X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43660
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

1. Imię i nazwisko: Aleksandra Kiepas
2. Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudzie
3. Nauczany przedmiot: Wychowanie przedszkolne
4. Posiadane kwalifikacje:
• Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną – Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
5. Opiekun stażu: mgr Barbara Pikus
6. Okres trwania stażu:01.09.2017 – 31.05.2020 r.
7. Dyrektor placówki oświatowej: mgr Ewa Stawiarska

Wstęp
Jestem nauczycielem z 12 – letnim stażem pedagogicznym. Od początku moja praca związana była z przedszkolem. W ostatnim roku stażu mam możliwość wprowadzić w świat nauki i zabawy dzieci 6 – letnie. Bardzo lubię swoją pracę, daje mi ona dużo satysfakcji, cieszę się z każdego sukcesu „moich dzieci”. Staram się zaszczepić u nich miłość i szacunek do książek, literatury, zwłaszcza dziecięcej a nade wszystko szacunku do drugiego człowieka. Moja praca jako nauczyciela – wychowawcy polega na nieustannym dokształcaniu się, studiowaniu literatury, ciągłym zgłębianiu wielu dziedzin nauki i życia. Opiekunem mojego stażu została pani Barbara Pikus, która jest nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wieloletnim stażem i bogatym doświadczeniem.. Na początku września 2017 r. ustaliłam zasady współpracy z opiekunem stażu i zaplanowałyśmy dalszą pracę związaną z moim awansem zawodowym.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad wypełnieniem wymagań, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas zmian zarówno, jako dla nauczyciela, jak i człowieka.
Przez cały okres stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczne i opiekuńcze. Doskonaliłam znajomość prawa oświatowego oraz pogłębiałam swoją wiedzę w sferze funkcjonowania szkoły. Aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych i opiekuńczych.
Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09.2017r. trwał on 2 lata i 9 miesięcy. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji w dniu 15.09.2017r. Jestem osobą stale doskonalącą swój warsztat pracy, staram się podnosić, jakość mojej pracy z wychowankami i rzetelnie realizować zadania statutowe placówki. W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. Przygotowane przeze mnie sprawozdanie szczegółowo odnosi się do poszczególnych obszarów i wymagań zawartych w moim planie rozwoju zawodowego.

Organizacja stażu

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Pierwszym krokiem do uzyskania awansu zawodowego była analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego w tym: Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopnia awansu, rozdziału 3 A Ustawy Karta Nauczyciela. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym oraz napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
2. Współpraca z opiekunem stażu.
Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy, opracowanie planu rozwoju zawodowego, ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu. Regularnie przez okres stażu (co drugi miesiąc) obserwowałam zajęcia prowadzone przez p. Barbarę Pikus, która była opiekunem mojego stażu. Osobę z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, która dzieląc się ze mną swoją wiedzą przekazywała mi cenne wskazówki, które pomagały doskonalić mój warsztat pracy. Prowadziłam także zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz Dyrektora. Każde z nich były omawiane, dowiadywałam się wówczas o zaobserwowanych mocnych i słabych stronach mojej pracy. Informacje te pomogły mi weryfikować własne działania, unikać błędów i zmierzać we właściwym kierunku.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację np. zaświadczenia o odbytych szkoleniach, scenariusze prowadzonych przeze mnie zajęć w obecności opiekuna stażu, scenariusze uroczystości przedszkolnych i szkolnych, fotografie i nagrania.

§ 7 ust. 2 pkt 1 Organizowanie i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach;

