X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43693
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Staż rozpoczęłam 1.IX.2014 roku na stanowisku nauczyciela wychowawcy w Przedszkolu Niepublicznym.

Zredagowane przeze mnie niniejsze sprawozdanie bezpośrednio wiąże się z zakończeniem przeze mnie całorocznych przygotowań zmierzających do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Sprawozdanie szczegółowo podsumowuje zrealizowane przeze mnie zadania wynikające z założonych w planie rozwoju celów i zadań. W trakcie trwania 9-miesięcznego stażu trwającego podejmowałam działania zmierzające do realizacji planu rozwoju zawodowego. Sprawozdanie stanowi dla mnie podsumowanie działań, które moim zdaniem należą do najważniejszych. Nawiązując do wspomnianego już stworzonego przeze mnie planu rozwoju zawodowego, pragnę przedstawić swoje działania w okresie stażu w takiej kolejności w jakiej umieściłam wszelakie wymagania w owym planie.
§6.2.1) Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola

Rozpoczynając staż szczególną uwagę skupiłam na jego właściwej organizacji, Zaczynając od zapoznania się z procedurą awansu zawodowego rozpoczęłam współpracę z opiekunem stażu mgr Izabelą Skoczylas ustalając jasne, przejrzyste zasady i działania wiążące się z realizacją działań zmierzających do zdobycia przeze mnie stopnia awansu zawodowego nauczyciela stażysty. Wspomniane zasady były częścią spisanego przeze mnie w obecności opiekuna stażu kontraktu zawierającego wszystkie z zadań, które zobowiązana byłam zrealizować. Wspólnie z opiekunem zredagowałam plan rozwoju zawodowego, który w późniejszym czasie zatwierdzony został przez dyrektora przedszkola. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7.IX.1991r. z późniejszymi zmianami w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Rozporządzenie Men z 1 marca 2013 Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości pracy mojej jak i pracy przedszkola.
Podczas odbywania stażu wnikliwie zapoznałam się z zarówno organizacją jak i zadaniami i zasadami funkcjonowania przedszkola „Bajkolandia”. Zaznajomiłam się z treścią takich dokumentów jak :
 Statut Przedszkola Niepublicznego „Bajkolandia”,
 Regulamin Rady Pedagogicznej,
 Regulamin wycieczek,
 Karta Nauczyciela,
 Kodeks Pracy,
 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
( to nie są dokumenty przedszkola tylko akty prawa oświatowego, które stanowią podstawę pracy wszystkich placówek oświatowych, z którymi oczywiście musiałaś się zapoznać)

To własnie one pozwoliły mi zrozumieć mechanizmy regulujące funkcjonowanie placówki przedszkolnej.
Zapoznałam się również z podstawową dokumentacją nauczyciela i zasadami jej prowadzenia, tj.:
• plany pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej
• dokumentacja nauczyciela wychowawcy
• dokumentacja indywidualnej pracy z dzieckiem
• arkusze diagnozy dziecka 3- letniego
• dzienniki zajęć
• POZNAŁAM SPOSÓB KONSTRUOWANIA SCENARIUSZY ZAJĘĆ
• W JAKIM CELU?
by prawidłowo konstruować scenariusze zajęć
• CO Z TYCH DZIAŁAŃ WYNIOSŁAM?
• nabyłam umiejętność prawidłowego opracowania scenariuszy zajęć, określania mocnych i słabych stron realizowanego procesu edukacyjnego

Jako członek Rady Pedagogicznej brałam czynny udział w jej posiedzeniach. Na potrzebę Rady przygotowałam prezentacje przedstawiające: ocenę stopnia realizacji przez nauczycieli rocznego planu pracy przedszkola oraz zrealizowane przez nauczycieli w I semestrze roku szkolnego działania zmierzające do rozwijania oraz wspomagania umiejętności społecznych dzieci w oparciu o programu „Ja wygrywam, Ty wygrywasz”. Poprzez uczestnictwo w szkoleniach BHP zapoznałam się z przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy oraz przepisów przeciw pożarowych.

