X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42856
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016r.
Sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju zawodowego celów i zadań. Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły realizowałam w okresie od 01.09.2013 do 31.05.2016r w Szkole Podstawowej w...........
W czasie trwania stażu pracowałam na stanowisku nauczyciela indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych uczennicy upośledzonej w stopniu głębokim, byłam również członkiem zespołu przedmiotowego do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Jestem nauczycielem z trzynastoletnim stażem pracy. Celem moich działań jest wszechstronny rozwój mojej wychowanki. Starałam się od początku mojej pracy doskonalić siebie i swój warsztat pracy oraz właściwie wykorzystywać nabyte umiejętności dla dobra uczennicy, jej rodziny, nauczycieli i szkoły. Napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego był podstawą do podejmowania nowych działań. Przez cały okres stażu, starałam się, aby realizacja planu przebiegała zgodnie z założonymi wcześniej zadaniami. Realizacja tych zadań wymagała ode mnie współpracy z innymi nauczycielami, dyrekcją szkoły oraz rodziną uczennicy. Wymiana poglądów i doświadczeń z innymi pozwoliła mi wprowadzać zmiany i doskonalić własny warsztat pracy.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli z późniejszymi zmianami z dnia 1 marca 2013 roku.

§ 7 ust. 2, pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.

Podczas współpracy z opiekunem stażu, w trakcie spotkań organizacyjno– informacyjnych, omawiałyśmy procedury awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w świetle Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz informacje zawarte w Karcie Nauczyciela. Dzięki zdobytej wiedzy mogłam poprawnie sformułować wniosek o rozpoczęcie stażu, ustalić tematykę spotkań z opiekunem stażu, napisać plan rozwoju zawodowego, a także poznać sposób prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją mojego planu rozwoju.
Rozpoczynając starania o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego oraz odbyłam spotkanie z opiekunem stażu, podczas którego określiłyśmy jasne, czytelne i możliwe do realizacji zasady współpracy, co znalazło odzwierciedlenie we wspólnie opracowanym kontrakcie.
Na początku stażu zapoznałam się z dokumentami regulującymi pracę Szkoły. Analizowałam dokumentację regulującą organizację, zadania oraz zasady jej funkcjonowania.
Na początku każdego roku szkolnego planowałam działania dydaktyczne, mające służyć dobrej i efektywnej organizacji pracy. We wrześniu każdego roku opracowywałam program indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz indywidualny program edukacyjno terapeutyczny, wymagany dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Program zajęć przygotowywałam w oparciu o podstawę programową, informacje o uczennicy i jej specjalnych potrzebach edukacyjnych, wynikających z orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, własnych obserwacji oraz z wywiadu z rodzicami, po zapoznaniu się z wynikami badań pochodzących od lekarzy specjalistów, dotyczącymi niepełnosprawności uczennicy. Realizując obowiązki nauczyciela stosowałam różnorodne metody i formy pracy mające na celu jak najefektywniejszą realizację założeń programowych, w związku z tym nawiązałam współpracę z psychologiem, któremu zgłaszałam zaobserwowane u mojej wychowanki niepokojące symptomy przejawiające się w sferze funkcjonowania ruchowego, emocjonalnego, społecznego, komunikacyjnego i relacji w rodzinie. Zawsze otrzymywałam wyczerpujące informacje na temat zaobserwowanego zachowania uczennicy wraz z zaleceniami. Wszystkie te działania wpłynęły na podniesienie jakości mojej pracy, zyskiwałam nowe umiejętności i doświadczenia.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu pozwoliło mi poznać nowe techniki prowadzenia zajęć i wzbogaciło mój własny warsztat pracy.
Umiejętność własnej pracy doskonaliłam poprzez prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. W prowadzeniu zajęć dokładnie określałam cele, uwzględniałam różne metody i formy pracy. Wszystkie przeprowadzone przeze mnie zajęcia zostały omówione w celu uświadomienia ich słabych i mocnych stron. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nabyłam umiejętność prawidłowego przygotowywania i prowadzenia zajęć.
W celu pogłębienia swojej wiedzy dotyczącej awansu zawodowego wzięłam udział w kursie „Awans zawodowy nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego” organizowanym przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „Pro-Futuro 2” w dniu 09.05.2015r.
Praca w zawodzie nauczyciela to ustawiczne dokształcanie i ciągłe poszukiwanie, chcąc więc doskonalić własne umiejętności i poszerzyć posiadane kwalifikacje brałam udział w doskonaleniu zawodowym organizowanym przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy Caritas w ......... Był to cykl warsztatów o następującej tematyce:
- „Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w budowaniu relacji z dzieckiem” 12.11.2015r.
- „Usprawnianie małej motoryki” 10.12.2015r.
- „Komunikacja alternatywna i wspomagająca” 14.01.2016r.
Warsztaty te dały mi wiele satysfakcji, poszerzyły moją wiedzę metodyczną i merytoryczną, wzbogaciły mnie o nowe doświadczenia zawodowe, pozwoliły uatrakcyjnić prowadzone zajęcia, jak również zrozumieć trudności wynikające ze specyfiki wykonywanego przeze mnie zawodu, także przez wymianę poglądów i dyskusje z innymi uczestnikami.
27.04.2016r. wzięłam udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej prowadzonym przez Stowarzyszenie Solis Radius na temat „Uczeń z autyzmem w szkole” .
Ustawiczne doskonalenie pozwala mi mieć wpływ na ciągłe podnoszenie jakości pracy.

