X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43783
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (01.09.2017-31.08.2019)

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres 01.09.2017 r. - 31.08.2019 r.

§ 7 ust. 2, pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach.

I. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
1. Zapoznałam się z Procedurami awansu zawodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie, a przede wszystkim przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego, dotyczące awansu zawodowego nauczyciela: Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r., poz. 730), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 r., poz.1574).

2. Poznałam dokumenty katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce.
Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Podstawa programowa Kościoła katolickiego w Polsce, Dokumenty II Synodu Plenarnego oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 2017, poz. 1147).

3. Napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego nauczyciela religii i aneks do planu rozwoju zawodowego w związku z zajęciem dodatkowego stanowiska nauczyciela świetlicy, który uwzględniał zadania do zrealizowania zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym, specyfikę placówki oświatowej, wymagania kwalifikacyjne potrzebne do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego oraz moją wiedzę, umiejętności i doświadczenia. Złożony przeze mnie plan rozwoju zawodowego i aneks do planu rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez Panią Dyrektor i dopuszczony do realizacji.
4. Korzystając z internetowych publikacji ekspertów i nauczycieli przechodzących procedurę awansu, pozyskiwałam aktualne informacje związane z prawem oświatowym, awansem zawodowym i zmianami jakie poczyniono w przepisach.
5. Brałam udział w szkoleniu, poruszającym kwestie awansu zawodowego: konferencja: Nowy awans zawodowy.

4. Gromadziłam na własny użytek biblioteczkę tekstów aktów prawnych na temat awansu zawodowego nauczycieli. Aktualizowałam wiedzę na temat awansu zawodowego – śledziłam fachowe czasopisma, strony internetowe, wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami.

5. Prowadziłam teczkę awansu zawodowego. Dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego – systematycznie sporządzałam sprawozdania półroczne, analizowałam sukcesy i porażki, wnioski i rekomendacje do dalszej pracy. Gromadziłam zaświadczenia z różnych form doskonalenia zawodowego.

II. Współpraca z Opiekunem Stażu.
1. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu
2. Ustalenie terminów spotkań oraz obserwacji lekcji. Spotkania raz w miesiącu oraz doraźnie na moją prośbę.
3. Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju zawodowego.
4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez Opiekuna Stażu.
5. Prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna Stażu.
6. Omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności, ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć.
7. Opracowanie projektu sprawozdania z dwóch lat stażu.
8. Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sporządzeniu sprawozdania z dwóch lat stażu z realizacji planu rozwoju zawodowego.
9. Prowadzenie zajęć w obecności Pani Dyrektor.
10. Obserwowanie zajęć prowadzone przez innych nauczycieli przedmiotowych.
11. Prowadzenie zajęć w obecności praktykantki studiów pedagogicznych (K. Kuban).
10.Analizowanie mocnych i słabych stron, a także efektów pracy dydaktycznej poprzez ogląd osiągnięć uczniów. Systematycznie dokonywanie autorefleksji i samooceny.
II. Dbałość o własną formację duchową.
1. Udział w konferencjach metodycznych i rekolekcjach dla katechetów.

2017/2018
- Konferencja metodyczna „Katecheta wiecznie poszukujący – o możliwościach wzbogacenia warsztatu metodycznego
w przedszkolu i w szkole” (08.09.2017 r.).
- Konferencja metodyczna „Pedagogia Krzyża” (09.03.2018 r.).
- Udział w rekolekcjach dla katechetów w Gietrzwałdzie (23 – 24.06.2018 r.).

2018/2019
- Konferencja metodyczna „Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dziecka. Rola nauczyciela – katechety” (07.09.2018 r.).
- Konferencja metodyczna „Dzieła misyjne w Polsce – zaangażowanie dzieci na rzecz misji” i „Źródła trudnych zachowań dzieci” (23.02.2019 r.).
- Udział w rekolekcjach dla katechetów w Gietrzwałdzie (24 – 25.06.2019 r.).

