X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42922
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

Imię i Nazwisko: Jagoda Łuczak
Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Nazwa placówki: Przedszkole Samorządowe „Akademia Pana Klekasa” w Osiecznej
Dyrektor przedszkola: mgr Edyta P.
Opiekun stażu: mgr Beata T.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2019
Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2022

Podstawa prawna opracowania:
1. Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Z 2019 r. poz.1650)

Cel główny:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele szczegółowe:
rozwijanie i poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów przedszkola
pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe
podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań
aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola

§7 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania do wykonania
Formy
realizacji
Sposób dokumentowania
Termin realizacji

Zapoznanie się z procedurami osiągania awansuzawodowegonauczyciela
Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego:
Rozporządzenie MEN z dnia 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
Rozporządzenie MEN z dnia 23.08.2019r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie uzysknaia stopnia awansu zawodwego przez nauczycieli (Dz. U. Z 2019r. Poz.1650)
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
- Ustawa o Systemie Oświaty

- regulaminy
-procedury
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego zredagowanie sprawozdania z realizacji i przebiegu stażu
Znajomość treści zawartych w wymienionych dokumentach
notatki własne z analizy przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
Publikacje z prasy oświatowej
sformułowanie wniosku
sformułowanie wniosku, sprawozdanie, dokumentacja rozwoju zawodowego

Wrzesień 2019

Wrzesień 2019

Maj 2022

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu,
ustalenie terminów obserwacji,
rozmowy dotyczące sposobu realizacji stażu oraz zawarcie kontraktu,
obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
prowadzenie zajęć w obecności opiekuna,
prowadzenie zajeć w obecności dyrektora.
Plan rozwoju zawodowego,
Harmonogram współpracy,
Kontrakt z opiekunem stażu,
notatki z obserwowania zajęć, rozmowa z opiekunem,
rozmowa po zajęciach, notatki, ocena,
scenariusz zajęć, ocena obserwarcyjna, notatki własne.

Wrzesień 2019

wg harmonogramu

Podejmowanie dodatkowych działań samodzielnie i przy współpracy innych nauczycieli
prowadzenie tablicy ogłoszeń dla rodziców,
Współtworzenie i ewaluacja dokumentacji przedszkolnej w ramach pracy w zespołach zadaniowych,
wykonanie elementów dekoracji w przedszkolu,
organizowanie konkursów
zapisy w protokołach z zebrań z rad pedagogicznych, zarządzeniach dyrektora
zdjęcia dekoracji,
sprawozdania z konkursów
Cały okres stażu

Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, konferencje),
uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych,
Samodzielne studiowanie fachowej literatury i czasopism, a także przeglądanie edukacyjnych stron internetowych,
wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, poszukiwanie rozwiązań metodycznych,
Zaświadczenia,
potwierdzenia udziału w zajęciach,
spis literatury,
Cały okres stażu

Realizacja programów oferowanych przez instytucje zewnętrzne oraz praca na rzecz przedszkola
uczestnictwo w programach edukacyjnych skierowanych dla przedszkoli,
Współpraca przy organizowaniu uroczystości przedszkolnych wynikający z kalendarza uroczystości.
Sprawozdania z realizacji programów,
zdjęcia,
certyfikaty
dyplomy

Cały okres stażu
Umożliwienie dzieciom poznania bliższego i dalszego środowiska i uatrakcyjnienie sposobu zdobywania wiedzy poprzez bezpośrednią obserwację
organizacja wycieczek do zakładów usługowych oraz w ciekawe miejsca znajdujące się w najbliższym środowisku,
organizacja wycieczek autokarowych,
organizacja wyjść do kina, na spektakle i inne ciekawe imprezy oraz konkursy,
poznawanie i kultywowanie tradycji ludowych i narodowych
Zdjęcia, prace dzieci, karty wycieczek.

