X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44020
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Żaklina Bartosińska-Strzelecka

Stanowisko: nauczyciel

Miejsce pracy: Przedszkole Miejskie w Łodzi

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2016 r.

Termin zakończenia stażu: 31 maj 2019 r.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt.1)

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji

1.
• Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego oraz przygotowanie planu rozwoju
• Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
 Ustawa o systemie oświaty
 Karta Nauczyciela;
 Rozporządzenie MEN z 1.03.2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem potrzeb własnych oraz placówki

VIII - IX 2016

IX 2016

2.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju

• Gromadzenie dokumentacji
Cały okres stażu

3.
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju

V 2019

4.
• Analiza aktów prawnych dotyczących zakresu praw i obowiązków nauczyciela oraz analiza dokumentacji związanej z organizacją i funkcjonowaniem przedszkola.

• Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.

• Praca w zespołach zadaniowych powołanych do spraw:
- ewaluacji wewnętrznej,
- planu pracy przedszkola,
- mierzenia jakości pracy przedszkola,
- badania wybranych obszarów w zakresie potrzeb diagnostycznych oraz organizacji i funkcjonowania placówki.

Cały okres stażu

Według harmonogramu działań powołanych zespołów

5.
• Podnoszenie kwalifikacji, wzbogacanie wiedzy i umiejętności, doskonalenie warsztatu pracy.
• Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych na terenie placówki (rady szkoleniowe, zajęcia koleżeńskie, WDN) oraz poza nią (konferencje, kursy, warsztaty, itp.) adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola

• Samodzielne studiowanie literatury fachowej, wymiana doświadczeń i refleksji z innymi nauczycielami.

Cały okres stażu

6.
• Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami
• Prowadzenie zebrań informacyjnych dla rodziców

• Prowadzenie indywidualnych rozmów i konsultacji

• Organizowanie uroczystości okolicznościowych np. „Jasełka”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Mamy”, „Pożegnanie Starszaków” z wykorzystaniem różnorodnych dziedzin sztuki: plastyki, muzyki, teatru

• Organizowanie spotkań integracyjnych z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących np. pedagogika zabawy Klanza, zabawy z tańcem i śpiewem, konkursy, itp.

• Organizowanie spotkań typu „zajęcia adaptacyjne” dla nowych dzieci i ich rodziców oraz „zajęcia otwarte dla rodziców”, podczas których prezentowane są metody i styl pracy nauczyciela

• Udział w organizacji festynów rodzinnych

• Udział i koordynowanie prac teatru rodzica –
„Komedianci z Uroczyska” – w zakresie zachęcania rodziców do udziału w przedstawieniach, pisania scenariusza do przedstawień, organizowania oprawy muzycznej, tworzenia dekoracji itp.

• Organizowanie sytuacji edukacyjnych angażujących rodziców w edukację małego dziecka z wykorzystaniem metody projektów

• Zachęcanie rodziców do czynnego udziału w różnorodnych akcjach na terenie placówki, np.: „Akcja głośnego czytania”, „Dzień sportu”, zbiórka baterii, makulatury, zbiórka karmy dla zwierząt, zbiórka darów dla dzieci z domu dziecka itp.

• Organizowanie/współorganizowanie warsztatów i szkoleń dla rodziców
IX 2016, 2017, 2018, 2019

Cały okres stażu

Według harmonogramu imprez

III 2016, 2017, 2018, 2019
oraz wg harmonogramu

VI 2017, 2018, 2019

VI 2017, 2018, 2019

Cały okres stażu

7.
• Doskonalenie umiejętności w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci przewlekle chorych

• Pogłębianie wiedzy na temat choroby cukrzycy, insulinoterapii poprzez udział w różnorodnych szkoleniach

• Samodzielne dokształcanie się poprzez studiowanie literatury fachowej, śledzenie stron internetowych

• Nawiązanie kontaktu z Fundacją Diabeciaki

• Prowadzenie stałej współpracy z rodzicami - konsultacje i porady

• Opracowanie kontraktu między rodzicami a przedszkolem i wychowawcą

• Opracowanie procedur dotyczących czynności ratujących zdrowie i życie dziecka

• Ustalenie zasad współpracy ze specjalistą/pielęgniarką, sprawującą opiekę nad chorym dzieckiem na terenie przedszkola

• Planowanie i realizowanie scenariuszy edukacyjnych z dziećmi na temat tolerancji wobec dziecka chorego

2016-2019

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2)

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji

1.

