X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4212
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji wymagań na nauczyciela mianowanego za pierwszy rok

Renata Agnieszka Łoza
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
W Hrubieszowie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYMAGAŃ NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO ZA ROK SZKOLNY 2006 – 2007

W związku z odbywanym stażem, ubiegając się na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, składam sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 6 miesięcy (I semestr roku szkolnego 2006/2007). Układając swój plan rozwoju zawodowego uwzględniłem zadania wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku, są to przede wszystkim:
- Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy;
- Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe;
- Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia, służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.
Dla wprowadzenia przejrzystości sprawozdania starałem się nawiązywać do zadań rozwoju zawodowego, wynikających z wymagań rozporządzenia MEN w kolejności, w jakiej umieściłam je w swoim planie rozwoju.

ZADANIE 1: UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU ORAZ POTRZEB SZKOŁY
(zgodnie z: § 4 ust.1 pkt.1)

W okresie pierwszego roku realizacji Planu Rozwoju zgodnie z terminarzem uczestniczyłam w posiedzeniach zespołu samokształceniowego, posiedzeniach Rady Pedagogicznej zarówno w internacie jak i szkole. Podczas jednego ze spotkań zespołu samokształceniowego w internacie przygotowałam i prowadziłam zajęcia nt.agresji.
Dowód realizacji: listy obecności, artykuł o agresji.
Aktywnie sprawowałam opiekę nad Samorządem Internatu. Zgodnie z założonym Planem Pracy Samorządu, którego jestem współautorem, realizowałam poszczególne zadania planu, które obejmowały m.in.:
• Sporządzenie planu;
• Organizację pracy samorządu;
Dowód realizacji: Plan Pracy Samorządu, według którego realizowane były poszczególne założenia.
Brałam udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli: uczestniczyłam i ukończyłam warsztaty nt. „Konstruowanie indywidualnych programów pracy edukacyjno – wychowawczej z wychowankami Internatu SOSW” w wymiarze 15 godzin dydaktycznych, prowadzone przez konsultanta Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu, mgr Irenę Szelezin.
Dowód realizacji: Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.
Wdrażałam wewnątrzszkolny system oceniania, dokumentując to systematycznymi wpisami w dziennikach, dzienniczkach obserwacji itp.

ZADANIE 2: SAMODZIALNE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO POGŁĘBIANIE SWOJEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH
( zgodnie z: § 4 ust.1 pkt.2 )

Uczestniczyłam w różnego rodzaju warsztatach, kursach przydatnej w mojej pracy. Były to m.in.:
• Warsztaty metodyczne nt. „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego – dokumentowanie dorobku zawodowego” ;
• Warsztaty metodyczne nt. „Konstruowanie indywidualnych programów pracy edukacyjno – wychowawczej z wychowankami Internatu SOSW” ;
• Warsztaty plastyczne nt. „Techniki plastyczne w kształceniu specjalnym – technika bożonarodzeniowa”;
• Szkolenie nt. „Interpretacja dzieła plastycznego”.
Dowód realizacji: Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów

ZADANIE 3: POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYSTEMU OŚWIATY Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI , TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ ODBYWA SIĘ STAŻ
( zgodnie z: § 4 ust.1 pkt.3 )
Na bieżąco zapoznawałam się z przepisami dotyczącymi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, a były to m.in.:
1) Podstawa programu kształcenia specjalnego– Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela z dnia 15 lipca 2004 r.
2) Program wychowawczy Ośrodka
3) Wewnętrzny system oceniania
4) Regulamin Rady Pedagogicznej
5) Regulamin Rady Rodziców
6) Regulamin Samorządu Uczniowskiego
7) Regulamin Ucznia
8) Statut szkoły
9) Plan rozwoju szkoły
10) Szkolny plan nauczania
11) Plan pracy szkoły
12)Plan pracy internatu
13)Statut internatu
Dowód realizacji: notatki, kopie dokumentów.

ZADANIE 4: WYKAZANIE UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WŁASNEGO WARSZTATU PRACY, ANALIZOWANIA I DOKUMENTOWANIA WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA STOSOWNYCH KOREKT W TYM DZIAŁANIU
( zgodnie z: § 4 ust.2 pkt.1)

Prowadziłam na bieżąco:
• Dziennik zajęć;
• Arkusze obserwacji do prowadzonych przeze mnie zajęć (hospitowanych);
• Konspekty do prowadzonych zajęć.
Dowód realizacji: wpisy w dziennikach, arkusze obserwacji i spostrzeżeń, konspekty.
Ponadto wprowadzałam nowe techniki wyrazu artystycznego (np. collage w zajęciach plastycznych); planowałam i wykonywałam pomoce dydaktyczne potrzebne do zajęć, dekoracje w Ośrodku na potrzeby imprez okolicznościowych.
Przez cały ten okres aktywnie realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze.
Dowód realizacji: prace uczniów, zdjęcia, zaświadczenia.
W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” utworzyłam mini biblioteczkę/czytelnię w internacie oraz prowadziłam zajęcia, podczas których czytałam wychowankom wybrane przez nich książki.
Dowód realizacji: zaświadczenie, scenariusze zajęć z książką, zdjęcia
Ponadto byłam organizatorem spotkanie wychowanków z policjantami, podczas którego goście przedstawili typy zagrożeń we współczesnym świecie i sposoby ich unikania.
Dowód realizacji: zaświadczenie, zdjęcia.