2. Pogłębiałam swoją wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez systematyczną lekturę tematyczną.

Lektura Pisma Św. oraz literatury z zakresu teologii duchowości.
Lektura czasopism religijnych, np.:
- Tygodnik Katolicki „Gość Niedzielny”;
- Miesięcznik dla dzieci i młodzieży„ Mały Gość Niedzielny”,
- Miesięcznik „L’osservatore Romano - Wydanie Polskie”.

IV Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
1. Uczestniczyłam w wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowe rady pedagogiczne:

05.09.2017 r. - szkolenie: Dziennik elektroniczny Vulcan (2 h);
28.12.2017 r. - szkolenie: Obsługa kont założonych na nowy serwerze oraz obsługa tablicy interaktywnej TIK i wykorzystanie jej w nauczaniu (2 h);
05.12.2018 r. - kurs: Pierwsza pomoc przedmedyczna (6 h);
12.12.2018 r. - kurs: RODO w jednostce oświatowej (6 h);
11.01.2018 r. - szkolenie: Narkomania- Przewodnik Edukacyjny (2 h);
03.09.2018 r. - szkolenie: Poznanie przepisów i procedur dyrektywy unijnej RODO (3 h);
14.02.2019 r. - szkolenie: Projekt „E – kompetencje bez barier” . Szkolenie z programów MS Word, Excela i Power Point
w ramach projektu Szkolny Klub E-kompetencji (30h);
15.12.2018 r. szkolenie: „Nowoczesne i innowacyjne metody nauczania” w ramach projektu Szkolny Klub E- kompetencji
(40 h);
26.03.2019r. - szkolenie: Ocenianie kształtujące (2 h);
04.04.2019r. - szkolenie: RODO. Regulamin ochrony danych osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie
(3 h).
2. Udział w zewnętrznych formach szkolenia zawodowego: konferencje metodyczne, warsztaty, szkolenia, spotkania metodyczne:

08.09.2017 r. - konferencja: Katecheta wiecznie poszukujący – o możliwościach wzbogacenia warsztatu metodycznego
w przedszkolu i w szkole (2 h);
10.01.2018 r. - warsztaty: Jak zmieniać skutecznie? Psychologia motywacji w nauce (4 h);
09.03.2018 r. - konferencja: Pedagogia Krzyża (1 h);
14.04.2018 r. - warsztaty: Kreatywny nauczyciel religii – tworzenie banku pomocy (24 h);
09.06.2018 r. - warsztaty: Klub Pomysłowego Katechety (15 h);
02.07.2018 r. - konferencja: Edukacja prawna nauczyciela religii (6 h);
03.07.2018 r. - warsztaty: Dzieci dają świadectwo – wykorzystanie Storyjumper (4 h);
22.08.2018 r. - konferencja: Nowy awans zawodowy (4 h);
23.08.2018 r. - warsztaty: Warmińskie zasoby katechetyczne – tworzenie bazy on-line (3 h);
24.08.2018 r. - warsztaty: Dzieci opowiadają o wartościach – wykorzystanie serwisu Storybird (4 h);
07.09.2018r. - konferencja: Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dziecka. Rola nauczyciela – katechety (2 h);
08.09.2018 r. - warsztaty: Jak rozmawiać o wartościach w szkole (6 h);
22.09.2018 r. - warsztaty: Tworzenie i wykorzystanie lapbooków na lekcjach religii i etyki (6 h);
9.11 - 15.12.2018 r. - kurs: Nowoczesne i innowacyjne metody nauczania w ramach projektu Szkolny Klub E – kompetencji
(40 h);
17.11.2018 r. - warsztaty: Wolontariat w szkole (6 h);
19.01.2019 r. - konferencja: Nowa podstawa programowa Kościoła katolickiego w Polsce (3h);
19.01.2019 r. - warsztaty: Jak odczytywać nowy program do nauczania religii rzymskokatolickiej (4h);
02.02.2019 r. - warsztaty: Tworzenie materiałów interaktywnych w katechezie – LearningApps, Kahoot (8 h);
22.02.2019 r. - konferencje: Dzieła misyjne w Polsce – zaangażowanie dzieci na rzecz misji. Źródła trudnych zachowań
dzieci (2 h);
27.06.2019 r. - warsztaty: Realizacja zajęć pozalekcyjnych z religii metodą portfolio (5 h);
08.06.2019 r. - warsztaty: Klub Pomysłowego Katechety – kontynuacja (25 h).

