X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44006
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
CEL STAŻU :
 Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej
 Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły
 Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych
 Osobisty rozwój
 Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r., poz.191),

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel (Dz.U. 2013 r., poz. 393 ).

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:
I. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
1) Analiza posiadanych umiejętności; określenie potrzeb własnego rozwoju wpisujących się w ramy ogólnego planu rozwoju szkoły.
Termin: wrzesień 2017
Przewidywane efekty: Podsumowanie dotychczasowego poziomu posiadanych umiejętności i osiągnięć zawodowych.
2) Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
Termin-wrzesień 2017
Przewidywane efekty: Zapoznanie się z treściami najważniejszych dokumentów
w zakresie prawa oświatowego.
3) Przygotowanie i złożenie wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu. Opracowanie planu rozwoju. Założenie teczki: „Awans zawodowy - nauczyciel dyplomowany”.
Termin -wrzesień 2017
Przewidywane efekty: Rozpoczęcie procedury awansu zawodowego.
II. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Formy realizacji: Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzez systematyczne gromadzenie odpowiedniej dokumentacji.
Termin- okres stażu
Przewidywane efekty: Prawidłowe dokumentowanie przebiegu stażu. Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. Dorobek zawodowy oceniony pozytywnie.
III. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
Formy realizacji: Przygotowanie dokumentu-sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
Termin- czerwiec 2020
Przewidywane efekty: Sprawozdanie napisane w sposób prawidłowy i wyczerpujący merytorycznie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§8 ust. 2, pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości szkoły.
1. Czynny udział w dokonywaniu zmian dotyczących zasad funkcjonowania i organizacji
szkoły.
- analiza dokumentacji funkcjonującej w szkole
- tworzenie i ewaluacja dokumentów szkolnych
- przygotowanie przedmiotowych zasad oceniania, spójnych ze Statutem Szkoły i przepisami prawa.
-Praca przy tworzeniu Programu -Wychowawczo-Profilaktycznego
Termin: wrzesień każdego roku szkolnego, w razie potrzeby
Przewidywane efekty:
- znajomość statutu, przedmiotowych zasad oceniania, Programu Wychowawczo- Profilaktycznego, rozporządzeń dotyczących pracy nauczyciela
- rozwinięcie umiejętności dostosowywania aktów prawa szkolnego do zmieniających się przepisów prawa i potrzeb szkoły
- jasne, przejrzyste zasady obowiązujące w szkole, dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.
2. Udział w pracach zespołów przedmiotowych i oddziałowych funkcjonujących w szkole.
-udział w posiedzeniach zespołów: oddziałowego, ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
-pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu humanistycznego
Termin: okres stażu
Przewidywane efekty:
-podniesienie efektów nauczania poprzez współpracę w zespole
- udzielanie sobie wsparcia w rozwiązywaniu trudnych problemów pedagogicznych
- wzrost umiejętności koordynacji działań zespołowych
3. Praca w szkolnych komisjach.
- aktywna działalność w ramach komisji wnioskowej funkcjonującej na posiedzeniach Rady Pedagogicznej- redagowanie projektów wniosków i przedstawianie ich Radzie Pedagogicznej
- udział w pracach zespołu powypadkowego
- praca w innych komisjach, zgodnie z aktualnymi potrzebami szkoły
Termin -podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej, w razie wypadku ucznia
Przewidywane efekty:
- usprawnienie posiedzeń Rady Pedagogicznej poprzez zarejestrowanie wszystkich wniosków zgłoszonych podczas zebrania przez członków Rady Pedagogicznej
- właściwie przeprowadzone postępowanie powypadkowe i poprawnie przygotowana dokumentacja
4. Diagnozowanie i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
- Konstruowanie i wybór testów diagnozujących, przeprowadzanie badań, analiza i opracowanie wniosków i rekomendacji do dalszej pracy,
udział w badaniach diagnostycznych opracowanych przez wydawnictwa edukacyjne -Termin- wrzesień, czerwiec każdego roku szkolnego
Przewidywane efekty:
