X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43681
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Joanna Momotowska Werbkowice, dnia 10.06.2012r.
nauczyciel języka angielskiego
Zespół Szkół w Werbkowicach

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Jestem nauczycielem języka angielskiego w Zespole Szkół w Werbkowicach. Staż zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam l września 2009 roku w Szkole Podstawowej w Hostynnem, a następnie w związku ze zmianą miejsca pracy przeniosłam go do Zespołu Szkół w Werbkowicach.
Przed przystąpieniem do tworzenia własnego planu rozwoju zawodowego zapoznałam się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego oraz procedurami (Rozporządzenie MEN, Karta Nauczyciela). Następnie, we wrześniu 2009 roku przedłożyłam do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły – pana Janusza Wójcickiego — plan rozwoju zawodowego, według zamierzeń, które realizowałam w trakcie stażu. Mój plan został przez pana dyrektora przyjęty i pozytywnie zaopiniowany. Z dniem 1 września 2010r. musiałam zmodyfikować swój plan rozwoju zawodowego poprzez dołączenie aneksu. Przedłożyłam go pani dyrektor i został on przez panią dyrektor przyjęty i pozytywnie zaopiniowany. Stworzony przeze mnie plan rozwoju stanowi kontynuację realizowanych wcześniej zadań opiekuńczo-wychowawczych. Dokumentacja, którą zgromadziłam w ramach spełnienia wymagań na stopień awansu nauczyciela mianowanego, oraz działania podjęte w ramach realizacji wymagań ustawowych są jednocześnie działaniami za okres stażu. Starałam się, aby opracowany przeze mnie plan rozwoju był czytelny i przejrzysty, aby jasno wynikało z niego, jakich działań się podjęłam.
Moje działania podjęte w celu doskonalenia swojej pracy i podwyższenia jakości pracy szkoły skupiły się głównie wokół stanowiska pracy nauczyciela języka angielskiego.
Swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez przygotowanie dokumentacji regulującej jej funkcjonowanie. Opracowałam plan pracy zgodnie z przyznanym przez dyrekcję zakresem obowiązków. Wzbogacałam zaplecze poprzez wykonywanie pomocy dydaktycznych, diagnostycznych i innych niezbędnych do pracy, m.in.: plany wynikowe, plan pracy Zespołu Językowego, regulaminy konkursów.

&7.1.1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Na początku roku szkolnego2009/2010 nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, p. Bożeną Słotwińską, która udzieliła mi wskazówek dotyczących przebiegu stażu oraz zasad sporządzania planu rozwoju zawodowego.
Brałam udział w pracach Rady Pedagogicznej podczas których zapoznałam się z WSO. Były one dla mnie podstawą w ocenianiu osiągnięć uczniów z mojego przedmiotu, tj. z języka angielskiego. Zapoznałam się również z planem działań dydaktycznych w nauczanych przeze mnie klasach, by systematycznie realizować założenia tego planu w trakcie zajęć.
Podczas trwania mojego stażu współpracowałam również z SU, wspierałam jego działalność w szkole podstawowej. Przeprowadziłam wraz z SU akcję „Wielkanocny Koszyczek”. Pod moją opieką uczniowie dokonali zbiórki żywności szkole, która po przeliczeniu została przekazana do adresata.
Na początku roku szkolnego 2010/2011w związku ze zmianą miejsca pracy na skutek przeniesienia ze szkoły podstawowej do Zespołu Szkół w Werbkowicach nawiązałam współpracę z nowym opiekunem stażu, p. Anną Woś. Udzieliła mi ona informacji związanych z przebiegiem stażu oraz sposobu sporządzania aneksu do planu rozwoju zawodowego.
Ponownie dokonałam analizy dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania oraz funkcjonowania szkoły jako zakładu pracy: Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki, regulaminów, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Pozwoliło mi to na wdrożenie do realizacji postanowień zawartych w zanalizowanych dokumentach, a przez to osiągnięcie większej efektywności pracy dydaktyczno – wychowawczej
Jestem jeszcze młodym nauczycielem, ale mam dobry kontakt z młodzieżą i zawsze staram się okazywać zrozumienie dla młodszego pokolenia dlatego też przejmowałam rolę opiekuna lub współorganizatora imprez organizowanych przez SU. Ponad to współorganizowałam z SU akcję charytatywną „Góra grosza” .

