X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43575
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Miejsce pracy:
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.
CELE PODJĘCIA STAŻU:

1. Wzrost kompetencji oraz podniesienie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych w pracy nauczyciela języka angielskiego.
2. Podniesienie poziomu pracy szkoły.
3. Aktywny udział w życiu szkoły i społeczności lokalnej.
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1–3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, zespołów zadaniowych - dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej i pracy zespołów
- formułowanie wniosków
- opracowywanie narzędzi badawczych do mierzenia jakości
- konstruowanie programów naprawczych
- nowelizacja statutu
- opracowywanie dokumentów
okres stażu
protokoły, dokumenty
2. Udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły - aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach dla Rady Pedagogicznej
- udział w kursach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez ośrodki szkolenia nauczycieli, wydawnictwa językowe oraz inne instytucje
okres stażu
zaświadczenia
3. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez studiowanie literatury oraz wymiana doświadczeń.
- studiowanie fachowej literatury zgodnie z potrzebami
- czytanie czasopisma „Języki Obce w Szkole”
okres stażu
wykaz literatury
4. Rozwijanie bazy dydaktyczno-przedmiotowej - przygotowywanie różnorodnych pomocy dydaktycznych
- wzbogacenie biblioteki szkolnej o literaturę angielską
cały okres stażu
- zgromadzone materiały,
- potwierdzenie biblioteki
5. Rozwijanie zainteresowań i motywowanie uczniów do rozwijania zdolności i zainteresowań, pomoc uczniom mającym trudności - prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniem zdolnym i mającym trudności
-organizowanie i przeprowadzanie szkolnych i pozaszkolnych konkursów z języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
- przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych
okres stażu
wg harmonogramu konkursów
-dziennik zajęć
- regulamin konkursu, sprawozdanie,
- dyplomy, sprawozdania
6. Promocja szkoły w środowisku
- udział w przedsięwzięciach o charakterze lokalnym,
- dostarczanie informacji na stronę internetową szkoły
okres stażu
- scenariusze zajęć
- informacje ze strony internetowej
7. Uczestnictwo w różnorodnych formach kultury
- współorganizowanie wyjazdów i wycieczek,
okres stażu
- wpisy do dziennika
8. Pełnienie funkcji koordynatora doradztwa zawodowego w gimnazjum
- organizowanie działań doradczych na terenie szkoły
-współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi
okres stażu
-sprawozdania, protokoły, wpisy do dzienników
9. Realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych
- realizacja programów profilaktycznych, wychowawczych i innych
- realizacja projektów edukacyjnych
okres stażu
- zapisy w dzienniku
10. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
- przygotowanie narzędzi badawczych, przeprowadzanie badań, analiza
i wyciąganie wniosków do dalszej pracy
okres stażu
- analizy

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Sposób dokumentowania

1 Posługiwanie się komputerem
i sprzętem audiowizualnym w pracy
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego,
- przygotowywanie testów, kart pracy oraz pomocy dydaktycznych przy użyciu komputera
-opracowanie wzorów dyplomów, zaproszeń, podziękowań, itp.
- prowadzenie bieżącej dokumentacji przy użyciu komputera
-dokumentowanie przebiegu stażu
- analiza i opracowywanie wyników mierzeń i egzaminów za pomocą programów komputerowych
okres stażu
- scenariusze, karty pracy, dyplomy, analizy wyników
2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się TIK
- uczestniczenie szkoleniach z zakresu TIK
- studiowanie literatury fachowej
wg potrzeb
- zaświadczenia
3 Wykorzystywanie Internetu i programów multimedialnych
- korzystanie serwisów edukacyjnych, słowników i programów internetowych
- kontaktowanie się z nauczycielami, rodzicami, uczniami, przedstawicielami wydawnictw za pomocą Internetu
- prowadzenie lekcji z użyciem komputera, Internetu, tablicy interaktywnej i programów edukacyjnych
- publikacje na portalach edukacyjnych okres stażu - adresy stron internetowych
-scenariusze lekcji
4 Wdrażanie uczniów do wykorzystania technologii komputerowej i Internetu - wykorzystywanie technologii komputerowej oraz Internetu przez uczniów podczas lekcji i zajęć dodatkowych okres stażu - prace uczniów,

