X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43553
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Marta Bączek – Choroba

Imię i nazwisko: mgr Marta Bączek – Choroba

Kwalifikacje: magister w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami,
studia podyplomowe w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
z terapią pedagogiczną

Stanowisko: nauczyciel

Placówka oświatowa: Przedszkole Niepubliczne Ochronka im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej,
ul. Różana 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy, tj. od 01.09.2017r. do 31.05.2020r.

Dyrektor placówki: mgr Marta Kołodziej

Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego
VIII-IX. 2017r.
Prawidłowo sformułowane dokumenty
2.
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
IX. 2017r.

IX. 2017r.

Okres stażu

V-VI. 2020r.

VI. 2020
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Dokumentacja
Sprawozdanie z realizacji planu
Ocena dorobku zawodowego
3.
Przeprowadzenie analizy własnej pracy
Hospitacje zajęć przez Dyrektora
Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć
Okres stażu
Okres stażu
Harmonogram spotkań
Scenariusze zajęć
4.
Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje, warsztaty metodyczne, kursy, e-konferencje)
Udział i prowadzenie Szkoleniowych Rad Pedagogicznych
Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej (korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych, prenumerata czasopisma „Wiadomości Przedszkolaka”)

Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji (aktualizacja gazetek oraz wystrój korytarza i jadalni przedszkolnej)
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Zaświadczenia

Referaty
wykaz stron
internetowych, czasopismo „Wiadomości Przedszkolaka”
Materiały, pomoce, zdjęcia
5.
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola
Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć
Opracowanie i realizacja planów współpracy ze środowiskiem lokalnym i z rodzicami
Prowadzenie teczek obserwacji dziecka oraz arkuszy diagnozy gotowości szkolnej dziecka

Opracowywanie miesięcznych planów pracy wychowawczo – dydaktycznej
Pisanie protokołów
Pisanie artykułów na stronę internetową przedszkola
Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Dziennik zajęć
Plany współpracy

Arkusze obserwacji dziecka oraz diagnozy gotowości szkolnej
Plany pracy

Protokoły
Strona internetowa
6.
Wykorzystanie nowatorskich metod pracy i form pracy
Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych (np. ruchu rozwijającego W. Sherborne, metoda gimnastyki twórczej R. Labana, dziecięcej matematyki prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze, wykorzystanie i wprowadzenie elementów Polskiego Języka Migowego, wykorzystanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej)
Zaangażowanie się w projektowanie i urządzanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych
Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, występach, festiwalach, spektaklach, spartakiadach – rozwijanie zdolności plastycznych, muzycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Zapis w dzienniku, zdjęcia, plan pracy wychowawczo - dydaktycznej

Prace plastyczne dzieci, zdjęcia

Zaświadczenia, zdjęcia
7.
Przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych
Zorganizowanie uroczystości takich jak: uczczenie Dnia Patrona Przedszkola, wspomnienie bł. Edmunda Bojanowskiego, Bal Aniołów, Mikołajki, Wieczór opłatkowy dla rodziców, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, itp. przy współpracy z koleżankami i rodzicami wychowanków

Okres stażu
Harmonogram uroczystości, zdjęcia, notatka na stronie internetowej

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera
Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy, planów miesięcznych korzystając z komputera

Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera

Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu
Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i publikacji innych nauczycieli
Sporządzanie sprawozdań w Systemie Informacji Oświatowej (dwa razy w roku)
Korzystanie z poczty elektronicznej we współpracy z innymi nauczycielami
Okres stażu

Na bieżąco

Okres stażu

Na bieżąco

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Pomoce dydaktyczne, zdjęcia
Dokumentacja, plany, sprawozdania, scenariusze
Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania

Zapisy w dzienniku

Potwierdzenie Dyrektora
Potwierdzenie nauczycieli
2.
Współpraca w prowadzeniu strony internetowej
Aktualizowanie strony internetowej przedszkola – redagowanie artykułów i notatek z ważnych wydarzeń oraz wykonywanie zdjęć
Okres stażu
Strona internetowa przedszkola
3.
Wykorzystanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy
Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, VCD, DVD – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi)
Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego
Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zajęciach z dziećmi
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Płyty CD, DVD, VCD