§ 7, ust.2, pkt 2.
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
W trakcie stażu starałam się zapoznać ze środowiskiem lokalnym. Rolą nauczyciela powinno być pomaganie rodzicom w rozwiązywaniu różnorodnych problemów związanych ze zdrowiem, rozwojem i edukacją ich dziecka. Ponieważ prowadzę zajęcia indywidualne, współpraca z rodzicami jest bardzo ważnym elementem mojej pracy. Zarówno na początku każdego roku szkolnego, jak i w trakcie jego trwania poznawałam sytuację rodzinną, dokonując diagnozy potrzeb i oczekiwań rodziców mojej wychowanki. Poprzez rozmowy z członkami rodziny (rodzice, rodzeństwo) starałam się nawiązać z nimi współpracę i angażować domowników w proces edukacyjny. Zawsze dbałam o to, aby moja współpraca z rodzicami układała się jak najlepiej. Starałam się o to by rodzice byli partnerami w mojej pracy. Chętnie służyłam im pomocą i poradą w sytuacjach problemowych. Zawsze starałam się być dla rodziny źródłem solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Rodzice mieli możliwość nieograniczonego kontaktowania się ze mną. Sami chętnie angażowali się we wszystkie podejmowane przeze mnie działania.
Bardzo pomocny w mojej pracy był kontakt z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły i rozwój ucznia. Współpraca z Poradnią Psychologiczno– Pedagogiczną dawała mi możliwość konsultacji w rozwiązywaniu ewentualnych problemów. Zapoznając się z orzeczeniami Poradni mogłam pracować zgodnie z zawartymi w nich wytycznymi dzięki czemu łatwiej było mi dostosować wymagania programowe do potrzeb i możliwości uczennicy. Miałam również możliwość brania udziału w konsultacjach z lekarzami specjalistami oraz zapoznawania się z aktualnymi wynikami badań i dokumentacją medyczną dotyczącą stanu zdrowia uczennicy, co pozwoliło mi dostosować działania dydaktyczne do stanu jej zdrowia.
§ 7, ust.2, pkt 3.
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
Technologia komputerowa i informacyjna była nieodzownym elementem w mojej pracy zawodowej. Komputer i Internet były stałymi narzędziami pracy, które umożliwiały mi poszerzanie wiedzy, zdobywanie informacji, realizację procesu dydaktycznego, wzbogacanie warsztatu pracy oraz przygotowywanie dokumentacji szkolnej.
Za pomocą Internetu szukałam ciekawych szkoleń, w których mogłabym wziąć udział, aby doskonalić i wzbogacić swoją wiedzę. Wyszukiwałam nowości wydawniczych oraz recenzji na stronach internetowych wydawnictw i portalach internetowych. Śledziłam zmiany w prawie oświatowym na stronie www.men.gov.pl oraz korzystałam ze stron poświęconych edukacji i serwisów dla nauczycieli. Zapoznawałam się z materiałami dotyczącymi awansu zawodowego i przebiegu stażu na nauczyciela mianowanego.
Korzystałam z edytora tekstu Microsoft Word do napisania planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji tego planu.
Dzięki wykorzystaniu technologii komputerowej i informacyjnej miałam możliwość samokształcenia i wzbogacania swoich metod pracy. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat jak ciekawie przygotować zajęcia, zdobyłam śledząc publikacje nauczycieli w Internecie. Śledząc informacje zawarte na stronach internetowych dla nauczycieli mogłam wykorzystać w swojej pracy interesujące pomysły innych.
Strony internetowe, z których najczęściej korzystałam w swojej pracy to:
www.edukacja.edux.pl
www.eduinfo.pl
www.interklasa.pl
www.45minut.pl
www.literka.pl
www.pomagamydzieciom.info
www.profesor.pl
www.pedagogika-specjalna.edu.pl

