X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42929
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

na okres stażu 2003/2004

Marta Bondar
Nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel stażysta

Termin rozpoczęcia stażu - 01.09.2003 r.
Czas trwania stażu - 9 miesięcy
I. Autoprezentacja
Miniony rok szkolny 2003/2004 był dla mnie rokiem szczególnym ze względu na podjęcie przeze mnie mojej pierwszej pracy w Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie. W 2003 r. ukończyłam również Wyższą Szkołę Języków Obcych w Poznaniu, otrzymując dyplom licencjata oraz uprawnienia pedagogiczne. Rozpoczynając swą pierwszą pracę spotkałam się z wieloma nowymi dla mnie sytuacjami. Pierwsze miesiące więc były czasem próby, kreowania swojego wizerunku jako nauczyciela. Podobnie w klasach, w których uczyłam, musiałam zorganizować swoją pracę i budować autorytet w oczach uczniów. Po zakończeniu stażu, uważam, że mogę powiedzieć, iż moje cele zostały osiągnięte. Dokonałam tego dzięki mojemu opiekunowi stażu, kolegom nauczycielom, ale i swej pracy nad sobą. Jedną z najtrudniejszych okazała się realizacja wymogu dokumentowania swego rozwoju na bieżąco. Jednak po ukończeniu gromadzenia całej dokumentacji widzę, że miała ona na celu nie tylko udowodnienie mojego rozwoju i zachętę do refleksji, ale i wzbudzenie satysfakcji z dokonanej pracy, której efekty teraz widzę.

II. Opis spełniania wymagań

1. W ramach umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą
realizację statutowych zadań szkoły:

- zawarłam kontrakt z opiekunem stażu,
- wraz z opiekunem opracowałam harmonogram i tematykę spotkań, które miały doprowadzić do realizacji postawionych nam zadań,
- przygotowywałam i analizowałam z opiekunem stażu konspekty prowadzonych przeze mnie zajęć, które były następnie zatwierdzane przez p. dyrektor,
- dokonywałam samooceny jednej lekcji w miesiącu,
- 2 razy w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez mojego opiekuna, wzięłam również udział w lekcji prowadzonej przez pedagoga szkolnego. Omówiłam z opiekunem stażu obserwowane lekcje, w trakcie których szczególną uwagę zwracałam na:
- wykorzystanie czasu na lekcji,
- rodzaje środków dydaktycznych i form pracy z uczniami,
- zajęcia pozalekcyjne i ich wpływ na zainteresowania uczniów,
- zasady stosowania WSO,
- indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych,
- pod okiem opiekuna stażu przeprowadziłam 9 lekcji. Ponadto jedną z moich lekcji obserwowała p. metodyk języka angielskiego. Po zakończonych zajęciach następowała ich analiza wraz z opiekunem stażu, a następnie moja własna autorefleksja,
- poszerzałam swą wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym (uczestniczyłam w spotkaniu dotyczącym opracowania nowych kryteriów ocen z zachowania oraz w szkoleniowej radzie pedagogicznej, prowadziłam dziennik lektur, czytałam publikacje rozwijające moje umiejętności językowe jako nauczyciela języka angielskiego: Newsweek, Anglorama, World of English, rozmawiałam z innymi nauczycielami na temat metod, jakie one / oni stosują) jak i zewnętrznym doskonaleniu (brałam udział w konferencjach metodycznych nauczania języka angielskiego i w połączonych z nimi warsztatach, uczestniczyłam w kursach: „Planowanie rozwoju zawodowego”, „Kierownik wycieczek”, „Nauczyciel w obliczu zagrożeń szkoły” oraz w kursie pierwszej pomocy),
- uczestnicząc w warsztatach metodycznych, spotkaniach zespołu samokształceniowego rozwijałam swe umiejętności analizy procesu nauczania. Jako, że jestem studentką pierwszego roku filologii angielskiej na studiach uzupełniających magisterskich UAM w Kaliszu, wiele wykładów na mojej uczelni przyczyniło się do rozwoju mej świadomości.
- opracowałam i przeanalizowałam ankiety dotyczące mojej pracy z uczniami w ciągu całego roku szkolnego,
- udało mi się wzbogacić ceremoniał szkolny poprzez współudział w organizacji uroczystości i konkursów związanych z nadaniem szkole imienia: wraz z moimi wychowankami uczestniczyłam w przygotowaniu i organizacji „ Dnia Europejskiego” w mojej klasie, w turnieju wiedzowo – sportowym związanym z polskimi noblistami, zachęcałam uczniów do przygotowania projektów na temat noblistów, uczestniczyłam w konkursie dotyczącym podróży noblistów,
- uczestniczyłam w przygotowaniu i organizacji konkursów: „1 z 10” oraz szkolnego konkursu języka angielskiego.

2. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów:

W trakcie pierwszego roku pracy starałam się poznać moich uczniów i ich środowisko domowe. Szczególnie skupiłam się na moich wychowankach – uczniach klasy 2 d. Na pierwszych lekcjach poznałam imiona dzieci i dowiadywałam się czegoś więcej o nich. Poprosiłam o przygotowanie kartek z imionami, abym mogła zwracać się do nich po imieniu. Zwracałam uwagę na uczniów mających problemy w szkole i kilkakrotnie rozmawiałam z ich rodzicami. Organizowałam dodatkową lekcję języka angielskiego dla uczniów integracyjnej klasy I a. Obecnie znam dobrze klasy, w których uczę. Potrafię ocenić ich zdolności, mocne i słabe punkty oraz zainteresowanie przedmiotem. Wydaję mi się, że mam dobry kontakt zarówno z uczniami, jaki i ich rodzicami. W ramach pracy wychowawczej:
- dokonałam opracowania i analizy sytuacji środowiskowej moich wychowanków na podstawie ankiety środowiskowej,
- wraz z uczniami i ich rodzicami przygotowałam uroczystości klasowe,
- przeprowadzałam zebrania z rodzicami oraz indywidualne rozmowy podczas konsultacji i wizyt indywidualnych,
- przeprowadziłam lekcje wychowawcze na podstawie opracowanego planu,
- współpracowałam z nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym, otrzymując pomoc i radę w wielu trudnych przypadkach,
- uczestniczyłam w zajęciach wolontariatu, skupiając się na nowej uczennicy mojej klasy mającej zaległości wynikające z innego programu nauczania realizowanego w gimnazjum, do którego uczęszczała ona w I semestrze,
- wraz z wychowankami uczestniczyłam w szeregu akcji, imprez i konkursów min.: „Sprzątanie świata”, „Góra grosza”, „Dzień Europejski”.

3. Umiejętność omawiania własnych i obserwowanych zajęć

Przez rok stażu miałam możliwość uczestniczenia w wielu zajęciach, które następnie były szczegółowo omawiane. Dzięki temu potrafię:
- jasno określać, jakie są cele i priorytety zajęć
- określać stopień realizacji celów
- zwracać uwagę na elementy zajęć istotne z punktu widzenia realizacji celów
- tworzyć arkusze obserwacji lekcji dostosowane do określonych celów
- odbierać informacje zwrotne na temat sposobu prowadzenia zajęć
- określać swoje silne i słabe strony
- wyciągać wnioski i planować poprawę sposobu nauczania i organizowania zajęć

4. Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły

W trakcie realizacji swojego planu rozwojowego miałam możliwość zapoznania się z następującą dokumentacją szkolną:
- Statutem Szkoły
- Modelem Absolwenta
- Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
- Programem wychowawczym szkoły.

Ponadto, w ramach poznania organizacji i zasad funkcjonowania szkoły:
- uczestniczyłam w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny nauki uczniów,
- poznałam zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego,
- poznałam sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole poprzez wypełnianie dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, sporządzenie protokołu z rady pedagogicznej,
- opracowałam przedmiotowy system oceniania,
- opracowałam szkolne standardy wymagań z języka angielskiego,
- opracowałam treści kształcenia z języka angielskiego,
- opracowałam klasowy program wychowawczy

III. Wnioski

W czasie pierwszego roku pracy w szkole miałam możliwość praktycznego poznania i sprawdzenia się w zawodzie nauczyciela oraz wychowawcy. Pogłębiłam umiejętności prowadzenia lekcji. Dzięki temu znacznie swobodniej planuję rozkład materiału, ustalam cele zajęć, dobieram metody i przygotowuję materiały.
Moje kontakty z uczniami są dobre. Znam zainteresowania i zdolności wielu z nich. Wiem, którzy uczniowie są bardziej zdolni, a którzy pracują wolniej i wymagają więcej czasu i uwagi z mojej strony. Poznałam zalety współpracy z rodzicami.
Zaznajomiłam się ze sposobem funkcjonowania i podstawowymi dokumentami szkoły. Potrafię prowadzić dokumentację nauczania.
Mam coraz lepsze kontakty z innymi nauczycielami. Często korzystam z ich rad i doświadczenia, zarówno w pracy nauczyciela, jaki i wychowawcy. Chętnie uczestniczę w spotkaniach rady pedagogicznej oraz zajęciach szkoleniowych.
W kolejnych latach pracy chciałabym pogłębić swoją wiedzę na temat nowoczesnych metod nauczania. Planuję spróbować wykorzystania techniki komputerowej na moich zajęciach.

Marta Bondar

Gniezno, 2 czerwca 2004 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.