X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42814
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Kierunki rozwoju wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 roku (Dz.U. z 2013 poz. 393).

§8, ust. 2, pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania i formy realizacji:
1. Poznanie procedur awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego oraz opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły.
• Śledzenie wiadomości z Internetu.
• Korzystanie z technik informacyjnych.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.

2. Organizowanie własnego warsztatu pracy
• Aktualizacja gazetek w sali.
• Systematyczna prezentacja prac dzieci.
• Dbałość o estetykę sali.
• Opracowanie scenariuszy i materiałów do zajęć.
• Uczestniczenie w formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.
• Wykorzystanie literatury pedagogiczno – psychologicznej i dydaktycznej oraz literatury metodycznej.
• Ewaluacja własnego warsztatu pracy i doskonalenie go.

3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z jej podstawową funkcją i z wynikających z niej zadań.
• Aktywne uczestniczenie w Radach Pedagogicznych.
• Udział w procesie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
• Udział w Zespołach Samokształceniowych, Szkolnym Zespole Wolontariatu
• Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb szkoły.

4. Podejmowanie dodatkowych zadań.
• Podejmowanie działań rozwijających aktywność ruchową dzieci.
• Promowanie zdrowego trybu życia – przygotowanie gazetek dotyczących zdrowego stylu życia.
• Gromadzenie pomocy dydaktycznej.

5. Promocja szkoły w środowisku
• Pomoc przy organizacji imprez szkolnych.

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego i przygotowanie projektu sprawozdania.
• Segregacja, skompletowanie i ocena wszelkich dokumentów.
• Śledzenie przykładowych sprawozdań w Internecie.
• Ewaluacja planu rozwojowego.

Sposób dokumentowania:
• Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego,
• Plan rozwoju zawodowego
• Zdjęcia,
• Scenariusze uroczystości,
• Zaświadczenia
• Sprawozdania
• Zaświadczenie, świadectwa potwierdzające udział w różnych formach doskonalenia.
• Protokoły
• Potwierdzenie Dyrektora
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 8, ust. 2, pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania i formy realizacji:
1. Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej jako elementu warsztatu własnej pracy.
• Wyszukiwanie i opracowywanie materiałów znajdujących się w Internecie do planowania i prowadzenia zajęć w świetlicy.

2. Dokumentowanie przy pomocy komputera wszelkich działań związanych z awansem zawodowym nauczyciela. Sporządzanie dokumentacji szkolnej: planów pracy, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

3. Wykorzystanie Internetu do pozyskiwania informacji wspierających działalność dydaktyczno – wychowawczą.

4. Redagowanie artykułów na stronę internetową szkoły - uzupełnianie jej o nowe informacje dotyczące wydarzeń w świetlicy.

Sposób dokumentowania:
• Zbiór dokumentów i pomocy dydaktycznych
• Scenariusze zajęć
• Dokumentacja przebiegu stażu

§ 8, ust. 2, pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania i formy realizacji:
1. Wymiana doświadczeń dydaktyczno – wychowawczych z innymi nauczycielami.
• Współpraca z innymi nauczycielami, wymiana doświadczeń, rozmowy na temat uczniów, rozwiązywanie problemów wychowawczych.

2. Prowadzenie zajęć dla zainteresowanych nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz studentów.
• Zastosowanie wiedzy zdobytej podczas kursów i warsztatów.
• Wymiana wiedzy i opinii pomiędzy nauczycielami.

3. Uczestniczenie w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli. i pracach w zespołach powoływanych przez dyrektora.

Sposób dokumentowania:
• Notatki
• Scenariusze zajęć,
• Potwierdzenia nauczycieli
• Potwierdzenie obecności

§8, ust. 2, pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania i formy realizacji:
1. Opracowanie i wdrożenie programu „Raz, dwa i już sprawną rękę mam” – zajęcia plastyczne usprawniające motorykę małą.

Sposób dokumentowania:
• Program autorski

§8, ust. 2, pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania i formy realizacji:
1. Pedagogizacja rodziców poprzez codzienne rozmowy, udzielanie rad dotyczących wychowania oraz pracy dydaktycznej w domu z dzieckiem.

2. Udział w akcjach ogólnopolskich (tj. Cała Polska czyta dzieciom).

3. Zachęcanie dzieci do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

4. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów.
• Organizowanie w świetlicy zajęć rozwijających oraz wyrównawczych.

Sposób dokumentowania:
• Scenariusze zajęć
• Notatki
• Zdjęcia
• Pomoce dydaktyczne

§8, ust. 2, pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania i formy realizacji:
1. Nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia.

2. Współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi/lokalnymi.

3. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów we współpracy z wychowawcami klasa oraz pedagogiem.
• Spotkanie z wychowawcami klas i psychologiem.
• Zapoznanie się z opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Sposób dokumentowania:
• Ozdoby świąteczne przekazane oddziałowi dziecięcemu w Malborku
• Zdjęcia
• Potwierdzenie spotkań
• Notatki

§8, ust. 2, pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania i formy realizacji:
1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.
• Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych
• Współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym, dyrekcją szkoły, nauczycielami
• Opis i analiza wybranych przypadków

Sposób dokumentowania:
• Opis i analiza przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.