3. Aktywnie uczestniczyłam w pracach nauczycielskich zespołów zadaniowych i w zebraniach rad pedagogicznych:
- Udział w Radach Pedagogicznych,
- Zespół nauczycieli, uczących w klasach IV,
- Zespół nauczycieli nauk humanistycznych,
- Zespół ds. Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,
- Zespół ds. Rocznego Planu Pracy Szkoły,
- Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczennicy kl. IV b,
- Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia kl. III.

4. Samokształcenie. Aktualizacja wiedzy.

Studiowałam literaturę z zakresu metodyki nauczania religii oraz poradników metodycznych.
Pracowałam na podręcznikach do nauczania religii z Wydawnictwa WAM i Wydawnictwa Katechetycznego.
Korzystałam z wszelkich poradników i pomocy metodycznych oferowanych przez te wydawnictwa, również w wersji elektronicznej.
Korzystałam z literatury metodycznej innych wydawnictw: Jedność, Gaudium, Św. Wojciecha, Warszawsko-Praskie.
Korzystałam z literatury metodycznej dostępnej w bibliotekach, księgarniach, Internecie, np.:
- „Vademecum katechety. Metody aktywizujące”, red. Z Barciński,
- „Bioetyka w szkole. Dla nauczycieli, wychowawców i katechetów”, A. Muszla, A. Rudziewicz,
- „Warto dyskutować. Metody aktywizujące na lekcjach religii”, red. M. Wilk,
- „Konstruowanie scenariuszy katechetycznych z wykorzystaniem metod aktywizujących”, red. Z. Barciński,
- „Pomysły zabaw na lekcje religii. Do wykorzystania w szkole i parafii”, red. Kerstin Kuppig,
- „KatecheZABAWA. Propozycje animowania tematów o wierze z wykorzystaniem zabawy, Alda Maria Lusuardi „Ocenianie
w szkole. Krótki poradnik psychologiczny”, E. Kosińska,
- Miesięcznik „Katecheta”,
- Lektura stron internetowych poświęcona nauczaniu, m.in.: profesor.pl; www.opoka.org.pl/biblioteka/indeks.html; www.portalkatechetyczny.pl.

VI. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Zdobyte wiadomości i umiejętności podczas wyżej wymienionych form doskonalenia zawodowego wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły mój warsztat i metody pracy pedagogicznej. Doskonaliłam umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych poprzez stosowanie aktywizujących metod nauczania oraz metod pracy w grupach i w parach. Samodzielnie zbierałam i wykonałam pomoce i karty pracy na zajęcia dydaktyczne, które wykorzystałam w trakcie pracy z uczniami,
co w dużej mierze przyczyniło się do ich uatrakcyjnienia i podniesienia jakości mojej pracy. Przygotowałam ścienne gazetki
o tematyce katechetycznej, związanej z rokiem liturgicznym. Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, które dały mi możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku
Doskonaliłam umiejętność tworzenia scenariuszy lekcji. Opracowałam własne sprawdziany i testy przedmiotowe. Opracowałam wraz z innym nauczycielem religii Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii.
Zapoznałam się z opiniami i orzeczeniami uczniów, mającymi trudności w nauce i dostosowałam wymagania edukacyjne z religii na poszczególne stopnie, do wymagań i zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej. W ramach potrzeb wykorzystywałam treści programowe z planu pracy z uczniem słabym oraz z planu pracy z uczniem zdolnym, aby wszyscy aktywnie pracowali na lekcjach i byli zainteresowani tematyką zajęć.
Tworzyłam scenariusze zajęć i prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu i Pani Dyrektor, według ustalonego harmonogramu. Zajęcia te były omawiane i dyskutowane. Po każdej lekcji przeprowadzałam samoocenę i analizowałem wskazówki otrzymane przez osobę obserwującą, które uświadamiały mi moje mocne i słabe strony w prowadzeniu zajęć.
Podczas lekcji starałam się zwracać uwagę na wykorzystanie czasu na lekcji, rodzaje środków dydaktycznych i form pracy
z uczniami, zasady stosowania Przedmiotowych Zasad Oceniania z religii i indywidualizację pracy na lekcji. Starałam się wdrażać aktywizujące metody nauczania i oceniać ich skuteczność. Dbałam o estetyczny wygląd i porządek sal świetlicy szkolnej – oratorium przy parafii św. Faustyny Kowalskiej w Ostródzie
i sali nr 3 w szkole.

