X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42786
Przesłano:

Awans zawodowy - dyplomowanie. Opis i analiza sposobu realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia

Opis i analiza
sposobu realizacji wymagań,
o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia:

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
lub innych zajęć dla nauczycieli

Spis treści:
1. Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą w czasie szkoleń poprzez przygotowanie i wygłaszanie referatów, prowadzenie warsztatów na zebraniach rady pedagogicznej.
2. Prezentowanie ciekawych rozwiązań metodycznych w czasie zajęć otwartych prowadzonych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
3. Dzielenie się swoimi zasobami poprzez udostępnianie ciekawych kart pracy, scenariuszy zajęć, uroczystości na stronach internetowych.
4. Udział w pracach zespołów zadaniowych/przedmiotowych.
5. Współpraca z innymi nauczycielami (wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości przedszkolnych, świątecznych, konkursów, szkoleń).

1. Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą w czasie szkoleń poprzez przygotowanie i wygłaszanie referatów, prowadzenie warsztatów na zebraniach rady pedagogicznej.

Aktywnie i systematycznie brałam udział w WDN poszerzając swoją wiedzę podczas szkoleniowych rad pedagogicznych. Celem WDN w naszej placówce jest wspólne uczenie się, wymiana doświadczeń i poglądów, pokonywanie trudności wychowawczych, rozwiązywanie problemów oraz tworzenie własnych koncepcji pedagogicznych. Taka forma doskonalenia jest wspaniałym treningiem twórczości oraz integracją grona pedagogicznego. Przyniosło mi to wymierne korzyści. Brałam udział w szkoleniach organizowanych przez moje koleżanki, ale sama też prowadziłam lub współprowadziłam tego typu szkolenia.
W ramach WDN aktywnie dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem, przeprowadzając 4 szkolenia rady pedagogicznej:
• zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego- wrzesień 2017r.
Przebieg:
• Podstawa prawna
• Zadania wychowania przedszkolnego
• Zestawienie różnic efektów rozwojowych uzyskanych przez dziecko
• Zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej

Nowa podstawa programowa wprowadza nieco inne zapisy i rozwiązania dotyczące wychowania przedszkolnego. Zamiast dotychczasowych dwunastu celów wychowania przedszkolnego, wskazuje tylko jeden główny cel, którym jest „wsparcie całościowego rozwoju dziecka”. Rozumiane jest ono jako organizacja procesu opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, w taki sposób, który umożliwi dziecku rozwój aktywności na drodze istotnych wartości jakimi są: prawda, dobro i piękno, gromadzenie doświadczeń, a także odkrywanie własnych możliwości i sensu działania. Tak określony cel wychowania przedszkolnego podkreśla podmiotowość dziecka w procesie edukacji, a realizowane działania wspierające jego rozwój skierowane są na osiąganie dojrzałości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Dojrzałe do szkoły dziecko – w myśl definicji prof. M. Przetacznik-Gierowskiej oraz dr Grażyny Makiełło-Jarży, to dziecko dostatecznie rozwinięte fizycznie i ruchowo, zwłaszcza w zakresie precyzyjnych ruchów rąk i palców, posiadające orientację w otoczeniu oraz określony zasób wiedzy ogólnej o świecie, posiadające na tyle rozwinięte zdolności komunikacyjne, by porozumiewać się w sposób zrozumiały dla rozmówcy. Zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej cel wychowania przedszkolnego ma być zrealizowany przy pomocy profilaktyczno-wychowawczych zadań, których podstawa wymienia 17. Za prawidłowy przebieg procesu edukacji przedszkolnej odpowiedzialni są nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz dyrektorzy przedszkoli, którzy zadania określone w podstawie programowej powinni zrealizować organizując zajęcia kierowane i niekierowane, uwzględniając w nich możliwości rozwojowe dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji czy chęć zabawy. Nauczyciele zobowiązani są wykorzystać każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną, by prowadzić dziecko do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Realizacja zadań wychowania przedszkolnego powinna odbywać się przy pomocy odpowiednio dobranych form, metod i środków dydaktycznych, w tym organizacji zajęć na świeżym powietrzu, które powinny być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej. W realizacji zadań niemniej ważna jest twórcza organizacja przestrzeni rozwoju dziecka, włączanie do zabaw i doświadczeń przedszkolnych wykorzystując potencjał tkwiący w dzieciach i ich zaciekawienie elementami otoczenia.
Ponadto, czas w przedszkolu wypełniony zabawą, nauką i wypoczynkiem w przedszkolu oparty powinien być na takim rytmie dnia, który da dziecku poczucie bezpieczeństwa i spokoju oraz pozwoli na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji zapewniając mu zdrowy rozwój.
Nauczyciel przedszkola powinien wyrabiać u dzieci stosowne nawyki ruchowe, które są niezbędne do rozpoczęcia nauki w szkole. Spośród wielu zadań ważne jest także systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju dziecka, zachęcanie do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz tak jak dotychczas opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku rozpoczną naukę w szkole. Skuteczność procesu wychowania przedszkolnego, realizowanego przez nauczycieli, uzależniona jest od podejmowanych celowych i spójnych działań na rzecz wspierania rozwoju dziecka, realizowanych w codziennej pracy w oparciu o treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego
Poprzednia podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisywała proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, wymieniając 12 celów wychowania przedszkolnego, które realizowane były we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.
W każdym z obszarów podane były umiejętności i wiadomości, którymi dzieci kończące wychowanie przedszkolne powinny się wykazywać. Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje natomiast efekty realizacji zadań przedszkola w postaci celów do osiągnięcia przez dzieci kończące wychowanie przedszkolne.
Wychowanie przedszkolne ukierunkowane na rozwój dziecka ujmuje cele rozwojowe w 4 integralnych obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.
Taki zapis efektów rozwojowych uzyskanych przez dziecko ma służyć nauczycielowi do opisu jego osiągnięć na zakończenie edukacji przedszkolnej. W tych 4 obszarach zawarto wszystkie zakładane umiejętności i wiadomości dzieci kończących wychowanie przedszkolne.
Umiejętności dziecka kończącego przedszkole, zawarte w nowej podstawie programowej, zostały rozszerzone o nowe umiejętności w porównaniu z poprzednią podstawą, np. w obszarze poznawczym dodano między innymi takie umiejętności jak: wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom(6); rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności (4).

• aplikacja Kahoot w pracy nauczyciela- luty 2018r.
Przebieg:
Zapoznanie z aplikacją Kahoot
Utworzenie konta na stronie kahoot.it
Instrukcja tworzenia materiałów w aplikacji Kahoot
• dokumentacja w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej- marzec 2019r.
Przebieg:
Podstawa prawna
Dokumentacja dziecka objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu
• planowanie pracy w sposób gwarantujący realizację podstawy programowej- marzec 2019r.
Przebieg:
Podstawa programowa a planowanie pracy
Ramowy rozkład dnia jako element porządkujący świat dziecka
Zasady prawidłowego planowania pracy
Najważniejsze wskazówki metodyczne dotyczące planowania pracy

Efekty:
• bogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli
• modyfikowanie własnego warsztatu pracy
• promowanie ciekawych rozwiązań metodycznych
• stosowanie przez nauczycieli efektywnych metod pracy
• niwelowanie niepowodzeń szkolnych
• zdobywanie nowych doświadczeń
• współpraca i integracja z innymi nauczycielami