ZADANIE 5: WYKAZANIE UMIEJĘTNOŚCI UWZGLĘDNIANIA W SWOJEJ PRACY PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓLCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
(zgodnie z: § 4 ust.2 pkt. 2)

Prowadziłam systematyczną współpracę z rodzicami wychowanków, z psychologiem szkolnym, nauczycielami i wychowawcami klas i wychowawcami klas.
Poprzez rozmowy z rodzicami wychowanków lub ich opiekunami a przede wszystkim rozmowę z samymi wychowankami starałam się przeprowadzić diagnozę potrzeb, oczekiwań i zainteresowań wychowanków oraz ich sytuacji rodzinnej. Obserwowałam i analizowałam możliwości wychowanków oraz starałam się przez aktywna zajęcia tematyczne z nimi realizować program profilaktyczny.
Dowód realizacji: zaświadczenia, adnotacje w dziennikach, wpisy w dzienniczkach obserwacji.
Sprawowałam opiekę nad uczniami uzdolnionymi plastycznie – prowadziłam z nimi zajęcia plastyczne, przygotowywałam ich do licznych konkursów plastycznych:
• III ogólnopolski konkurs plastyczny „Maluj z nami” Tarnów 2006;
• V Regionalny Konkurs Twórczości „Zawsze niech będzie...” pod Honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość;
• Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „W grudniowy dzień” Hrubieszów 2006;
• II Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Jestem bezpieczny na drodze” Lublin 2007;
• Konkurs plastyczny „Wokół Wielkanocnej Nadziei” Hrubieszów 2007;
• IV Powiatowy Festiwal Twórczości „Młody Artysta” Chełm 2006;
• Wielkanocny Kiermasz Pisanek i Palm; Hrubieszów 2007;
• Konkurs plastyczny „Namaluj ukochanego misia” Warszawa 2007;
• Konkurs plastyczny na plakat „Fundacji Zdrowie” Warszawa 2007.

Podejmowałam współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę: Hrubieszowskim Domem Kultury – gdzie w ramach konkursu organizowanego przez wydawnictwo Siedmiogród, uczeń przygotowany przeze mnie otrzymał nagrodę.
Prowadziłam kronikę szkoły oraz kronikę internatu – zbierałam i opracowywałam materiały: głównie zdjęcia.
Na bieżąco prowadziłam dokumentację przebiegu pracy wychowawczej zgodnie z zasadami przyjętymi w ośrodku.
Dowód realizacji: zaświadczenia, podziękowania i dyplomy, plany wychowawcze, wpisy w dziennikach, wpisy do kroniki, zdjęcia.

ZADANIE 6: UCZESTNICZENIE W REALIZACJI ZADAŃ OGÓLNOSZKOLNYCH, EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU ORAZ SPECYFIKI TYPU SZKOŁY
(zgodnie z: §4 ust.2 pkt.3)

We współpracy z innymi wychowawcami przygotowałam i przeprowadziłam spotkanie wigilijne (jasełka) dla wychowanków przebywających w internacie i szkole.
Sprawowałam również opiekę nad gablotami i gazetkami w internacie: redagowałam ścienne gazetki tematyczne dla wychowanków.
Koordynowałam i przygotowywałam imprezy zgodnie z terminarzem imprez okolicznościowych internatu : walentynki, andrzejki, dzień matki itp.
W ramach pracy samorządu internatu koordynowałam przebieg „Konkursu czystości” w internacie.
Dowód realizacji: scenariusze, zdjęcia, zaświadczenia.

ZADANIE 7: WYKAZANIE UMIEJĘTNOŚCI WYKORZYSTANIA W SWOJEJ PRACY TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMACYJNEJ
(zgodnie z: § 4 ust.2 pkt.4)

Ponadto samodzielnie napisałam plan rozwoju korzystając z komputera. Korzystałam z programów edukacyjnych znajdujących się na wyposażeniu w pracowni komputerowej, z Internetu celem rozwijania swoich kompetencji zawodowych, wiedzy pedagogicznej poprzez wgląd na tematyczne strony internetowe, rozwijania warsztatu pracy. Korzystając z technologii komputerowej wykonywałam również potrzebne pomoce dydaktyczne np. wykonanie dyplomów, dekoracji na komputerze.
Dowód realizacji: notatki

ZADANIE 8: WYKAZANIE ZNAJOMOŚCI ZAGADNIEŃ Z PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH PROBLEMÓW OŚWIATOWYCH, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE SPECYFIKI ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA
( zgodnie z: § 4 ust.2 pkt.5)

Wykorzystywałam zasoby biblioteki szkolnej do zdobywania potrzebnej w pracy wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i dydaktycznej. Czytałam fachową literaturę pedagogiczną. Korzystałam z Internetu celem pogłębienia swojej wiedzy.
Dowód realizacji: notatki, streszczenia

ZADANIE 9: POZNANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYSTEMÓW OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ ORAZ WYKAZANIE UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ TYMI PRZEPISAMI
(zgodnie z: § 4 ust.2 pkt.6)

Zapoznawałam się również z przepisami dotyczącymi systemów oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich a także z przepisami w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywam staż. Sporządzałam notatki ze swoich spostrzeżeń.
Dowód realizacji: streszczenia, kartoteka

Sporządziła:Renata Łoza...................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.