VII. Poznawanie zasad funkcjonowania szkoły i uaktualnianie obowiązującej dokumentacji.
1. Analizowałam podstawowe dokumenty szkoły:
- Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka, w tym Wewnątrzszkolny System Oceniania i System Oceniania Zachowania,
- Koncepcja Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka na lata 2016 – 2019;
- Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka,
- Harmonogramy wydarzeń, dni i uroczystości szkolnych,
- Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka.
2. Uczestniczyłam w zebraniach rad pedagogicznych i w radach szkoleniowych.
3. Opracowałam Przedmiotowe Zasady Oceniania Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie (opracowanie wymagań programowych na poszczególne stopnie, określenie kryteriów oceniania).
4. Systematycznie prowadziłam dokumentację nauczyciela religii.
5. Systematycznie prowadziłam dokumentację wychowawcy świetlicy.

VIII. Podejmowanie dodatkowych działań przy współpracy z innymi nauczycielami na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
1. Współpracowałam z nauczycielką języka polskiego: Współreżyserowanie przedstawienia „Dziewczynka z zapałkami” na przegląd przedstawień bożonarodzeniowych, który odbył się w Centrum Kultury w Ostródzie oraz dla społeczności szkolnej.
2. Współpracowałam z opiekunem szkolnego koła teatralnego Chochliki :- Razem z opiekunem w wykonałam scenografię do przedstawienia pt.: „Droga do dziadka”, które zostało wystawione na przeglądzie Zielona Droga.
3. Współpracowałam i współorganizowałam z opiekunem szkolnego koła PCK :Akcja SK PCK „Znicz pamięci” - wraz z uczniami, będącymi członna cmentarz miejski, aby pod Krzyżem zapalić znicze jako dowód naszej pamięci i szacunku wobec zmarłych, Ogólnopolska Akcja PCK „Gorączka złota”, Akcja SK PCK „Cukiereczki od Piąteczki”.
4. Współpracowałam z nauczycielem biblioteki szkolnej: Pomoc nauczycielowi biblioteki w przygotowaniu szkolnego konkursu recytatorskiego „Spotkania z poezją” i szkolnego konkursu czytelniczego „Mistrz Pięknego Czytania”.
5. Współpracowałam z pedagogiem szkolnym : Rozpoznawanie środowiska rodziców uczniów, rozpoznawanie trudności wychowawczych i dydaktycznych, Pomoc w realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczakaw Ostródzie.
6. Współpracowałam i współorganizowałam z nauczycielami nauczania wczesnoszkolnego oraz nauczycielem plastyki. Pomoc w przygotowaniu Święta Szkoły i Przedszkola (Przygotowanie oprawy liturgicznej na Mszę Św. z okazji święta patrona szkoły i przedszkola. Pomoc w przygotowaniu dekoracji sali gimnastycznej w szkole.
7. Współpracowałam z opiekunami Samorządu Uczniowskiego. Pomoc przy wykonaniu kartek świątecznych,Pomoc przy organizacji Andrzejkowego Karaoke i Świątecznego Karaoke, Pomoc w wykonaniu dekoracji sali gimnastycznej na konkurs „ Najfajniejsi – Gala 2019”, Współorganizowanie Szkolnego Koncertu Polskich Kolęd Patriotycznych w ramach obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
8. Współpracowałam z opiekunem Koła Wokalnego „Piąteczki” i z nauczycielem religii. Współorganizowanie Balu Wszystkich Świętych,Pomoc w przygotowaniu zespołu do udziału w XII Konkursie Kolęd i Pastorałek w Ostródzie.
9. Współpracowałam z nauczycielem nauczania wczesnoszkolnego. Pomoc przy organizacji Święta Pieczonego Ziemniaka, Pomoc przy organizacji Dnia Edukacji Narodowej. Pomoc przy Programie promującym wśród uczniów zdrowe nawyki żywieniowe.