Zdjęcia

Prezentacje

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Opublikowanie w Internecie „Planu rozwoju zawodowego”
Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
I semestr roku szkolnego 2017/2018
Zaświadczenie, publikacja w Internecie
2.
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych
Opublikowanie w portalu internetowym scenariuszy zajęć i uroczystości
Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej

Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Publikacja w internecie

Potwierdzenie Dyrektora
Potwierdzenie nauczycieli
3.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
Prezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi
Prowadzenie uroczystości, spotkań z rodzicami
Współpraca z nauczycielami z innych grup
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli, zdjęcia,
4.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami
Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów)
Dzielenie się z innymi nauczycielami wiedzą zdobytą na kursach, szkoleniach i warsztatach
Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń (udostępnianie posiadanej literatury, czasopisma „Wiadomości Przedszkolaka”)
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli
Potwierdzenie Dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lun innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
Opracowanie i realizacja programu własnego z zakresu edukacji przyrodniczej „Jestem przyjacielem przyrody”
Ewaluacja programu własnego
Rok szkolny 2017/2018
Program

Ankieta

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Lp.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
Obserwacja dzieci na tle grupy
rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami
organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych
przygotowanie dzieci zdolnych do udziału w różnorodnych konkursach

Okres stażu
Obserwacje, zapis w dzienniku

Podziękowania, zaświadczenia, dyplomy
2.
Promocja przedszkola
Organizowanie i współorganizowanie uroczystości i imprez przedszkolnych
Udział w konkursach, przeglądach, festiwalach organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem
Współpraca z nauczycielem prowadzącym stronę internetową przedszkola

Okres stażu
Zdjęcia

Dyplomy, podziękowania
zdjęcia, artykuły na stronie internetowej
3.
Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola
Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem, organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych

Okres stażu
Zapis w dzienniku, zdjęcia, artykuły na stronie internetowej
4.
Współpraca z instytucjami
Współpraca z Nadleśnictwem Dąbrowa Tarnowska
Współpraca ze Schroniskiem dla Psów i Kotów AZYL w Tarnowie
rok 2017/2018
Zapis w dzienniku, zdjęcia, artykuły na stronie internetowej

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Lp.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Współpraca z Dąbrowskim Domem Kultury
Udział w imprezach oraz spektaklach organizowanych przez DDK;

Okres stażu
Zdjęcia, zapis w dzienniku
2.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
Nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni – korzystanie z ich pomocy w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych
Współpraca z przedszkolnym logopedą

Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, dokumenty (wyniki badań pilotażowych, opinie itp.)
3.
Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną
Udział w zajęciach bibliotecznych
Udział w akcjach, konkursach i wystawach organizowanych przez MBP

Okres stażu
Zdjęcia, zapis w dzienniku
4.
Współpraca z innymi instytucjami i osobami
Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli różnych zawodów (np. strażak, policjant, lekarz, pielęgniarka, leśniczy, weterynarz itp.)
Współpraca ze szkołami podstawowymi i przedszkolami z Dąbrowy Tarnowskiej
Organizowanie wycieczek do różnorodnych instytucji, np. Urząd Gminy, Poczta, Ośrodek Sportu i Rekreacji itp.

Okres stażu
Zapis w dzienniku, zdjęcia i artykuły na stronie internetowej przedszkola
5.
Udział w różnych akcjach charytatywnych i zbiórkach
Zorganizowanie akcji „Pełna miska dla zwierzaka ze schroniska”
Udział w zbiórce plastikowych zakrętek
Udział w akcjach charytatywnych
Rok 2017/2018

Okres stażu
Podziękowania, zaświadczenia, zdjęcia, artykuły na stronie internetowej przedszkola
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Lp.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Opis i analiza przypadków – rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
Zdiagnozowanie wybranych przypadków
Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych
Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
Efekty oddziaływań

Okres stażu
Opis i analiza przypadków

Program będzie podlegał modyfikacji, ponieważ trudno jest zaplanować szczegółowe działania na tak długi czas jak 3 lata

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.