X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42849
Przesłano:

Sprawozdanie z awansu na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Aleksandra Chmara
Nazwa i adres placówki: Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „ Bajkowy Zakątek”, ul. Lechicka 11, 73-110 Stargard
Stanowisko pracy: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Posiadane kwalifikacje: studia wyższe, licencjackie i magisterskie na kierunku Pedagogika, specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna, studia podyplomowe- Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne- edukacja zintegrowana; studia podyplomowe Oligofrenopedagogika i rewalidacja osób upośledzonych
Imię i nazwisko opiekuna:
Czas trwania stażu: 01.09.2013-31.05.2016
Wstęp
Od dnia 1 września 2013 roku do 31.05.2016 roku odbywałam staż zawodowy na stopień nauczyciela w Przedszkolu Miejskim Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi ,,Bajkowy Zakątek”. W placówce pracuję od ponad 7 lat na stanowisku nauczyciela, od 4 lat prowadzę grupę integracyjną. W roku szkolnym 2013/2014 pracowałam z dziećmi trzyletnim, w roku 2014/2015 z grupą dzieci czteroletnich, w roku 2015/2016 – z grupą dzieci pięcioletnich Wstępną wizję własnego rozwoju zawodowego na okres stażu zawarłam w planie rozwoju zawodowego przedłożonym Pani Dyrektor.
Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie §7 Rozporządzenia MEN z dnia 01.03.2013r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

§7 ust. 2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
 Poznawanie procedury awansu zawodowego
Realizację tego wymagania rozpoczęłam od planowania i organizacji drogi awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, zapoznałam się przede wszystkim z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Przeprowadziłam analizę następujących dokumentów:
 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393.)

Określiłam kierunek rozwoju zawodowego. Następnie złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu do Dyrektora placówki. Po analizie tekstów prawa oświatowego, oraz zanalizowaniu potrzeb placówki oświatowej, w której jestem zatrudniona, opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego zatwierdzony przez panią dyrektor mgr ....
Efekty realizacji:
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.
 Współpraca z opiekunem stażu

Następną czynnością, która podjęłam było nawiązanie współpracy z wyznaczonym opiekunem stażu, z którą napisałam kontrakt i harmonogram współpracy. W celu doskonalenia własnego warsztatu pracy obserwowałam opiekuna stażu podczas prowadzenia przez niego zajęć m.in.: Pasowanie na Przedszkolaka, adaptacja dzieci trzyletnich, uroczystość z okazji 11 listopada oraz prowadziłam i analizowałam w jego obecności własne zajęcia. Mając możliwość codziennych kontaktów z opiekunem stażu mogłam na bieżąco monitorować i oceniać własne działania z punktu widzenia stopnia i efektów realizacji planu rozwoju zawodowego.
Szczególną uwagę zwracałam na rodzaj stosowanych metod pracy z dziećmi. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć. Cenne uwagi i spostrzeżenia opiekuna motywowały mnie do lepszej pracy i doskonalenia umiejętności pedagogicznych. W okresie odbywania stażu prowadziłam również zajęcia w obecności Pani Dyrektor, zgodnie z harmonogramem hospitacji.
Efekty realizacji:
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom. Dzięki opiekunowi stażu oraz pani dyrektor doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć edukacyjnych. Rozmowy z opiekunem stażu umożliwiły mi na wymianę spostrzeżeń na temat pracy z dziećmi. Nauczyłam się lepszej organizacji zajęć.

 Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jego podstawowych funkcji
 Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
W okresie trwania stażu uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, szkoleniach. Poszerzając swoje kompetencje ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika z rewalidacja osób upośledzonych. Protokołowałam spotkania z rodzicami. Pozwoliło mi to przyswoić sobie procedury pracy w przedszkolu.
Brałam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:
• Agresja u dzieci
• Trudności wychowawcze dzieci w wieku przedszkolnym
• Cykl szkoleń z UE
• Czyste powietrze wokół nas
• Pierwsza pomoc przedmedyczna
• Zabawy taneczne z rekwizytami
• W pętli oczekiwań, czyli kluczowe kompetencje w nauczaniu przedszkolnym
• Logopedyczne zabawy z dzieckiem
• Zdrowe zęby mamy marchewkę zajadamy
• Stres-jak sobie z nim radzić
• Przemoc w rodzinie
• Zabawa z muzyką klasyczną jako czynnik stymulujący rozwój muzyczny dziecka
• Zabawy muzyczno- ruchowe- Klanza
• Jak wykorzystać zabawy muzyczno-ruchowe?
• Jak zwiększyć poczucie wartości u dziecka w wieku przedszkolnym?
Wyszukiwałam ciekawe metody prowadzenia zajęć poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie z zasobów portali internetowych dla nauczycieli, jak również wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami. Samodzielnie zbierałam oraz wykonywałam narzędzia do pracy dydaktycznej, które wykorzystywałam w trakcie pracy z dziećmi, co w dużej mierze przyczyniło się do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy. Uważam, że zarówno wewnątrzprzedszkolne jak i pozaprzedszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

Efekty realizacji:
Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, oprócz podbudowy teoretycznej, pomogły również w rozwiązywaniu problemów, z którymi przychodzi zmierzyć mi się na co dzień. Ukończenie studiów podyplomowych pozwoliło mi na zgłębienie wiedzy merytorycznej i praktycznych umiejętności potrzebnych w pracy nauczyciela przedszkola z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wzbogaciłam swoją wiedzę i doświadczenie, rozwinęłam umiejętności oraz poszerzyłam możliwości zawodowe.

