X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43680
Przesłano:

Roczne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
(§8 ust. 2 pkt.1)
Moim pierwszym zadaniem było zapoznanie się z procedurą osiągania awansu zawodowego przez nauczycieli.
W związku z tym przeanalizowałam następujące dokumenty:
▪ Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593), w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
▪ Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580), zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego;
▪ Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
▪ Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) Karta Nauczyciela, w szczególności rozdział 3a dotyczący „Awansu Zawodowego Nauczyciela”.

Przestudiowałam również dostępne w Internecie publikacje dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, w tym stronę Kuratorium Oświaty w Łodzi. Informacje czerpałam także z portali edukacyjnych np. literka.pl, portaloswiatowy.pl, profesor.pl, itp.

Założyłam teczkę tematyczną „Awans zawodowy nauczyciela” w której gromadzę wszystkie wypracowane dokumenty i zaświadczenia.

Opracowałam i wdrożyłam program koła z języka niemieckiego pt. „Mein Deutsch” dla klas III.
Uczniowie, którzy uczęszczali na koło poznali: internacjonalizmy, nazwy członków rodziny, formy spędzania czasu wolnego, liczebniki, dni tygodnia, kolory, nazwy pór roku i miesięcy, części garderoby oraz warzyw i owoców w języku niemieckim. Zostali zapoznani z tradycją obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w Niemczech, uczyli się kolęd oraz wykonywali kartki bożonarodzeniowe. Na zajęciach wykorzystywałam multimedialne pomoce dydaktyczne – prezentacje PowerPoint oraz własne ćwiczenia leksykalne wykonane za pomocą programu HotPotetoes.
Zajęcia najczęściej przybierały formę gier i zabaw słowno-muzycznych i ruchowych, co przyczyniło się do rozwoju sylwetki społecznej uczniów, przyjaźni i tolerancji wobec siebie nawzajem oraz kultur innych narodów. Na zajęciach uczniowie rozwijali również poczucie własnej wartości oraz wiarę we własne możliwości językowe.

Pełniłam rolę przewodniczącej zespołu nauczycieli opiekuńczo-wychowawczych oraz nauczycieli katechetów. Wspólnie z członkami zespołu opracowałam plan pracy zespołu, harmonogram szkoleń oraz lekcji koleżeńskich.
Opracowałam śródroczne i roczne sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli opiekuńczo-wychowawczych.

Rozpoznanie środowiska lokalnego jak i pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów jest nieodłącznym elementem pracy każdego nauczyciela i jest wpisane w jego codzienną pracę.
W trakcie trwania stażu na bieżąco przeprowadzałam rozmowy indywidualne z uczniami, w razie potrzeby z ich rodzicami. W swojej pracy współpracuję z wychowawcami klas, którzy najlepiej znają swoich wychowanków oraz ich sytuację rodzinną. Pozwala mi to lepiej zrozumieć zachowania oraz w bardziej odpowiedni sposób dobierać środki i metody wychowawcze. W razie potrzeby kontaktowałam się również z pedagogiem szkolnym.
W ciągu stażu spotykałam się z rodzicami uczniów zgodnie z terminarzem spotkań przyjętym przez Radę Pedagogiczną w ramach konsultacji indywidualnych rodziców z nauczycielami.
W planowaniu i realizacji zajęć starałam się uwzględniać problematykę środowiska lokalnego, oraz te współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne, które w bezpośredni sposób dotyczą dzieci, takie jak zdrowy tryb życia i zasady bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią. Wprowadzałam min. tematykę wychowania do życia w społeczeństwie, kontaktów interpersonalnych, kształtowania postaw patriotycznych, zagrożeń współczesnego świata, edukacji prozdrowotnej i ekologicznej, oraz aktywizacji uczniów.