&7.1. 2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Warsztat swojej pracy doskonaliłam poprzez przygotowanie dokumentacji regulującej jej funkcjonowanie. Opracowałam plan pracy zgodnie z przyznanym przez dyrekcję zakresem obowiązków. Wzbogacałam zaplecze poprzez wykonywanie pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć różnego typu jak też innych dokumentów np. plany wynikowe, scenariusze zajęć, uroczystości, regulaminy konkursów. W okresie trwania mojego stażu starałam się pogłębiać swoją wiedzę i aktywnie pracować nad samokształceniem. Pilnie uczestniczyłam w wielu kursach doskonalących, szkoleniach oraz warsztatach organizowanych przez wydawnictwa językowe:
• Kurs Kwalifikacyjny - Metodyka wczesnoszkolnego nauczania języka angielskiego
• Kulturoznawstwo na lekcjach języka angielskiego – warsztaty metodyczne
• Metody aktywizujące na lekcjach języków obcych w szkole podstawowej– szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej w Hostynnem
• Awans zawodowy nauczyciela -szkolenie
• An outlet for output – konferencja metodyczna
• Modern Teaching = Active Learning - warsztaty metodyczne
• Toying with games - warsztaty metodyczne
• Look! They want to learn – spotkanie metodyczne
• Metoda projektu - szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej
• Ewaluacja wewnętrzna w szkole – szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej
• Zobacz, posłuchaj, zrób! - metoda wielozmysłowa nauczania gramatyki w klasach starszych szkoły podstawowej – wykład metodyczny
• Spójrz na świat...-integracja międzyprzedmiotowa na lekcjach języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej – wykład metodyczny
• Leading the way In digital education – konferencja metodyczna
• Organizacja i przebieg sprawdzianu szóstoklasistów - szkolenie
• Zadania zespołu powołanego dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym - szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej
• Metody pracy z 6-latkami podczas lekcji języka angielskiego w dużych klasach - konferencja metodyczna
• Ewaluacja zewnętrzna - szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej
• Uczeń z dysleksją na lekcji języka angielskiego - seminarium
W związku ze zmianą specyfiki pracy uczestniczyłam w szkoleniach które dotyczyły nie tylko uczniów szkoły podstawowej ale także gimnazjum:
• Recycling is good for you: teaching vocabulary in a truly active way - warsztaty metodyczne
• Keeping it simple – warsztaty metodyczne
• Zmiany w egzaminie gimnazjalnym i maturalnym 2012 – konferencja metodyczna
• Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z uwzględnieniem EWD - szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej
Wiadomości, które wyniosłam z tych szkoleń pomogły mi w konstruowaniu scenariuszy do ciekawych lekcji. Zauważyłam, że lekcje, których celem jest nauka przez zabawę, przełamują niechęć uczniów do tak trudnego przedmiotu, jakim jest język angielski. Kursy i szkolenia zainspirowały mnie w organizowaniu i doskonaleniu swojego warsztatu pracy. Uczniowie pod moją opieką wykonują pomoce dydaktyczne, które służą nam na lekcjach powtórzeniowych i utrwalających. Podczas trwania stażu zgromadziłam biblioteczkę tematyczną obejmującą różnego rodzaju podręczniki do języka angielskiego, materiały dydaktyczne, czasopisma, z których wielokrotnie korzystałam podczas zajęć i przy redagowaniu gazetki klasowej.

&7.1.3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego oraz przeanalizowałam Kartę Nauczyciela i Rozporządzenia MEN-u w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Na tej podstawie napisałam Plan rozwoju zawodowego, by po jego zatwierdzeniu przez Dyrekcję niezwłocznie przystąpić do realizacji poszczególnych zamierzeń i celów.
Zapoznałam się ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, WSO, Kartą Nauczyciela, Kartą Praw Dziecka. Pozwoliło mi to na sprawną organizację własnej pracy podczas odbywania stażu.
Wzięłam udział w podstawowym szkoleniu BHP, jak również zapoznałam się z zasadami bezpieczeństwa pracy na terenie szkoły. Ponad to zapoznałam się z regulaminami organów istniejących i działających w szkole (Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Samorządu Uczniowskiego).

