X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42812
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Katarzyna Świątkowska
Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa w Wandalinie, Wandalin 71, 24-300 Opole Lubelskie
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2019 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2022 r.

Posiadane kwalifikacje:
1. Studia jednolite magisterskie na kierunku Matematyka ze specjalnością pedagogiczną i informatyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
2. Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki (Kursor Lublin).
CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
CEL SZCZEGÓŁOWY:
• Pogłębienie wiadomości i umiejętności;
• Zdobywanie nowych doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych i jakości pracy szkoły;
• Osobisty rozwój;
• Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Diagnozowanie możliwości uczniów.
• Przeprowadzanie diagnoz z matematyki na początek i koniec roku szkolnego.
• Prowadzenie monitorowania przyrostu wiedzy uczniów poprzez analizę diagnoz.
• Wyciąganie wniosków z diagnoz.
• Przystąpienie do programu przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty z wydawnictwem Operon.
Cały okres stażu
• Diagnozy
• Karty oceny
• Diagnozy
• Testy z Operon

2. Samoocena własnej pracy.
• Stworzenie karty oceny własnej pracy w celu określenia swoich słabych i mocnych stron.
• Próba poprawy pracy z uczniami poprzez analizę wyników na lekcjach matematyki.
Wrzesień 2019
Cały okres stażu
• Karta oceny
• Analizy

3. Stosowanie nowoczesnych metod aktywizujących na lekcjach.
• Tworzenie prezentacji multimedialnych.
• Wykorzystanie dostępnych stron internetowych z grami edukacyjnymi z matematyki.
• Tworzenie własnych gier matematycznych i zachęcanie uczniów do nauki poprzez zabawę i z użyciem programu LearningApps, ćwiczeń interaktywnych w Quizlet.
• Wykorzystywanie tablicy multimedialnej na lekcjach, programów edukacyjnych, filmów. Cały okres stażu • Zgranie prezentacji na płyty CD/ usb
• Spis stron z grami
• Spis z linkami do autorskich gier

4. Wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnej.
• Przygotowanie wniosku, planu rozwoju zawodowego, planów pracy do matematyki, sprawozdań oraz innych dokumentów związanych z uzyskaniem awansu zawodowego.
• Przygotowywanie materiałów, pomocy dydaktycznych, kart pracy, analiz, sprawdzianów do zajęć.
• Porozumiewanie się z uczniami poprzez e-mail oraz Facebooka, Messenger.
• Wykonywanie zadań dodatkowych z obsługi programów: SIO, dziennik elektroniczny, vulcan oraz program do pisania świadectw szkolnych.
• Administrowanie szkolnej strony internetowej.
Cały okres stażu
• Zrzuty ekranu
• Dokumenty szkolne
• Zebrane pomoce dydaktyczne

5. Podnoszenie swoich kwalifikacji.
• Udział w szkoleniach, kursach i warsztatach.
• Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu nauczania chemii.
• Kursy e-learningowe.
Cały okres stażu
• Zaświadczenia

6. Tworzenie własnego matematycznego bloga.
• Zainteresowanie uczniów matematyką poprzez zachęcanie do odwiedzania bloga.
• Umieszczanie ciekawych zadań.
• Systematyczne dodawanie nowych wpisów i komunikowanie się z uczniami.
• Publikowanie interesujących zagadnień z zakresu matematyki, własnych gier, prezentacji.
Cały okres stażu
• Link do bloga

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1. Publikowanie w Internecie swoich prac, materiałów dydaktycznych.
• Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego, scenariuszy/ konspektów zajęć.
Październik 2019 r.
Cały okres stażu
• Spis stron z opublikowanymi materiałami w Internecie

2. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.
• Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej.
• Przeprowadzenie szkolenia przypominającego obsługę programu pisania świadectw szkolnych w wersji elektronicznej oraz wsparcie nauczycieli przy wdrożeniu dziennika elektronicznego w szkole.
Cały okres stażu
Maj 2019
• Referaty
• Potwierdzenie Dyrektora

3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
• Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
• Prowadzenie zajęć otwartych w obecności nauczycieli i dyrekcji szkoły.
Cały okres stażu
• Scenariusze
• Lista obecności nauczycieli
• Potwierdzenie Dyrektora

4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
• Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów) w ramach zespołu nauczycieli uczących w klasach IV-VIII.
• Dzielenie się z koleżankami/kolegami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
• Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
• Współpraca z nauczycielami i podczas prac w komisji przeprowadzającej egzamin ósmoklasisty.
• Nowelizacja dokumentów szkolnych wraz z innymi nauczycielami Cały okres stażu
• Podpisy w protokołach na zebraniach zespołów
• Potwierdzenie Dyrektora

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
• Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
• Obserwacja dzieci na tle grupy.
• Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
• Organizowanie zajęć przy tablicy interaktywnej na interesujące dzieci tematy.
Cały okres stażu
• Scenariusze zajęć
• Obserwacje

2. Praca z uczniem z trudnościami.
• Prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki.
• Prowadzenie kart monitorowania wiedzy i umiejętności uczniów.
• Motywowanie uczniów słabszych i wspieranie ich w pokonywaniu trudności w nauce matematyki.
Cały okres stażu
• Wpisy do dziennika
• Dokumentacja pracy z dzieckiem słabym

3. Praca z uczniem zdolnym.
• Prowadzenie zajęć rozwijających z matematyki.
• Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów.
• Organizacja konkursów.
Cały okres stażu
• Dyplomy, podziękowania
• Wyniki uczniów w konkursach

4. Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów.
• Organizowanie wycieczek edukacyjnych, krajoznawczych, wyjazdów integracyjnych.
• Organizowanie akcji Dzień Tabliczki Mnożenia, Dzień Bezpiecznego Komputera.
• Organizowanie uroczystości i akademii szkolnych (według harmonogramu).
• Organizowanie pogadanek i spotkań ze specjalistami w zakresie zapobiegania uzależnieniom oraz z dietetykiem.
Cały okres stażu
• Adnotacje w dzienniku
• Zaświadczenia
• Zdjęcia

5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
• Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności szkoły oraz na swoim blogu.
Cały okres stażu
• Wycinki z prasy lokalnej
• Strona internetowa
• Zdjęcia

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
• Opracowanie i wdrożenie własnego programu zajęć dla uczniów zdolnych „Matematyczna strefa wysokich lotów”, zaopiniowanie go przez Radę Pedagogiczną i wdrożenie do pracy z uczniami klasy VII/VIII.
• Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
• Stworzenie raportu z pracy z uczniami zdolnymi.
Cały okres stażu
• Program
• Wnioski z ewaluacji
• Raport

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DPRADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRĘCZNIKÓW,
§ 8 ust. 2 pkt. 4b

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1. Pełnienie funkcji egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej z matematyki.
• Udział w szkoleniach dla egzaminatorów OKE (Moodle).
• Staranie się o powołanie do komisji sprawdzającej prace ósmoklasisty z matematyki.
• Współpraca z nauczycielami matematyki/ egzaminatorami- wymiana doświadczeń.
• Przekazywanie nauczycielom wiedzy i umiejętności zdobytych podczas prac w komisjach.
Cały okres stażu
Maj 2019-2021
• Zrzuty ekranu z potwierdzeniem odbytych szkoleń
• Zaświadczenie o powołaniu do komisji egzaminacyjnej

* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.