2. Prezentowanie ciekawych rozwiązań metodycznych w czasie zajęć otwartych prowadzonych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
Wymiana doświadczeń i dzielenie się swoją wiedza jest cenną umiejętnością nauczyciela pozytywnie wpływającą zarówno na jakość pracy przedszkola, ale przede wszystkim atmosferę w pracy i kontakty interpersonalne w gronie pedagogicznym. W atmosferze sprzyjającej wymianie spostrzeżeń, poglądów i wniosków pracuje się lepiej. Często rodzą się nowe, ciekawe pomysły wykorzystywane potem w pracy z dziećmi. Dlatego też starałam się w mojej pracy wykazywać otwartą postawę i zarówno uczyć się od koleżanek, jak i przekazywać innym swoje umiejętności, pomysły i doświadczenia.
Aby móc dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, trzeba mieć pewne niezbędne cechy, które ułatwiają ten proces. Moje umiejętności i wiedza, którymi mogłam dzielić się z innymi są skutkiem udziału w radach szkoleniowych, warsztatach, konferencjach oraz samokształcenia. Również, aby móc dzielić się wiedzą, osoba taka powinna mieć następujące cechy: otwartość, kreatywność, opanowanie, cierpliwość oraz zaangażowanie w pracę. Myślę, że posiadam je jako nauczyciel-wychowawca.
Współpraca z innymi wychowawcami, nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno-wychowawczych na terenie przedszkola. Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na zajęć wychowawczych i opiekuńczych. Przekazywałam pomysły, artykuły z gazet i Internetu, karty pracy i materiały ćwiczeniowe innym wychowawcom, nauczycielom. Współpraca między nami przejawiała się również podczas organizowania imprez przedszkolnych, konkursów, wycieczek. Polegała na wspólnym planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej.
W trakcie odbywania stażu pomagałam moim koleżankom przygotowywać konspekty zajęć oraz scenariusze imprez i inne pomoce służące im w ich pracy. Jednym ze sposobów dzielenie się wiedzą z nauczycielami jest organizowanie i prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz dzielenie się spostrzeżeniami podczas obserwacji lekcji otwartych. Prowadzenie zajęć otwartych mobilizowało mnie do zaprezentowania nowych i ciekawych form pracy. Było okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów, aby zajęcia były ciekawsze a treści lepiej przyswajalne przez dzieci, co w efekcie daje podniesienie jakości pracy przedszkola. Najważniejszym efektem działań podjętych w tym zakresie jest mój własny rozwój zawodowy.
W czasie swojej pracy często gościłam podczas zajęć dydaktycznych praktykantki ze studiów pedagogicznych. W ubiegłym roku szkolnym byłam opiekunką praktykantki z Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych na kierunku autyzm (edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu), która odbywała praktykę dyplomową. Na co dzień jest nauczycielem w Sportowej Szkole Podstawowej w Supraślu.
Było to niezmiernie trudne działanie i wymagało ode mnie dużej odpowiedzialności za podjętą próbę wprowadzenia po raz pierwszy nauczycielki w świat dziecka z Zespołem Aspergera. Zdawałam sobie sprawę z tego, iż jestem osobą, na której praktykantka będzie wzorować się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Wiedziałam, że ciąży na mnie obowiązek właściwej i pozytywnej postawy jako pedagoga, i jako zwykłego człowieka. Pełniąc funkcję opiekuna praktyk przyczyniłam się do podniesienia jakości realizowanego w przedszkolu procesu dydaktyczno- wychowawczego poprzez przygotowanie do efektywnej pracy w zawodzie początkującego nauczyciela. W tym roku szkolnym moje zajęcia obserwowała praktykantka z Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Edukacja Elementarna.

Podczas stażu starałam się na bieżąco śledzić nowe trendy w metodyce pracy przedszkolnej i opiekuńczo-wychowawczej. Wiele pomysłów zaczerpnęłam też z warsztatów metodycznych i szkoleń, na których byłam obecna. W ten sposób mogłam podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz nowymi pomysłami. Podczas zajęć stosowałam metody aktywizujące, a także korzystałam z technologii informacyjno-komunikacyjnej, co niewątpliwie wpłynęło na atrakcyjność tych zajęć oraz na większe zaangażowanie dzieci w proces dydaktyczno- wychowawczy.
W okresie stażu stosowałam w pracy z dziećmi metody:
• drama,
• mapa mentalna,
• metaplan,
• kula śniegowa,
• rybi szkielet,
• zabawy badawcze, doświadczenia, eksperymenty,
• pedagogika zabawy,
• origami,
• gry dydaktyczne,
• edukacja przez ruch,
• metoda Batti Strauss,
• burza mózgów,
• Metoda Dobrego Startu,
• Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
• Elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborn,