Caly okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Poznanie sytuacji rodzinnej i środowiska dzieci
Zdobywanie informacji na temat dzieci poprzez obserwacje, analizę ich zachowania,
Przeprowadzanie rozmów indywidualnych z dzieckiem oraz rodzicami.
zebrania,
rozmowy,
notatka służbowa,
Arkusze diagnozy pedagogicznej
(obserwacja wstępna, końcowa)
ankiety
W ciagu stażu
w miarę potrzeb

Obserwacja i diagnoza dzieci w zakresie opanowania umiejętności i wiadomości dzieci
prowadzenie obserwacji pedagogicznych i diagnozy przedszkolnej zakończonej wyciagnięciem wniosków do dalszej pracy,
opracowywanie informacji o gotowości szkolnej.
zapisy w protokołach z zebrań rady pedagogicznej
arkusze obserwacji i informacji o gotowości szkolnej
informacje o gotowości szkolnej

Cały okres stażu
Prowadzenie zajęć dodatkowych
prowadzenie zajęć rytmiczno-tanecznych

dziennik zajęć dodatkowych,
filmy z zajęć i występów
notatki własne
Cały okres stażu

Wykorzystanie i poszerzenie wiedzy na temat możliwości, potrzeb i zaainteresowań
uwzględnienie wyników diagnozy przy planowaniu pracy wychowawczo-dydaktycznej,
indywidualizacja pracy na zajęciach; dostosowanie form i metod pracy tak, aby angażować każde dziecko (zróżnicowane zabawy, gry )
praca indywidualna z dziećmi w celu rozwijania zainteresowań i zdolności
pomoc dzieciom z trudnościami edukacyjnymi: wnioskowanie o pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci tego potrzebujących, współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu; logopeda, pedagog,
dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci,
praca z dzieckiem uzdolnionym; przygotowanie dzieci do konkursów
plany pracy wychowawczo-dydaktycznej,
scenariusz zajęć,
dyplomy, podziękowania
karty pracy
Cały okres stażu

Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami
Prowadzenie zajęć otwartych, zebrań z rodzicami, konsultacji
Współorganizowanie wydarzeń przedszkolnych z udziałem rodziców.
Scenariusze zajęć,
Scenariusze uroczystość,
plan zebrań z rodzicami,
Listy obecności,
Zdjęcia ,
Zeszyt kontaktów z rodzicami.
Cały okres stażu

Rozwijanie zainteresowań dzieci
Organizowanie oraz zgłaszanie dzieci i ich prac do konkursów : plastycznych, tanecznych, sportowych, muzycznych i recytatorskich,
organizowanie wydarzeń przedszkolnych wg ustalonego kalendarza imprez.
Podziękowania,
dyplomy,
Zdjęcia.
Cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania metod aktywizujących ucznia

Wykorzystanie metod aktywizujących na zajęciach dostosowanych do możliwości dzieci oraz ich potrzeb
Korzystanie z portali, stron internetowych i prenumeracja czasopism przeznaczonych dla nauczycieli w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych,
Stosowanie metod opartych na działaniu, przeżywaniu, poznawaniu: Metoda ruchowej ekspresji twórczej R. Labana, wybrane elementy edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej, Metoda Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Pedagogika zabawy Klanza, aktywne słuchanie muzyki wg Batii Straus, metoda C. Orffa, muzykoterapia, bajkoterapia
stosowanie zabaw paluszkowych, cwiczeń relaksacyjnych, burza mózgów, drama, memory, doświadczenia eksperymenty, tworzenie plansz do kodowania
tworzenie pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć o danej tematyce,
Tworzenie materiałów do ćw. Logopedycznych np. dmuchajki, do ćw. matematycznych np. kostki do gry czy liczmany itp., ruchowych-tanecznych np.:wstązki, obręcze itp.
Scenariusze zajęć
zdjęcia
Cały okres stażu.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

Określenie mocnych oraz słabych stron realizowanych zadań,
Dokonywanie modyfikacji, korekt; planów pracy, metod pracy, prowadzonej dokumentacji,
krótka forma zbierania informacji po zajęciach z dziećmi: podobało mi się / nie podobało mi się.
Autorefleksja, prowadzonych zajęć – arkusze ,
rozmowy z dziećmi.