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz przedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Ważnym elementem mojej pracy jest nieustanne uzupełnianie i poszerzanie własnych kwalifikacji zawodowych. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej, udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli, udział w Radach Pedagogicznych, udział w spotkaniach metodycznych organizowanych w ramach Zespolu Przedmiotowego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Podczas spotkania zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej realizowane były zagadnienia dotyczące:
• opracowanie arkuszy obserwacji dzieci w wieku przedszkolnym 3-5l. i dla 6-l.,
• arkuszy diagnozy przedszkolnej dla 6-l.,
• arkuszy gotowości szkolnej dla 6-l.,
• arkuszy osiągnięć szkolnych ucznia i opisowej - arkuszy oceny śródrocznej dla uczniów kl. I- III;
• organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa, prowadzenie dokumentacji
• współpraca z logopedą w zakresie opieki logopedycznej dla wychowanków przedszkola i uczniów kl. I-III.
• badanie diagnostyczne wychowanków przedszkola – na podstawie arkuszy obserwacji opracowanie pracy wyrównawczej
• diagnoza przedszkolna – opracowanie pracy wyrównawczej
• badanie diagnostyczne uczniów klasy I : „U progu klasy I”
• przeprowadzenie testu sprawdzającego na koniec klasy III;
• współudział w organizowaniu imprez szkolnych lub środowiskowych;
• organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
• stosowanie różnorodnych metod i form pracy, indywidualizowanie procesu nauczania;
• przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych ;
• organizacja wycieczek oraz przybliżanie dorobku kultury
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych i poziomu czytelnictwa (sprawdziany czytania ze zrozumieniem, udział w konkursach czytelniczych organizowanych przez uczniów z klas starszych ,głośne czytanie dzieciom)
• kultywowanie tradycji narodowych poprzez udział w imprezach klasowych i szkolnych związanych ze świętami państwowymi
• zapoznanie rodziców z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym szkoły oraz z Wewnątrzszkolnym SO;
• zapoznanie rodziców z procedurami bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym i w szkole
• organizowanie zebrań z rodzicami zgodnie z harmonogramem;
• spotkania z rodzicami, prelekcje, pogadanki
• kontakty indywidualne z rodzicami;
• włączanie rodziców w prace na rzecz klasy i szkoły;
• organizacja opieki psychologiczno-pedagogicznej, opracowywanie dokumentacji.
• współpraca z rodzicami w ramach sprawowanej opieki psychologiczno-pedagogicznej.
• w okresie epidemii wspólnie z nauczycielami z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej konsultowaliśmy się i opracowaliśmy zmiany w programach nauczania na podstawie zarządzenia Dyrektora szkoły w oparciu o
art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. _ Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w związku z § 1 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493
Brałam czynny udział w organizacji uroczystości „100 – lecia szkoły w Rudzie” – pomoc w dekorowaniu szkoły, przygotowanie dzieci przedszkolnych do tańca „Toca – toca” na tę uroczystość. Byłam też członkiem zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej szkoły. Opracowywałam i analizowałam ankiety dotyczące ewaluacji rok 2019/2020. Obszarem ewaluacji było: „Ocena efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole”.
Dzięki współpracy z Wydawnictwem Nowa Era dostaję informacje o różnego rodzaju webinariach i wykładach przez Internet.
Uczestniczyłam też w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• „Zabawy matematyczne w przedszkolu” – 2017r.
• „Pomysły na zmysły, czyli zabawy z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej. Jak edukacja muzyczna wpływa na wszechstronny rozwój dziecka?” – 2018 r.
• „Kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”-2018
• „Tańce na uroczystości przedszkolne” – 2019 r.
• „Coraz trudniejsze do kochania... Jak dbać o rozwój społeczny dzieci, aby miały jak najmniej problemów emocjonalnych teraz i w przyszłości?” – 2019 r.
• „Promocja szkoły i organizacji na Facebooku” – 2019 r.
• „Współpraca z mediami – sojusz z czwartą władzą” 2019 r.
• „Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy – 2019 r.
• „Trudny rodzic” 2020 r.
• „Neurodydaktyka – podstawą planowania pracy z uczniem” – 2020 r.

2. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Na bieżąco przez cały rok szkolny gromadzę materiały, scenariusze i pomoce dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych i organizacji uroczystości szkolnych i grupowych. Zgromadzone materiały pozwalają mi na wykorzystanie zdobytej wiedzy w dalszym toku realizacji stażu, jak również do dzielenia się z innymi nauczycielami w pracy i na portalach internetowych. Staram się, aby sala dydaktyczna była kolorowa i przyjazna dla dzieci, dlatego dbałam o estetyczny wygląd sali, tworząc dekorację związaną z porami roku i uroczystościami. Oprócz dekoracji dbałam o aktualizację gazetki przedszkolnej, byłam autorką scenografii oraz strojów na przedstawienia i uroczystości. Wykonywałam wspólnie z dziećmi upominki dla rodziców i dziadków z okazji ich święta. Tworzyłam również zaproszenia okolicznościowe dla rodziców oraz zaproszonych gości, dyplomy dla dzieci za aktywny udział w życiu przedszkola, podziękowania dla rodziców na zakończenie roku szkolnego za aktywny udział w życiu grupy przedszkolnej. W celu urozmaicenia tworzyłam plansze demonstracyjne na zajęcia dydaktyczne. W bieżącym roku szkolnym objęłam wychowawstwo w kl. „0”. Dostałam do dyspozycji laptop szkolny z dostępem do Internetu oraz tablice multimedialną. Daje mi to duże możliwości przygotowywania ciekawych zajęć dla dzieci. Różnego rodzaju prezentacji multimedialnych, programów edukacyjnych, zajęć ruchowych, korzystanie z portalów edukacyjnych np. Balon Blum z Wydawnictwa Nowa Era.
3. Prowadzenie dokumentacji.
Przez cały okres stażu dokumentację prowadzę na bieżąco. W związku z pełnieniem przeze mnie funkcji wychowawcy dbam o dokumentację grupy. Kontroluję systematyczność wpisów w dzienniku wychowawczym, uzupełniam dane wychowanków, kontakty z rodziną, rejestr wyjść grupowych poza teren szkoły. Dokumentację prowadzę systematycznie przestrzegam stosownych terminów, staram się, aby była prowadzona w sposób właściwy. Podstawowym działaniem wychowawcy oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej była obserwacja pedagogiczna w celu wczesnego rozpoznania u dziecka dysharmonii rozwojowych, która była zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do nauki w szkole. W tym roku szkolnym oprócz wersji papierowej kart obserwacji mam na komputerze szkolnym aplikację „Obserwacja gotowości szkolnej”, która ułatwia mi prowadzenie obserwacji i łatwiejsze skonstruowanie na zakończenie roku szkolnego cenzurki gotowości szkolnej dla dzieci.
Prowadzona obserwacja była podstawą wyodrębnienia dzieci, które potrzebują zajęć dydaktyczno –wyrównawczych. Zajęcia te koncentrują się nie tylko wokół, pokonania u dziecka barier w zdobywaniu potrzebnej mu wiedzy. Są one także nakierowane na wykształcanie u dzieci takich potrzebnych umiejętności, cech czy zdolności jak: spostrzegawczość, koncentracja, uwaga, sprawności manualne, koordynacja wzrokowo – ruchowa. Ponadto wdrażają one do systematycznej pracy oraz są przydatne w rozwoju zdolności i umiejętności myślenia i działania logicznego oraz twórczego.
Jestem administratorem strony Facebook ZSP w Rudzie. Dzięki temu na bieżąco mogę publikować opisy, zdjęcia czy nagrania uroczystości szkolnych, ważnych wydarzeń z życia grupy, ciekawych zajęć przeprowadzonych z dziećmi, wyjść do ogródka przedszkolnego czy organizowanych wycieczek. Dzięki temu rodzice na bieżąco mogą śledzić wydarzenia z życia grupy i szkoły.