 Doskonalenie własnego warsztatu pracy
Starania o stopień nauczyciela mianowanego motywowały mnie do ustawicznego samokształcenia się i doskonalenia swoich kompetencji. Wzbogacając swój warsztat pracy samodzielnie wykonywałam pomoce dydaktyczne do codziennych zajęć (karty dydaktyczne, napisy do globalnego czytania, zdjęcia, karty pracy itp). Wzbogaciłam również własną bazę audystyczną o płyty CD z bajkami i piosenkami dla dzieci w wieku przedszkolnym a także płyty CD z różnymi rodzajami muzyki . Bieżące czerpanie pomysłów zainspirowanych opracowaniami i materiałami zawartymi w miesięczniku „Nauczycielka Przedszkola”, kwartalniku „Hobby” i „Mały artysta” pozwoliło mi na poszerzanie własnego warsztatu pracy.
W celu podniesienia jakości swojej pracy często odwiedzałam strony internetowe w poszukiwaniu różnych szkoleń, pomocy dydaktycznych, ciekawych scenariuszy zajęć. Szczególnie interesowały mnie artykuły dotyczące pracy z dziećmi zdrowymi, jaki i z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W trakcie trwania stażu korzystałam z publikacji pedagogicznych takich jak: „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, gdzie wyszukałam wiele propozycji literatury pedagogicznej jak i wiele przydatnych publikacji na temat sposobów rozwijania indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków. Na bieżąco śledziłam i studiowałam wybrane pozycje literatury metodycznej. W celu poszerzenia swojej wiedzy na temat pracy z dziećmi brałam aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, które nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne. Zdobytą wiedzę wdrażałam i wykorzystywałam biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości dzieci.
Dbałam o estetyczny wygląd sali. Wykonując dekorację interesowałam się, aby była ona zgodna z tematyką kącików zainteresowań dzieci oraz aktualną porą roku. Wykonałam zaproszenia dla gości z okazji obchodów 25-lecia istnienia przedszkola. Takie działania przyczyniły się do podniesienia estetyki całego przedszkola i wpłynęło na jego zewnętrzny wizerunek.
W swojej pracy w grupie integracyjnej wykorzystuję na co dzień metody i programy oddziaływania pedagogicznego, które umożliwiają dzieciom ich naturalny rozwój np.:
 Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 Programy Aktywności M. i Ch. Knill,
 Metody pedagogiki zabawy
 Zabawy twórcze wg Orffa,
 Stymulacja polisensoryczna wg J.Kielina (Poranny Krąg),
 Relaksacja,
 Muzykoterapia,

W trakcie trwania stażu przeprowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców( „Pisanki,pisanki”, „Stymulacja polisensoryczna” ). Prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z dokładanym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć.
Efekty realizacji:
Doskonalenie własnego warsztatu pracy pedagogicznej, na różnych płaszczyznach jest koniecznością. Pozwala to pozostać nauczycielowi w zgodzie ze zmieniającą się ciągle rzeczywistością oraz wymaganiami jakie stawia ona również przed edukacją, a poza tym pomaga wzbogacać i urozmaicać sposoby i formy oddziaływania na dziecko.
Fachowa literatura i czasopisma były mi pomocne w opracowywaniu ciekawszych, bardziej urozmaiconych zajęć, uroczystości, innych spotkań, które odbywały się w przedszkolu oraz motywowały do dalszej efektywnej pracy.

 Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem dokumentacji przedszkola:
o Statutu Przedszkola,
o Programu Wychowawczego,
o Rocznego Planu Pracy Przedszkola,
o Koncepcji Pracy Przedszkola,
o Kalendarza imprez i uroczystości,
o Regulaminów wewnątrzprzedszkolnych.
o Regulamin Wycieczek,
o Regulamin bezpieczeństwa i higieny.
o Plan Nadzoru Pedagogicznego
Efekty realizacji:
Bliższa znajomość ww. dokumentów umożliwiła mi właściwą realizację zadań dydaktyczno– wychowawczych, opiekuńczych, dbania o bezpieczeństwo powierzonych mi wychowanków. Znajomość prawa i przepisów pozwala mi na odpowiednie wykorzystanie ich w pracy.

 Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i ich promocja

Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą jest podstawową funkcją zawodu nauczyciela. To nie tylko obowiązek i konieczność, to przede wszystkim chęć pomocy i współpracy. Korzyści z tego wypływające podnoszą jakość pracy placówki, tworzą miłą serdeczną atmosferę. Zorganizowałam i przeprowadziłam następujące uroczystości przedszkolne:
• Festiwal Piosenki Przedszkolnej
• Jubileusz z okazji 25-lecia pracy przedszkola
• Pasowanie na Przedszkolaka
• Dzień Babci i Dziadka
• Jasełka
• Andrzejki grupowe
• Dzień Książkowego Misia
• Uroczystość z okazji Dnia 11 Listopada
Z okazji Święta Przedszkolaka wcielałam się w postacie w przedstawieniach dla dzieci –„Kopciuszek” oraz „Małżeńskie Plany”. Do wyżej wymienionych uroczystości przygotowywałam dzieci do występów, wykonywałam dekoracje, kostiumy, rekwizyty, dyplomy, zaproszenia, podziękowania, upominki, opracowywałam scenariusze oraz organizowałam poczęstunek.
Byłam organizatorem następujących konkursów w przedszkolu:
• „Owocowo- warzywne stworki”
• „Kwiaty polskie”
• „Świąteczne dekoracje”
• „Świąteczne Anioły”
• „Moje wymarzone przedszkole”
W ramach promocji przedszkola przez okres stażu aktywnie uczestniczyłam wraz z dziećmi w następujących konkursach:
• Stargardzkie Spotkania Sceniczne Grup Integracyjnych: „Nie ja, nie Ty, po prostu my” (zdobycie I miejsca),
• konkurs teatralny „Kryształowa maska”( wyróżnienie)
• olimpiada sportowa „Przedszkoliada”
• konkurs ogólnopolski plastyczny „Mamo, tato optymistycznie czas spędzamy razem puzzle wymyślamy”
• konkurs ogólnopolski „Eko-rzeźba”
• konkurs ogólnopolski „Dobra forma”
• konkurs Wojewódzki Przegląd Piosenki Przedszkolaka
• konkurs „List do Świętego Mikołaja”
• konkurs przedszkolny logopedyczny

W roku szkolnym 2013/2014 zostałam koordynatorem akcji promowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może”. Celem tego programu jest promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia dzieci. W ramach podejmowanych działań na rzecz „Szkoły w Ruchu” nasze przedszkole zrealizowało różnorodne formy aktywności ruchowej . W większości były to gry i zabawy ruchowe, które zaspokajają naturalną potrzebę ruchu dzieci, zapewniając im harmonijny rozwój psychiczny i fizyczny. W realizacji programu wzięły udział dzieci z dwóch grup integracyjnych ( 3-latki i 5-latki). Reasumując, założenia projektu zostały w pełni osiągnięte, jednocześnie program przyczynił się do wielu radości i atrakcji dla naszych wychowanków, dzięki temu nasza placówka zdobyła certyfikat „Przedszkole w Ruchu” .
Pełniłam funkcję opiekuna praktykanta, dla pań odbywających w naszym przedszkolu praktykę studencką. Były to panie studentki kierunku m.in. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Panie uczestniczyły w zajęciach prowadzonych ze wszystkimi dziećmi w grupie.

