X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42809
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Aleksandra Łęcka
Nazwa i adres placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole Miejskie

Dyrektor:
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2019 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2022 r.

Posiadane kwalifikacje:
1. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im .Kardynała Augusta Hlonda Hlonda w Mysłowicach – kierunek pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
2. Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii – na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna;
3. Studia Podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej. Kwalifikacje do prowadzenia zespołów korekcyjno – kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych i terapeutycznych;
4. Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo. Kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo;

CEL GŁÓWNY:
 Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:
 Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
 Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
 Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
 Osobisty rozwój;
 Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
(Tabela)

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.

 Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.
I semestr roku szkolnego 2019/2020
Wrzesień 2019
Cały okres stażu
 Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Plan rozwoju zawodowego.
 Zaświadczenia

2.
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2019
Wrzesień 2019
Cały okres stażu
Maj 2022
 Wniosek o rozpoczęcie stażu.
 Plan rozwoju zawodowego.
 Dokumentacja.
 Sprawozdanie z realizacji planu.

3.
Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
 Obserwacje zajęć przez dyrektora.
 Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
Cały okres stażu
 Harmonogram spotkań.
 Scenariusze zajęć.

4.
Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia.
 Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy):
- Terapia ręki I II stopień - kurs certyfikowany
- Kodowanie bez komputera w przedszkolu. – kurs
- Emisja głosu i technika mówienia z elementami logorytmiki - kurs
- Logorytmika – kurs kwalifikacyjny
 Udział i prowadzenie szkoleniowych spotkań w ramach Wewnętrznego Szkolenia Nauczycieli.
 Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
 Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
Cały okres stażu
 Zaświadczenia.
 Referaty.
 Prezentacje, broszury.
 Wykaz interesujących książek.
 Wykaz stron internetowych.
 Materiały, pomoce, zdjęcia.

5.
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
 Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
 Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
 Założenie i prowadzenie kart obserwacji dziecka.
 Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
 Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
 Pisanie protokołów.
 Tworzenie dokumentacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 Rocznego Planu Pracy Przedszkola
 Dokonywanie modyfikacji i zmian w Statucie przedszkola.
Cały okres stażu
 Dzienniki zajęć.
 Plany współpracy.
 Teczka obserwacji dzieci.
 Plany pracy.
 Semestralne sprawozdania.
 Protokoły.

6.
Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
 Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze, logorytmika itp.
 Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.
 Prowadzenie koła matematycznego
 Program autorski promujący czytelnictwo „Jestem przyjacielem książek”, „Mieszkam na Śląsku”
 Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, spartakiadach, akcjach. – Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.
Cały okres stażu
 Scenariusze zajęć.
 Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
 Dokumentacja własna
 Dokumentacja własna
 Zaświadczenia.

7.
Wykonywanie czynności dodatkowych.
 Prowadzenie gazetki dla rodziców.
 Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych:
- Mieszkam na Śląsku – zajęcia w Izbie regionalnej dla dzieci 5 i 6 letnich z MP 58 i dzieci 6 letnich z MP 38
- Święto Książki
- Pożegnanie starszaków z przedszkolem
- Powitanie Wiosny
- Zimowe zabawy
Organizowanie konkursów :
- Jesienny Konkurs Recytatorski
- Konkurs międzygrupowy „Po naszymu”
- Międzygrupowy konkurs kolęd i pastorałek
- Konkurs rodzinny „Na tropach bajek”- współorganizowanie
- „Mały Mistrz Matematyczny”
- Konkurs sportowy o Puchar Dyrektora
ZSP nr 3 w Katowicach- współorganizacja
Cały okres stażu
Październik, grudzień, marzec, czerwiec- 2019,2020,2021,2022 2020,2021,2022
Kwiecień 2020, Kwiecień 2021, Kwiecień 2022
Czerwiec 2020
Marzec 2021
Luty 2022
Październik 2019,2020,2021
Listopad 2020
Grudzień 2019,2020,2021
Marzec 2020, 2021, 2022
Czerwiec 2020,2021
Czerwiec 2020,2021
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
 Scenariusze uroczystości.
 Zdjęcia.

8.
Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
 Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
 Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
 Pedagogizacja rodziców.
 Konsultacje indywidualne z rodzicami.
 Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
 Zajęcia otwarte dla rodziców.
 Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
- „Czerwony Kapturek” – przedstawienie przygotowane przez rodziców dla przedszkolaków i ich rodzin
- Jasełka
- Dzień Babci i Dziadka
- Pożegnanie z przedszkolem
- Dzień Rodziny
 Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
 Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica. Rozmowa, poznanie interesujących zawodów np. adwokat, kosmetyczka, mechanik, pielęgniarka, fryzjer
Cały okres stażu
Październik 2019
Grudzień 2019,2021
Styczeń 2022
Czerwiec 2020
Czerwiec 2021
 Zdjęcia.
 Podziękowania.

9.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka , poczta, straż pożarna, Miejski Dom Kultury, Pałac Młodzieży itp.
 Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną .
 Współpraca z logopedą, terapeutą SI, psychologiem i pedagogiem specjalnym.
 Współpraca z Klubem Seniora
Cały okres stażu
 Plan współpracy.
 Adnotacje w dzienniku.
 Kronika przedszkolna
 Strona
internetowa przedszkola .
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.

