X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43702
Przesłano:

Projekt edukacyjny dla klas I-III "Nasza Wielkopolska"

Temat projektu: „Nasza Wielkopolska”

Czas realizacji projektu: rok szkolny podczas kółka zainteresowań – 1 godzina tygodniowo

Cele ogólne projektu:
- Poszerzenie wiedzy uczniów na temat regionu, którym mieszkają, rozbudzenie poczucia przynależności do środowiska lokalnego i regionu
- Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, kształtowanie postawy szacunku dla regionalnego dziedzictwa kulturowego.

Cele szczegółowe projektu:

- nawiązanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym w celu wytworzenia bliskich więzi i zrozumienia różnorodnych przynależności człowieka;
- kształcenie umiejętności pracy w grupach;
- przygotowanie do samodzielnego poszukiwania informacji na temat swojego regionu;
- doskonalenie umiejętności selekcji ważnych informacji;
- bogacenie słownictwa o wyrazy i pojęcia związane z tematyką projektu.

Formy realizacji: słowne, oglądowe, problemowe, działalności praktycznej

Podstawa programowa:
I.1.1
I.1.4
III.1.7
III.1.10
III.2.2
IV.1.7
IV.3.1
V.2
VI.2
VII.3.1
VII.3.3
VII.4.1
XI.1

REALIZACJA PROGRAMU:

WRZESIEŃ:
1. Wykonanie plakatów i gazetek z podstawowymi informacjami o Wielkopolsce.
- Zbieranie informacji dotyczących Wielkopolski.
- Selekcjonowanie i wybór informacji potrzebnych do tworzenia plakatów i gazetek.
- Zredagowanie z pomocą nauczyciela tekstów.
- Ekspozycja prac.
2. Przygotowanie mapy Polski z zaznaczonym Województwem Wielkopolskim zaprezentowanie jej na szkolnym korytarzu.
3. Przygotowanie herbu województwa Wielkopolskiego i zaprezentowanie go na szkolnym korytarzu.
4. Spacery po najbliższej okolicy, poznawanie najważniejszych budynków własnej miejscowości, poznawanie nazw ulic, obserwacja miejscowej przyrody. Podczas każdego spaceru i wyjazdu dzieci wykonują dokumentację fotograficzną.

PAŹDZIERNIK:
1. Wycieczka do Muzeum Przyrodniczego w Jeziorach, zajęcia edukacyjne na temat Wielkopolskiego Parku Narodowego, poznawanie flory i fauny Wielkopolski, sposobów ochrony przyrody w Wielkopolsce.
2. Poznawanie flory i fauny Wielkopolskiego Parku Narodowego. Karty pracy.

LISTOPAD:
1. Zwiedzanie najbliższej okolicy – spacery.
2. Obserwacja zmian w przyrodzie.
3. Zajęcia edukacyjne na temat okolicznej szaty roślinnej – karty pracy. Poznawanie okolicznej flory i fauny.
4. Poznanie legendy o dębach rogalińskich oraz braciach Lechu, Czechu i Rusie. Praca plastyczna.

GRUDZIEŃ:
1. Przybliżanie miejscowych zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
2. Prace plastyczne na temat świąt Bożego Narodzenia.

STYCZEŃ:
1. Spotkanie z regionalnym zespołem folklorystycznym „Modrzanki”, poznawanie tradycji lokalnych, strojów ludowych, zapoznanie z wybranymi fragmentami gwary poznańskiej.
2. Nauka wybranej przyśpiewki ludowej.
3. Praca plastyczna na temat: „ludowy strój wielkopolski”.

LUTY:
1. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w klasach na temat stolicy Wielkopolski – Poznania. Poznawanie herbu Poznania, najważniejszych budynków i miejsc.
2. Poznanie legendy o koziołkach poznańskich, ilustrowanie legendy – praca plastyczna.

MARZEC:
1. Poznanie legendy „Król kruków”, praca plastyczna.
2. Spacery po najbliższej okolicy, obserwacja wiosennych prac w ogrodach i na polach.
3. Poznawanie najważniejszych miast Wielkopolski – prezentacja multimedialna, filmy edukacyjne, karty pracy.

KWIECIEŃ:
1. Poznanie legendy związanej z mieszkającą niegdyś w Stęszewie rodziną Broniszów.
2. Poznawanie herbu Stęszewa, praca plastyczna na ten temat.
3. Wycieczka do najbliższego miasta, zwiedzanie miasta, wizyta w muzeum regionalnym.

MAJ:
1. Spacery po najbliższej okolicy, obserwacja zmian w przyrodzie.
2. Poznanie legendy „O rogalach świętomarcińskich”.
3. Poznawanie najważniejszych miast Wielkopolski – prezentacja multimedialna, filmy edukacyjne, karty pracy.

CZERWIEC:
1. Wycieczka do skansenu w Dziekanowicach.
2. Udział w konkursie wiedzy o Wielkopolsce:
Formy realizacji:
-Opracowanie regulaminu konkursu.
-Rozpowszechnienie informacji o konkursie w szkole.
- Ustalenie składu komisji konkursowej.
-Zorganizowanie funduszy i zakup upominków dla uczestników konkursu.
-Przeprowadzenie konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.

3. Wystawa pamiątkowych fotografii z wycieczek i spacerów po Wielkopolsce, wykonanie prezentacji multimedialnej z wykonanych zdjęć podczas zajęć komputerowych, prezentacja jej podczas lekcji.

SPODZIEWANE EFEKTY:
- integracja społeczności szkolnej i klasowej;
- wzmocnienie związków emocjonalnych ze środowiskiem lokalnym;
- wzrost zainteresowania historią własnego regionu i wiedzy o własnym środowisku (przyroda, kultura, tradycja);
- umiejętność współpracy w grupie, wzajemna pomoc w sytuacjach trudnych;
- nabycie umiejętności plastycznych i graficznych;
- umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji;
- pogłębienie zainteresowań uczniów;
- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze;
- nabycie przez uczniów umiejętności efektywnego poszukiwania właściwych informacji;
- dostrzeganie walorów miejsca, w którym uczniowie mieszkają.

PODSUMOWANIE
Edukacja regionalna to proces kształcenia i wychowania oraz kształtowania tożsamości człowieka związanego ze swoją ziemią i kulturą. Nie powinna być podejmowana jedynie spontanicznie, ale powinna mieć swoje stałe miejsce w edukacji szkolnej. Zdaniem J. Nikitorowicza stanowi ona „istotny element rzeczywistości społecznej, ułatwiający wychowankowi odkrywanie jego tożsamości kulturowej i własnego miejsca w świecie”
Przestrzeń „małej ojczyzny” to obszar doniosłych przeżyć i doświadczeń osobistych każdego ucznia, dlatego edukacja regionalna powinna wyjść poza mury szkoły. Natomiast praca metodą projektu wyzwala w uczniach aktywność, kreatywność, odpowiedzialność za wykonywane zadania. Warto zatem realizować różnorodne projekty, które są dla ucznia aktywizujące i atrakcyjne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.