-planowanie własnej pracy,
dostosowanej do aktualnych potrzeb zespołu klasowego
5. Analiza próbnych egzaminów z języka polskiego po 8 klasie.
-wybór testu i poprawa prac
- analiza wyników, opracowanie mocnych i słabych stron, wniosków i rekomendacji do dalszej pracy
- udzielenie uczniom informacji zwrotnej uwzględniającej wskazówki do dalszej pracy
Termin-okres od X – III każdego roku szkolnego
Przewidywane efekty:
- przygotowanie uczniów do egzaminu ośmioklasisty
-efektywne planowanie pracy na lekcjach
6. Udział w formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje.
- aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły
-udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach
- udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym
Termin - okres stażu
Przewidywane efekty:
- przyrost umiejętności w zakresie tematyki szkoleń
- zdobycie praktycznych umiejętności wzbogacających warsztat pracy nauczyciela
7. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
- praca w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej: przygotowywanie ankiet, kwestionariuszy, przeprowadzanie i analiza badań, tworzenie raportu
Termin- okres stażu
Przewidywane efekty:
- wykorzystywanie wyników ewaluacji podczas bieżącej pracy
8. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (trudności w nauce) na zajęciach wyrównawczych.
- zdiagnozowanie możliwości, potrzeb i oczekiwań uczniów
- prowadzenie lekcji z dziećmi potrzebującymi wsparcia( w ramach PPP lub na wniosek rodzica, nauczyciela, wychowawcy), jak również rozwijającymi swoje zainteresowania.
Termin - okres stażu
Przewidywane efekty:
- świadome, adekwatne do potrzeb uczniów planowanie dalszej pracy
- dążenie do niwelowania trudności w nauce
- zastosowanie różnorodnych metod i środków dydaktycznych
- podwyższanie samooceny ucznia
9. Organizacja i udział w projektach szkolnych
- Przygotowanie i współprzygotowanie projektów „Dzień Ziemi”, „Z polszczyzną na Ty”, „Prawa i obowiązki”
Termin-okres stażu
Przewidywane efekty:
skłonienie uczniów do podejmowania różnych form aktywności i pogłębiania swojej wiedzy

§8 ust. 2, pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Komputerowe opracowanie pomocy dydaktycznych.
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych, np. dyktand, sprawdzianów, kart pracy, testów, prezentacji multimedialnych, scenariuszy zajęć i szkolnych imprez.
Termin-na bieżąco
Przewidywane efekty:
- uatrakcyjnienie lekcji.
- ułatwienie zrozumienia przedstawionych treści.
2. Wykorzystanie programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych lub Internetu na lekcji.
-Podejmowanie ćwiczeń praktycznych przez uczniów z wykorzystaniem zaproponowanych przez nauczyciela form pracy
Termin-w razie potrzeby
Przewidywane efekty:
- lepsze rozumienie przez uczniów poznawanych treści udostępnionych w interaktywnych materiałach
-zaangażowanie i większe zainteresowanie uczniów.
- indywidualizacja pracy
3. Elektroniczna wymiana doświadczeń przy pomocy poczty email lub poprzez udział w forach edukacyjnych.
- korzystanie z poczty email
- udział w dyskusjach na forach edukacyjnych
- korzystanie z dostępnych komunikatorów
Termin -cały okres stażu
Przewidywane efekty:
- zdobywanie przydatnych informacji i materiałów edukacyjnych
- pozyskiwanie wskazówek do opracowania materiałów
- wymiana doświadczeń.
- rozwijanie sposobów komunikacji drogą elektroniczną.
4. Udział w szkoleniach.
- udział w szkoleniach z zakresu stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Termin -w razie możliwości
Przewidywane efekty:
- nabycie praktycznych umiejętności skutecznego planowania zajęć z wykorzystaniem nowych technologii edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb ucznia.
