X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42935
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Imię i nazwisko nauczyciela:
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Czas rozpoczęcia stażu: 01 września 2017 r.
Czas zakończenia stażu: 31 maja 2020 r.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
§8, ust. 2, pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

1. Poznanie procedury awansu zawodowego

Dokładne zapoznanie się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi awansu zawodowego (analiza prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r.)
Śledzenie przepisów prawa oświatowego.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

Aktywne uczestnictwo w zebraniach rady pedagogicznej (posiedzeniach klasyfikacyjnych, plenarnych oraz szkoleniowych).
Aktywne uczestnictwo w zebraniach zespołu nauczycieli języków obcych
Aktywne uczestnictwo w warsztatach i konferencjach metodycznych organizowanych przez mazowieckie Centra Doskonalenia Nauczycieli oraz wydawnictwa.
Przegląd publikacji oraz stron internetowych z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych w celu wzbogacenia warsztatu pracy.
Autoewaluacja własnej pracy.

3. Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

Analiza dokumentacji szkolnej:
• Statut Szkoły,
• Program Wychowawczo – Profilaktyczny
• Wewnątrzszkolne Ocenianie Uczniów,
• Plan Pracy Szkoły

§8, ust. 2, pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Wykorzystanie w pracy Internetu
Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.
Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej w pracy własnej i z uczniami.
Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z nauką języka obcego.

2. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej
Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, sprawdzianów, ankiet itp. przy użyciu technologii komputerowej.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.

§ 8, ust.2, pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli, w szczególności nauczycieli stażystów i kontraktowych.
Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, uroczystości szkolnych.
Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły i innych szkół.
Aktywna praca w ramach zespołu nauczycieli języków obcych.
Praca na rzecz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Ukończenie form doskonalenia zawodowego i przeszkolenie grupy nauczycieli.

§ 8, ust.2, pkt.4, lit. a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;

Organizacja zajęć pozalekcyjnych.
Opracowanie programu i prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla klas maturalnych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

§ 8, ust.2, pkt.4, lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

Organizacja konkursu ogólnoszkolnego.
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów z języka angielskiego ( konkurs z wiedzy o krajach anglojęzycznych, językowy, dyktando itp.)
Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły.
Współorganizowanie uroczystości szkolnych wynikających z ustalonego harmonogramu.
Współorganizowanie Dnia Języków Obcych.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla klas maturalnych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

§ 8, ust.2, pkt.4, lit. e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

Współpraca z rodzicami uczniów
Konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie postępów w nauce i zachowania.
Współpraca z wydawnictwami
Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego.
Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów we współpracy z pedagogiem szkolnym

§ 8, ust.2, pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Dokonanie opisu i analizy przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych Zdiagnozowanie wybranego problemu edukacyjnego lub wychowawczego.
Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.