10.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
 Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
 Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
 Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
 Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
 Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu.
 Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
Cały okres stażu
 Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
 Dokumentacja.
 Sprawozdania.
 Scenariusze, plany.
 Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania.

11.
Współpraca w prowadzeniu strony Internetowej przedszkola.
 Aktualizowanie informacji dotyczących działań w przedszkolu i grupie.
Cały okres stażu
 Strona przedszkola zamieszczona w Internecie.

12.
Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
 Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, audioboki plansze interaktywne wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi).
 Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego, internetu.
Cały okres stażu
 Płyty DVD i CD, audioboki, plansze interaktywne.
 Potwierdzenia Dyrektora przedszkola.
 Zdjęcia.

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1.
Opublikowanie na stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego”.
 Opublikowanie w portalu internetowym „Bliżej Przedszkola” zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
Październik 2019 r.
 Zaświadczenie, publikacja w Internecie.

2.
Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
 Opublikowanie na portalach strony internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
 Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej.
 Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
Cały okres stażu
 Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.

3.
Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.
 Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli:
- Ćwiczenia usprawniające motorykę małą
- Potrzeby dzieci z zaburzeniami koncentracji i uwagi. Metody pracy poprawiające koncentrację.
- Emisja głosu i technika mówienia z elementami logorytmiki.
Cały okres stażu
 Referaty
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.

4.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
 Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
 Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.
Cały okres stażu
 Scenariusze.
 Lista obecności nauczycieli.
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.

5.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
 Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
 Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
 Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
 Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.
Cały okres stażu
 Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3
Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1.
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
 Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
 Obserwacja dzieci na tle grupy.
 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
 Organizowanie zajęć z wykorzystaniem komputera lub przy tablicy interaktywnej na interesujące dzieci tematy.
Cały okres stażu
 Scenariusze zajęć.
 Obserwacje.

2.
Praca z dziećmi z trudnościami.
 Prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci .
W razie potrzeby
 Wpisy do dziennika.
 Dokumentacja pracy z dzieckiem słabym.

3.
Praca z dzieckiem zdolnym.
 Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów.
 Rozwijanie zainteresowań dzieci w formie zajęć dodatkowych – kółko matematyczne
Cały okres stażu
 Dyplomy, podziękowania.
 dokumentacja własna

4.
Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania.
 Organizowanie: wyjazdów do centrum zabaw dla dzieci, teatru oraz wycieczek edukacyjnych
 Organizowanie spotkań z ciekawymi osobami
 Organizowanie wycieczek do:
- Muzeum Śląskie – „Czym jest obraz”, „Baśnie Śląskie” „ABC teatru” ,
- Zoo – zajęcia edukacyjne, zwiedzanie z przewodnikiem Skansen,
- Zamek w Będzinie – zwiedzanie i warsztaty muzealne ,
- Pałacu Młodzieży w Katowicach, MDK – u – udział w zajęciach artystycznych i przedstawieniach
Cały okres stażu
 Adnotacje w dzienniku,
 Kronika przedszkolna.
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.

5.
Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
 Zamieszczanie informacji dotyczącej działalności przedszkola na stronie internetowej przedszkola.
 Organizowanie przedstawień dla uczniów szkoły, Klubu Seniora,MP38, dni otwartych.
Cały okres stażu
 Strona internetowa.
 Scenariusze,
 Zdjęcia.

6.
Uczestnictwo w projektach i programach ogólnopolskich
 Udział w programie „Mały miś w świecie wielkiej literatury
 Udział w programie Wielka Liga Czytelników
 Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
Cały okres stażu
 Dokumentacja własna,
 strona internetowa przedszkola
 sprawozdanie
 certyfikat

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1.
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
 Współtworzenie i wdrożenie Programu z zakresu edukacji czytelniczej „Jestem przyjacielem książek”
 Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
 Opracowanie i wdrożenie własnego Programu z zakresu edukacji regionalnej „Mieszkam na Śląsku”
 Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu
 Innowacja pedagogiczna dla dzieci 5- letnich z grupy „Biedronek”- „Biedronka Lola uczy literek”
Cały okres stażu
Rok szkolny 2019/2020
 Program i inna dokumentacja z nimi związana.
 Album z literkami, dokumentacja własna

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DPRADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
§ 8 ust. 3 pkt. 4b

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
 Przygotowanie stosownych dokumentów.
 Prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
 Obserwacja zajęć prowadzonych
przez nauczyciela stażystę.
Wrzesień 2019 – maj 2020
 Potwierdzenie współpracy z nauczycielem – stażystą.

2.
Organizacja konkursów i akcji charytatywnych.
 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych oraz przygotowywanie dzieci do udziału w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
 Promocja przedszkola w środowisku lokalnym poprzez wystawianie swoich prac plastycznych w np.: MDK , Bibliotece i w innych miejscach.
 Włączenie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym (pomoc na rzecz potrzebujących).
Cały okres stażu
 Dyplomy, podziękowania.
 Adnotacje w dzienniku,
 Kronika przedszkolna.
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.

3.
Praca w zespole nauczycieli.
 Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń.
 Realizacja przydzielonych zadań.
 Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
 Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów.
Cały okres stażu
 Adnotacje w dzienniku.
 dokumentacja własna
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.

Zatwierdzam do realizacji:

.............................. ........................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.