§ 7 ust 2 pkt 2 Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
Co roku rozpoczynając pracę we wrześniu z nowymi dziećmi, wyzwaniem staje się zintegrowanie grupy. Podstawą takiej integracji według mnie jest gruntowne poznanie swoich podopiecznych. Przez cały okres mojej pracy staram się dobrze poznać moich wychowanków ich środowisko i problemy, poprzez wnikliwą obserwację podczas pobytu w placówce, analizę dokumentacji, a także rozmowy z wychowankami i ich rodzicami. Staram się utrzymywać dobre kontakty ze środowiskiem lokalnym wychowanków, aktywnie współpracuję z rodzicami. Regularnie przeprowadzam zebrania, rozmowy indywidualne osobiste i telefoniczne na temat problemów dzieci. Co miesiąc w pierwszą środę miesiąca odbywają się dni otwarte dla rodziców. Zawsze jestem do ich dyspozycji, co pomaga na bieżąco monitorować funkcjonowanie moich wychowanków. Wszystkie działania podejmowane w tym zakresie rozwijają u podopiecznych umiejętność działania w grupie, wzmacniają poczucie własnej wartości, wzmacniają więzi.
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
Dzięki systematycznie prowadzonej obserwacji dzieci mam obraz ich zainteresowań, ulubionych zajęć i zabaw. Na bieżąco staram się organizować zajęcia na interesujące dzieci tematy i w ciekawy sposób. Organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy. Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów:
• Wyjazd do bawialni „Bajkolandia w Starachowicach – listopad 2017 r.
• Występ zespołu ludowego „Kukułeczka” – zapoznanie ze strojami i muzyką ludową – listopad 2017 r.
• Wyjazd do fabryki ozdób choinkowych „Damix” w Radomiu – poznanie procesu produkcyjnego bombki– grudzień 2017 r.
• Wysłuchanie koncertu Filharmonii Świętokrzyskiej – listopad 2018 r.
• Udział przedszkolaków w zajęciach z pierwszej pomocy prowadzonych przez ratowników z Pogotowia Ratunkowego z Ostrowca Świętokrzyskiego.
• Oglądanie teatrzyku „Wilk i siedem koźlątek” – marzec 2018 r.
• Wyjazd do gabinetu weterynaryjnego „Cztery Łapy” – zapoznanie z pracą weterynarza – kwiecień 2018 r.
• Wycieczka do kompleks Świętokrzyska Polana w Chrustach koło Kielc maj 2018 r.
• Wyjazd do Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach - zapoznanie z pracą policjanta i strażaka– listopad 2018 r.
• Wyjazd do bawialni „Bajkolandia” w Starachowicach – październik 2018 r., luty 2019 r.
• Wizyta w ZSP w Rudzie policjantów z KPP w Starachowicach – pokaz tresury psów policyjnych – październik 2019 r.
• Wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego w Mychów Kolonia – czerwiec 2019 r.
• Wycieczka do parku rozrywki w Bałtowie – Skansen Pszczeli – poznanie tajników zawodu pszczelarza – wrzesień 2019 r.

3. Udział w realizacji programów profilaktycznych.
• „Sprzątanie świata” – wrzesień 2017 – 2019 r.
• „Czyste powietrze wokół nas” 2018/2019,2019/2020 – program przedszkolnej edukacji antynikotynowej. Program ma charakter profilaktyczny, a jego głównym celem jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.
W związku z powyższym zrealizowałam następujące zajęcia:
1. Wycieczka po okolicy i obserwowanie różnych źródeł dymu.
2. Co i dlaczego dymi?
3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
5. Jak unikać dymu papierosowego?
Zajęcia miały charakter warsztatowy i wykorzystałam przede wszystkim metody aktywizujące, których istotą jest umożliwienie dzieciom zaangażowania wszystkich zmysłów i podjęcia różnych form aktywności w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.