5. Prowadzenie dziennika elektronicznego.
- dokonywanie wpisów tematów lekcji, ocen, tworzenie kategorii ocen, posługiwanie się komunikatorem w kontaktach z rodzicami, uczniami i nauczycielami
Termin -na bieżąco, cały okres stażu
Przewidywane efekty:
- usprawnienie komunikacji między nauczycielem a rodzicami
- zamieszczanie danych o postępach uczniów
- tworzenie niezbędnej dokumentacji (wydruk informacji dla rodziców, analiza postępów)
6. Posługiwanie się tablicą interaktywną.
-wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w sieci
-przygotowanie własnych materiałów dydaktycznych do wykorzystania w pracy z tablicą
Termin-w razie potrzeby
Przewidywane efekty:
- wspomaganie nauczania tradycyjnego
- pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy przedmiotowej
7. Nawiązanie współpracy z nauczycielem informatyki.
- spotkania i rozmowy z informatykiem,
- szukanie rozwiązań bieżących problemów
Termin-wrzesień 2017r.
Przewidywane efekty:
doskonalenia umiejętności w zakresie posługiwania się technologią komputerową i informatyczną
8. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w pracowni komputerowej
- tworzenie prezentacji multimedialnych przez uczniów, filmów, krzyżówek, plakatów
Termin -w razie potrzeby
Przewidywane efekty:
-uatrakcyjnienie lekcji
-ułatwienie zrozumienia lekcji poprzez dostęp do materiałów elektronicznych
- efektywne wykorzystywanie urządzeń znajdujących się na wyposażeniu pracowni
9. Publikowanie własnych materiałów na stronach www.
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego i innych dokumentów stworzonych przez nauczyciela
Termin-przy okazji dokonania ewaluacji własnej pracy podczas stażu
Przewidywane efekty:
- dzielenie się efektami własnej pracy

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielem-stażystą i kontraktowym”
- współpraca z nauczycielami stażystami i kontraktowymi
- pomoc w przygotowywaniu dokumentacji nauczyciela
- wspieranie w pracy podczas trwania stażu, udzielanie rad, wskazówek
- przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego
- prowadzenie lekcji otwartych
Termin- Okres stażu, wg prowadzonych w szkole postępowań stażowych
Przewidywane efekty:
- pozytywnie zakończone postępowanie kwalifikacyjne
2. Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia w ramach zespołu
- realizowanie zadań wg harmonogramu prac zespołu
- przygotowanie materiałów i wygłoszenie referatu, zgodnie z aktualnym harmonogramem działań WDN-u
- dzielenie się wiedzą wyniesioną ze szkoleń
Termin- okres stażu
Przewidywane efekty:
-poszerzenie wiedzy nauczycieli w zakresie przeprowadzonego szkolenia
3. Współpraca z nauczycielem polonistą oraz nauczycielami innych przedmiotów.
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w zakresie metod, form pracy oraz wykorzystywanych środków dydaktycznych
- wspólne przygotowanie i przeprowadzanie konkursów literackich, ortograficznych i innych, a także projektów
Termin - okres stażu
Przewidywane efekty:
-korekta- w razie potrzeby- stosowanych form i metod pracy
- angażowanie uczniów, rozwijanie i promowanie ich zdolności
4. Udział w pracach zespołu przedmiotowego
-realizowanie zadań wg harmonogramu prac zespołu
- wymiana opinii , doświadczeń
Termin- okres stażu
Przewidywane efekty:
- wypracowanie wspólnych działań, spójnych ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczo- Profilaktycznym, wnioskami z nadzoru pedagogicznego i kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa
5. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
- umożliwienie obserwacji zajęć nauczycielom stażystom i kontraktowym, a także innym
Termin- w razie potrzeby, zgodnie z zawartym kontraktem
Przewidywane efekty:
- wzbogacanie własnego warsztatu pracy
- przeprowadzenie lekcji dla nauczycieli
6. Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej testów, kart pracy, sprawdzianów, materiałów dodatkowych, scenariuszy przedstawień, konkursów itp.