10. Współpracowałam z innymi nauczycielami w czasie szkolnych wycieczek edukacyjnych – aktywne angażowanie się w charakterze opiekuna:
2017/2018
- Wyjazd do kina w Amfiteatrze w Ostródzie na film „Mecz o wszystko” z klasami III,
- Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl „Dziadek do orzechów” z klasami V i VI,
- Wyjazd do Amfiteatru w Ostródzie na Festiwal Młodych Ostródzian z grupą sześciolatków Małych Odkrywców z Przedszkola nr 3.
2018/2019
- Wyjazd na zwiedzanie wystawy objazdowej „Eksperymenty”, która przyjechała z Centrum Nauki Kopernika w Warszawie do Ostródy z klasami III i VI,
- Wyjazd do kina Helios i do Planetarium w Olsztynie z klasami I-III,
- Wyjazd do kina Helios, Planetarium, Papugarni w Olsztynie z klasami IV,
- Wyjazd do Torunia z klasami II a i III.

11. Aktywnie lub biernie uczestniczyłam w życiu społeczności szkolnej (uroczystości, imprezy i wydarzenia) oraz w życiu społeczności lokalnej wraz z innymi
nauczycielami:
2017/2018
- Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- Akademia z okazji Odzyskania Niepodległości,
- Wieczór z pieśnią patriotyczną „Pieśni i piosenki serdecznie znajome”,
- Udział w Szachowym Grand Prix,
- Udział w klasowej Wigilii klasy VI i II,
- Udział w szkolnym balu karnawałowym dla klas IV – VII,
- Wspólne Kolędowanie,
- Udział w obchodach Dnia Ziemi,
- Majówka z szachami,
- Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego 2017/2018.
2018/2019
- Historyczna Gra Terenowa z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
- Uroczystość Ślubowania Pierwszoklasisty,
- Bal Wszystkich Świętych,
- Akademia przygotowana przez dzieci z Przedszkola nr 3 i ich wychowawców, z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
- Akcja MEN „Hymn dla Niepodległej”,
- Koncert „Wolna i Niepodległa”,
- Udział w szkolnym balu andrzejkowym dla uczniów IV –VIII,
- Udział w szkolnym balu karnawałowym dla klas IV –VIII,
- Majówka z szachami,
- Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego 2018/2019,
- Miejskie zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

§ 7 ust. 2, pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych.
I. Rozpoznanie środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych.

1. Poznałam sytuację rodzinną uczniów i wychowanków świetlicy poprzez rozmowy z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym. Otaczałam opieką uczniów potrzebujących wsparcia poprzez rozmowy sprzyjające tworzeniu atmosfery zaufania i bezpieczeństwa.
2. Na bieżąco kontaktowałam się z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne i zebrania z rodzicami w szkole i w kościele.
3. Nawiązałam współpracę z pedagogiem szkolnym, proboszczem parafii św. Faustyny Kowalskiej w Ostródzie oraz pielęgniarką szkolną.
4. Obserwowałam uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych:
- przerwy międzylekcyjne,
- edukacyjne wycieczki szkolne,
- imprezy klasowe,
- imprezy szkolne.
5. Dostosowywałam treści i metody nauczania do możliwości uczniów, zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W ten sposób pomagałam uczniom mającym trudności w nauce.
6. Realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie.

