X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44011
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Weronika Richter

NAUCZYCIEL MIANOWANY UBIEGAJĄCY SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO, ZATRUDNIONY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIŁOBĄDZU

Cele awansu:
1. Podwyższenie jakości pracy szkoły.
2. Podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno – wychowawczych.
3. Wzbogacenie swojego warsztatu pracy.
4. Aktywny udział w życiu społeczności przedszkolnej i szkolnej.
5. Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Stanowisko pracy: nauczyciel wychowania przedszkolnego – oddział „0”
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.
Data zakończenia stażu: 31 maj 2020 r.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r.,
poz.1379).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.
U. poz. 393).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267, poz. 183)

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.
Zadania
Sposób realizacji Dokumentacja Terminy
1 Poznanie procedur awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, między innymi: Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenia
o awansie zawodowym nauczyciela
- śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym Opracowanie planu rozwoju zawodowego IX. 2017 r.

okres stażu
2 Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego - złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- sporządzenie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego Wniosek
o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Dokumentacja
Sprawozdanie
z realizacji planu IX. 2017 r.

IX. 2017 r.

okres stażu
V. 2020 r.
3 Podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy szkoły - udział w różnych (wewnętrznych
i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego
- systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami
i artykułami pedagogicznymi,
- wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy Potwierdzenie przez dyrektora uczestnictwa
w warsztatach
Zaświadczenia
o ukończeniu szkoleń okres stażu
4 Doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz metod pracy nauczyciela - poznawanie i stosowanie
w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania,
- wprowadzanie własnych rozwiązań metodycznych,
- urządzanie wystawy prac plastycznych dzieci
- tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali, Zdjęcia
Prace plastyczne dzieci
Scenariusze okres stażu
5 Aktywny udział
w tworzeniu dokumentów placówki - dokonywanie wpisów do dziennika zajęć,

- prowadzenie arkuszy obserwacji dzieci,
- dokonanie diagnozy dojrzałości szkolnej dziecka 6- letniego
- praca w zespole wychowania przedszkolnego Dziennik zajęć

Dokumentacja szkolna
Sprawozdanie
z diagnozy dojrzałości szkolnej
Protokoły okres stażu
6 Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami - prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami,
- konsultacje indywidualne
z rodzicami
- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, uroczystości grupowych,
- pedagogizacja rodziców, polecanie odpowiedniej literatury Protokoły z zebrań
Zdjęcia okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.
Zadania
Sposób realizacji Dokumentacja Terminy
1 Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy - opracowanie scenariuszy uroczystości, kart pracy
i pomocy dydaktycznych
- wykonywanie dyplomów, zaproszeń i podziękowań,
- opracowywanie dokumentów szkolnych Scenariusze uroczystości
Materiały, arkusze okres stażu

2 Korzystanie z internetu - wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej,
- śledzenie innowacji
w nauczaniu dostępnych
w internecie,
- korzystanie z encyklopedii multimedialnych,
- komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z różnymi instytucjami
i osobami Przykładowe materiały
z Internetu
Dokumentacja okres stażu
3 Wykorzystanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy - uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, DVD, monitor multimedialny) – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi,
- udokumentowanie ważnych wydarzeń w oddziałach przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego Płyty CD, DVD
Zdjęcia
okres stażu
4 Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym - korzystanie ze strony MEN
w celu śledzenia zmian
w przepisach prawa oświatowego
- opracowanie dokumentów
i materiałów związanych
z awansem zawodowym Dokumentacja okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp.
Zadania
Sposób realizacji Dokumentacja Terminy
1 Dzielenie się wiedzą
z innymi nauczycielami - prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli,
- udostępnianie materiałów, scenariuszy imprez, uroczystości
- współpraca w przygotowaniu uroczystości,
- wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów) Scenariusze
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli
Przykładowe materiały okres stażu

2 Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych - uczestnictwo
w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń,
- prowadzenie szkoleń
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
w oddziałach przedszkolnych Potwierdzenia dyrektora
Protokoły
Materiały okres stażu
3 Udział w pracach zespołu wychowania przedszkolnego - realizowanie zadań według harmonogramu prac zespołu,
- aktywny udział w pracach zespołu: wymiana doświadczeń, prowadzenie dyskusji, podejmowanie decyzji dotyczących pracy dydaktyczno – wychowawczej,
Protokoły
Potwierdzenie uczestnictwa w posiedzeniach okres stażu
4 Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem poprzez publikacje - opublikowanie na stronach internetowych: planu rozwoju, przykładowych scenariuszy zajęć, uroczystości, kart pracy, Adresy stron internetowych okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem nieletnich.