4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
Instytucjami wspomagającymi przedszkole są policja – co roku we wrześniu organizowane jest spotkanie z policjantem – dzielnicowym dotyczące bezpieczeństwa (październik 2017/2018/2019).
Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną – ze względu, że przedszkole mieściło się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej organizowana była co roku uroczystość, w okresie mojego stażu zorganizowana była „Uroczystość Dnia Strażaka” w maju 2018 r. Organizowane były również wyjazdy do Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach i Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.
Realizując obowiązki wychowawcy grupy przedszkolnej stosowałam różnorodne formy pracy mające na celu wzmocnienie własnych oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych wśród moich wychowanków i ich rodziców. Dlatego co roku współpracuję z logopedą będącym stałym pracownikiem naszej placówki.
Wspólnie z logopedą przeprowadziłam badanie wśród dzieci celem stwierdzenia występowania wad wymowy. Realizowałam w pracy z dziećmi zestaw ćwiczeń logopedycznych opracowany przez logopedę i dostosowany do danej grupy wiekowej – co najmniej raz w tygodniu zabawy i ćwiczenia oddechowe oraz artykulacyjne. 2017/2018/2019/2020
Współpraca z Radą Rodziców układa się bardzo dobrze. Rodzice aktywnie włączają się w organizację wielu imprez przedszkolnych , m.in. Jasełka , Bal Karnawałowy, Dzień Dziecka itp. a także uroczystości grupowe.
5. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych.
Organizowanie uroczystości i imprez przedszkolnych odbywało się zawsze zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych:
• „Ślubowanie przedszkolaków”- 2017/2018/2019
• „Dzień Pluszowego Misia”- 2019 r.
• „Andrzejki”2017/2018/2019
• „Mikołajki”2017/2018/2019
• „Jasełka”2017/2018/2019
• „Dzień babci i dziadka”2018/2019/2020
• Zabawa choinkowa 2018/2019/2020
• „Marzanna” – palenie kukły ze słomy – żegnanie zimy”2018/2019
• „Dzień mamy i taty”2018/2019
• „Dzień dziecka”2018/2019
• „Zakończenie roku szkolnego”2018/2019
Organizowane były integracyjne spotkania przy pomocy rodziców jak: dzień chłopaka, , wróżby andrzejkowe, mikołajki, wigilia klasowa, zabawa choinkowa, walentynki, pierwszy dzień wiosny, tłusty czwartek, święto kobiet.
6. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.
W celu urozmaicenia i atrakcyjności zajęć w przedszkolu opracowałam i wprowadziłam wraz z koleżankami innowacje pedagogiczne:
• „Roztańczone maluchy – szczęśliwe maluchy” - innowacja pedagogiczna prowadzona w roku szkolnym 2018/2019 – rozwijająca naturalne predyspozycje dzieci do ruchu i tańca. Myśl o realizacji innowacji pedagogicznej w szkole powstała w wyniku obserwacji dzieci w trakcie zajęć muzycznych.
Radość, którą wniosły w życie dzieci była inspiracją do podjęcia nowych działań, które zapewnią dzieciom warunki wszechstronnego rozwoju. Odpowiednio realizowane treści muzyczne w dużej mierze mogą również przyczynić się do podniesienia skuteczności kształcenia.
Realizując innowację stwarzane były takie sytuacje, aby każde dziecko mogło wykorzystać swój potencjał rozwojowy.
Znakomitą okazją do tego była nauka poprzez zabawę przy dźwiękach muzyki. Zajęcia wzbogacane były o zabawy i ćwiczenia prowadzone następującymi metodami:
- aktywne słuchanie muzyki,
- tańce,
- śpiew,
- gra na instrumentach.
Stosowanie tych metod nie tylko pozwoliło uatrakcyjnić zajęcia. Dostarczyły dzieciom nowych sposobów wyrażania siebie i swoich odczuć. Umożliwiło zdobywanie nowych doświadczeń, umiejętności i nawyków. Wpłynęło na rozwój inwencji twórczej i aktywności dzieci. Zabawa, muzyka i ruch to podstawowe i ulubione rodzaje działalności dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Ruch przy muzyce nie tylko prowadzi do rozwoju muzykalności, ale również ma znaczny wpływ na procesy poznawcze - spostrzeganie, wyobrażanie, myślenie. Dzięki zabawom muzyczno – ruchowym u dzieci wyrabia się koncentracja uwagi, kształci szybka orientacja, pamięć a nade wszystko pobudza aktywność. Ruch przy muzyce korzystnie wpływa na prawidłowy rozwój fizyczny dziecka. Zdecydowanie poprawia postawę, koordynację ruchów, wprowadza dyscyplinę wewnętrzną. Ponadto tego rodzaju zajęcia mają ogromne znaczenie wychowawcze. Uczą współdziałania w grupie, podporządkowania się regułom, wyrabiają poczucie solidarności z grupą i współodpowiedzialność. Kształcą wolę oraz łagodzą kompleksy i nieśmiałość.
