, dbali o dziecko z wielką starannością, obydwoje pracowali zawodowo. Z wywiadu z mamą wynikało, że chłopiec urodził się bez istotnych obciążeń, siłami natury. Rozwój ruchowy osiągał zgodnie z normami wiekowymi. Około drugiego roku życia mamę zaniepokoił brak postępów w rozwoju mowy. W czwartym roku życia podjął wychowanie przedszkolne, został też zdiagnozowany psychopedagogicznie i objęty oddziaływaniami terapeutycznymi w ramach zajęć w przedszkolu. W opinii z PPP stwierdzono autyzm – całościowe zaburzenie rozwojowe. W poradni wskazano na potrzebę dostosowania warunków, metod i form pracy do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, kształcenia specjalnego w oddziale integracyjnym, rewalidację i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Rodzice i szkoła dostosowali się do wszystkich zaleceń.
ZNACZENIE PROBLEMU
U osób z autyzmem często mamy do czynienia z zachowaniami, które określamy jako nietypowe, niepożądane i problemowe. Zachowania te bywają uciążliwe dla rodziców, opiekunów i nauczycieli dziecka, utrudniają również kontakt i komunikację z uczniem. Uczeń nie rozumiał sytuacji społecznych, miał problemy w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym. Często nieprawidłowo odczytywał intencje drugiej osoby, nie utrzymywał kontaktu wzrokowego. W codziennej aktywności chłopca pojawiały się zachowania schematyczne, co dziwiło inne dzieci, które niechętnie z nim się bawiły. Chłopiec wymagał systematycznie prowadzonej rewalidacji, współpracy rodziny chłopca ze szkołą. Konieczne było także zapewnienie chłopcu poczucia bezpieczeństwa i właściwej atmosfery podczas zajęć i pobytu w szkole.

PROGNOZA NEGATYWNA
Brak skutecznych oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych i rewalidacyjnych mógłby spowodować zamykanie się chłopca w świecie własnych doznań, skutecznie oddzielających go od świata zewnętrznego. Pozostawienie ucznia bez pomocy ze strony szkoły oraz środowiska rodzinnego spowodowałoby uniemożliwienie realizacji zadań edukacyjnych oraz wspomagających rozwój dziecka, pogłębianie się i utrwalanie negatywnych zachowań.

PROGNOZA POZYTYWNA
Wdrożenie odpowiednich działań ze strony wychowawcy i specjalistów wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie ucznia. W pracy z chłopcem ważne było jasno określić normy i zasady zachowania w danej sytuacji oraz zadbać o ich przestrzeganie. Ponadto wzmacnianie mocnych stron dziecka zwiększy jego wiarę we własne możliwości i umiejętności. Działania nauczyciela ukierunkowane na naukę radzenia sobie z niepowodzeniami i frustracją zapewnią uczniowi możliwość rozwoju i podnoszenie jakości jego życia.

PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMU
Współpracując z wychowawcą ucznia, jego mamą, terapeutą podjęłam odpowiednie działania, zmierzające do ułatwienia funkcjonowania dziecka w grupie świetlicowej. Spędzał u nas w świetlicy nawet kilka godzin codziennie.
- Budowanie atmosfery tolerancji podczas zajęć w świetlicy.
- Integracja ucznia z wychowankami świetlicy.
- Motywowałam do udziału w zajęciach grupowych.
- Inicjowałam zabawy i zajęcia angażujące chłopca do współudziału przy realizacji wspólnych przedsięwzięć.
- Wzbudzenie u ucznia dodatkowej motywacji do odrabiania zadań domowych. Od chłopca dowiedziałam się, że bardzo lubi muzykę i instrumenty muzyczne, dlatego często przygotowywałam mu kolorowanki z instrumentami muzycznymi. Taka nagroda motywowała go do pracy.
- Wydawałam proste, krótkie polecenia, upewniając się, ze uczeń je zrozumiał.
- Dawałam mu więcej czasu na udzielenie odpowiedzi, nie pospieszałam go.
- Nagradzałam słownie za każdy przejaw aktywności na zajęciach.
- Stosowałam pozytywne wzmocnienia.
- Umożliwiałam zdobywanie drobnych sukcesów, które korzystnie wpływały na podwyższenie
motywacji do pracy oraz samoocenę.
- Uczyłam chłopca właściwych zachowań społecznych właściwych w danych sytuacjach.
- Zapewniłam mu poczucie bezpieczeństwa poprzez poczucie stałości otoczenia i planu dnia.
- Udzielałam wsparcia w nawiązaniu kontaktów rówieśniczych.
- Często upewniałam się, czy rozumie co ma robić, wyjaśniałam wątpliwości, bazowałam na
mocnych stronach chłopca.
- Utrzymywałam z dzieckiem przyjazny, wspierający kontakt.

EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ
Początki mojej pracy nie były łatwe. Praca z dzieckiem autystycznym jest procesem długofalowym. Wspierałam się częstymi konsultacjami z wychowawcą i terapeutą, korzystałam też z wiedzy uzyskanej na studiach podyplomowych. Podjęte przeze mnie działania i współpraca zaczęły przynosić poprawę w zachowaniu ucznia. Dziecko stawało się ufniejsze, spokojniejsze, radośniejsze. Chłopiec chętniej brał udział w zajęciach czytelniczych, plastycznych i ruchowych. Zaobserwowałam, że uczeń samodzielnie próbuje radzić sobie z trudnościami i emocjami. Jest akceptowany przez dzieci. Chętniej współdziała w zabawie z innymi dziećmi. Wszelkie podjęte działania pomogły w znacznym stopniu lepiej i sprawniej dopasować się do społeczności świetlicowej, nawiązać przyjacielskie kontakty koleżeńskie, zredukować lęki i napięcia.

Uczeń z problemami edukacyjnymi.
Opis i analiza dotyczy ucznia klasy trzeciej. Od początku uczęszczał do świetlicy szkolnej. Był zdyscyplinowany na zajęciach, spokojny, miał problemy z nauką czytania i pisania. Uczęszczał do mnie na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Wychowywany był w pełnej rodzinie, ma siostrę dwa lata starszą od siebie. Obydwoje rodzice pracują zawodowo.

GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA
Pierwszym działaniem podjętym przeze mnie była rozmowa z wychowawcą klasy w celu ustalenia, jakie trudności ma uczeń w nauce. Chciałam się także dowiedzieć , jaką pozycję chłopiec zajmuje w klasie oraz jak wygląda jego sytuacja rodzinna. Z rozmowy dowiedziałam się, że chłopiec miał duże trudności w nauce czytania i pisania, popełniał liczne błędy ortograficzne, był też nieśmiały. Z informacji wychowawcy wynikało, że współpraca z domem rodzinnym ucznia układała się pomyślnie. Zapoznałam się także z dokumentacją ucznia – opinią z poradni opiekuńczo-pedagogicznej. Z której wynikało, że uczeń miał opóźnienie funkcji percepcyjno-motorycznych (precyzji i płynności ruchów, koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji słuchowej w zakresie różnicowania fonemowego), które warunkują sprawną naukę czytania i pisania. Zalecano w niej utrwalanie na bieżąco zasad ortograficznych oraz stosowanie ich w praktyce. Ponadto należało kształtować u ucznia poczucia własnej wartości oraz wzmacniać pozytywnie jego samoocenę, zwłaszcza w sytuacjach niepowodzeń.

ZNACZENIE PROBLEMU
Opisany problem ma dla ucznia negatywne skutki w postaci narastających zaległości co może spowodować trudności w nauce wszystkich przedmiotów. Powoduje to także złe samopoczucie chłopca w grupie rówieśniczej.

PROGNOZA NEGATYWNA
Zaległości w nauce mogą coraz bardziej narastać. Chłopiec może zamknąć się w sobie, odizolować się zupełnie od grupy rówieśniczej. Pozostawienie ucznia bez pomocy ze strony szkoły oraz środowiska rodzinnego spowodowałoby uniemożliwienie realizacji zadań edukacyjnych oraz wspomagających rozwój dziecka.

PROGNOZA POZYTYWNA
Uczeń zacznie łatwiej nawiązywać kontakty z rówieśnikami, stanie się bardziej otwarty, będzie miał wyższą samoocenę, zacznie odnosić sukcesy w nauce, co zmobilizuje go do dalszej pracy.
Wzmacnianie mocnych stron dziecka zwiększy jego wiarę we własne możliwości i umiejętności.

PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMU
Współpracując z wychowawcą ucznia i rodzicami podjęłam odpowiednie działania mające na celu pomoc i wsparcie ucznia nie tylko na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, ale dodatkowo w świetlicy szkolnej, w której spędzał dużo czasu i na kółku plastycznym, które prowadziłam.
- Wspierałam ucznia w nauce.
- Zachęcałam i motywowałam do nauki.
- Podnosiłam samoocenę dziecka.
- Stosowałam pozytywne wzmocnienia.
- Zachęcałam do rozmów o własnych problemach
- Tworzyłam miłą atmosferę na zajęciach.
- Wyrabiałam pozytywny stosunek dziecka do nauki.
- Integrowałam ucznia z wychowankami świetlicy.
- Utrzymywałam z dzieckiem przyjazny, wspierający kontakt.
- Dawałam dziecku możliwości wykazania się np. w konkursach plastycznych

EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ
W trakcie roku szkolnego starałam się pomóc chłopcu w przezwyciężeniu trudności w nauce i nawiązaniu więzi z rówieśnikami w świetlicy. Uczeń chętnie pracował na zajęciach. Jego postępy w nauce są niewielkie, ale widoczne. Pracuje w szybszym tempie, zgłasza się do odpowiedzi zachęcony pozytywnymi wynikami. Stał się również bardziej otwarty, bawi się i współpracuje z kolegami i koleżankami na zajęciach. Motywuję go wysiłku w nauce poprzez pochwały, życzliwość i systematyczną pomoc. Chłopiec brał udział w konkursach plastycznych i zdobył nagrodę. To również wpłynęło na poprawę jego samooceny i wzbudziło wiarę we własne siły. Mam nadzieję, że moje starania przyczynią się do pokonania trudności szkolnych chłopca i zaowocują w postaci pozytywnych ocen i będą mobilizacją do dalszej pracy.

2. Otoczenie opieką wychowanków świetlicy.

Bardzo często rozmawiałam z rodzicami, którzy odbierali dzieci ze świetlicy, była to dobra okazja do wymiany myśli, wspólnego poszukiwania rozwiązań. Rozmowy z rodzicami miały głównie na celu wyjaśnianie na bieżąco zaistniałych problemów, konfliktów, trudności, udzielanie wskazówek i wsparcia. Zawsze byłam otwarta na rozmowę z rodzicami o problemach jego dziecka. Bardzo ważna jest rola rodzica w procesie wychowania i nauczania, zwłaszcza w początkowych etapach edukacji dziecka. Rodzice poprzez kontrolę postępów, motywowanie go do pracy, pomoc w pokonywaniu trudności oraz zapewniając odpowiednie warunki do pracy w domu wspomagają proces dydaktyczny. Poznanie środowiska rodzinnego pozwoliło mi zrozumieć także zachowania uczniów i ich przyczyny.
Ważnym aspektem mojej pracy była obserwacja wychowanków podczas pobytu w świetlicy i na zajęciach. Były to bardzo wnikliwe obserwacje z racji tego, iż jestem nauczycielem świetlicy w której uczniowie często spędzają kilka godzin dziennie. Obserwacje te pomogły mi diagnozować ich potrzeby i możliwości. Odpowiednio do zaistniałych problemów przeprowadzałam rozmowy wychowawcze z uczniem oraz pogadanki dla grupy świetlicowej np. na temat bezpieczeństwa podczas zabaw, agresji słownej, tolerancji.
Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami uczniów, nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym w celu rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych lub edukacyjnych. Wszelkie działania w tym zakresie miały na celu bliższe poznanie uczniów i ich problemów, trudności lub możliwości. W przypadku wystąpienia problemów natury wychowawczej, robiłam wszystko, aby niezwłocznie rozwiązać sytuacje konfliktowe. Starałam się wsłuchiwać w potrzeby moich wychowanków, służyć im pomocą nie tylko w zakresie pomocy w odrabianiu zadań domowych, ale także udzielać wsparcia i pomocy w ich codziennych problemach.

Efekty:
• wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach
• pomoc uczniom w rozwiązywaniu ich problemów szkolnych
• nawiązanie współpracy z rodzicami uczniów
• pozytywne zmiany w zachowaniu uczniów podczas pobytu w świetlicy
• zwiększenie zaufania uczniów do nauczyciela

PODSUMOWANIE

Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy, ukierunkowanej na realizację zadań, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego oraz na nowe pomysły. Czas ten przeznaczyłam na doskonalenie się, poszerzanie wiedzy, rozwijanie umiejętności pedagogicznych. Zdobyte przeze mnie w tym okresie umiejętności i wiedza przyniosły nie tylko korzyści dla mnie, ale także dla uczniów i szkoły. Swoje działania dostosowywałam do potrzeb szkoły, możliwości i zainteresowań dzieci, a tym samym przyczyniałam się do ich wszechstronnego rozwoju. Motywowałam i pomagałam, by mogli osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości. Efektem mojej pracy są m.in. liczne sukcesy wychowanków w konkursach plastycznych.
W mojej pracy było i jest ważne by być otwartym na potrzeby wszystkich dzieci. Na indywidualne podejście do ich możliwości i zainteresowań. Starałam się pracować metodami aktywnymi z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych. W wychowaniu uczniów zwracałam uwagę na prawidłowe relacje między nimi, na przestrzeganie zasad kultury osobistej, zasady tolerancji. Współpracowałam z rodzicami, byłam otwarta na uwagi rodziców dotyczące ich dzieci.
W dalszym ciągu zamierzam podnosić swoje kwalifikacje, wprowadzać nowe, ciekawe rzeczy do zajęć z dziećmi i motywować ich do aktywności. W ciągu stażu podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.