Lp.
Zadania
Sposób realizacji Dokumentacja Terminy
1 Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań - opracowanie i wdrożenie własnego programu
z zakresu zajęć plastyczno – technicznych dla dzieci przedszkolnych
„Przedszkolni artyści” – przygoda ze sztuką.
- dokonanie ewaluacji wdrożonego programu, Program i inna dokumentacja
z nim związana okres stażu

2 Pomoc dzieciom
z trudnościami w nauce - opracowanie programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci przedszkolnych mających trudności
w nauce Program zajęć X. 2017 r.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp.
Zadania
Sposób realizacji Dokumentacja Terminy
1 Diagnozowanie
i rozwijanie zainteresowań dzieci - stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych,
- obserwacja dzieci na tle grupy,
- rozmowy indywidualne
z dziećmi i ich rodzicami,
- organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy, Scenariusze zajęć
Obserwacje okres stażu

2 Organizacja uroczystości i konkursów na terenie szkoły - przygotowanie
i przeprowadzenie uroczystości i konkursów według kalendarza zawartego w planie rocznym, Scenariusze
Zdjęcia okres stażu

3 Działania wychowawcze na rzecz najbliższego środowiska - udział w akcjach środowiskowych , ekologicznych: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”,
- udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
- opracowanie
i przeprowadzenie imprez
i uroczystości środowiskowych: „Jasełka”, „Dzień Mamy i Taty”, „Pożegnanie Zerówki”,
- współorganizowanie dnia otwartego szkoły, Zapisy w dzienniku
Zdjęcia
Scenariusze okres stażu
4 Organizowanie wycieczek poza teren szkoły, uczestnictwo razem z dziećmi
w różnych formach kultury - organizowanie wycieczek pieszych np. do sadu, do sklepu i autokarowych np. do kina,
- zapoznanie dzieci
z najbliższym środowiskiem oraz instytucjami użyteczno – społecznymi, Zapisy w dzienniku
Zdjęcia
okres stażu
5 Wzbogacanie zdjęciami kroniki szkolno-przedszkolnej - wykonywanie zdjęć
z ważnych uroczystości, imprez, spotkań i zajęć przedszkolnych,
- przekazywanie zdjęć do publikacji na stronie internetowej szkoły, Zdjęcia okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp.
Zadania
Sposób realizacji Dokumentacja Terminy
1 Współpraca ze szkolnym pedagogiem i logopedą. - prowadzenie konsultacji
z pedagogiem i logopedą,
- zapraszanie ich na zajęcia
z dziećmi,
- omawianie problemów dzieci i wymiana informacji o ich postępach Potwierdzenie współpracy okres stażu

2 Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną - pisanie oceny funkcjonowania dziecka
w grupie,
- kierowanie dzieci na badania, a następnie realizacja wytycznych,
- zasięganie porad
i wskazówek specjalistów,
- uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Poradnię, Potwierdzenie współpracy
Opinie
Zaświadczenia ze szkoleń okres stażu
3 Współpraca ze środowiskiem lokalnym - nawiązanie współpracy
z biblioteką szkolną, pielęgniarką szkolną, Strażą Pożarną, Ośrodkiem Zdrowia,
- organizowanie spotkań, pogadanek, Zapisy w dzienniku
Zdjęcia
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp.
Zadania
Sposób realizacji Dokumentacja Terminy
1 Pogłębiane wiedzy
w zakresie umiejętności diagnozowania
i rozwiązywania problemów dzieci - pogłębianie wiedzy fachowej w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych,
- współpraca z pedagogiem,
- udział w spotkaniach o tej tematyce, Potwierdzenie
Zaświadczenie
o udziału okres stażu

2 Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych - studium przypadku – opis i analiza dwóch problemów wychowawczych lub edukacyjnych
a) zdiagnozowanie wybranych problemów
b) ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
c) podsumowanie oraz wnioski
d) wprowadzenie działań naprawczych Opis i analiza przypadku okres stażu

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Opracowała
Weronika Richter

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.