Współpracując z wychowawcami świetlicy brałam czynny udział w organizacji Kiermaszu Ozdób Świątecznych. Przygotowałam na kiermasz ozdoby choinkowe tj. bombki z serwetek papierowych oraz bombki z kordonka. Dochód z akcji przeznaczony był na potrzeby świetlicy szkolnej m.in. zakup materiałów plastycznych.
Sprawując opiekę podczas imprez i dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka oraz wycieczki klas II do Łodzi do Planetarium na seans edukacyjny pt. „Kosmos dla najmłodszych” miałam satysfakcję ze stworzenia dzieciom poczucia pełnego bezpieczeństwa z dala od domu.
Wspólnie z innymi wychowawcami świetlicy przygotowałam uczniów klas II i III do przedstawienia pt. „Smok ze smoczej jamy”. Razem z p. .... wykonałam dekorację do przedstawienia - materiały do wykonania dekoracji pozyskałyśmy ze środków pozabudżetowych. Przedstawienie „Smok ze smoczej jamy” zajęło III miejsce w II Powiatowym Festiwalu Teatrzyków Szkolnych, który odbył się 23 marca 2017 r.
Byłam współorganizatorem uroczystości szkolnej „Święto Książki i Praw Autorskich” – przedstawienie teatralne pt. „Smok ze smoczej jamy”. Przedstawienie wystawione było w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie dla chorych dzieci z okazji Dnia Dziecka, natomiast w czerwcu podczas Pikniku Rodzinnego.

Byłam również współautorem i współorganizatorem ważnych wydarzeń z życia świetlicy.
Były to takie wydarzenia, które dotyczyły tematyki okolicznościowej takiej jak:
• Zapoznanie z zasadami i regułami przebywania w świetlicy szkolnej,
• Dzień Edukacji Narodowej,
• Zdrowo żyjemy – pogadanka z panią pielęgniarką,
• Dzień Patrona Szkoły,
• Apel poświęcony twórczości Henryka Sienkiewicza,
• Wieczór wróżb andrzejkowych,
• Dzień górnika – spotkanie z górnikiem,
• Wigilijne spotkanie w świetlicy,
• Konkurs wiedzy o Warszawie,
• Spotkanie z trenerem pływania,
• Konkurs o Bełchatowie,
• Dyskoteka z okazji Dnia Kobiet,
• Konkurs pięknego czytania,
• Konkurs o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
Dzięki tym wydarzeniom dzieci w świetlicy poszerzały swoją wiedzę i integrowali się z innymi uczniami.
Wygląd miejsca pracy jest dla mnie niezmiernie ważny, dlatego dbałam o jego estetyczną i atrakcyjną postać, gdyż wiem, że dzieci lubią przebywać w przyjaznym im środowisku. Wykonałam dekorację korytarza szkolnego, na którym przeprowadzane są zajęcia ruchowe oraz sali świetlicowej, w której odbywają się zajęcia dydaktyczne. Wspólnie z dziećmi dbałam o ozdabianie tablicy zgodnie z aktualnymi świętami czy porą roku. Zawieszałam na niej również prace dzieci.
W ramach zastępstwa za nieobecnego nauczyciela realizowałam program zajęć komputerowych w kl. IV-VI oraz nauczanie indywidualne u 4 uczniów.
Nagranie przedstawienia „Smok ze smoczej jamy” podczas II Powiatowego Festiwalu Teatrzyków Szkolnych oraz z okazji Dnia Dziecka w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie.
Nagranie przedstawienia występującym uczniom (13 dzieci) na płyty jako pamiątki z występów.

Wzięłam udział w szkoleniu pt. „Papuga IV - gry i zabawy logopedyczne”.
W 2017r. ukończyłam Studia Podyplomowe Edukacja Wczesnoszkolna (wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe).
Ukończyłam kurs komputerowy pt. „Komputer w pracy z dziećmi w wieku 5-10 lat”, który odbywał się w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.
Wzięłam również udział w:
• XVI Targach Wydawnictw Edukacyjnych,
• konferencji pt. „Działania na rzecz wspierania rozwoju dzieci – praktyczny wymiar wdrażania
zmian przy wsparciu wydawnictwa MAC dla przedszkoli”.
• konferencji nt. „Nowa Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego i Nowe Pakiety Edukacyjne WSiP dla Przedszkola.

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§8 ust. 2 pkt. 2)

Ukończenie kursu komputerowego pt. „Komputer w pracy z dziećmi w wieku 5-10 lat”, który odbył się w WODN w Piotrkowie Trybunalskim.