II. Poznanie problematyki środowiska lokalnego.
1. Środowisko lokalne i rodzinne uczniów poznałam poprzez aktywną współpracę z rodzicami zebrania z rodzicami i spotkania indywidualne.
2. Współpracowałam z rodzicami przy organizacji imprez okolicznościowych na rzecz środowiska lokalnego:
- Majówka szachami,
- Koncert „Wolna i Niepodległa”,
- Wieczór z pieśnią patriotyczną „Pieśni i piosenki serdecznie znajome”,
- Szachowe Grand Prix.
3. Współpracowałam z rodzicami w ramach przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej i Rocznicy Komunii.
4. Systematycznie współpracowałam z pedagogiem szkolnym Panią A. Achrem, aby lepiej poznać środowisko rodziców uczniów oraz rozpoznawać trudności wychowawcze i dydaktyczne.
III. Współpraca z parafią św. Faustyny Kowalskiej w Ostródzie.

Współpraca z proboszczem parafii św. Faustyny Kowalskiej w Ostródzie, z innym nauczycielem religii , z rodzicami dzieci i uczniów oraz z członkami Rady Parafialnej, obejmowała szereg następujących działań w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019:
1. Wspólnie z uczniami przygotowywałam i realizowałam oprawę liturgiczną na każdą niedzielną Mszę Świętą dla dzieci
w ciągu każdego roku szkolnego.
2. Współuczestniczyłam z ks. Proboszczem w organizowaniu i przeprowadzeniu rekolekcji szkolnych, zarówno adwentowych jak i wielkopostnych w każdym roku trwania stażu, m.in. poprzez tworzenie oprawy liturgicznej rekolekcyjnych Mszy Świętych.
3. Wspólnie z uczniami przygotowywałam i realizowałam oprawę liturgiczną Mszy Świętych na rozpoczęcie i zakończenie każdego roku szkolnego.
4. Wspólnie z uczniami przygotowywałam i realizowałam oprawę liturgiczną Mszy Świętej na Środę Popielcową.
5. Przygotowywałam i prowadziłam każdego roku trwania stażu wraz z dziećmi w okresie Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
6. Opieka nad dziećmi w czasie nabożeństw majowych, różańcowych i roratach.
7. Przygotowałam uczniów do Uroczystości Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego
8. Przygotowałam uczniów do Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.
9. Przygotowałam uczniów do Rocznicy Komunii Świętej.
10. Wspólnie z uczniami klas III przygotowałam i realizowałam oprawę liturgiczną Mszy Świętych w czasie tzw. Białego Tygodnia.
11. Przygotowywałam i zrealizowałam oprawę liturgiczną Mszy Św. w czasie pielgrzymki dzieci pierwszokomunijnychdo Gietrzwałdu.
12. Pomagałam w czasie procesji eucharystycznej na Mszy Rezurekcyjnej i w czasie Bożego Ciała.
13. Przygotowania te obejmowały również aktywną współpracę z rodzicami uczniów i dzieci.
14. W okresie Bożego Narodzenia współpracowałam w przygotowaniu parafialnych Bożonarodzeniowych Jasełek.
15. Wspólnie z uczniami przygotowywałam i realizowałam oprawę liturgiczną Mszy Św. rekolekcyjnej z okazji Jubileuszu 25-lecia parafii św. Faustyny Kowalskiej
w Ostródzie.
16. Bal Wszystkich Świętych.

IV. Realizowanie celów i zadań szkoły.
Przekazywanie dziedzictwa kulturalnego:
1. Czynnie i biernie uczestniczyłam w akademiach szkolnych, propagujących pamięć o ważnych datach w dziejach kraju:
- Święto Odzyskania Niepodległości,
- Święto Konstytucji 3-go Maja.
2. Kultywowanie tradycji, poprzez udział i zaangażowanie uczniów w organizację życia kulturalnego:
- Pierwszy Dzień Wiosny,
- Bale karnawałowe,
- Bal andrzejkowy,
- Wigilie klasowe,
- Wieczór z pieśnią patriotyczną „Pieśni i piosenki serdecznie znajome”,
- Koncert „Wolna i Niepodległa”.
3. Przygotowywałam wraz z innymi nauczycielami ścienne gazetki społecznej (gazetka o patronie szkoły Januszu Korczaku).
Przekazywanie dziedzictwa religijnego.
1. Przygotowywałam oprawę liturgiczną Mszy Świętych i nabożeństw:
- Przygotowywałam rekolekcje parafialne (adwentowe, wielkopostne),
- Przygotowywałam dzieci do Pierwszej Komunii Świętej i Rocznicy Komunii. Współpracowałam z rodzicami.
2. Przygotowywałam wraz z uczniami ścienne gazetki o tematyce religijnej (gazetki związane z rokiem liturgicznym).
3. Angażowałam uczniów do udziału w konkursach religijnych:
- Międzyszkolny projekt „Święty Uśmiechnięty”,
- Międzyszkolny konkurs wiedzy o Janie Pawle II,
- Szkolny konkurs plastyczny „Mój przyjaciel Anioł Stróż” dla uczniów klas I-IV.