Efekty realizacji:
Udział w różnorodnych konkursach z dziećmi pomógł rozwinąć i ukształtować wyobraźnie i kreatywność dzieci. Wychowankowie przełamywali barierę lęku oraz nieśmiałości podczas publicznych występów. Była to także promocja twórczych dokonań dzieci w środowisku lokalnym. Zajęcia dla praktykantek umożliwiły i stworzyły okazje do:
wypróbowania swoich umiejętności dydaktyczno – wychowawczych zdobytych w toku studiów; pogłębiania znajomości pracy dydaktyczno – wychowawczej w przedszkolu;
ukształtowania właściwej postawy zawodowej przyszłego nauczyciela w naturalnych warunkach pracy przedszkola.

 Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
W okresie stażu prowadziłam dokumentację zgodnie z obowiązkami nauczyciela wychowania przedszkolnego. Systematycznie i na bieżąco prowadziłam dziennik zajęć, w którym zapisywałam tematy pracy z dziećmi. W oparciu o Podstawę Programową pisałam plany miesięczne. Tworzyłam wstępną diagnozę grupy oraz plan współpracy z rodzicami. Prowadziłam i dokumentowałam obserwacje pedagogiczną dzieci. Miałam również obowiązek dokonania diagnozy gotowości szkolnej dzieci 5-letnich oraz analizę i podsumowanie wyników diagnozy w grupie. Dokumentowałam również kontakty z rodzicami moich wychowanków w formie protokołów zebrań z rodzicami oraz wpisów do zeszytu rozmów indywidualnych.
Efekty realizacji:
Prowadzenie dokumentacji grupy dały mi umiejętność lepszej organizacji i doskonalenia swojego warsztatu pracy.
 Współpraca z nauczycielem prowadzącym grupę, pedagogiem specjalnym i innymi specjalistami
Podczas trwania stażu aktywnie współpracowałam z innymi nauczycielami udostępniając własne pomysły, scenariusze zajęć oraz pomoce dydaktyczne. Wspólnie z innymi nauczycielkami organizowałam imprezy i uroczystości przedszkolne, „Dni Otwarte” dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola a także współpracowałyśmy podczas organizacji konkursów plastycznych. Współpraca z członkami grona pedagogicznego miała również formę wymiany doświadczeń, konsultacji w sprawach indywidualnych dzieci, wspólnej pracy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. W każdej chwili mogłam zwrócić się o pomoc do swojego opiekuna, a także innych nauczycieli współpracujących ze mną. Współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami była dla mnie bardzo pouczająca.

Efekty realizacji:
Dzięki temu, iż potrafimy się porozumieć i wspomagać w różnych sytuacjach, tworzymy zgrany zespół, w którym potrafimy podjąć wspólną pracę dla dobra wszystkich dzieci w ramach grupy integracyjnej. Jak mogłam się przekonać niejednokrotnie, praca w grupie integracyjnej jest dużym wyzwaniem dla nauczycieli. Obecność dzieci niepełnosprawnych wiąże się nie tylko z koniecznością indywidualizowania oddziaływań w procesie wychowania i nauczania, ale także z obowiązkiem budowania wśród pełnosprawnych wychowanków atmosfery wsparcia, życzliwości i zrozumienia dla dzieci z mniejszymi możliwościami.

 Pełnienie dodatkowych funkcji
Od kilku lat pełnię funkcję koordynatora programu „Czyste powietrze wokół nas”( Program przedszkolnej edukacji antytoniowej) we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Głównymi założeniami programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, łatwo przyswajały informacje na temat problemu dymu tytoniowego oraz jak unikać sytuacji, w których dzieci przebywają w pomieszczeniach zadymionych. Planowane założenia i cele programu zostały w pełni zrealizowane. Kontynuując współpracę z PSSE w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016 zostałam koordynatorem kolejnego Przedszkolnego Programu Zdrowia i Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy „Zdrowe zęby mamy –marchewkę zajadamy”. Głównym celem programu jest prowadzenie edukacji prozdrowotnej w zakresie higieny i zdrowia jamy ustnej wśród dzieci. Realizując treść programu przedszkolaki gościły panią stomatolog, która to na modelu szczęki człowieka uczyła prawidłowego mycia zębów, opowiedziała dzieciom jak należy prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej.
W roku szkolnym 2013/2014 zostałam koordynatorem akcji promowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może”, dzięki temu nasza placówka zdobyła certyfikat „Przedszkole w Ruchu” .
„Cała Polska czyta dzieciom” to kolejne przedsięwzięcie, którego jestem koordynatorem. Głównymi założeniami programu było wprowadzenie dzieci w świat literatury,
budzenie zaciekawienia książką przez ciekawe zabawy literacko-teatralne, wycieczki oraz przemyślany i atrakcyjny kącik książek w sali przedszkolnej,
kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich. W przedszkolu została powołana komisja i przeprowadziła ewaluacje w I semestrze, w której wzięli udział rodzice, dzieci i nauczyciele placówki. Wnioski z badania były następujące: Wśród dzieci widoczne jest upowszechnianie czytelnictwo. Dzieci spędzają wspólny czas z rodzicami na czytaniu. Potrafią podać tytuły czytanych bajek. Rodzice zdaja sobie sprawę z potrzeby czytania, dlatego systematycznie sięgają po książkę. Zarówno w przedszkolu, jak i środowisku domowym występują biblioteczki. Jako ta słabsza strona– Pomimo wiedzy rodziców na temat wpływu książki na wszechstronny rozwój dziecka, trudno im wygospodarować czas na czytanie. Aby stworzyć przedszkolna bibliotekę, z której mogą korzystać zarówno dzieci i rodzice oraz cały personel przedszkola, zorganizowałam akcję zbierania książek. Rodzice aktywnie włączyli się w te działania i wspomogli nas przynosząc używana literaturę. Realizując akcję „Cała Polska czyta dzieciom” w przedszkolu odbywały się różne uroczystości propagujące założenia programu Były to Dzień Książkowego Misia, wystawienie wierszy przez nauczycielki z okazji Dnia Przedszkolaka, Konkurs Recytatorki. Dzieci ze starszych grup występowały w konkursie teatralnym „Kryształowa Maska” oraz w Stargardzkich Spotkaniach Scenicznych. W każdej z sal został stworzony kącik czytelniczy, w którym to dzieci mogą samodzielnie korzystać z książek i czasopism, pamiętając o poszanowaniu ich.
W okresie odbywania stażu brałam udział w komisji do spraw poratowania zdrowia oraz byłam uczestnikiem komisji inwentaryzacyjnej.