Dzięki wprowadzeniu tej innowacji dzieci poznawały różne gatunki tańca, nasze narodowe tańce oraz każda uroczystość przedszkolna była uatrakcyjniona tańcem:
- uroczystość „100 – lecia szkoły w Rudzie” – układ tańca nowoczesnego do utworu „Toca – toca”.
- „Pasowanie na przedszkolaka” - improwizacja taneczna do utworu „Crazy Frog”.
- „Dzień babci i dziadka” – taniec „Krakowiak”.
- „Dzień mamy i taty” – taniec „twist” do utworu „Twist again”.
• „Ogródek przedszkolny” – innowacja rozpoczęta wiosną 2019 r. - głównym powodem była chęć kształtowania u dzieci postawy ekologicznej poprzez zastosowanie tej atrakcyjnej formy edukacji. Pragnęliśmy aby dzieci mogły uzyskać wiedzę o etapach rozwoju i warunkach życia roślin i obserwować zmiany zachodzące w wyglądzie roślin w ciągu roku. Chcieliśmy by dzieci nauczyły się posługiwania się prostymi narzędziami ogrodniczymi i wyrobiły w sobie nawyk systematycznego pielęgnowania roślin w ogródku, czego uhonorowaniem miało być zbieranie plonów i degustowanie ich podczas posiłków przedszkolnych. Zależało nam, aby dzieci miały praktyczną możliwość poznania różnorodnych gatunków roślin występujących w ogrodzie – ziół, kwiatów, warzyw i owoców – i nauczenia się je rozpoznawać i prawidłowo nazywać.
• Projekt edukacyjny „Bezpieczny przedszkolak” rok szkolny 2018/2019 - dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Bardzo ważne jest uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, które może się pojawić w czasie zabawy, na kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań, promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie wolnego czasu. Zajęcia przeprowadzone w ramach projektu:
- Każdy z nas jest inny – wiem, jak być dobrym kolegą.
- Dziecko bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego.
-Uroki i niebezpieczeństwa zimy
-Bezpieczny Internet
- Ja i zwierzęta
-Sam na podwórku
- Wypadki i pierwsza pomoc
- Bezpieczne wakacje
Dzieci mają małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami, niejednokrotnie są nieświadome zagrożeń swojego zdrowia, czy też życia. Dlatego też bardzo ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw.
Najlepszymi sprzymierzeńcami w osiągnięciu zamierzonego celu są przede wszystkim zasady i normy wpajane dzieciom i konsekwentnie przestrzegane każdego dnia.
• Innowacja „Mali tropiciele” – innowacja pedagogiczna prowadzona w roku szkolnym 2019/2020 autorstwa Barbary Pikus.- inspiracją do kontynuacji innowacji w naszej placówce jest wyjście naprzeciw potrzebom dzieci oraz zapewnienie im większych możliwości do zaspokojenia ich potrzeb poznawczych i emocjonalnych. Innowacyjność metodyczna polegała na wprowadzeniu nowoczesnych metod zabawowych twórczych w oddziale przedszkolnym z elementami eksperymentowania, badania, odkrywania, obserwowania, doświadczania i przeżywania. Nauczyciel prowadził bezpośrednią obserwację zachowania dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem preferowanej formy aktywności, zaangażowania dzieci, w trakcie obserwacji, analizie podlegała kreatywność dzieci przy realizacji działań innowacyjnych przejawiająca się w oryginalności pomysłów i poczynionych wyborów. Zadaniem nauczyciela w trakcie podjętych działań było inspirowanie aktywności twórczej i kreatywności wychowanków. W tym celu nauczyciel w swojej pracy z wychowankami stosował różnorodne metody pracy, motywujące aktywność dzieci na zajęciach, w zabawach badawczych, doświadczeniach. Ponadto planowane zajęcia aktywizowały dzieci do działania, współdziałania z innymi dziećmi, z nauczycielem, wdrażały do wykazywania się samodzielnością, pomysłowością, zainteresowaniami, stwarzały warunki do wykazania się zdolnościami. Zadania stosowane w trakcie zabaw badawczych, eksperymentów, innych zajęć dostosowane były do indywidualnych możliwości wychowanków. Tematyka zajęć ściśle była skorelowana z planami miesięcznymi uwzględniającymi treści zawarte w podstawie programowej. Duży wpływ na aktywność dziecka miała dobra motywacja prowadzącego. Również zajęcia i zabawy w takim charakterze inspirowały wychowanków do zabaw twórczych, które zapewniały dzieciom możliwości zdobywania samodzielnych doświadczeń, twórczego działania, a dla nauczyciela dostrzegania wysiłków, sukcesów dzieci, ponadto mobilizowały wszystkie dzieci do czynnego dzieci, rozwijały zainteresowania techniczne i przyrodnicze.

7. Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje.

• Konkurs plastyczny: Bezpieczny Przedszkolak 2018 r.
• Przygotowywanie i udział wychowanków w gminnej olimpiadzie sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krynkach 2017/18, 2018/19 r.
• Udział kl. „0” w szkolnym konkursie „Mistrz kodowania”2019 r

§ 7 ust. 2 pkt 3 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.

Współczesny pracownik powinien stale podnosić swoje umiejętności w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, wykorzystywanie tych technologii jest jednym z ważnych elementów pracy. Staram się na bieżąco doskonalić swoje umiejętności posługiwania się komputerem, gdyż szybki rozwój informatyki zmusza do aktualizacji wiedzy.
Sprawnie posługuję się komputerem i Internetem wykorzystując go, jako cenne źródło wiedzy dla mnie i wyszukiwania dodatkowych materiałów dla wychowanków. Każdego dnia w pracy pedagoga i wychowawcy, organizując swój warsztat pracy, wykorzystuję umiejętności posługiwania się komputerem. W szczególności korzystam z programów: Microsoft Word, Excel, Point. Na zajęciach często korzystałam z technologii informatycznej między innymi: korzystałam z programów multimedialnych: płyt CD, filmów edukacyjnych, gier edukacyjnych. prowadziłam zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem laptopa i tablicy multimedialnej Korzystanie z Internetu umożliwia mi szybki dostęp do najnowszych informacji z zakresu pedagogiki, psychologii i prawa oświatowego, szkoleń. Codziennie przeglądam pocztę elektroniczną w ten sposób często komunikuję się i wymieniam informację z innymi pracownikami placówki. Jest to doskonałe narzędzie promocji placówki, ale także wiedzy i informacji dla rodziców. Telefon służy mi do codziennych kontaktów z pozostałymi pracownikami do dzielenia się informacjami, wiedzą oraz spostrzeżeniami o wychowankach, oraz wymiany doświadczeń.
W marcu bieżącego roku w związku z wybuchem epidemii koronawirusa. Wszystkie placówki edukacyjne zostały zamknięte. Ta sytuacja wymusiła przejście na nauczanie zdalne. I w tym momencie komputer i stały dostęp do Internetu stało się głównym narzędziem pracy z dziećmi. Kontakty z rodzicami i dziećmi odbywał się mailowo i telefonicznie. Otrzymałam od rodziców potrzebne adresy e-mail, dzięki którym przesyłałam dzieciom prace domową do uzupełnienia w Kartach Pracy oraz dodatkowe zadania oraz pomysły prac plastycznych i technicznych do samodzielnego wykonania w domu. Natomiast rodzice odsyłali mi zdjęcia wykonanych zadań a ja starałam się zawsze opatrzyć komentarzem efekty pracy dzieci. Różnego rodzaju prace plastyczne, techniczne, plakaty wykonane przez dzieci publikowałam na stronie Facebook szkoły w Rudzie.

2. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.
Komputer od lat służy mi, jako codzienne narzędzie pracy. Przygotowuję przy jego użyciu: miesięczne plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości i imprez przedszkolnych, karty pracy dla dzieci, ankiety i informacje dla rodziców, dyplomy, zaproszenia na uroczystości, regulaminy konkursów, pomoce dydaktyczne, opinie na temat wychowanków, sprawozdania, oraz opracowywanie dokumentów placówki itp. W okresie odbywania stażu za pomocą komputera i Internetu:
• sporządziłam plan rozwoju zawodowego nauczyciela i sprawozdanie z jego realizacji,
• opracowałam i realizowałam Innowacje Pedagogiczne,
• opracowałam dokumentację z realizacji zadań opieki psychologiczno-pedagogicznej
• przygotowałam dokumentację awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.
Za pośrednictwem Internetu stale śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela.
Korzystałam m.in. ze stron:
• MEN,
• www.literka.pl,
• www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl,
• www.interklasa.pl,
• www.profesor.pl,
• 45min.pl,
• www.ucze.pl,
• www.mcdn.pl,
• www.ore.edu.pl,
• www.portalwiedzy.onet.pl i wielu innych.
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych dało mi możliwość dzielenia się swoja wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło mi jak ważna jest wymiana tych doświadczeń. Czerpanie materiałów z w/w stron uatrakcyjniało prowadzone przeze mnie zajęcia oraz często inspirowało mnie do pracy.

3. Publikacje w Internecie.
Opublikowałam w Internecie swój plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na portalu Edux.pl. Nauczyłam się zamieszczać publikacje w Internecie, aby pomóc w ten sposób innym nauczycielom. Z zamieszczonych w Internecie materiałów przez inne osoby i ja przecież korzystałam. Stosowanie technologii informatycznej w praktycznym działaniu: przesyłanie dokumentów drogą internetową.