&7. 2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

We wrześniu podczas rozmowy z opiekunem stażu zawarty został kontrakt, który określał warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć. Mając na celu prawidłowy rozwój i doskonalenie swoich umiejętności zgodnie z harmonogramem obserwowałam i prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu. Po takich lekcjach odbywała się rozmowa, w trakcie, której określone zostały słabe i mocne strony mojej pracy, a także wyciągnięte wnioski do dalszej pracy .
Na podstawie WSO opracowałam PSO z języka angielskiego. Przygotowywałam na bieżąco scenariusze lekcji podczas całego roku szkolnego. Stanowiły one podstawę
prawidłowo przeprowadzonych jednostek lekcyjnych. Szczególną uwagę zwracałam na to, by prowadzić lekcje metodami aktywizującymi.
Dokonywałam na bieżąco samooceny efektywności własnej pracy. Odbywało się to podczas rozmów z opiekunem stażu oraz członkami grona pedagogicznego (np. koleżankami anglistkami).
Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była również obserwacja lekcji prowadzonych przez mojego opiekuna stażu zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. W ramach prac zespołów przedmiotowych uczestniczyłam w lekcjach otwartych prowadzonych przez opiekuna stażu. Biorąc udział w tych zajęciach, szczególną uwagę zwracałam na: wykorzystanie czasu lekcji, rodzaje środków dydaktycznych i formy pracy z uczniami, zasady stosowania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Przedmiotowego Systemu Oceniania, indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i zdolnych. Przed każdymi zajęciami przeprowadzałam rozmowę z opiekunem stażu na temat celów i założeń lekcji. Następnie omawiałyśmy je, biorąc pod uwagę to, co się udało zrealizować, co sprawiło problemy, a co należy zmienić. Dzięki hospitacjom prowadzonym przez opiekuna i innych nauczycieli dokonałam następujących autorefleksji:
- prowadząc zajęcia staram się wykorzystywać metody aktywizujące uczniów, co jak wynika z moich spostrzeżeń, znacząco wpływa u uczniów na lepszą percepcję omawianych na lekcji treści,
- przez cały czas pracuję nad poziomem swojej odpowiedzialności, obowiązkowości, dyscypliny pracy i polepszeniem jakości komunikacji interpersonalnej (służyły temu z pewnością częste spotkania z opiekunem stażu, dzielenie się swoją wiedzą na temat procedury awansu z koleżankami i kolegami z pracy).
W związku z koniecznością realizowania programu nauczania w określonym tempie i zakresie opracowywałam rozkłady materiału dla poszczególnych klas z języka angielskiego. Uczestniczyłam w pracach zespołu nauczycieli języków obcych. Udział w tym zespole uważam za bardzo korzystny. Pomógł mi w realizacji wielu zadań, które spoczywały na mnie jako nauczycielu.
Regularnie prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, koleżanek oraz Dyrekcji. Podczas rozmów pohospitacyjnych dowiadywałam się o zaobserwowanych mocnych i słabych stronach przeprowadzonych przeze mnie zajęć.
Przeprowadzałam różnorodne formy sprawdzania postępów uczniów: testy, sprawdziany, kartkówki. Przygotowałam narzędzia diagnostyczne do mierzenia jakości nauczania języka angielskiego, następnie przeprowadziłam takie testy w klasach IV, I oraz II gimnazjum i opracowałam wyniki. Dzięki nim mogłam ocenić stopień przygotowania moich uczniów do nauki w szkole gimnazjalnej oraz zaplanować formy pracy na cały rok szkolny. Prowadziłam gazetkę szkolną i klasową, na której prezentowałam prace uczniów. W ciągu trwania stażu uczestniczyłam w pracach komisji organizowanych na terenie szkoły:
• Udział w komisji sprawdzianu szóstoklasistów (członek komisji).
• Udział w komisji nadzorującej przebieg egzaminu gimnazjalnego (członek komisji).
• Udział w komisjach w szkolnych konkursach języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum ( przewodniczący lub członek komisji)