§ 7 ust. 2, pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
 Współpraca z rodzicami

Kontakty z rodzicami są podstawowym elementem współdziałania przedszkola z domem rodzinnym dziecka. Przedszkole wyposaża w system wiadomości, wartości, zaś społeczną osobowość dziecka w znacznej mierze kształtuje rodzina. Z tego zadania wywiązywałam się organizując zebrania ogólne z rodzicami, prowadziłam indywidualne spotkania i konsultacje z rodzicami Przez cały okres stażu byłam w stałym kontakcie z większością rodziców, w ten sposób starałam się na bieżąco informować ich o postępach dziecka i jego zachowaniu. Rodzice aktywnie włączali się w życie grupy, pomagając w przygotowaniu wielu uroczystości i imprez grupowych lub przedszkolnych tj. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Festyn Rodzinny, wycieczki, Kryształowa Maska (stroje i scenografia) .Rodzice niejednokrotnie wpierali nas poprzez zakup materiałów papierniczych i plastycznych na rzecz grupy. Współdziałanie odbywało się zgodnie z założeniami zawartymi w corocznych planach współpracy. Podczas realizacji programu „Ćwiczyć każdy może” nawiązałam współprace z mamą chłopca z mojej grupy, która to przeprowadziła ( dwa lata z rzędu) dla dzieci w swojej szkole zajęcia ruchowo-sportowe. Ta sama pani przeprowadziła dla dzieci pogadankę oraz pokaz z udzielania pierwszej pomocy wraz z uczennicami. Dzieci mogły wypróbować swoich sił na fantomie, ćwicząc resuscytację. Dzięki hojności tejże również mamy dostaliśmy zaproszenia do zwiedzania Papugarni, gdzie wychowankowie mogli poprzebywać z papugami. Rodzice angażowali się także w akcje „Cała Polska czyta dzieciom „ przychodząc do naszej grupy i czytając przedszkolakom wybrane książki. W trakcie realizacji programu „ Zdrowe zęby mamy-marchewkę zajadamy” zaprosiłam na pogadankę rodzica stomatologa.
Rodzice aktywnie uczestniczyli podczas zmagań sportowych swoich dzieci podczas „Przedszkoliady”, przygotowując transparenty i wspierając przedszkolaków dopingiem. Zgodnie z harmonogramem planu współpracy w grupie 3-latków rodzice wraz dziećmi pojechali na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego „Tergieniówka”, gdzie na świeżym powietrzu spędzali wspólnie wolny czas.
Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, rozmawiać z nimi indywidualnie, składać podziękowania za współpracę.
Efekty realizacji:
Dzięki otwarciu na współpracę, rodzice chętnie podejmują dialog aby wspólnie poszukiwać jak najlepszych rozwiązań. Formy współpracy jakie wypracowałam, wzajemna akceptacja i zrozumienie procentują w efektach pracy dydaktyczno – wychowawczej. Podjęte działania przyczyniły się do podtrzymywania i pielęgnowania tradycji, umożliwiły integrację ze środowiskiem rodzinnym.

 Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.

Istotnym elementem dla mnie jako wychowawcy grupy przedszkolnej jest jak najlepsze poznanie swojej grupy. Służyła temu analiza kart zgłoszeniowych dzieci, zapoznanie z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dot. dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także indywidualne rozmowy z rodzicami, które przybliżały mi sytuację rodzinną dziecka, relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. W dużym stopniu opierałam się w swojej pracy na bieżącej obserwacji dzieci będących w grupie pod moją opieką, ich funkcjonowania w grupie, postępów w rozwoju i stopniu przyswajania wiedzy i umiejętności. W celu zapisywania wszelkich moich spostrzeżeń wspólnie z koleżankami opracowałyśmy arkusz obserwacji dla dzieci. Diagnoza pozwala mi na stałą ocenę skuteczności podejmowanych przeze mnie oddziaływań, a jednocześnie pozwala na wprowadzanie stosownych zmian w programie pracy z dzieckiem. Analizowałam prace wykonane przez dzieci, obserwując ewentualne postępy.
Jeśli chodzi o udział dzieci w konkursach przedszkolnych i pozaprzedszkolnych, zawsze starałam się brać czynny udział w przygotowaniach mając na uwadze rozwijanie twórczych uzdolnień dzieci. Dzieci pod moim kierunkiem brały udział w licznych konkursach plastycznych, w występach i prezentacjach muzycznych. We wszystkie imprezy i konkursy zawsze angażuję wszystkie dzieci, także te, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Staram się przy współpracy z pedagogiem specjalnym wybierać zadania adekwatne do ich potrzeb i możliwości.
Uznając dobro dziecka za najwyższa wartość w mojej pracy starałam się do każdego dziecka podchodzić indywidualnie, poznawać jego potrzeby i zainteresowania. Zwracałam uwagę na możliwości każdego dziecka i w związku z tym często stosowałam tzw. skalę stopniowania trudności zadania na kilku poziomach, np. łatwy, trudniejszy, najtrudniejszy. Przygotowywałam karty pracy dla dzieci, które były zróżnicowane pod względem trudności.
Efekty realizacji:
Dokonywanie systematycznej oceny rozwoju dziecka pomogło monitorować tempo i dynamikę zmian w jego rozwoju, a ponadto wskazywało na aspekty funkcjonowania i rozwoju, które wymagały szczególnej stymulacji i wsparcia. Dzięki właściwie przeprowadzonej diagnozie mogłam dostosować właściwy poziom i zakres oddziaływań do indywidualnych możliwości każdego dziecka.
 Współpraca ze specjalistami.
Aby zadbać o wszystkie potrzeby moich wychowanków, na co dzień współpracuję ze specjalistami pracującymi w naszym przedszkolu. Współpracując w okresie stażu z psychologiem przedszkolnym wymieniałyśmy poczynione spostrzeżenia w celu określenia potrzeb dziecka, a przede wszystkim możliwości podjęcia działań wspomagających jego rozwój. Aktywnie współpracowałam również z logopedą przedszkolnym w zakresie dostrzegania problemów artykulacyjnych dziecka. Realizowałam wspólnie ustalone zabawy i ćwiczenia uzupełniające terapię prowadzoną przez logopedę.
Praca w grupie integracyjnej wymagała ode mnie współpracy z całym zespołem terapeutyczno-wychowawczym tj. psychologiem, logopedą, rehabilitantem ruchowym oraz ścisłego współdziałania z pedagogiem specjalnym. Razem z pedagogiem omawiałam problemy dydaktyczne i wychowawcze powstałe podczas prowadzonych wspólnie zajęć. Wymiana doświadczeń umożliwia nam wypracowanie sposobów rozwiązania problemów. Nauczyciel wspomagający sprawdzał się w roli wychowawcy, gdyż był obecny na każdych zajęciach edukacyjnych, w związku z tym doskonale orientował się we wszystkich sprawach dotyczących grupy. Praca nasza opierała się na szacunku, otwartości i wzajemnej akceptacji oraz takcie pedagogicznym.
Efekty realizacji:
Pomoc rodzicom w trudnościach wychowawczych z dziećmi.

 Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
Nasze przedszkole od wielu lat współpracuje z różnymi instytucjami samorządowymi.
W celu prawidłowego oddziaływania na dzieci niezbędne jest stworzenie im takich sytuacji w których będą mogły poznawać nowe środowiska społeczne, ludzi-pasjonatów, zdobywać wiedzę na temat otaczającej ich rzeczywistości. Na bieżąco starałam się współpracować z różnymi instytucjami. Współpraca ta dawała zawsze obopólne korzyści.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
W celu wspierania dzieci ze specyficznymi problemami edukacyjnymi, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną współpracuję z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Stargardzie. Wspierałam również potrzebę obserwowania dzieci w środowisku przedszkolnym, starałam się ułatwiać to zadanie i w odpowiedni sposób organizować pracę grupy, tak by specjaliści mogli mieć szeroki materiał do diagnozy.
Książnica Stargardzka
W ramach współpracy z ta instytucją dzieci uczestniczyły w organizowanych przez bibliotekę zajęciach : „Przyszła wiosna-wstawać śpiochy”, „Moje zdrówko”, „Śladami Świętego Mikołaja”, „Historia książki”. Inną formą współpracy była możliwość udziału w konkursie teatralnym międzyprzedszkolnym „Kryształowa Maska”. Grupa brała także udział w lekcji muzealnej w formie warsztatów polegającej na aktywnej zabawie z gliną. Wykonały własnoręcznie gliniane naczynie.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej oraz Straż Miejska w Stargardzie
Współpraca z tymi instytucjami polegała na zapraszaniu przedstawicieli obydwu zawodów do przedszkola. Dzieci mają wówczas możliwość uczestniczenia w pogadankach, które mają na celu kształtowanie u nich właściwych postaw w różnych sytuacjach zagrożenia. (Bezpieczna droga do szkoły”, „Zachowanie w sytuacji zagrożenia”) Podczas tych spotkań dzieci mogą oglądać mundury. Przedstawiciele policji i straży pożarnej opowiadają o swojej codziennej pracy, nietypowych zdarzeniach. Prezentują sprzęty służące im do pracy. Przedszkolaki odwiedziły Straż Pożarną w Stargardzie .Dzieci miały możliwość poznania pracy strażaka, obejrzeniu sprzętu ratunkowego, wozów strażackich.
Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Stargardzie
W ramach mojej współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną nasze przedszkole od kilku lat bierze udział w programie „Czyste powietrze wokół nas”, której celem było zwiększenie wiedzy dziecka na temat szkodliwości dymu papierosowego a także kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą.
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Stargardzie.
W roku szkolnym 2015/2016 korzystając z zaproszenia wspólnie z moimi wychowankami zwiedziliśmy budynek Szkoły Podstawowej Nr 7 w Stargardzie. Zostaliśmy oprowadzeni przez p. Bożenę Hadryś . Mieliśmy również przyjemność brać udział w lekcji prowadzonej przez panią Bożenę, na której to dzieci poznały zwyczaje bocianów. Zaprosiliśmy także uczniów pierwszej klasy na przedstawienie do naszego przedszkola „Żeglarskie opowieści”
Współpraca z Zespołem Szkół Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
W okresie stażu współpracowałam z p. Agnieszką Sawą nauczycielką wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Nr 2, która chętnie gościła naszą grupę na zajęciach sportowych oraz przeprowadziła pogadankę i prezentacje w zakresie zagrożeń zdrowia oraz pierwszej pomocy dla dzieci.
Efekty realizacji:
Stwarzanie warunków do prezentowania przez dzieci ich umiejętności artystycznych.
Wychowankowie poznali instytucje oraz szkołę działających na terenie miasta.
Poprzez zabawy sportowe przedszkolaki dbały o rozwój kultury fizycznej oraz poznały znaczenia sportu w codziennym życiu. Współdziałanie z różnymi instytucjami to również promocja przedszkola w środowisku lokalnym.
 Uczestnictwo w projektach służących korzyści lokalnej społeczności- uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych
Każdego roku zachęcam dzieci oraz rodziców do aktywnego uczestnictwa w akcjach charytatywnych na rzecz innych tj. Góra grosza, zbiórka darów dla schroniska dla bezdomnych zwierząt, zbiórka plastikowych nakrętek. Udział w akcji „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”- gdzie zbieraliśmy dary rzeczowe dla potrzebujących. Co roku wraz z dziećmi bierzemy udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Udział w akcji poprzedzam pogadanką poświęconą zagadnieniom ochrony środowiska. Jako koordynator akcji „Cała Polska czyta dzieciom” brałam aktywny udział w tych działaniach- podczas której zapraszaliśmy często rodziców do czytania bajek i baśni, dzieci odwiedziły Stargardzkie Centrum Kultury, gdzie obejrzały przedstawienia „ Czerwony Kapturek”, „Kot w butach”. Przygotowywałam dzieci do występu w ramach Stargardzkich Spotkań Scenicznych w 2015 roku „Nie ja, nie Ty, po prostu my” ( zajęcie pierwszego miejsca). Przygotowałam solistkę do występu w II Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej.
Efekty realizacji:
Uwrażliwianie przedszkolaków na potrzebę angażowania się w pomoc osobom potrzebującym poprzez wspieranie akcji charytatywnych.

 Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki
W okresie stażu starałam się aktywnie uczestniczyć w poszukiwaniu sponsorów dla mojej placówki . Od sponsorów, także rodziców których udało mi się pozyskać w okresie trwania stażu otrzymałam :
 zabawki i słodycze – Festyn Rodzinny, Dzień Sportu
 nagrody dla dzieci które brały udział w konkursie ,, Festiwal Piosenki Przedszkolnej”
 książki do biblioteki przedszkolnej
 prezenty i słodycze dla dzieci z okazji Mikołajek
 regał na Książki do biblioteki przedszkolnej
 dywan do sali
 radioodtwarzacz

Efekty realizacji :
Nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności pozyskiwania sponsorów. Współpraca ze sponsorami jest to dla mnie jedna z najlepszych form pomocy jaka mogę zdobyć dla swojej placówki z korzyścią dla dzieci.

 Samodzielna realizacja oraz udział w realizacji założeń programów profilaktycznych

Koordynując jeden z programów profilaktycznych „Czyste powietrze wokół nas”, mogę stwierdzić, że założenia i cele zostały w pełni osiągnięte. Dzięki tym wszystkim zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały podczas wycieczki źródła dymu, projektowały własny znaczek ,,Nie pal przy mnie" , rysowały różne źródła dymu, zapoznały się z postacią Dinusia. Prace plastyczne wykonane podczas zajęć dydaktycznych i zabaw plastycznych, zostały zaprezentowane na wystawie w naszych salach i na korytarzu placówki przedszkolnej, które świadczyły o wielkim poziomie wiedzy dzieci i świadczyły o ich wrażliwości. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach. Proponowane zabawy ruchowe, tematyczne konstruktywnie zainspirowały ich wyobraźnię.

W ostatnim roku trwania mojego stażu placówka przystąpiła do programu „Chrońmy dzieci”. Celem tego programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci w placówce. Realizacja programu:
Na początku roku szkolnego 2015/2016 stworzyłam razem z dziećmi „Kodeks Przedszkolaka”, w którym zawarte są normy i zasady postępowania w naszej grupie, na spacerach i wycieczkach. Zaprosiłam na pogadankę jedną z mam, która ma uprawnienia ratownika medycznego. Dzieci poznały sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu, zaznajomiły się z numerami alarmowymi oraz wiedzą jak powinny się zachować i do jakiej osoby ze swojego otoczenia mogą zwrócić się o pomoc. Na każdy wyjazd dzieci, wraz z koleżankami z grupy proszę o zgodę rodziców, aktualne numery telefonów itd. Znam regulamin wycieczek. W pracy z dziećmi stosuję pozytywne wzmocnienia pożądanych zachowań -nagrody, pochwały dziecka na forum grupy oraz do rodziców, drobne nagrody, zachęta poprzez promocje właściwych wzorów postaw i zachowań. Uczestniczyłam w radzie szkoleniowej „Przemoc w rodzinie” oraz byłam słuchaczem e- konferencji pt „ Jak zwiększyć poczucie własnej wartości u dziecka w wieku przedszkolnym?”. Zaznajomiłam się z polityką wewnętrzną naszej placówki „Chrońmy Dzieci”.
Jako placówka należymy od 2007 r. do Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, gdzie w 2011r. otrzymaliśmy Certyfikat „Przedszkole Promujące Zdrowie. Priorytetami w planowanych przez nas przedsięwzięciach są takie cele jak: kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, rozwijanie sfer aktywności ruchowej. Realizując powyższe cele w pierwszym roku odbywania stażu przystąpiliśmy do akcji, której zostałam koordynatorem „Ćwiczyć każdy może”, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem tego programu jest promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia dzieci. W ramach podejmowanych działań na rzecz „Szkoły w Ruchu” nasze przedszkole zrealizowało różnorodne formy aktywności ruchowej . W większości były to gry i zabawy ruchowe, które zaspokajają naturalną potrzebę ruchu dzieci, zapewniając im harmonijny rozwój psychiczny i fizyczny. W realizacji programu wzięły udział dzieci z dwóch grup integracyjnych ( 3-latki i 5-latki). Reasumując, założenia projektu zostały w pełni osiągnięte, jednocześnie program przyczynił się do wielu radości i atrakcji dla naszych wychowanków, dzięki temu nasza placówka zdobyła certyfikat „Przedszkole w Ruchu”
Kolejnym programem, które realizowałam na swojej ścieżce zawodowej był program profilaktyki agresji i przemocy w przedszkolu, który zrealizowałam następującymi działaniami: Uczyłam dzieci podporządkowywać się normom społecznym, zapewniałam poczucie bezpieczeństwa, akceptacji oraz możliwości wyładowaniu nadwyżki energii np. poprzez sport, zapewnienie dziecku uwagi oraz zainteresowania w chwilach odosobnienia. Za złamanie ustalonych reguł i norm stosuję kary zgodne ze Statutem Przedszkola, jak i wskazuje pozytywne schematy społecznego zachowania. Działaniami , które podjęłam wraz ze współpracą pedagoga specjalnego grupy były zajęcia z zakresu zabaw integracyjnych, zabaw odreagowujących, zabaw relaksacyjnych i ćwiczeń oddechowych; z wykorzystaniem metod W. Sherborne, Ch. Knill, Denisona, muzykoterapia, bajkoterapia, masażyków. Zapoznawanie dziecka ze światem wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość, realizowałam poprzez: dawanie dzieciom wzoru oraz wdrażania ich do wzajemnego szacunku, czytałam dzieciom literaturę z morałem o tych wartościach, utrwalałam zwroty grzecznościowe. Aby poszerzać swoja wiedzę w tym temacie brałam udział w radzie szkoleniowej nt „Stres- jak sobie z nim radzić” oraz w e- konferencji „Jak radzić sobie z agresją u dzieci?”. Dzieci brały udział w spotkaniu z policjantami, gdzie mogły posłuchać, nauczyć się oraz utrwalić wiedzę zdobytą podczas zajęć.