§8 ust. 2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Sposób dokumentowania

1 Publikacje w Internecie - umieszczanie w Internecie materiałów związanych z nauczaniem oraz przebiegiem stażu
okres stażu
- opracowane materiały dydaktyczne
2 Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych -opracowanie scenariuszy i prowadzenie lekcji wg potrzeb i możliwości
-scenariusze lekcji
3 Prowadzenie zajęć otwartych dla członków Zespołu Językowego
- opracowanie scenariuszy i prowadzenie lekcji
wg potrzeb
scenariusze lekcji
4 Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
- przeprowadzenie szkoleń w ramach WDN
- aktywne uczestniczenie w pracach zespołów
- opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów interdyscyplinarnych
- przygotowywanie i udostępnianie nauczycielom własnych scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, itp.
okres stażu
-protokoły, scenariusze, materiały dydaktyczne

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


Lp. Zadania Forma realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu działań edukacyjnych
- opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu zajęć z języka angielskiego zgodnie z potrzebami
- przeprowadzenie ewaluacji podjętych działań
okres stażu
- program
2. Opracowanie i wdrożenie planów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych
i mających trudności. - stworzenie i realizacja planów pracy
- przeprowadzenie ewaluacji działań okres stażu - plany pracy

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Wykonywanie działań mających na celu propagowanie nauki języka angielskiego
- współorganizowanie Tygodnia Języków Obcych
- przygotowanie przedstawienia w języku angielskim
- zaproszenie teatru edukacyjnego do szkoły okres stażu
- zapisy w dokumentacji,
- plany pracy,
- przykładowe materiały dydaktyczne
2. Zorganizowanie warsztatów dla rodziców
pt.: „Jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego?”
- opracowanie scenariuszy, przeprowadzenie zajęć warsztatowych
rok szkolny 2016/2017
- scenariusze
3. Współpraca przy organizacji imprez szkolnych
- przygotowywanie uroczystości szkolnych i pozaszkolnych
okres stażu
-scenariusze
4. Nawiązanie współpracy
ze szkołą z innego powiatu
- współpraca w przygotowywaniu międzyszkolnych warsztatów i konkursu wiedzy dla uczniów
okres stażu
- regulamin konkursu
5. Opiekowanie się tablicą zawodoznawczą.
- przygotowywanie gazetek
okres stażu
-potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Współpraca z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
- wspólne poszukiwanie rozwiązań sytuacji problemowych,
- prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej według potrzeb
-dokumentacja szkolna
2. Współpraca z poradniami specjalistycznymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji - współpraca z GOK, Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej, poradnią PP, OHP Międzyrzec Podlaski oraz szkołami ponadgimnazjalnymi okres stażu - protokoły, sprawozdanie pracy koordynatora doradztwa zawodowego
3. Współpraca z wydawnictwami językowymi: Oxford University Press, Longman, Express Publishing, Pearson Education.
- poszerzanie wiedzy z zakresy metodyki języka angielskiego
- wykorzystywanie dostępnych pomocy dydaktycznych i dostępnych materiałów edukacyjnych
- pozyskiwanie nagród
okres stażu
- wydruk materiałów
4. Współpraca z rodzicami uczniów
- współpraca na płaszczyźnie dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej
okres stażu
-zapisy w zeszycie klasowym

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów dzieci - udział w warsztatach i szkoleniach,
- samodzielne studiowanie literatury
okres stażu
- zaświadczenia o odbytych warsztatach, szkoleniach,
- wykaz literatury
2. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- rozpoznanie, opis i analiza przypadku edukacyjnego lub wychowawczego,
- znalezienie konstruktywnego rozwiązania i zastosowanie go
- systematyczna praca nad zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów wychowawczych
- motywowanie uczniów do pracy na miarę możliwości
okres stażu
- opis i analiza przypadków

Opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.