§ 7 ust.2 pkt 4 Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.
1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie.
Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, szkoleniach. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie. Różne formy doskonalenia zawodowego zostały przedstawione powyżej. Systematycznie gromadziłam materiały służące własnemu rozwojowi. Korzystałam z zasobów Gminnej Biblioteki w Brodach, biblioteki szkolnej w ZSP w Rudzie, biblioteczki przedszkolnej gromadzonej przeze mnie od początku mojej pracy. Czytając literaturę starałam się szukać w niej podpowiedzi do prowadzenia ciekawszych, bardziej urozmaiconych zajęć, uroczystości, innych spotkań, które odbywały się w przedszkolu. W czytanej literaturze i czasopismach szukałam pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów. Dzięki temu mogłam pomagać dzieciom mającym problemy natury wychowawczej lub edukacyjnej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców, logopedy. Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej organizować swoją pracę. Dzięki studiowaniu literatury pogłębiłam swoją wiedzę na temat najnowszych trendów w nauczaniu, psychologii i pedagogiki. Zaczerpnięta z książek wiedza, przykłady zabaw z dziećmi oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne przyczyniły się do mojej kreatywności.
Poszukuję i gromadzę przykłady literatury związanej z podnoszeniem jakości własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej:
• Pedagogika przedszkolna - Anna Klim-Klimaszewska
• Dziecięca matematyka - Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska
• Derewlana H., Wosińska B., Badanie gotowości szkolnej. Materiały dla nauczyciela, Nowa Era, Warszawa 2014.
• Wczesna interwencja terapeutyczna - Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo
• Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola - Genowefa Demel
• Kołodziejska D., Naprawa R., Tanajewska A., Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole. Program do diagnozy i obserwacji dzieci przedszkolnych, Harmonia, 99Gdańsk 2014..
• Kwaśniewska M., Żaba-Żabińska W., Pomagamy dzieciom w badaniu świata. Zabawy badawcze, Grupa Edukacyjna S.A., Kielce 2012.
• Niewola D., Radosne przedszkole. Tematy kompleksowe. Zabawy, opowiadania, teatrzyki, wiersze na cały rok, Impuls, Kraków 2016. Nowakowska-Kempna I. (red.),
• Materiały ze szkolenia z panią L. Pasich dotyczących kompetencji kluczowych w procesie uczenia:
• Opis kompetencji kluczowych wg. Załącznika do Zalecenia Rady Europejskiej w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie z dnia 22 maja 2018r.
• art. Dr G.Czetwertyńskiej- „Zadawanie pytań zgodnie z taksonomią Blooma
• Kształcenie na odległość- poradnik dla szkół- wyd. MEN

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązania bieżących problemów.
W czytanej literaturze, artykułach w Internecie i czasopismach szukałam pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów. Zdobyte wiadomości wykorzystałam w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i spotkaniami z rodzicami.
Fachowa literatura i czasopisma były mi pomocne w opracowywaniu ciekawszych, bardziej urozmaiconych zajęć, uroczystości, innych spotkań, które odbywały się w przedszkolu;
poszerzałam swoją wiedzę z zakresu pracy z dziećmi i kontaktów z rodzicami. Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących a także czytanie literatury:
• „Zanim wkroczy specjalista... Jak pomóc przedszkolakowi w trudnych sytuacjach”. Poradnik dla nauczycieli i rodziców - Agnieszka Wentrych - Pozycja porusza najpopularniejsze problemy, z którymi spotkać się mogą nauczyciele wychowania przedszkolnego: niechętne jedzenie, problemy z adaptacją, trudności w zachowaniu, śmierć bliskich, przeprowadzka, onanizm wczesnodziecięcy... i wiele innych. Dużo rad praktycznych i konkretów, obowiązkowa pozycja na początek.
• „One są wśród nas”- seria publikacji poświęconych najczęściej spotykanym chorobom przewlekłym i zaburzeniom u dzieci. W jej skład wchodzi 12 książeczek, dostępnych do przeczytania za darmo w internecie:
- Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu.
- Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu.
- Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu.
-Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu.
- Dziecko z zaburzeniami tikowymi w szkole i przedszkolu.
- Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu.
- Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole.
- Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu.
- Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu.
- Dziecko z astmą w szkole i przedszkolu.
- Dziecko z hemofilią w szkole i przedszkolu.
- Dziecko przewlekle chore. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu.
• Rozmowy z rodzicami. Poradnik dla nauczyciela - Anna Jankowska

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Nasza szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Starachowicach. Opiekę nad naszą placówką pełni p. psycholog Anna Adamczyk . Jej działalność polega głównie na udzielaniu wskazówek i porad nauczycielom, dotyczących postępowania z grupą. W ramach współpracy szkoła organizuje cykliczne konsultacje z psychologiem dla rodziców i uczniów szkoły i przedszkola. Organizowane są one w celu wspólnej oceny efektów udzielanej pomocy wychowankom i w planowaniu dalszych działań ukierunkowanych na poprawę ich funkcjonowania w grupie. Te działania wpłynęły na podniesienie jakości i efektywności mojej pracy z wychowankami. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana była wychowankom poprzez zajęcia logopedyczne. Działania obejmowały w szczególności : dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych programów nauczania oraz metod i form pracy z uczniami do ich aktualnych, indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych.

