X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43562
Przesłano:

Plan rozwoji zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Jolanta Plauszta nauczyciel mianowany

Placówka oświatowa: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Suwałkach

Data rozpoczęcia stażu: 01 IX 2017 r.

Planowana termin zakończenia stażu:31 V 2020 r.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 1 marca 2013 r. w srawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela.
Cel podstawowy podjmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowane
§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p. Zadania/ wymagania do realizacji oraz Forma realizacji zadań/ wymagań
1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
• Analiza przepisów prawa oświatowego.
2. Doskonalenie umiejętności pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
• Udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.
• Doskonalenie kompetencji zawodowych.
• Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.
3. Rozwijanie, doskonalenie i organizacja własnego warsztatu pracy.
• Opracowywaniemateriałówi przygotowywanie pomocy dydaktycznych oraz udostępnianie ich innym nauczycielom.
4. Organizacja imprez klasowych, integracyjnych klas 1-3 SP oraz ogólnoszkolnych.
• Organizowanie oraz współorganizowanie uroczystości i imprez.
5. Opracowanie i wdrożenie programu innowacyjnego współautorskiego.
• Program z zakresu edukacji zdrowotnej i ekologicznej „Żyję zdrowo i ekologicznie”.

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L.p. Zadania/ wymagania do realizacji Forma realizacji zadań/ wymagań
1. Umiejętność posługiwania się komputerem jako narzędziem pracy
• Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych takich jak: Boardmaker with Speaking Dynamically Pro oraz Symwriter
2. Stosowanie techniki komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, pomocy dydaktycznych.
• Wykorzystanie komputera do projektowania i drukowania: dyplomów, zaproszeń, ogłoszeń, informacji dla rodziców.
3. Wykorzystanie sprzętu multimedialnego podczas zajęć dydaktycznych.
• Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii multimedialnej: komputea, tablicy interaktywnej, internetu, programów multimedialnych. Korzystanie z aparatu do dokumentowanie wydarzeń w formie zdjęć.
4. Publikowanie własnych materiałów na stronach internetowych, portalu społecznościowym wydarzeń z życia klasy, szkoły.
• Opracowywanie notatek z uroczystości oraz zdjęcia, dokumentujących wydarzenia klasowe, szkolne.
- Publikacjaautorskich programów innowacyjnych na stronach Ośrodka oraz edukacyjnych stronach internetowych.Udostępnianie programów większej liczbie odbiorców.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

L.p. Zadania/ wymagania do realizacji oraz. Forma realizacji zadań/ wymagań
1. Dzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniem.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych(elementy metody Dobrego Startu).
2. Udział w działaniach zespołu przedmiotowo – problemowego ds. kształcenia uczniów z autyzmem.
• Udział w zespole, dzielenie się wiedzą, wymiana doświadczeń, tworzenie, modyfikowanie działań, wyciąganie wniosków wg bieżących potrzeb.

§ 8 ust. 2 pkt.4 a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.p. Zadania/ wymagania do realizacji Forma realizacji zadań/ wymagań
1. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu autorskiego z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej.
• Opracowanie i wdrożenie programu innowacyjnego z zakresu edukacji społecznej „Kim chciałbym zostać? – poznajemy zawody”.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c.
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

L.p. Zadania/ wymagania do realizacji oraz Forma realizacji zadań/ wymagań
1. Organizowanie i współorganizowanie imprez tematycznych.
• Organizacja wycieczek szkolnych, warsztatów okolicznościowych z aktywnym udziałem rodziców.
2. Prowadzenie fotoksiążki / fotoalbumu klasowej.
• Systematyczne prowadzenie fotoksiążki z ważniejszych wydarzeń klasowych
3. Prowadzenie działań rozwijających zdolności uczniów..
• Prowadzenie koła plastycznego „Apollo“
4. Promowanie SOSW NR 1 w środowisku lokalnym.
• . Przygotowanie uczniów do szkolnych konkursów plastycznych i zewnętrznych.
• Zbieranie nakrętek.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

L.p. Zadania/ wymagania do realizacji oraz. Forma realizacji zadań/ wymagań
1. Współorganizowanie i udział w akcjach o charakterze charytatywnym.
• Współorganizacja oraz czynny udział w różnych akcjach charytatywnych np: Miejski Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny.
• Świąteczna zbiórka żywności na rzecz rodzin uczniów z SOSW.
2. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty.
• Podjęcie wsółpracy Suwalski Ośrodek Kultury; Wigierski Park Narodowy; Państwową Szkołą Muzyczną; Biblioteka Publiczna, Policja, itp w formie spotkań, prelekcji, koncertów,przedstawienia, wycieczek.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

L.p. Zadania/ wymagania do realizacji Forma realizacji zadań/ wymagań
1. Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych – opis i analýza przypadku.
• Diagnoza i charakterystyka problemu.
Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
Podjęcie adekwatnych działań.

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może podlegać w trakcie stażu zmianom i modyfikacjom w postaci aneksów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.