& 7.2.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Wiedzę na temat środowiska uczniów czerpię z różnych źródeł. Pierwszym i podstawowym są rodzice. Spotykałam się z nimi podczas zebrań, uroczystości szkolnych, państwowych i lokalnych, rozmów indywidualnych. Drugim ważnym źródłem są sami uczniowie, do których starałam się dotrzeć poprzez indywidualne rozmowy, rozmowy w czasie zajęć lub w obecności pani pedagog, mając na celu wyłonienie problemu. Współpraca z pedagogiem, który dostarczał mi wiedzę na temat uczniów, stała się niezwykle ważna. Pani pedagog wspierała mnie dobrymi radami w zmaganiach się z problemami wychowawczymi. Od początku mojej pracy w tej szkole brałam udział w zebraniach wychowawców. Powyższe zebrania uważam za bardzo cenne. Jako młody nauczyciel często korzystam z uwag i rad swoich starszych koleżanek i kolegów. Sądzę, iż dzięki działalności tego zespołu, uniknęłam wielu błędów wychowawczych, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na rozwój młodzieży.
Jako nauczyciel języka angielskiego starałam się zapoznać z potrzebami, zainteresowaniami, problemami uczniów poprzez ich obserwację w trakcie lekcji i zajęć dodatkowych. Zdobyte informacje wykorzystywałam do modyfikowania metod pracy na lekcji. Uczniów słabych kierowałam na zajęcia wyrównawcze, które organizowałam corocznie, zaś uczniów zdolnych motywowałam do rozwiązywania zadań dodatkowych i udziału w Gminnych Konkursach Języka Angielskiego organizowanych m.in. przeze mnie w roku 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 . W konkursach, w których brali udział moi uczniowie, zajmowali oni I, II miejsca.
Organizowałam także szkolne konkursy języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, oraz spotkania i imprezy szkolne i klasowe, które miały pomóc
w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery. Starałam się koordynować te działania, a ich szczegółową organizację pozostawiałam wychowankom, aby uczyć ich odpowiednich postaw prospołecznych oraz umiejętności działania i komunikacji w grupie.

W okresie stażu przygotowałam następujące uroczystości i wycieczki:
• Montaż słowno muzyczny na Dzień Babci i Dziadka
• Jasełka Bożonarodzeniowe – „Nie było miejsca dla Ciebie...”
• Dzień Europejczyka
• Montaż słowno muzyczny z okazji Dnia Matki
• Dzień Języków Obcych
• Ślubowanie klasy pierwszej
• Jasełka Bożonarodzeniowe – Betlejemska droga
• Poczta Walentynkowa
• Bal Karnawałowy
• Święto Szkoły
• wycieczka do Zamościa na koncert z okazji Roku Chopinowskiego
• wycieczka do Chełma
• wycieczka do Hrubieszowa na sztukę teatralną Jaś i Małgosia
• wycieczka do piekarni w Werbkowicach
• Dzień Edukacji Narodowej
• Walentynki
• wycieczka do kina w Zamościu na film „ Artur ratuje gwiazdkę”

Działania te przyniosły następujące efekty:

Moje:
- olbrzymią satysfakcję
- możliwość organizowania dzieciom atrakcyjnego sposobu spędzania czasu
- sprawdzenia się w roli kierownika/opiekuna wycieczek
- usprawnienie umiejętności planowania
- nawiązanie bliższych stosunków z nauczycielami, a przez to zacieśnienie współpracy
- zintegrowanie uczniów
- wpływ na pozytywny wizerunek szkoły w opinii społeczności lokalnej

Uczniów:
- konstruktywny sposób spędzania wolnego czasu
- poznanie swoich mocnych stron i zwiększenie wiary we własne siły
- wzbogacenie wiedzy na temat zwiedzanych miejsc, kultury i tradycji regionu,
- umiejętność odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych
- integracja klasowa

W okresie stażu przygotowałam następujące konkursy:
• Gminne Konkursy Języka Angielskiego
• Konkurs plastyczny „ Żyj zdrowo i bezpiecznie”
• Konkurs z okazji Dnia Europejczyka
• Konkurs z okazji Dni Języków Obcych
• Konkurs Spelling Master dla uczniów gimnazjum
• Konkursy języka angielskiego dla uczniów klas 1 -6 szkoły podstawowej
• Konkurs ortograficzny dla uczniów klas 2 – 3 szkoły podstawowej

&7.2.3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii

informacyjnej i komunikacyjnej.