§6.2.2) Umiejętność prowadzenia zajęć oraz hospitowania zajęć koleżeńskich

W trakcie trwania stażu systematycznie doskonaliłam umiejętność prowadzenia zajęć. Jako obserwator uczestniczyłam w 15 zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli we wszystkich grupach wiekowych. Po odbytych zajęciach omawiałam z prowadzącym obserwowane zajęcia. Na zajęciach obserwowałam różnorodne, aktywne formy pracy z dziećmi oraz zajęcia koleżeńskie. Podczas zajęć szczególną uwagę zwracałam na rodzaje środków dydaktycznych oraz na indywidualizację procesu nauczania w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( dzieci z trudnościami, dzieci zdolne). Hospitacje zajęć pobudzały mnie do refleksji nad własnym warsztatem zawodowym, nasuwały ciekawe pomysły, a także były szansą uświadomienia sobie pewnych błędów, a w efekcie nie powielania ich w przyszłości w swojej pracy pedagogicznej.
Przeprowadziłam 8 zajęć z dziećmi 3,4 - letnimi, w obecności opiekuna stażu i dyrektora przedszkola oraz dodatkowo zajęcia otwarte dla rodziców, aktywne soboty oraz spotkania okolicznościowe takie jak pasowanie na przedszkolaka, jasełka, dzień Babci i Dziadka, dzień mamy i Taty. Po odbyciu zajęć omówiłam je z osobą, w obecności której się odbywały. Każde prowadzone przeze mnie zajęcie poprzedzałam przygotowaniem konspektu, z dokładnym określeniem celów i przebiegiem zajęć, doborem i przygotowaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonym przeze mnie w obecności opiekuna stażu, dyrektora przedszkola jak również innych nauczycieli wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonym przeze mnie zajęć.
WYMIENIAŁAM DOŚWIADCZENIA Z INNYMI NAUCZYCIELAMI
 byłam otwarta na rady innych nauczycieli
 chętnie dzieliłam się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą z innymi
CO PRZEZ TO UZYSKAŁAM?
 pogłębiłam swoją wiedze oraz zdobyłam nowe umiejętności w pracy z dziećmi

CO DAŁY MI TE OBSERWACJE?
 umożliwiły mi wzbogacenie mojej wiedzy oraz doświadczeń
 dostarczyły mi wiele nowych pomysłów na ciekawe prowadzenie zajęć
 mogłam zaobserwować jakimi metodami posługuje się nauczyciel prowadzący
 dowiedziałam się jak racjonalnie gospodarować czasem przeznaczonym na zajęcia dydaktyczne
NA CO WPŁYNĘŁY?
na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć
W całorocznej pracy z dziećmi zwracałam szczególną uwagę na rozwijanie w nich aktywności twórczej. Stosowałam w swojej pracy różnorodne strategie sprzyjające wspieraniu rozwoju takie jak aktywne słuchanie, komunikat „ja”, indukcję Hoffmana. W swojej systematycznie stosowałam elementy planu Daltońskiego (jakie?)chociażby wspierając rozwój dzieci motywując dzieci na bazie specjalnie stworzonego systemu motywacyjnego
( system motywowania nie jest elementem planu daltońskiego. Opisz na czym polegała wprowadzona w Waszej grupie wizualizacja procesu edukacyjnego) dla całej grupy oraz licznych systemów motywacyjnych stworzonych dla konkretnego dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami. Pokonując Rozwiązywałam konflikty pojawiające się w grupie kierując się metodą T. Gordona „bez przegranych” systematycznie poszukując rozwiązań konfliktu wspólnie z wychowankiem.

§6.2.3) Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
Gromadziłam informacje o dziecku, środowisku z którego pochodzi, nawiązałam współpracę z rodzicami
W JAKIM CELU?
 by zintegrować środowisko rodzinne ze środowiskiem przedszkolnym
 by wzmocnić uczuciowe więzi między dzieckiem a jego rodzicami
 by wzbudzić zainteresowania rodziców światem dziecięcych przeżyć
W JAKI SPOSÓB?
Prowadząc:
 Zebrania grupowe
 Rozmowy indywidualne
 Wigilijne spotkanie przy choince
W ciągu całego roku szkolnego intensywnie współpracowałam z rodzicami. Zorganizowałam:
• zebranie organizacyjne (.IX.2014r)
• przedstawienie wykonane przez rodziców dla dzieci połączone z występem dzieci o tematyce Jasełek (I.2015r)
• Aktywną sobotę z rodzicami dzieci swojej grupy n/t Urodziny Kubusia Puchatka
• rozmowy indywidualne (zaopatrzyłam rodziców w materiały dydaktyczne)
• aktywne zajęcia otwarte, na których powstał kącik przyrody w naszej sali

We wrześniu zapoznałam się z nowymi arkuszami obserwacji dzieci 3 letnich, które zostały przyjęte przez Radę Pedagogiczną Przedszkola. Przeprowadzona w styczniu w maju i obserwacja po półrocznym oddziaływaniu przedszkolnym pozwoliła mi na opracowanie kierunków pracy w grupie, na bazie których pracowałam cały rok. Prowadziłam także pracę indywidualną z dziećmi mającymi pewne trudności w niektórych sferach aktywności i z dziećmi wyróżniającymi się pewnymi zdolnościami i zainteresowaniami.

