X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42807
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

I. DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Anna Mirgos
Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Grójcu im. Gabriela Narutowicza
Stanowisko: Nauczyciel wspomagający
Kwalifikacje:
Ukończone studia licencjackie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.
Ukończone studia podyplomowe w Studium Kształcenia Kadr w Łodzi, kierunek: oligofrenopedagogika.

II. STAŻ

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019r.
Opiekun stażu: Mirosława Sujka
Długość stażu: 9 miesięcy
Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2019

III. CELE STAŻU:

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego.

IV. PLAN ROZWOJU

§ 6 ust. 2 pkt 1
znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Zapoznanie się z przepisami związanymi z funkcjonowaniem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gabriela Narutowicza w Grójcu.
2. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia dokumentacji w oparciu o Prawo Oświatowe oraz Kartę Nauczyciela.
3. Zapoznanie się z przepisami BHP i przepisami przeciwpożarowe oraz przepisami dotyczącymi edukacji, w oparciu o przepisy Prawa Oświatowego.
4. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi Praw Dziecka.
1. Analiza dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkoły – statut szkoły, regulaminy wewnątrzszkolne, roczny plan pracy szkoły, programy profilaktyczno – wychowawcze.
2. Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
3. Analiza przepisów dotyczących Praw Dziecka Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
IX –X 2019
2.
§ 6 ust. 2 pkt 2
umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej

1. Prowadzenie lekcji wychowawczej w obecności opiekuna
1. Opracowanie konspektu zajęć.
2. Przygotowanie materiałów i pomocy niezbędnych do przeprowadzenie lekcji wychowawczej.
3. Omówienie przygotowanej lekcji z opiekunem stażu i wniesienie poprawek w sposobie przeprowadzenia zajęć wychowawczych przez opiekuna stażu.
1x miesiąc

2. Prowadzenie lekcji wychowawczej w obecności dyrektora

1. Opracowanie konspektu zajęć.
2. Przygotowanie materiałów i pomocy niezbędnych do przeprowadzenie lekcji wychowawczej.
3. Omówienie przygotowanej lekcji z opiekunem stażu i wniesienie poprawek w sposobie przeprowadzenia zajęć wychowawczych przez opiekuna stażu.
1x w okresie stażu

3. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna

1. Obserwacja zajęć.
2. Dyskusja z opiekunem stażu na temat przeprowadzonych zajęć.
1x miesiąc

........................................ .......................................
Podpis nauczyciela stażysty Podpis opiekuna stażu

........................................
Zatwierdzam do realizacji

........................................
(miejscowość i data)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.