§ 7 ust.2 pkt 5 Posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Na bieżąco poznawałam i analizowałam akty prawne, rozporządzenia, oraz śledziłam zachodzące w nich zmiany, takie jak: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur. Zapoznałam się również, z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań przedszkola. Analizując różnorodne przepisy zapoznałam się także z Konwencją Praw Dziecka.
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, semestralnych. Prowadziłam dokumentację przedszkolną, wraz z koleżankami nauczycielkami brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów przedszkolnych. Brałam udział i współtworzyłam proces ewaluacji wewnętrznej przedszkola. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany w prawie oświatowym - zarówno na drodze elektronicznej jak i podczas różnych kursów i szkoleń.
1. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej.
• Zapoznanie ze Statutem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie,
• Statutem Publicznego Przedszkola w Rudzie,
• Zasady bezpieczeństwa w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rudzie,
• Bezpieczeństwo w przedszkolu-procedury,
• Procedury wprowadzenia innowacji,
• Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa,
• regulaminy (np. organizacji pracy szkoły, wynagradzania, pracy rady pedagogicznej, działalności rady rodziców itp.),
• podstawa programowa wychowania przedszkolnego,
• programy nauczania (programy do użytku w szkole dopuszcza dyrektor),
• plan nadzoru pedagogicznego,
• program wychowawczy i profilaktyczny szkoły,
• Polityka ochrony danych osobowych.
Aktualizowałam swoją wiedzę na temat obowiązującego prawa, regulaminów przepisów obowiązujących mnie jako nauczyciela i pracownika szkoły. Znajomość przepisów prawa była mi potrzebna przy organizowaniu wycieczek dla przedszkolaków. Prowadziłam dokumentację szkolną, brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych co dało mi szansę wykorzystania mojej wiedzy w praktyce. Brałam udział i współtworzyłam proces ewaluacji wewnętrznej szkoły.
2. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany w prawie oświatowym – zarówno na drodze elektronicznej jak i podczas różnych kursów i szkoleń. Pomogło mi to prawidłowo sprawować opiekę na wychowankami podczas organizowania wycieczek, wyjść poza teren przedszkola z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów. Sytuacja w marcu zmieniła się w obliczu pandemii koronawirusa, więc zapoznałam się z:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku.
Przez cały okres stażu interesowałam się wszystkim tym, co dotyczyło rozwoju, zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym, miało mi to pomagać w pracy z dziećmi;
wiedza była poszerzana poprzez analizę kart zgłoszenia do przedszkola, rozmowy z dziećmi, innymi nauczycielami i rodzicami, różne kursy, szkolenia, rozmowy z pedagogiem, psychologiem z Poradni, różne strony internetowe, książki i czasopisma. Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących. Dostosowywanie zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie mieszanej. Korzystanie z literatury fachowej:
• Dmochowska M., Dunin - Wąsowicz M.: Wychowanie w rodzinie i w przedszkolu. Warszawa 1978, WS i P.
• Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne w przedszkolu, Łódź 1996, s. 51
• Dudzińska I. (red.): Metodyka wychowania w przedszkolu. Warszawa 1981, WS i P.
• Kowalska E.: Jak się bawić w przedszkolu. Poznań 1989, TKN.
• Landy A., Kwiatkowska M., Topińska Z.: Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Warszawa 1970, Nasza Księgarnia.
• Przetacznik - Gieromska M., Makiełło - Jarża G.: Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. Warszawa 1985, WS i P.
• Rembowski J.: Więzi uczuciowe w rodzinie. Warszawa 1972, PWN
• Wilgocka - Okoń B.: Dojrzałość szkolna a środowisko. Warszawa 1972, PWN.
• Wilgocka - Okoń B. (red.): Rozwój i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym "Studia Pedagogiczne" . Wrocław 1985, WPAN.
• Ziemska M.:(red): Rodzina i dziecko. Warszawa 1980, PWN.
• Ziemska M.: Rodzina a osobowość. Warszawa 1979, PWN
• Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., O roli zabawek w procesie rozwoju umysłowego dzieci, Wychowanie w Przedszkolu, 2003, s.269
• Dyner W.J. Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu, Wrocław 1983
• Faber G., Inspirowanie zabaw badawczych , Wychowanie w Przedszkolu 1992 nr 7
• Buczek G., Aktywność ruchowa głównym stymulatorem fizycznego i psychomotorycznego rozwoju dziecka. W: Rozwój dziecka i jego stymulacja w instytucjach wychowania przedszkolnego. Red.: Helena Danel- Bobrzyk i Aniela Winiarska. Wyd. UŚ Katowice 1995, s. 61.

PODSUMOWANIE

Uważam, że założone cele Planu Rozwoju Zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej placówki. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Dużą satysfakcję sprawia mi praca jako nauczyciel. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy wg potrzeb, konsekwentnie z zaangażowaniem i cierpliwością.
Zadowolenie dała mi także aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałam zadania wynikłe z potrzeb przedszkola. Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w życie przedszkolne, chęć i radość z organizowania i przygotowania uroczystości, udział w wyjazdach, a także wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Wszystko czego nauczyłam się przez dotychczasowy okres pracy tworzy bazę mojego dalszego rozwoju zawodowego. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikacje.
Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz bardziej doskonałe i atrakcyjne. Praca ta jest dla mnie wyzwaniem i realizacją moich marzeń.

Sporządziła: Aleksandra Kiepas

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.