§ 7 ust. 2, pkt 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

I. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela.
1. Udział w szkoleniach i kursach informatycznych.
Brałam w szkoleniowych radach pedagogicznych
- Projekt „E-kompetencje bez barier”. Szkolenie z programów Microsoft Word, Excela i Power Point w ramach projektu
Szkolny Klub E-kompetencji.
- Obsługa programu Vulcan.
2. Systematyczne współpracowałam ze szkolnym informatykiem.
3. Wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami.

II. Wykorzystanie technologii i Internetu w pracy pedagogicznej.

1. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne na zajęcia.
2. Prowadziłam dokumentację nauczyciela religii i wychowawcy świetlicy.
3. Opracowywałam i przygotowywałam scenariusze lekcji, Pierwszej Komunii Świętej i Rocznicy Komunii.
4. Opracowywałam różne narzędzia pomiaru dydaktycznego – testy, sprawdziany.
5. Prowadziłam zajęcia z użyciem projektora i sprzętu komputerowego.
6. Przygotowywałam materiały na gazetki ścienne, dyplomy, wiersze, podziękowania.
7. Przygotowywałam indywidualne informacje i ogłoszenia dla rodziców.
8. Dzieliłam się wiedzą z zakresu obsługi komputera z innymi uczniami i nauczycielami.
9. Prowadziłam dokumentację z przebiegu awansu w formie elektronicznej.
10. W pracy pedagogicznej korzystałam często z Internetu jako źródła informacji, pobierałam i drukowałam karty pracy, pomoce dydaktyczne czy materiały przydatne na lekcjach.
11. Poszukiwałam dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogikii katechezy.
12. Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
13. Zapisywałam się na konferencje i szkolenia drogą elektroniczną.

III. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.

1. Na bieżąco śledziłam strony internetowe o profilu edukacyjnym:
- www.men.gov.p,l
- http://www.ceo.org.pl,
- www.profesor.pl,
- http://www.edukator.net.pl,
- http://www.edukator.phg.pl,
- http://www.lepszastrona.pl.
2. Śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, aby uzyskać najnowszą wiedzę na temat awansu zawodowego przez Internet:
Portale poświęcone awansowi:
- www.awans.net,
- www.awans-zawodowy.org.
Warmińsko – Mazurskie Kuratorium Oświaty:
- http://www.ko.olsztyn.pl
Internetowy System Aktów Prawnych:
- htttp://isap.sejm.gov.pl
Ośrodek Rozwoju Edukacji:
http://ore.edu.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, np. w Gdańsku i w Łomży:
OKE Gdańsk: https://www.oke.gda.pl/,
OKE Łomża: https://www.oke.lomza.pl.
3. Korzystałam z programów multimedialnych, wspierających pracę nauczyciela w zakresie pracy katechetycznej: Multimedialna Katecheza, Wydawnictwa Nowa Era, Multimedialne pomoce dydaktyczne, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

