X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42936
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko stażysty: Marta Guzowska
Miejsce pracy: Przedszkole Nr 47 w Gdyni- ,,Leśna Pętelka”
Pełniona funkcja: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Data rozpoczęcia stażu: 2 września 2019
Planowany termin zakończenia stażu: 01 czerwca 2022

Posiadane kwalifikacje:
1. „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna- nauczanie zintegrowane ”-Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
w Warszawie
2. ,,Rewalidacja z wczesnym wspomaganiem rozwoju”- Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
3. ,,Wczesne nauczanie języka angielskiego”- Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni
Podstawa prawna:
1. art. 9d ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy. Prowadzenie zajęć z dziećmi z wykorzystaniem metod aktywizujących: burza mózgów, drama, metoda projektu, elementy gimnastyki twórczej R. Labana i R. Orfa, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne , gry dydaktyczne, ,,Edukacji matematycznej” E. Gruszczyk- Kolczyńskiej.

Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków
do uczestnictwa w konkursach. Cały okres stażu

Scenariusze zajęć,
zdjęcia, prace plastyczne dzieci.

Dyplomy

2. Organizowanie warsztatu pracy przy wykorzystaniu narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy, planów miesięcznych;

Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań itp.;

Wykonywanie pomocy dydaktycznych;

Komunikowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej z różnymi instytucjami i osobami;

Gromadzenie przepisów prawa oświatowego z Internetu;
Udział w różnych formach doskonalenia online;

Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu;

Umieszczanie na stronach internetowych publikacji własnych;

Dokumentowanie przebiegu stażu;

Udział w różnych formach doskonalenia online;
Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu;

Umieszczanie na stronach internetowych publikacji własnych;

Dokumentowanie przebiegu stażu;
cały okres stażu

na bieżąco

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu
Dokumenty, sprawozdania, scenariusze, plany miesięczne, ogłoszenia, dyplomy, zaproszenia, podziękowania, pomoce dydaktyczne
Sprawozdania semestralne

3. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy. Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD , audiobooki) wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi).
Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych
za pomocą aparatu cyfrowego.

cały okres stażu płyty CD, audio boki, zdjęcia opublikowane na stronie internetowej przedszkola.

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
§ 8 ust. 3 pkt. 2

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1. Opublikowanie ,,Planu rozwoju zawodowego” na portalu internetowym” Opublikowanie na portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
I semestr roku
szkolnego 2019/ 2020

Publikacja w Internecie

2. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli
materiałów dydaktycznych Opublikowanie na stronie internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości;

Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.

cały okres stażu

cały okres stażu

Zaświadczenie,
publikacja
w Internecie

3. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN. Opracowanie i realizacja tematów szkoleniowych - "Wspomaganie rozwoju kompetencji kluczowych” dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej.
cały okres stażu
scenariusz

4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami. cały okres stażu
Scenariusze.
Lista obecności nauczycieli.

5. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
Udostępnianie swoich opracowań, materiałów
ze szkoleń.
cały okres stażu
Plany pracy zespołów zadaniowych , scenariusze

6. Pełnienie funkcji opiekuna stażu Pełnienie roli opiekuna praktyk studenckich lub nawiązanie współpracy z nauczycielem stażystą. cały okres stażu
Scenariusze

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
Diagnoza wstępna i końcowa.
Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
cały okres stażu
Scenariusze zajęć.
Opisy diagnoz.
Zapisy w dzienniku.

2. Praca z dziećmi z trudnościami. Prowadzenie zajęć wyrównawczych;
Współpraca ze specjalistami.
cały okres stażu
według potrzeb
Zapisy w dzienniku dziennika.
Indywidualne programy wspomagania rozwoju

Opinie o dzieciach dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

3. Praca z dzieckiem zdolnym. Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów;
Rozwijanie zainteresowań wychowanków podczas zajęć i zabaw indywidualnych.
cały okres stażu
Dyplomy, podziękowania.

4. Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania. Organizowanie wycieczek edukacyjno – krajoznawczych, wyjść do teatru, kina.
Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz instytucjami.
cały okres stażu Zapisy w planach miesięcznych, sprawozdaniach, dzienniku.

