X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42811
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia
oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych,
sprzyjających procesowi uczenia się.
Lp
Zadania
Formy i sposoby realizacji
Termin

1.
Doskonalenie warsztatu pracy.
- Udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
- Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali internetowych.
- Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dokumentacji.
- Opracowanie własnego autorskiego programu.
Na bieżąco
IX 2019

2.
Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się.
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod: burza mózgów, elementy dramy, scenki sytuacyjne, metoda projektu, gry dydaktyczne, praca w grupach.
W okresie stażu

3.
Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.
- Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji przy pomocy komputera.
- Zaprojektowanie dyplomów i podziękowań na różne okazje.
- Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, sprawdzianów, kart pracy ucznia, testów, krzyżówek, analiz, diagnoz, korzystając z komputera.
- Prowadzenie dziennika elektronicznego oraz komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami poprzez e – dziennik,
- Udział w szkoleniach on-line, e-warsztatach, e-kursach.
W okresie stażu

4.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i multimedialnych.
- Korzystanie z technologii informatycznej podczas zajęć: tablicy interaktywnej, prezentacji multimedialnych,
W okresie stażu

5.
Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy.
- Przeglądnie internetowych stron edukacyjnych, tematycznych.
- Gromadzenie niezbędnych aktualnych przepisów oświatowych korzystając z portali internetowych.
Na bieżąco

§8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

Lp.
Zadania
Formy i sposoby realizacji
Termin

1.
Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
- Opracowanie konspektów zajęć.
- Przeprowadzenie zajęć, omówienie z nauczycielami ich przebiegu.
- Dokonanie ewaluacji.
W okresie stażu

2.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN zespołu wychowawczego klas 1-3.
- Współpraca z nauczycielami w zespole wychowawczym, wymiana poglądów, materiałów pomocniczych, dydaktycznych, tworzenie scenariuszy, planów pracy służących organizacji imprez szkolnych.
- Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz analiza dostępnych dokumentów.
- Opracowanie i zreferowanie wybranych zagadnień zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły.
- Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, kart informacyjnych, diagnostycznych, scenariuszy z uroczystości szkolnych.
W okresie stażu

3.
Publikacja planu rozwoju na stronie internetowej.
- Opublikowanie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego na portalu dla nauczycieli.
W okresie stażu

§8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp.
Zadania
Formy i sposoby realizacji
Termin

1.
Rozpoznawanie oraz rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności uczniów.
- Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji i możliwości uczniów.
W okresie stażu
- Obserwacja i rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
- Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych oraz uroczystości i imprez szkolnych.

2.
Praca z uczniem mającym trudności edukacyjne.
- Prowadzenie zajęć dodatkowych rozwijających umiejętności kluczowe.
W okresie stażu

3.
Praca z uczniem zdolnym.
- Przygotowywanie uczniów do udziału w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
W okresie stażu

4.
Udział w akcjach i zbiórkach charytatywnych.
- Organizacja lub udział wraz z uczniami w różnych akcjach charytatywnych.
Według harmonogramu

5.
Współpraca z rodzicami.
- Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
- Wspieranie rodziców w zakresie wychowania i udzielania pomocy w uczeniu się ich dzieci podczas rozmów indywidualnych oraz pedagogizacji w trakcie zebrań.
- Współpraca podczas organizacji uroczystości klasowych i szkolnych.
IX każdego roku
Na bieżąco

6.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
- Kierowanie uczniów na badania do poradni i sporządzanie opinii o uczniach. - Udział w konsultacjach z pracownikami poradni. - Wdrażanie zaleceń poradni do pracy dydaktycznej i wychowawczej.
W okresie stażu

7.
Organizowanie wyjść i wycieczek szkolnych.
- Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek tematycznych oraz wyjść do miejsc użyteczności publicznej.
Według harmonogramu

§8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności
na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Lp.
Zadania
Formy i sposoby realizacji
Termin

1.
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
- Opracowanie i wdrożenie własnego programu pracy na zajęciach z uczniem autystycznym „Oswoić otoczenie”.
- Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
W okresie stażu

8 ust. 3 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Lp
Zadania
Formy i sposoby realizacji
Termin

1.
Pełnienie funkcji przewodniczącego (kierownika) zespołu wychowawczego klas 1-3.
- Opracowanie planu pracy zespołu wychowawczego w danym roku szkolnym oraz nadzorowanie realizacji zaplanowanych zadań.
- Opracowanie harmonogramu konkursów, imprez i uroczystości szkolnych.
- Organizowanie procesu samokształcenia nauczycieli.
- Opracowanie Szkolnego projektu promującego przyjazną adaptację dzieci 6,7-letnich w edukacji szkolnej.
VIII/IX
W trakcie stażu

Przedstawiony plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i będzie korygowany zgodnie z zaistniałymi potrzebami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.