Cały okres stażu

Analiza wyników obserwacji i diagnozy pod kątem efektywności pracy
Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej po każdym półroczu - porównanie przyrostu wiedzy i umiejętności
analiza Sukcesow uczniów w konkursach przedszkolnych i ogólnopolskich.
Rozmowy z rodzicami.
sprawozdania z pracy wychowawczo dydaktycznej,
dyplomy, podziękowania.
Cały okres stażu
Prowadzenie
zajęć w obecności
opiekuna stażu oraz innych osób

Analiza oraz przeprowadzenie ewaluacji własnych działań w obecności opiekuna stażu,
Konsultacja z opiekunem stażu oraz dyrektorem,
Przeprowadzanie ankiety ewaluacyjnej wśród rodziców po obejrzeniu przez nich zajęć otwartych oraz rozmowy na temat zajęć.
Karty pracy,
Arkusze hospitacji,
ankiety,
Wnioski z obserwacji.
1 na dwa miesiace

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
Działalność w zespołach zadanianiowych,
Udostępnianie ciekawych pomysłów na portalach internetowych dla nauczycieli,
Udostępnianie kart pracy, scenariuszy, dekoracji nauczycielom pracującym w tej samej placówce,
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami uczącymi w przedszkolu, oraz prowadenie zajęc otwartych w ramach WDN
współpraca z nauczycielami wchodzącymi do grupy na zajęcia- religii, angielskiego,
Sprawozdania, zapisy w protokolach zebrań rady
udzał w dyskusjach na forum internetowym, wpisy na portalach
scenariusze, karty pracy
Cały okres stażu

§ 7 ust 2 pkt 6
umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społecznocywilizacyjnych.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych: idywidualizacja metod i form pracy z dzieckiem,
zapoznanie się z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i orzeczeniami,
kontakt ze środowiskiem we wspołpracy z pedagogiem, prowadzić współprace z rodzicami- rozmowy indywidualne, rozmowy telefoniczne,zebrania , zajęcia otwarte z udziałem rodziców, zachęcanie rodziców do udziału w akcjach charytatywnych, organizacja konkursów dla dzieci i rodziców
systematyczne prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców,
prowadzić indywidualne rozmowy z dziećmi,
protokoły z zebrań z rodzicami,
scenariusze.
Sprwozdania
zdjęcia
Cały okres stażu

Współpraca z najbliższym środowiskiem lokalnym
Przygotowanie dzieci do konkursów organizowanych przez różne instytucje,
podjęcie współpracy z instytucjami kultury; Centrum Kultury i Biblioteką
współpraca ze strażą pożarną oraz policją,
Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania, ochrony środowiska
Realizacja programów profilaktycznych,
udział w akcjach charytatywnych,
organizowanie akcji społecznych na terenie przedszkola.

Scenariusze,
podziękowania, dyplomy
zdjęcia
Cały okres stażu

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci
W razie potrzeby nawiązanie współpracy z: OP S, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym.
dokumentacja współpracy
Cały okres stażu

Uwzględnienie w swoich działaniach problemów cywilizacyjnych
Uświadomienie rodzicom w czasie prelekcji szkodliwości dla rozwoju dziecka zbyt dlugiego oglądania telewizji i gry na tabletach
wdrażanie dzieci do dziłań proekologicznych poprzez udział w akcji sprzatanie śwata, udział w konkursach o temetyce ekologicznej
Protokoły zebrań z rodzicami
regulaminy konkursów
dyplomy, podziekowania
scenariusze
Cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 7
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Analiza przepisów prawa związanych z awansem zawodowym nauczycieli ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany
Analiza:
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. z 2018 r. poz. 967)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Z 2019 r. poz.1650)
prawidłowo napisany plan rozwoju zawodowego
Wrzesień 2019

Śledzenie zmian w przepisach dotyczących praw i obowiązków nauczyciela
Zapoznanie się z:
Ustawą z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U z 2018 r. poz. 967 ) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1133)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Z 2019 r. poz.1650)
wywiązywanie się z obowiązków,wnioskowanie o dokonanie oceny pracy.
Cały okres stażu