§ 7, ust.2, pkt 4.
Znajomość zagadnień z psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela.

Podczas realizacji stażu na nauczyciela mianowanego systematycznie pogłębiałam swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki oraz zagadnień, które wynikają z realizowanych przeze mnie zadań. Rozwijając własne kompetencje starałam się poszerzać i aktualizować swoją wiedzę studiując książki i czasopisma związane z tą tematyką. Były to m.in.:
1. Ayres A.: Dziecko a integracja sensoryczna. wyd. 1. Harmonia Universalis, Gdańsk 2015.
2. Borkowska M. (red.): Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Usprawnianie ruchowe. wyd 1. WSiP, Warszawa 1997.
3. Borkowska M., Kloze A.: „Usprawnianie dziecka z porażeniem połowiczym wg koncepcji NDT-Bobath – opis przypadku.” Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 21.
4. Brychcy M., Rąglewska P. i inni.: „Masaż Shantali – Magia dotyku.” Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 34.
5. Frölich A. (red.): Edukacja bazalna. Nauczanie i terapia dzieci z głęboką niepełnosprawnością. GWP, Gdańsk 2015.
6. GrzesiakJ., Rąglewska P.: „Koncepcja integracji sensorycznej jako czynnik stymulacji rozwojowej dziecka z deficytem psychoruchowym." Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2015, 64.
7. Jakoniuk-Diallo A., kubiak H.: O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością? Difin, Warszawa 2010.
8. Koziorowska A.: „Połączenie relaksacji Watsu z koncepcją NDT-Bobath – pomysł na efektywną terapię dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.” Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2015, 60.
9. Krajewski S., Kowalczyk R. i inni.: „Rehabilitacja chorych w rezydualnym stadium mózgowego porażenia mózgowego z wykorzystaniem Kombinezonu ADELI.” Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2013, 44.
10. Michałowicz R. (red.): Mózgowe porażenie dziecięce. wyd. 3. PZWL, Warszawa 2001.
11. Minczakiewicz E. M. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i w szkole. wyd. 1. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002.
12. Nawrocka-Rohonka J.: „Masaż Shantala – nie tylko dla niemowląt.” Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2014, 56.
13. Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. wyd. 3. WSiP, Warszawa 1999.
14. Sherborne W.: Ruch rozwijający dla dzieci. PWN, Warszawa 2012.
15. Szczygieł B.: Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym? wyd. 1. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001.
Publikacje te, oprócz ugruntowania mojej wiedzy, pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej przydatnej w pracy dydaktycznej oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w prowadzeniu zajęć.

§ 7, ust.2, pkt 5.
Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami.
Po rozpoczęciu stażu na nauczyciela mianowanego zapoznałam się z dokumentami regulującymi pracę szkoły i najważniejszymi przepisami prawnymi dotyczącymi szkolnictwa, awansu zawodowego nauczycieli oraz przepisów prawa potrzebnych w mojej pracy. Po analizie najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty:
- Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami (rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli),
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami,
rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego – nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Podsumowanie
Okres trwania stażu był dla mnie czasem intensywnego rozwoju zawodowego. Pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, jak też uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Był to dla mnie sprawdzian wiedzy i umiejętności.
Przez cały okres stażu starałam się jak najlepiej wypełniać zadania nauczyciela indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Chciałam aby moja praca przynosiła korzyści nie tylko mnie samej, ale przede wszystkim wychodziła naprzeciw wymaganiom rodziców uczennicy i potrzebom szkoły. Poszerzyłam zatem swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć, a swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.
Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne i efektywne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu. Systematycznie będę też wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informatyczną.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być coraz lepszym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.