Na zajęciach koła języka niemieckiego „Mein Deutsch” dla uczniów z klas III wykorzystywałam multimedialne pomoce dydaktyczne dla uatrakcyjnienia zajęć. Były to prezentacje multimedialne o krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria) oraz ćwiczenia leksykalne stworzone osobiście za pomocą programu HotPotatoes.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
(§8 ust. 2 pkt. 3)

Wspólnie z wychowawcami świetlicy opracowałam harmonogram oraz tematykę spotkań, które miały prowadzić do realizacji postawionych nam zadań. Zgodnie z ustalonym harmonogramem prowadziłam i obserwowałam zajęcia.
Podczas obserwowania zajęć z dziećmi byłam również świadkiem wielu sytuacji trudnych zarówno dla nauczyciela jak i dla ucznia. Radzenie sobie z rozwiązywaniem konfliktów między dziećmi, agresją czy po prostu dziecięcymi problemami, wymaga praktyki i właściwego podejścia. Miałam okazję zobaczyć jakie inne techniki i sposoby stosują koleżanki.
Poniżej przedstawiam wykaz zajęć, które miałam przyjemność obserwować:
 „Zabawy rytmiczne przy muzyce”
 „Polska nasza ojczyzna”
 „Taniec jako jedna z form aktywności ruchowej – nauka kroków tanecznych”
 „Nasze zdrowie zależy od nas”
Poniżej przedstawiam wykaz zajęć, które miałam przyjemność prowadzić:
 „Barwy jesieni – tworzenie bukietów jesiennych z liści klonu”,
 „Poznajemy tradycje świąteczne naszego zachodniego sąsiada”.
W lutym 2017r. była u mnie na hospitacji p. wicedyrektor. Zajęcia odbyły się pod nazwą „Muzeum Etnograficzne – warsztaty.
Wszystkie zajęcia na bieżąco omawiałam i analizowałam z nauczycielami.
W ramach wewnętrznych szkoleń zespołu samokształceniowego nauczycieli opiekuńczo-wychowawczych, wzięłam udział w takich szkoleniach jak:
 Szkolenie o tematyce związanej z przepisami dotyczącymi pracy świetlicy szkolnej (prawo oświatowe, zapisy w statucie, prawo o ruchu drogowym).
 „Przeciwdziałanie agresji i przemocy w domu i w szkole”.
 „Uczeń zdolny – problemy wychowawcze”.
 „Autorytet i jego rola w wychowaniu dzieci”.
 „Zmiany w Katechezie. Dyrektorium Katechetyczne”.
W ramach zespołu prowadziłam szkolenie pt. „Mediacje – profesjonalny sposób rozwiązywania konfliktów”.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
(§8 ust. 2 pkt. 4 a)

Opracowałam i wdrożyłam program koła z języka niemieckiego pt. „Mein Deutsch” dla klas III. Podczas realizacji koła języka niemieckiego uczniowie nabywali wiele umiejętności. Zajęcia najczęściej przybierały formę gier i zabaw słowno-muzycznych
i ruchowych, co przyczyniło się do rozwoju sylwetki społecznej uczniów, przyjaźni i tolerancji wobec siebie nawzajem oraz kultur innych narodów. Na zajęciach uczniowie rozwijali poczucie własnej wartości oraz wiarę we własne możliwości językowe. W II semestrze wykorzystywałam techniki multimedialne, które przyczyniły się do uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć.

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
(§8 ust. 2 pkt. 4 b)

Udział w rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko nauczyciela kontraktowego.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
(§8 ust. 2 pkt. 5)

Regularnie czytałam fachową literaturę psychologiczno-pedagogiczną. Ciekawsze pozycje to:
▪„Jak mówić, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” A. Faber,
E. Mazlish;
▪ „Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci” T. Wolańczyk, A. Kołakowski,
M. Skotnicka;
▪ „Trudne emocje u dzieci. Jak wspólnie rozwiązywać problemy w domu i w szkole”
dr Ross W. Greene;
▪ „Dyscyplina w klasie. Poradnik Pedagogiczny” K. Słupek.

Zdobyte wiadomości i umiejętności przyczyniły się do podniesienia jakości mojej pracy. Wszystkie szkolenia, warsztaty, obserwacje dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.
Praca nauczyciela świetlicy wymaga kontaktu z bardzo dużą grupą dzieci, w której każdy zasługuje na indywidualne traktowanie. Zadania wychowawcze i opiekuńcze zaczęłam od analizy programu wychowawczego oraz programu opiekuńczo-wychowawczego świetlicy.
Poprzez ciągły kontakt z uczniami, rodzicami, wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem zgromadziłam informacje o środowisku moich wychowanków. Nawiązałam dobre kontakty z uczniami, poznałam potrzeby, troski i problemy oraz ich zainteresowania. Organizowałam szereg zajęć integracyjnych, dzięki którym miałam sposobność jeszcze lepiej poznać moich Podopiecznych. Rozwijałam w nich to, czym się interesują i w czym świetnie się czują.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.