Umiejętność stosowania technologii komputerowej i informacyjnej wspomagają moją pracę w szkole, podnosi jakość jej rezultatów i atrakcyjność procesu nauczania i wychowania.
Dzięki umiejętności obsługi programów komputerowych mogę samodzielnie opracować grafikę i tekst:
• dyplomów, wyróżnień, podziękowań dla zwycięzców i uczestników organizowanych konkursów;
• zaproszeń na uroczystości szkolne;
• opracowanie życzeń z okazji świąt dla nauczycieli emerytów, władz samorządowych.
Stosując w swojej pracy technologię informacyjną i komunikacyjną często sięgałam do Internetu, który jest źródłem najnowszych informacji pedagogicznych i dydaktycznych. Przeglądając serwisy edukacyjne znajdowałam wiele informacji, ciekawych rozwiązań do wykorzystania we własnej pracy oraz mogłam porównywać swoje doświadczenie
z pomysłami innych nauczycieli.
Najczęściej korzystałam z portali:
• www.szkola.net/awans/
• www.literka.pl
• www.profesor,pl
• www.publikacje.pl
• www.wychowawca.pl
• www.dysleksja.pl
• WWW.adhd-eeg.pl

• WWW.dysleksja-poradnik.org
• www.interklasa.pl
• http://learnenglishkids.britishcouncil
• WWW.anglomaniacy.pl
Swoje wiadomości i umiejętności wykorzystuję w codziennej pracy przygotowując
testy sprawdzające dla uczniów, zadania na prace klasowe, materiały na gazetki ścienne, materiały dotyczące dokumentacji szkolnej – plany pracy dydaktycznej, dokumentacje przebiegu stażu.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej szczególnie zachęcały moich uczniów do aktywnego brania udziału w lekcji a przede wszystkim motywowały do nauki poprzez korzystanie z komputera czy Internetu. W ten sposób uczniowie łączyli dwie umiejętności: uczenia się języka z jednoczesnym wykorzystaniem wiedzy komputerowej. Poprzez Internet porozumiewałam się z innymi nauczycielami (bądź to z zespołu przedmiotowego, bądź z opiekunem stażu), usprawniając w ten sposób pracę i przyspieszając wymianę informacji.
Internet, a w szczególności strony poświęcone nauczaniu i uczeniu się języka angielskiego, były dla mnie inspiracją w doborze tematyki zajęć, dostosowanej do wieku i zainteresowań uczniów. Pozyskiwałam w ten sposób nie tylko ciekawe materiały autentyczne, odwołujące się do bieżących wydarzeń, ale również zdobywałam interesujące informacje na tematy niezwiązane bezpośrednio z nauczaniem.
Dzięki stronom internetowym miałam stały i łatwy dostęp do aktów prawnych dotyczących pracy szkoły. Na bieżąco studiowałam wszelkie zmiany, dzięki czemu aktualizowałam swoją wiedzę na temat prawa oświatowego. Pozyskiwałam także informacje na temat aktualnych przepisów dotyczących awansu zawodowego.
Wykorzystanie przeze mnie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej wpłynęło w pozytywny sposób na: przygotowywanie materiałów dla uczniów w bardziej atrakcyjny sposób, usprawnienie mojej pracy, oszczędność czasu, doskonalenie warsztatu pracy (pomoce dydaktyczne, karty pracy) , zaproszenia, dyplomy, podziękowania i inne materiały wykonałam samodzielnie bez konieczności zakupu ze środków budżetu szkoły.

&7.2.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu
Oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki aktualizowałam i poszerzałam głównie poprzez:
- lekturę materiałów szkoleniowych i informacyjnych zamieszczonych w Internecie (materiały tego rodzaju są formą wymiany doświadczeń nauczycieli i stanowią cenne źródło pomysłów);
- lekturę książek i czasopism fachowych ( z zakresu wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki i ogólnych problemów oświatowych).

W ramach samodoskonalenia przestudiowałam następujące pozycje:

• Bogumiła Łuczak. „Niepowodzenia w nauce”. G&P Oficyna Wydawnicza
• Adele Faber, Elanie Mazlish. ( 1992). „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”. Wydawnictwo Media Rodzina of Poznań.
• Gordon W. Green ( 1998). „Jak pomagać dziecku w nauce”. Wydawnictwo Diogenes.
• Philips S. (1999). Drama with children. Oxford: Oxford University Press.
• Lewis G. (1999). Games for children. Oxford: Oxford University Press.
• Kim L.S. (1995). Creative games for the language class. English Teaching Forum, 33/1:35-36
• Hill D.A. (1993). Grammar Chants. Oxford: Oxford University Press.
• Gasser W. and Waldman E. (1979). Using Songs and Games In the ESL Classroom. Newboury House.
• Celce-Murcia M. and Hilles M. (1988). Techniques and Resources in Teaching Grammar. Oxford: Oxford University Press .
• Scott W.A. and Ytreberg L.H. (1990). Teaching English to Children. Longman.
• Thornbury S. (1999). How to teach grammar. Longman.
• Hemmerling Wanda ( 1990). „ Zabawy w nauczaniu początkowym” . Wydawnictwo WSiP