§ 7 ust. 2, pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

I. Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
1. Rozwijałam własne kompetencje poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, które opisałam wcześniej.
Czerpałam swoją wiedzę z rozmów odbytych po obserwacjach zajęć prowadzonych i obserwowanych przez mnie, dzięki czemu mogłam poddać analizie swoje mocne i słabe strony.
2. Samodzielne rozwijałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, poprzez studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej. W miarę potrzeb korzystałam z wybranych zagadnień psychologii i pedagogiki. Systematycznie gromadziłam i studiowałam czasopisma i literaturę związaną z nauczanym przedmiotem. W miarę możliwości stosowałam propozycje metodyczne zaczerpnięte z fachowej literatury. Wiele wskazówek, porad i interesujących pomysłów na prowadzenie zajęć dydaktycznych z nauczanego przedmiotu i na świetlicy szkolnej zdobyłam również śledząc publikacje nauczycieli zamieszczone w Internecie.
3. W czasie trwania stażu starałam się umiejętnie wykorzystać wiedzę z zakresu dydaktyki. Wprowadzałam na zajęciach różne metody aktywizujące uczniów: metody integracyjne, metody pracy w grupie i w parach, metody twórczego rozwiązywania problemów (burza mózgów). Metody te rozwinęły w uczniach umiejętność współdziałania w zespole, komunikowania się oraz podejmowania decyzji.
4. Współpracowałam i wymieniałam się doświadczeniami z pedagogiem szkolnym, z wychowawcami klas i z innymi nauczycielami, aby moja praca z uczniami była jak najbardziej efektywna.

II. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły.
1. Zapoznałam się i przeanalizowałam Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie. Dostarczałam uczniom pozytywnych wzorców i pomocy w procesie kształcenia charakteru.
2. Sprawowałam opiekę nad uczniami w czasie szkolnych wycieczek i imprez szkolnych (uroczystości, dyskotek). Pełniłam dyżury w trakcie przerw międzylekcyjnych. Utrzymywałam porządek na terenie szkoły. Dbałam o bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole i na wycieczkach. Przeciwdziałałam konfliktom w grupie. Rozwiązywałam problemy wychowawcze i dydaktyczne w pracy z uczniem.
3. Wykorzystałam znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki i psychologii do rozwiązywania problemów wychowawczych
które pojawiły się w czasie zajęć lekcyjnych czy świetlicowych.
4. Upowszechniałam wiedzę o prawach dziecka. Przeprowadziłam zajęcia świetlicowe na temat: Co to jest Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku i co jest w niej zawarte? Zapoznanie z podstawowymi prawami zawartymi w Konwencji?

§ 7 ust. 2, pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi awans zawodowy nauczycieli:
Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciela z 26 lipca 2018 r., Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego z dnia 29 maja 2018 r.).
2. Zapoznałam się z przepisami regulującymi nauczanie religii w szkole (Porozumienie między Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli z dnia 31 maja 2016 r., Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 7 czerwca 2017 r.).
3. Analizowałam podstawowe dokumenty szkoły: Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka, w tym Wewnątrzszkolny System Oceniania i System Oceniania Zachowania, Koncepcja Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka na lata 2016-2019, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka.
4. Śledziłam zmiany w systemie oświatowy, pomocy społecznej postępowanie w sprawie nieletnich i aktualizowałam swoją wiedzę. Wyszukiwałam informacje
awansie zawodowym na internetowych stronach edukacyjnych i portalach (Internetowy System Aktów Prawnych, MEN, BIP, Portal Oświatowy). Gromadziłam własne zasoby w/w aktów prawnych w formie pisemnej i elektronicznej.
5. Opracowałam dokumentację konieczną do rozpoczęcia stażu. Regularnie sporządzałam sprawozdania semestralne -analiza, wnioski i rekomendacja do dalszej pracy. Systematycznie współpracowałam z opiekunem stażu – konsultacje, omówienie niejasności, lepsze zrozumienie przepisów i aktów prawnych.

II. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej.
1. Uczestniczyłam w zebraniach rad pedagogicznych i w radach szkoleniowych.
2. Aktywnie uczestniczyłam w pracach nauczycielskich zespołów zadaniowych – pełnienie funkcji członka zespołów:
- Zespół nauczycieli, uczących w klasach IV,
- Zespół nauczycieli nauk humanistycznych,
- Zespół ds. Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,
- Zespół ds. Rocznego Planu Pracy Szkoły,
- Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczennicy klasy IV b,
3. Systematycznie prowadziłam dokumentację nauczyciela religii i wychowawcy świetlicy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.