• Organizowanie warsztatu pracy nauczyciela z wykorzystaniem technologii komputerowej oraz internetu

• Pogłębianie umiejętności posługiwania się komputerem, drukarką, kserokopiarką, tablicą multimedialną
• Opracowywanie wymaganej dokumentacji, materiałów, pomocy dydaktycznych np.:
- miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej
- kwestionariusze ankiet, wywiadów,
- scenariusze zajęć: dydaktyczno-wychowawczych,
ruchowych, scenariusze zebrań z rodzicami,
scenariusze zajęć otwartych i integracyjnych,
- protokoły
- arkusze obserwacji i gotowości szkolnej
- opinie pedagogiczne wydawane na prośbę rodziców
np. do poradni
- dokumentacja projektów edukacyjnych,
- skany ilustracji, elementy dekoracji
- teksty wierszy, piosenek
- karty pracy ze stopniowaną trudnością

Cały okres stażu

2.
• Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

• Wzbogacenie komunikacji między nauczycielami, rodzicami, instytucjami poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej
• Obsługa dziennika elektronicznego

• Wzbogacenie zaplecza dydaktycznego grupy poprzez wyszukiwanie na stronach internetowych ciekawych ofert zajęć edukacyjnych, kupna pomocy dydaktycznych
Cały okres stażu

3.
• Wykorzystanie komputera i aparatu fotograficznego w celu dokumentowania działań prowadzonych w przedszkolu

• Wykonywanie zdjęć i udostępnianie ich w celu umieszczenia na stronie internetowej
• Udostępnianie materiału zdjęciowego rodzicom nagranego na płytę, pendrive
• Stworzenie w sali fotogalerii dokumentującej różnego rodzaju wydarzenia np.: spotkania z rodzicami, uroczystości, warsztaty itp.

Cały okres stażu

4.
• Organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wykorzystaniu komputera, Internetu, tablicy multimedialnej do samodzielnego zdobywania wiedzy przez dzieci

• Urozmaicenie zajęć edukacyjnych dla dzieci poprzez
wyszukanie w Internecie i zaprezentowanie różnego rodzaju materiałów (filmy edukacyjne, zdjęcia, piosenki itp.)

• Realizacja projektów edukacyjnych e-Twinning
Cały okres stażu

Według harmonogramu

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§ 8 ust.2 pkt.3)

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji

1.
• Wymiana doświadczeń w ramach współpracy z Radą Pedagogiczną

• Przygotowanie i prowadzenie zajęć koleżeńskich w ramach WDN

• Przygotowywanie rad szkoleniowych, warsztatów

• Opracowywanie i udostępnianie scenariuszy nauczycielom

• Przekazywanie materiałów dydaktycznych innym nauczycielom (plakaty, płyty, pomoce dydaktyczne)

Cały okres stażu

2.
• Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy

• Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego, sprawozdania ze stażu, scenariuszy zajęć

X 2016
Cały okres stażu

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt. 4 a)

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji

1.
• Współtworzenie i wdrożenie programu własnego wychowania przedszkolnego

• Opracowanie, wdrożenie, realizacja, ewaluacja programu wychowania przedszkolnego pt. „Widzę + Słyszę + Czuję = Wiem

Cały okres stażu

2.

• Wdrożenie eksperymentalnego programu nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym

• Wdrożenie i realizacja programu pt. „Baby Beetles”

• Ewaluacja programu
IX 2016-2019

I –IV 2017, 2018, 2019

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt.4 c)

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji

1.
• Podnoszenie kultury czytelniczej dziecka w wieku przedszkolnym

• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci poprzez dostarczanie wyselekcjonowanego materiału literackiego

• Tworzenie bazy dydaktycznej

• Stworzenie klasowej biblioteczki

• Zachęcanie członków rodziny dziecka do angażowania się w akcję głośnego czytania literatury dziecięcej w przedszkolu

• Nawiązanie współpracy z „Latającymi Babciami”

• Nawiązanie współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną przy ul. Rudzkiej 7 w Łodzi

• Nawiązanie współpracy z UŁ

• Zachęcanie dzieci do udziału w zewnętrznych konkursach literackich, literacko-plastycznych

2016-2019

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust.2 pkt. 4e)

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji

1.
• Wspieranie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi we współpracy z poradnią psychologiczno- pedagogiczną

• Konsultacje z pracownikami poradni psychologiczno- pedagogicznej

• Opracowywanie wspólnego planu oddziaływań z uwzględnieniem trudności dziecka

• Udzielanie porad i konsultacji rodzicom
Cały okres stażu

2.
• Wyrabianie nawyków bezpiecznych zachowań poprzez nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną

• Organizowanie spotkań z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej

• Zorganizowanie wycieczek do w/w instytucji
Cały okres stażu

3.
• Wyrabianie nawyków prozdrowotnych poprzez współpracę ze służbami medycznymi np.: lekarz, pielęgniarka, grupa ratownicza
• Organizowanie spotkań i pogadanek ze specjalistami

• Realizacja scenariuszy na temat zachowań prozdrowotnych

Cały okres stażu

4.
• Sprawowanie opieki nad studentami we współpracy z uczelniami wyższymi
• pełnienie roli opiekuna praktyk studenckich
(prowadzenie zajęć dla studentów, pomoc w przygotowywaniu zajęć i przeprowadzeniu ich przez studentów)

Cały okres stażu
wg potrzeb

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust.2 pkt. 5)

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji

1.
• Opis i analiza dwóch przypadków-rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
• Identyfikacja problemu
• Geneza i dynamika zjawiska
• Znaczenie problemu
• Prognoza
• Propozycje rozwiązania
• Wdrażanie oddziaływań
• Efekty oddziaływań
Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.