Niezwykle cenna była dla mnie współpraca z innymi doświadczonymi wychowawcami, nauczycielami języków obcych w ramach pracy Zespołu Przedmiotowego w gimnazjum, z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Służyli mi radą i przykładem w rozwiązywaniu konkretnych problemów.
Zdobytą wiedzę wykorzystałam przede wszystkim do rozwiązywania problemów edukacyjnych uczniów. Proponowałam zorganizowanie pomocy koleżeńskiej, prowadziłam zajęcia wyrównawcze, a w przypadku dalszych niezadowalających postępów w nauce przeprowadzałam rozmowę z rodzicami dotyczącą zasad pracy ucznia w domu i konsekwencji płynących z otrzymania oceny niedostatecznej. W codziennej praktyce stawałam przed problemami związanymi z rozwiązywaniem konfliktów i sporów. Musiałam radzić sobie z zachowaniami agresywnymi, aroganckimi lub odwrotnie z postawami wycofania, strachu, braku wiary w siebie, odizolowania czy też braku posłuszeństwa, ucieczkami, nadpobudliwością. W skrajnych przypadkach kierowałam uczniów na indywidualną rozmowę z pedagogiem. Starałam się o kontakt i wspólną pracę nad trudnościami wychowawczymi uczniów z ich rodzicami. Służyły temu zebrania ogólne i indywidualne, bądź spotkania ucznia z rodzicem w obecności wychowawcy czy pedagoga.
Od 01.01.2011r. aktywnie uczestniczę w pracach Zespołów Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej dla uczniów gimnazjum, a od marca 2012r. dla uczniów szkoły podstawowej. W ramach pracy tych zespołów miałam okazję uczestniczyć w spotkaniach podczas których analizowaliśmy opinie i orzeczenia dotyczące kształcenia uczniów specjalnych potrzebach. Opracowywaliśmy dla nich indywidualne programy i Karty Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej.

&7.2.6 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Statut Zespołu Szkół w Werbkowicach stał się dla mnie najważniejszym źródłem szkolnego prawa, ponieważ dzięki niemu dowiedziałam się nie tylko o przysługujących nam wszystkim - nauczycielom i uczniom - prawach, ale także obowiązkach. Dokument ten okazał się także niezwykle pomocny we wszystkich sytuacjach spornych (jak np. prawo ucznia do poprawiania oceny czy możliwość odwołania od wystawionego stopnia).
Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Zespołu Szkół: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin Samorządu Uczniowskiego, wymaganiami na poszczególne stopnie, podstawą programową.
W trakcie odbywania stażu starałam się zapoznać się z istotnymi dla wykonywania zawodu nauczyciela przepisami, a także poznać jak najlepiej przepisy wewnątrzszkolne. Zapoznałam się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki nad uczniami, odbyłam Szkolenie BHP. Jak każdy nauczyciel w swojej biblioteczce posiadam spis aktów prawnych w zakresie funkcjonowania placówki:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 1991r. – System Oświaty, oraz DZ. U. z 1998r. nr 117, poz. 759, art.; ustawa z dnia 25 lipca 1998r, zmiana ustawy o systemie oświaty,
• Dz. U. z 1999r. nr14, poz. 128; rozporządzenie z 15 lutego 1999r. –
Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 marca 2001r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,
• Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 sierpnia 1992 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych(Dz. U. Nr 65, poz. 331), (Zmiana: Dz. U. z 1996 r. Nr 119, poz. 562),
• Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323), z późniejszymi zmianami,
Przystępując do ubiegania się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 24 sierpnia 2000r.). W szczególności w zakresie obowiązku dokumentowania swoich osiągnięć w okresie odbywania stażu i wymagań egzaminacyjnych stawianych przed nauczycielami ubiegającymi się o awans zawodowy.
Przez cały okres stażu systematycznie gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego.

Podsumowanie:
Uważam, ze założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeżeli zachodzi potrzeba modyfikuję je.
W okresie stażu uwzględniałam problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, konferencje podwyższając swoje kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu pedagogiki i psychologii. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb swojej szkoły. Aktywnie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły. W swojej pracy wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Jestem zdania, że w ciągu mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

................................. Data złożenia

Joanna Momotowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.