Efekty realizacji :
Dzieci opanowały nawyki z zakresu kształtowania zdrowia, aktywności fizycznej i dzięki prawidłowym wzorom, są w stanie wykształcić w sobie trwałe, pozytywne postawy wobec własnego zdrowia w przyszłości. Polepszenie zdolności do radzenia sobie z trudnościami wśród dzieci. Zmniejszyły się także problemy z zachowaniami niepożądanymi, takimi jak wybuchowość czy nadpobudliwość.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 Umiejętność wykorzystania w pracy technologii komunikacyjnej i informacyjnej
Technologia komputerowa odgrywa w mojej pracy bardzo dużą rolę, gdyż wiąże się z możliwością znacznego ułatwienia sobie pracy oraz dostępem do najświeższych informacji. Stosując technikę komputerową i informacyjną podwyższałam jakość pracy przedszkola. Na zajęciach z dziećmi codziennie korzystam ze środków audiowizualnych takich jak filmy wideo, a przede wszystkim płyty CD. Magnetofon stał się nieodzownym narzędziem mojej pracy. Podczas wielu lat zgromadziłam pokaźną płytotekę, którą dziele się również z pozostałymi koleżankami. Wspólne wycieczki, wyjazdy i uroczystości zarówno przedszkolne, jak i grupowe utrwalam przy pomocy aparatu cyfrowego. Wykonane przeze mnie zdjęcia umieszczane są na stronie przedszkola.
Systematycznie wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną, która jest bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych.
Wykorzystując technologię komputerową opracowałam następujące dokumenty i pomoce:
• arkusze obserwacji dziecka,
• karty diagnostyczne,
• zamierzenia pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej,
• miesięczne plany pracy
• scenariusze zajęć i uroczystości,
• karty pracy
• sprawozdania przebiegu pracy
• informacje opisowe o dziecku,
• zaproszenia, dyplomy, podziękowania
• wyszukiwałam i nagrywałam na płytach muzykę potrzebną do zajęć lub imprez przedszkolnych,
• kontaktuje się drogą elektroniczną z nauczycielami przedszkola, organizatorami konkursów,
• wyszukuje interesujące mnie szkolenia ,wysyłam zgłoszenie drogą elektroniczną, utrzymuje z organizatorem kontakt mailowy
• uczestniczę jako słuchacz w e-konferencjach.

Doskonałym środkiem przekazywania informacji jest prezentacja multimedialna, angażuje ona odbiorcę, wzbudza jego ciekawość i ma dużą siłę oddziaływania. Wraz z koleżanką z grupy przygotowałam i zaprezentowałam na zajęciach dzieciom prezentacje w programie „Power Point” pt: „Wielkanocne zwyczaje”, „Andrzejkowe zwyczaje”, „Świat dinozaurów”.
Biorąc pod uwagę potrzeby dziecka, jego wiek, predyspozycje fizyczne i psychiczne, wiedzę i umiejętności, starałam się rozwijać, odkrywać i stymulować różne obszary umysłu małego dziecka. W tym celu opracowałam techniką komputerową karty pracy o zróżnicowanym stopniu trudności, które wykorzystywałam nie tylko podczas obowiązkowych zajęć z grupą, ale również podczas indywidualnych zajęć z dziećmi. Karty pracy służyły mi jako materiały pomocnicze wspierające rozwój, ale również służące do samodzielnej pracy dziecka – pozwalając mi w ten sposób ocenić poziom wiedzy jak również utrwalać i poszerzać umiejętności dzieci oraz uzupełniać ewentualne braki. Karty pracy opracowane były zgodnie z aktualną tematyką zajęć w postaci: gier planszowych, domina, historyjek obrazkowych . Stworzyłam dla własnych potrzeb bazę linków do ulubionych portali edukacyjnych:
www.przedszkolak.pl, www.blizejprzedszkola.pl, www.men.gov.pl, www.profesor.pl , www.kuratorium.szczecin.pl,www.przedszkole5.edupage.org,www.literka.pl, www.edukacja.edux.pl, www.nauczycieleprzedszkola.pl, www.chomikuj.pl, itp..
Efekty realizacji:
Efektywne i racjonalne wykorzystywanie komputera w pracy z dziećmi, daje możliwość:
uzyskiwania przez dzieci wiadomości w łatwiejszy i przystępniejszy sposób, wzbogacania i podnoszenia atrakcyjności zajęć, pogłębiania zainteresowań dzieci światem techniki,
doświadczania radości z nauki i zabawy na komputerze, pobudzania aktywności dzieci i motywowania do działania.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

 Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki

Pracując z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi starałam się podejmować wiele działań zmierzających do usprawniania ich rozwoju intelektualnego. Bardzo pomocne w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi były dla mnie ukończone studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, które umożliwiły mi poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wzbogaciły także moją wiedzę o nowe formy i metody pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zapoznałam się bliżej z rodzajami dysfunkcji i formami pomocy szczególnie dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną. Podniesienie kwalifikacji pozwoliło mi na lepsze poruszanie się w temacie pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
W okresie odbywania stażu starałam się w sposób szczególny wzbogacać własną wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki wychowania przedszkolnego. Swoją wiedzę zdobywałam poprzez samodzielne studiowanie literatury fachowej tj. książki, czasopisma, artykuły na nurtujące mnie tematy, szukałam ciekawych propozycji zajęć, jak i również podczas uczestniczenia w różnych formach doskonalenia zawodowego. Wiele interesujących informacji na temat nowych rozwiązań metodycznych w pracy z dzieckiem zdobyłam dzięki zasobom Internetu. Zapoznanie się z literaturą metodyczną w ciągu ostatnich lat, uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz korzystanie z Internetu przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności w pracy. Kierunek zdobywania wiedzy był ściśle związany z sytuacjami i problemami jakie napotykałam w codziennej pracy. Wynikał on głównie z przeprowadzonej obserwacji, wywiadu środowiskowego lub rozmowy z rodzicami. Zdobyte wiadomości pozwoliły mi zidentyfikować problem, a także podjąć odpowiednie działania, które przyczyniły się do rozwiązania problemów wychowawczych. W rozwiązywaniu problemów dotyczących konfliktów oraz agresji wśród wychowanków pomocna była wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami. Podczas trwania stażu znacząco powiększyłam moją biblioteczkę pedagogiczną, korzystałam też z biblioteki przedszkolnej oraz biblioteczek pedagogicznych koleżanek. Dzięki współpracy z koleżanką Dorota Michalską , jej wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym i wspieraniem mnie w każdej nowej sytuacji mogłam rozwiązać wiele problemów i pytań dotyczących pracy z dzieckiem.
Efekty realizacji:
Zwiększenie świadomości i podniesienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych. Ukończenie studiów podyplomowych pozwoliło mi na swobodniejsze poruszanie się na polu pedagogiki specjalnej oraz dokładniejsze poznanie i stosowanie w praktyce metod i form pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zapoznanie się z literaturą fachową podniosło moją wiedzę teoretyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych.

