X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44000
Przesłano:
Dział: Języki obce

Składanie propozycji z wykorzystaniem "Shall we", "let's...". Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie I gimnazjum

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Katarzyna Sztul
KLASA: I a, b gimnazjum
DATA: 29.04.2013 r.
TEMAT: Składanie propozycji z wykorzystaniem „Shall we, let’s ...”.

CEL DYDAKTYCZNY:
• Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
• składa propozycje, stosując poznane zwroty;
• przyjmuje propozycje i sugestie, stosując poznane zwroty;
• odrzuca propozycje i sugestie, stosując poznane zwroty;
• rozumie ogólnie czytany dialog;
• wyszukuje szczegółowe informacje w czytanym dialogu;
• rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu;
• mówi o swoich codziennych obowiązkach.

ŚRODKI JĘZYKOWE:
• konstrukcje służące do składania propozycji: „Shall we...?”, „What about...?”, „Why don’t we...?” (A może byśmy ...?), „Let’s...” (np. Let’s dance. – Zatańczmy.), „Would you like to...?” (Czy chciałbyś ...?);
• zwroty służące do przyjmowania propozycji i sugestii: Good idea.(Dobry pomysł.), Great.(Świetnie.), Okay., Cool. (Fajnie.), All right. (W porządku.);
• zwroty służące do odrzucania propozycji i sugestii: No, thanks. (Nie, dzięki.), I can’t. (Nie mogę.), Well, I don’t like... (No cóż, nie lubię....).;
• czasownik modalny „have to” (musieć).

METODY I TECHNIKI PRACY:
• podejście komunikacyjne;
• metoda audiolingwalna;
• ćwiczenia praktyczne.

FORMY INTERAKCJI:
• praca z całą grupą kierowaną przez nauczyciela i samodzielna;
• praca w parach.
PODRĘCZNIK:
• M. Harris, D. Mower, A. Sikorzyńska, L. White "New Exam Challenges 2", Pearson.

POMOCE DYDAKTYCZNE:
• kopie dialogu (pocięte na części do ułożenia);
• odtwarzacz CD;
• płyta CD z nagraniem dialogu;
• ankieta ewaluacyjna dla uczniów.

FAZY LEKCJI:
WPROWADZENIE: Nauczyciel (N.) przedstawia cele zajęć. (1 min.)
Subject: Suggestions - propozycje.

ROZGRZEWKA JĘZYKOWA:
N. prowadzi krótką rozmowę z klasą na temat codziennych obowiązków uczniów, np. What do you have to do every day? (Co musisz robić codziennie?), What do you have to do at the weekend? (Co musisz robić podczas weekendu?), What do you have to do in class? (Co musisz robić w klasie?). Rozmowa służy powtórzeniu materiału językowego z poprzedniej lekcji. (2 min.)

PREZENTACJA:
1. Uczniowie (U.) słuchają i czytają dialog zawierający zwroty służące do składania, przyjmowania i odrzucania propozycji. U. wyszukują w tekście ogólne i szczegółowe informacje i uzupełniają zdania dotyczące rozmowy jedną z trzech podanych opcji. N. sprawdza zrozumienie tekstu – wybrane osoby odczytują zdania. (5 min.)

2. N. zwraca uwagę klasy na wyrażenia używane kolejno do składania, przyjmowania i odrzucania sugestii. Nowe zwroty zostają zapisane na tablicy i przetłumaczone na język polski. U. powtarzają kilkakrotnie zdania (całą grupą i wyznaczeni uczniowie pojedynczo). U. przepisują przykłady do zeszytów. (12 min.)
Shall we watch TV?
What about playing football?
Why don't we go swimming?
Let's dance.
Would you like to listen to music?
Good idea.
Great.
Okay.
Cool.
All right.
No, thanks.
I can't.
Well, I don't like ...

PRAKTYKA:
1. N. rozdaje ksero z dialogiem, w którym zastosowane zostały wprowadzone konstrukcje. Dialog jest pocięty na części. U. w parach układają „paski papieru” tak, aby powstał spójny, logiczny tekst. N. przechodzi po klasie i sprawdza poprawność wykonania ćwiczenia. Wybrana para U. odczytuje głośno rozmowę. (4 min.) – (zał. 1)

PRODUKCJA:
1. U. w parach układają swój własny dialog. Stosują się do następujących wytycznych:
Uczeń 1: Składa propozycję uczniowi 2, który przyjmuje propozycję.
Uczeń 2: Składa propozycję uczniowi 1, który odrzuca propozycję.
N. monitoruje pracę klasy. (12 min.)

2. Wybrane pary U. prezentują swój dialog na forum klasy. (2 min.)

ZAKOŃCZENIE LEKCJI:
U. zamykają zeszyty. N. sprawdza stopień opanowania nowych zwrotów. (2 min.)

EWALUACJA:
U. wypełniają ankietę dotyczącą przeprowadzonej lekcji. (zał.2.) (2 min.)

Załącznik 1:
........................................
Hi! How are you today?
........................................
I’m fine, thanks. What about you?
........................................
Well, I’m bored. Why don’t we go to the cinema together?
........................................
No, thanks. I don’t like watching movies. Do have any other ideas?
........................................
Well, let me think ... Would you like to play computer games? I’ve got a new one. It’s fun!
........................................
I hate playing computer games. What about surfing the Internet?
I know some interesting websites about sport.
........................................
Good idea! Let’s do it!
........................................
Okay. Great!
........................................

Załącznik 2:
ANKIETA PO LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Ankieta jest anonimowa i służy podniesieniu jakości prowadzonych przeze mnie lekcji.

Oceń, w jakim stopniu poniższe czynności pomogły Ci przyswoić nowe umiejętności:
1 – wcale 2 – w niewielkim stopniu
3 – średnio 4 – w dużym stopniu

........ słuchanie i czytanie dialogu zawierającego nowe zwroty
........ powtarzanie nowych zwrotów po nauczycielu
........ zapisanie nowych zwrotów w zeszycie
........ układanie dialogu z rozsypanki
........ układanie własnego dialogu w parach
........ odgrywanie własnego dialogu w parach

Dziękuję za wypełnienie ankiety.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.