Zdjęcia.

5. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym. Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych;
Współorganizowanie i udział w konkursach o zasięgu między przedszkolnym;

Udział w akcjach charytatywnych, proekologicznych oraz innych wynikających z tematów koncepcji pracy rocznych.
Praca w zespole do spraw promocji przedszkola
Promocja przedszkola na stronie internetowej edukacja.gdynia.pl
cały okres stażu

Publikacje na stronie internetowej przedszkola oraz edukacja.gdynia.pl
Scenariusze.
Zdjęcia.

6. Współpraca z Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną nr 3 w Gdyni Kierowanie dzieci i rodziców na konsultacje a następnie realizacja wytycznych;

Zachęcanie rodziców do udziału w indywidualnych konsultacjach z psychologiem oraz udziału w prelekcjach prowadzonych przez specjalistów z poradni;

Zasięganie porad i wskazówek specjalistów;

Uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach Grupy Wsparcia organizowanych przez poradnię.

cały okres stażu
według potrzeb Opinie
Potwierdzenia

Zaświadczenia

7. Współpraca z lokalnymi szkołami podstawowymi Udział dzieci w dniach otwartych, imprezach i uroczystościach organizowanych w szkołach;

Ułatwienie dzieciom przedszkolnym przejście na kolejny etap edukacji.
Śledzenie losów absolwentów.
cały okres stażu
zgodnie z potrzebami Potwierdzenia,
zdjęcia

8. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną nr 1
Cykliczne spotkania grup starszych w bibliotece;

Zapoznanie z pracą bibliotekarza oraz zainteresowanie dzieci czytelnictwem, zachęcanie do wypożyczania książek i gier.

cały okres stażu

Zapisy w dzienniku
Zaświadczenia
Zdjęcia

9. Udział w różnych akcjach charytatywnych ,zbiórkach i projektach edukacyjnych i proekologicznych Czynne wspieranie akcji zbiórki karmy oraz innych rzeczy potrzebnych czworonogom ze schroniska „Ciapkowo”;
Udział w akcji charytatywnej ,,Książeczka dla szpitala”
Współudział w gromadzeniu baterii i nakrętek we współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”;
Udział w projektach proekologicznych:
- ,,Kolorowe kredki”- zbieramy i pomagamy
-„Odprowadzam sam” organizowanej przez Zarząd Dróg i Zieleni;
- „Czyste powietrze wokół nas” koordynowanej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.
W gdyńskim projekcie edukacyjnym- „Bezpieczny przedszkolak” – Miejskiego programu Alicji Smolik i Patrycji Szemis.

cały okres stażu

cały okres stażu

Potwierdzenia
Podziękowania
Zdjęcia

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. Opracowanie i wdrożenie własnego Programu z zakresu zajęć plastyczno – teatralnych „Kolorowy świat małych artystów”.
Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
cały okres stażu

Program i inna dokumentacja z nimi związana.

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
§ 8 ust. 3 pkt. 4b

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu. Przygotowanie wymaganych dokumentów.
Prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
Hospitacja zajęć prowadzonych
przez nauczyciela stażystę.
cały okres stażu

Kontrakt współpracy z nauczycielem – stażystą.
Dokumentacja dotycząca zajęć hospitowanych i przebiegu stażu.

2. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych. Przygotowanie wymaganych dokumentów.
Prowadzenie zajęć w obecności studentów.
cały okres stażu
Dokumentacja przedszkolna

3. Koordynowanie konkursów i akcji charytatywnych. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych oraz przygotowywanie dzieci
do udziału w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
Włączenie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym .
cały okres stażu
Dyplomy, podziękowania.
Zapisy w dzienniku.
Zaświadczenia.
Zdjęcia.

4. Praca w zespole nauczycieli. Aktywny udział w pracy zespołów zadaniowych nauczycieli , wymiana doświadczeń.
Realizacja przydzielonych zadań.
Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów.
cały okres stażu
Sprawozdania.
Plany.

Zaświadczenia.
Zdjęcia.

Przedstawiony plan rozwoju zawodowego jest dokumentem otwartym, który może ulec modyfikacji w czasie trwania stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.