Przestrzeganie praw dziecka i dbanie o jego dobro, ochrona przed krzywdzeniem
Upowszechnianie praw dziecka zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka (Dz.U.1991.120.526 z póź. zmianami) oraz w razie konieczności postępowanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz .U. 2011 nr 209 poz. 1245)
scenariusze zajęć,
notatki.
Cały okres stażu

Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej
Analiza:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)
Rozporządzenie Minista Eduacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Z 2019 r. poz 323)
Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578)
Rozporządzenie Ministar Edukacji Narodowej
z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. Z 2018 r. poz 1485)
Rozporządzenia z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1616)

dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Cały okres stażu
Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu/szkole i podczas wycieczek i wyjść
Stosowanie się do regulacji zawartych w:
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa
i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055)
prawidłowo wypełniona dokumentacja wycieczki,
przestrzeganie zasad bhp obowiązujących w przedszkolu,
zapisy w kartach kontroli dyrektora.
Cały okres stażu
Realizacja procesu wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa
Kierowanie się w pracy wychowawczo – dydaktycznej:
Rozporządenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. Z 2018 r. poz 1679)
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. (Dz.U. Z 2019 r. poz. 502)
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611)
plany pracy wychowawczo-dydaktycznej,
dokumentacja monitorowania podstawy programowej,
dokumentacja nadzoru pedagogicznego dyrektora
Cały okres stażu

Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu , realizacja zadań wg zasad funkcjonowania przedszkola
Dokładna analiza dokumentów przedszkola-statutu, planów, regulaminów i programów
udział w radach pedagogicznych
uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy
Protokoły ,
karty wycieczek
notatki własne
Cały okres stażu

§ 7 ust.2 pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć,
z narzędzi multimedialnych i informatycznych

Uzyskiwanie informacji związanych z obowiązującymi przepisami prawa dotyczących awansu zawodowego
Poszukiwanie informacji dotyczących awansu zawodowego oraz z zakresu prawa oświatowego.
Notatki własne,
ksera
Cały okres stażu
Wykorzystanie komputera do przygotowywania dokumentacji przedszkolnej
Opracowywanie scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, kart pracy, planów pracy
Przygotowywanie informacji, zaproszeń, ogłoszeń dla rodziców, dyplomów.
Scenariusze zajęć

Cału okres stażu
Wykorzystywanie komputera przy pracy z dziećmi
Korzytsanie z rzutnika podczas prowadzenia zajęć
Wyświetlanie na laptopie i tablecei piosenek, ciekawych fimów edukacyjnych
Przygotowywanie prezentacji multimedialnych
przeglądanie multimedialnych encyklopedii
zdjęcia
scenariusze zajęć
Cały okres stażu
Wykorzystywanie internetu w celu porozumiewania się z innymi nauczycielami
Nawiązanie współpracy z nauczycielami z innych przedszkoli -udział w akcji „wymiana pocztówkowa w całej Polsce”
Zamieszczanie i wyszukiwanie informacji na temat konkursów, programów edukacyjnych skierowanych do przedszkoli
Nawiązanie wspołpracy z przedszkolem z zagranicy w celu poznania innej kultury oraz podnoszenia kompetencji językowych
Sprawozdanie z realizowanego programu
zdjęcia
nagrania

Cały okres stażu

Zadania do wykonania
Formy
realizacji
Sposób
dokumentowania
Termin realizacji
Doskonalenie umiejętności posługiwania się Technologią Informacyjną

Uczestniczenie w szkoleniach on-line
praca w programie OpenOffice oraz tworzenie prezentacji Power- point, korzystanie z programu Canva
Certyfikaty uczestnictwa
pliki, plakaty

Cały okres stażu

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO może być modyfikowany w trakcie trwania stażu

........................................ ........................................
Podpis nauczyciela ubiegającego się Podpis dyrektora
o stopień nauczyciela mianowanego

Zatwierdzam do realizacji:
data.................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.