Zgodnie z harmonogramem imprez współorganizowałam w przedszkolu:
• Aktywne Soboty (3)
• Światowy Dzień Pluszowego Misia
 Tydzień teatru związany z Międzynarodowym dniem teatru
 Zbiórkę charytatywną dla dzieci z domu dziecka połączoną z organizowaniem dla nich przedstawienia „Mimów”
 Międzynarodowy dzień mleka
 Piknik rodzinny
Co dzięki tym działaniom osiągnęłaś?
Kierując się predyspozycjami, możliwościami i zainteresowaniami dzieci w roku szkolnym 2014/2015 zorganizowałam dla dzieci możliwość udziału w konkursach wewnątrz przedszkolne takich jak:
o Konkurs plastyczny na najpiękniejszą pacynkę nt. „Pacynkowo w Kukiełkowie”
o Konkurs plastyczny nt. „Mój przyjaciel Miś”
Oprócz tego przygotowałam dzieci do konkursów organizowanych przez nasze przedszkole takich jak:
o Konkurs piosenki ekologicznej „Eko-nutki”
o Konkurs recytatorki o tematyce wiosennej.
Podaj uzyskany efekt
§6.2.4) Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
CO UMOŻLIWIŁY MI TAKIE ZJAĘCIA?
 w trakcie zajęć mogłam wykazać się swoją wiedzą, umiejętnościami, pomysłowością
 ukazanie sposobu prowadzenia zajęć, podejścia do dzieci
 sprawdzenie siebie, czy dobrze prowadzę zajęcia, czy jestem dobrym nauczycielem

Systematycznie studiowałam dostępną literaturę pedagogiczną. Przygotowując się do zajęć korzystałam z pozycji takich autorów jak: K. Wlaźnik, E.Gruszczyk-Kolczyńska. Jestem wierną czytelniczką takich czasopism jak „Bliżej przedszkola” czy „Nauczycielka przedszkola”, które prócz pomocy dydaktycznych zawierają także ciekawe artykuły na różne tematy i scenariusze zajęć, które często wykorzystuję w procesie dydaktyczno- wychowawczym. Cały czas staram się rozwijać swoje zainteresowania czytelnicze. Ponieważ wielokrotnie wracam do ulubionych pozycji, często kupuję książki, tak by w każdej chwili mieć je pod ręką. Stąd moja domowa biblioteczka wciąż się powiększa. Nieustannie poszukuję propozycji, które dadzą mi i dzieciom wiele radości

Podsumowanie

Odbyty przeze mnie staż wzbogacił mnie nie tylko o bogatą wiedzę praktyczną, lecz również doświadczenie, które w pracy nauczyciela jest najważniejsze. Przez minione 9-miesięcy nauczyłam się nie tylko pracy z dziećmi, ale i prawidłowej współpracy z rodzicami. Mogę dzięki temu sprawnie dokonać analizy swoich mocnych i słabych stron, aby nieustannie doskonalić swoje umiejętności i wiadomości. W realizację planu rozwoju zawodowego włożyłam mnóstwo pracy i zaangażowania starając się jak najlepiej sprostać wymaganiom i potrzebom placówki. Ogromne doświadczenia, wiedza osób z którymi miałam okazję pracować niezmiernie pomogło mi w zdobywaniu dodatkowych kompetencji w pracy z dziećmi. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Przekonałam się, iż najlepsze efekty wychowawcze, jak i dydaktyczne daje konsekwentne przestrzeganie istniejących reguł i zasad, przy utrzymaniu dyscypliny i porządku. Dzięki posiadanym umiejętnościom stosowania technologii komputerowej i informacyjnej przyczyniłam się do usprawnienia pracy własnej i placówki.
Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy zwłaszcza z zakresu metodyki wychowania przedszkolnego i podnosić kwalifikacje.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.