 Stosowanie nowoczesnych form i metod pracy pedagogicznej

Prowadząc zajęcia, starałam się wykorzystywać metody aktywizujące dzieci , co jak wynika z moich spostrzeżeń, znacząco wpływa u nich na lepszą percepcję poznanych treści. Swoją wiedzę starałam się również aktualizować w zakresie aktywizujących metod pracy z dziećmi w celu zwiększenia atrakcyjności prowadzonych zajęć.
W pracy z dziećmi prowadzę często zajęcia z wykorzystaniem metod pracy:
- wykorzystanie elementów gimnastyki twórczej R.Labana,
- ruchu rozwijającego W.Sherborne,
- prowadzenie zajęć według C.Ch.Knill,
-wykorzystanie w pracy pedagogiki zabawy,
- prowadzenie zajęć Metodą Dobrego Startu,
- wykorzystanie elementów metody Porannego Kręgu,
- wykorzystanie elementów metody Dennisona.
Efekty realizacji:
Stosowanie tych metod wzbogaca mój warsztat pracy i ofertę edukacyjną, ale przede wszystkim wpływa stymulująco na wszechstronny rozwój każdego dziecka. Pozwala skutecznie oddziaływać na całą grupę i jednocześnie przyczyniać się do wspierania indywidualnych potrzeb i możliwości każdego wychowanka.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

 Znajomość przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w Sprawie Uzyskiwania Stopni Awansu Zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań.
Efekty realizacji:
Bliższa znajomość prawa umożliwiła mi właściwą realizację zadań dydaktyczno- wychowawczych, opiekuńczych, dbania o bezpieczeństwo powierzonych mi wychowanków

 Wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce
Podczas trwania mojego stażu poznałam regulaminy wewnątrzprzedszkolne i procedury postępowania w określonych sytuacjach. Zapoznałam się z procedurą postępowania podczas wypadków, przepisami Ppoż. oraz BHP (kwiecień 2016r.) Na bieżąco śledziłam wszelkie zmiany w prawie oświatowym dotyczące awansu zawodowego nauczyciela np. wprowadzone Rozporządzeniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393.)
Znajomość przepisów bezpieczeństwa w swojej pracy wykorzystałam podczas sprawowania opieki nad dziećmi w czasie wyjść poza przedszkolem, podczas wycieczek i imprez, np.:
 wyjście do Straży Pożarnej,
 wyjście do Książnicy Stargardzkiej,
 wyjście do PKP,
 wyjście do SP Nr 7 oraz ZS Nr 1,
 wyjście do SCK-U,
 wyjście do Papugarni,
 wyjazd do Teatru Lalek Pleciuga,
 wyjazd do Przedszkola do Choszczna,
 wyjazd do Szczecina (Planetarium, Muzeum ),
 wyjście do Dziennego Domu Opieki Osób Starszych,
 wycieczka do Tanowa ( Stadnina Koni)
 wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego Tergieniówka

Efekty realizacji:
Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia, oraz sposób postępowania w tych trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Znam i stosuję regulamin wycieczek i wyjść grupą.

 Zapoznanie rodziców ze zmianami w prawie oświatowy
Zgodnie z nowelizacją ustawy, rodzice zostali poinformowani na zebraniu, że od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Co jednocześnie oznacza, że rodzice mają prawo wyboru miejsca do kontynuacji edukacji własnego dziecka- przedszkole lub oddział przedszkolny przy szkole. Rodzice na zebraniu zostali poinformowani najważniejszych zmianach, a dotyczą one:
• obowiązku szkolnego od siódmego roku życia,
• prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,
• obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6–letniego,
• prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
Rodzice dzieci niepełnosprawnych, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zostali zawiadomieni, że będą mogli odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

Podsumowanie
Realizując zadania ze stażu w Przedszkolu Miejskim Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 „Bajkowy Zakątek” nie napotkałam na żadne poważne trudności. Z odbytego stażu jestem zadowolona, ponieważ udało mi się zrealizować zadania założone w planie rozwoju zawodowego. W okresie stażu starałam się aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. W ciągu całej dotychczasowej pracy zawodowej z dziećmi w wieku przedszkolnym nadrzędnym moim celem była troska o dobro i bezpieczeństwo powierzonego mi dziecka. Wszelkie starania zarówno związane z dokształcaniem, czy też wzbogacaniem własnego warsztatu pracy, skierowane były na uzyskanie jak najlepszych efektów w pracy z dziećmi w sferze wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej. W czasie trwania stażu znacznie pogłębiłam swoją wiedzę w każdym aspekcie swojej pracy. Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego. Potrafię planować swoją pracę oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Na bieżąco wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną. Starałam się dzielić zdobytą wiedzą i nowymi pomysłami, ale również korzystać z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli, co było dla mnie bardzo cennym doświadczeniem. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikację, aby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Rola nauczyciela pracującego w grupie integracyjnej wymaga nie tylko wiedzy z zakresu metod i form pracy, ale przede wszystkim zrozumienia, empatii i elastyczności w codziennej pracy. Codzienny uśmiech i postępy moich wychowanków, a także zadowoleni rodzice utwierdzają mnie w słuszności moich działań i dają motywację do dalszej pracy.
Awans zawodowy był to czas poznania siebie jako nauczyciela i człowieka, który w pełni oddziałuje na wychowanków przy współpracy innych ludzi – nauczycieli i rodziców. Myślę, że w ciągu trwania mojego stażu zrealizowałam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na kolejny stopień zawodowy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.