- opracowanie materiałów
- przekazanie scenariuszy do biblioteki szkolnej
Termin- podsumowanie stażu
Przewidywane efekty:
- umożliwienie zainteresowanym nauczycielom korzystania z opracowanych materiałów
-powiększenie zbiorów bibliotek szkolnych o aktualne materiały dotyczące np. uroczystości szkolnych – wymiana doświadczeń po lekturze

§ 8 ust. 2 pkt 4a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej
- Realizacja i ewaluacja innowacji
Termin- rok szkolny 2019/2020
Przewidywane efekty
- zaproponowane formy aktywności umożliwią uczniom osiąganie lepszych wyników i dadzą satysfakcję z własnej pracy
2. Opracowanie i wdrożenie planu pracy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
-skonstruowanie planu pracy z uczniami z opinią poradni pedagogiczno-psychologicznej
Termin -okres stażu
Przewidywane efekty:
-poprawa funkcjonowania uczniów na zajęciach obowiązkowych
- umożliwienie uczniom osiągania sukcesu na miarę ich możliwości
3. Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.
- analiza orzeczenia
-wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
- weryfikacja( w razie potrzeby)
Termin- w razie potrzeby
Przewidywane efekty:
- podniesienie efektywności kształcenia ucznia z orzeczeniem
- umożliwienie uczniowi osiągania sukcesów edukacyjnych

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.
- prowadzenie koła zainteresowań - zajęć teatralnych
Termin- 2019/2020
Przewidywane efekty:
- rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań, predyspozycji i potrzeb uczniów
- promocja talentów uczniów
2. Zdobycie dodatkowych kwalifikacji.
- ukończenie studiów podyplomowych: wiedza o społeczeństwie
Termin- okres stażu
Przewidywane efekty:
- zdobycie kwalifikacji do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie, zgodnie z potrzebami szkoły
3. Udział w projektach zewnętrznych.
- realizacja i ewaluacja projektów zewnętrznych, w szczególności związanych z umiejętnością posługiwania się nowoczesną technologią
Termin- w odpowiedzi na aktualną ofertę projektów
Przewidywane efekty:
- rozwój kompetencji cyfrowych
- działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych pomocy dydaktycznych, sprzętu
4. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
- Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach (np. ortograficzny, Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego itd.)
- organizowanie i współorganizowanie konkursów wewnątrzszkolnych
-praca w komisjach konkursów szkolnych i międzyszkolnych
Termin- okres stażu
Przewidywane efekty:
- poszerzenie wiedzy ucznia i nauczyciela
-zapewnienie uczniom właściwych warunków podczas konkursów
5. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych integrujących społeczność szkolną.
- włączanie się do różnych akcji, np. Sprzątanie świata
- pełnienie funkcji opiekuna w czasie dyskotek
- pełnienie roli wychowawcy podczas
półkolonii organizowanych w szkole
- współudział w przygotowaniu festynu rodzinnego, Dnia Sportu
Termin- okres stażu, zgodnie z ustalonym harmonogramem
Przewidywane efekty:
- poprawa relacji panujących miedzy uczniami
- możliwość obserwacji zachowań uczniów w sytuacjach pozalekcyjnych
6. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.
-udział w pracach przygotowujących szkołę do nadania imienia
Termin- okres stażu
Przewidywane efekty:
- kształtowanie u uczniów dumy z powodu przynależności do społeczności szkolnej
7. Organizowanie wycieczek szkolnych.
- organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.
- pełnienie funkcji kierownika i opiekuna
Termin- okres stażu
Przewidywane efekty:
- przyrost umiejętności planowania i przygotowywania wymaganej dokumentacji
-wzbogacenie lub utrwalenie wiedzy przez uczniów
-kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
- rozpoznanie problemów uczniów
- podejmowanie wysiłków celu przebadania ucznia przez specjalistów z poradni
- pisanie opinii o uczniach
- uwzględnianie zaleceń poradni podczas bieżącej pracy z uczniem
Termin-w okresie stażu
Przewidywane efekty:
- uczniowie otrzymują niezbędne wsparcie
2. Współpraca ze szkolnym pedagogiem szkolnym.
- wdrażanie programów profilaktycznych
- wymiana informacji o uczniach
- pomoc w sytuacjach problemowych
Termin-na bieżąco
Przewidywane efekty:
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozpoznawanie bieżących problemów i potrzeb uczniów oraz pomoc im w tym zakresie
3. Koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale klasowym.
- rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów oraz przyczyn niepowodzeń szkolnych
- monitorowanie uczęszczania uczniów na zajęcia przez uczniów
- przygotowywanie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- kontakty z rodzicami
- podsumowanie efektywności udzielanej pomocy
Termin- cały rok szkolny
Przewidywane efekty:
- pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb rozwojowych uczniów
- umiejętność organizowania, planowania i realizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- nabycie umiejętności oceniania efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
4. Współpraca z rodzicami.
- prowadzenie zebrań z rodzicami
- kontakty indywidualne
- pomoc rodziców w organizacji imprez klasowych i lekcji wychowawczych
Termin- według planu zebrań z rodzicami, w razie potrzeby
Przewidywane efekty:
-wypracowanie metod wzajemnej współpracy, aby w jak najlepszy sposób zwiększyć szanse edukacyjne uczniów
5. Działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów.
- pogadanki zaproszonego policjanta
- prowadzenie lekcji na temat bezpieczeństwa w sieci, w szkole i poza nią
- pełnienie dyżurów podczas przerw
- opieka w czasie wyjść, wycieczek, dyskotek
Termin- na bieżąco
Przewidywane efekty:
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa i świadomości uczniów na temat zagrożeń
- realizowanie opiekuńczo- wychowawczej funkcji szkoły
6. Organizacja uroczystości szkolnych, akademii o charakterze patriotycznym.
- przygotowanie odpowiednich scenariuszy
-przygotowanie uczniów uczestniczących w szkolnych przedsięwzięciach
- dokumentowanie, przygotowywanie relacji na stronę internetową szkoły.
Termin- okres stażu, zgodnie z harmonogramem szkolnych uroczystości
Przewidywane efekty:
- promocja szkoły w środowisku
-podniesienie świadomości uczniów w zakresie tradycji i historii Polski.
7. Współorganizowanie i udział w akcjach o charakterze charytatywnym.
- włączenie się w zbiórki zabawek dla dzieci, karmy dla schroniska
- współpraca ze Szkolnym Wolontariatem w zakresie opieki na d miejscami pamięci
Termin-w razie potrzeby
Przewidywane efekty:
- podniesienie prestiżu szkoły
- osobista satysfakcja własna, jak i uczniów
8. Przygotowywanie i przeprowadzanie szkolnych projektów edukacyjnych. - -przeprowadzenie projektów „ Miejcie nadzieję”, „Prawa i obowiązki ucznia” i innych, szczególnie związanych z kształtowaniem postaw patriotycznych
- współpraca z Samorządem Szkolnym przy realizacji projektów
Termin-zgodnie z harmonogramem i kalendarzem roku szkolnego
Przewidywane efekty:
-integracja społeczności szkolnej i klasowej
- rozbudzenie zainteresowań uczniów
- wsparcie procesu edukacyjnego poprzez zastosowanie różnych form aktywności uczniów
9. Działania na rzecz środowiska lokalnego.
- przygotowywanie uroczystości i przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej, przedstawicieli Urzędu Gminy
- współpraca z Radą Rodziców przy organizacji konkursów
Termin- okres stażu
Przewidywane efekty:
- promocja szkoły w środowisku lokalnym
- pozyskiwanie nagród na konkursy

§ 8 ust. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Pogłębianie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów uczniów.
- samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki oraz publikacji w Internecie
-współpraca ze szkolnym pedagogiem
- udział w spotkaniach, kursach o tej tematyce
Termin-okres stażu
Przewidywane efekty:
- wzrost świadomości na temat rozwiązywania problemów uczniów
2. Rozpoznanie i rozwiązanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
-opis i analiza przypadku.
-współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz wychowawcami, pedagogiem szkolnym:
- zdiagnozowanie wybranych problemów
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
- podsumowanie oraz wnioski
- wprowadzenie działań naprawczych
Termin- okres stażu
Przewidywane efekty:
- pomoc wybranym uczniom w zakresie problemów dydaktycznych i wychowawczych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.