Pracowałam metodą projektu:

• "Nowe Pokolenie"

3. Realizowałam programy edukacyjne:

• "Czyste powietrze wokól nas"
• "Kubusiowi przyjaciele natury"
• "Akademia Zdrowego Przedszkolaka"
• "Profilaktyka Jamy Ustnej"
• "Dzieciaki- mleczaki"

4. Brałam udział w akcjach charytatywnych

• "Góra Grosza"
• "Kilometry Dobra"
• ProSalute
• MotoMikołaje
• Szlachetna Paczka
• Ratujemy drzewa

5. Brałam udział w Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków:

"Sprintem do maratonu".

Nowatorskie rozwiązania wpływają na rozwój aktywności dziecka w różnych dziedzinach edukacji: na samodzielność, rozwój wyobraźni, logicznego myślenia, zainteresowań, talentów, przezwyciężania nieśmiałości, podnoszenia samooceny, pokonywania trudności i problemów, na chęć osiągania celów i satysfakcji z działania, stymulacji rozwoju dziecka. Ich stosowanie wynika z potrzeb dziecka, oczekiwań rodziców i środowiska, a także z konieczności dostarczania dzieciom nowych bodźców do działania. Odpowiada to na potrzeby aktywnego działania, ruchu, zdrowego odżywiania się i zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa, aktywności fizycznej, akceptacji, rozwijania zdolności zainteresowań. Podążając za rozwojem dzieci, ich potrzebami i zainteresowaniami dostosowuję rodzaje zajęć, uatrakcyjniam ich ofertę, wdrażam do realizacji nowe programy edukacyjne, systematycznie doposażam w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Przykłady nowatorskich rozwiązań:
• Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona zespól prostych ćwiczeń ruchowych stosowanych w celu zwiększenia umiejętności uczenia się całym mózgiem, rozwijanie potencjalnych możliwości zablokowanych w ciele dziecka. Zajęcia tą metoda prowadzone były przez nauczycielki przedszkola we współpracy z MODM dla wszystkich nauczycieli pracujących w białostockich przedszkolach.
• Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana –dzięki niej dzieci mają możliwość rozwijania inwencji twórczej, pomysłowości, fantazji gdzie partnerami i współuczestnikami zadań są wszyscy wraz z nauczycielem. Metoda ta propaguje sport, zdrową rywalizację umiejętność radzenia sobie z sytuacjami pełnymi napięcia.
• Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne –kierowana do dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju, szczególnie przydatna w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, lękliwymi, agresywnymi. Stosowanie tej metody rozwija sprawności ruchową świadomość własnego ciała przestrzeni i działania w niej, a także dzielenia przestrzeni z innymi, nawiązywania bliskiego kontaktu, rozwijanie poczucia własnej wartości dziecka, pewności siebie, odpowiedzialności stymulowania rozwoju. W naszym przedszkolu zajęcia te organizowane są również dla rodziców i ich dzieci.
• Metoda A i M. Kniessów, Orffa i D. Dziamskiej "Edukacja przez ruch" jest to rodzaj gimnastyki twórczej, rytmicznej polegającej na nieustannym poszukiwaniu nowych form i rodzaju ruchu, wspierającą dzieci o różnym poziomie rozwoju intelektualnego i fizycznego.
• Techniki C. Freineta stasowane są do rozwijania umiejętności swobodnego wyrażania siebie i swoich emocji, poglądów na różne tematy pieczenia pizzy, przygotowanie w przedszkolu przez dzieci zdrowych przekąsek, kolekcje –przygotowanie przez dzieci w domu informacji na temat własnych zainteresowań, hobby- prezentacja przed grupą.
• Metoda E. Gruszczyk Kolczyńskiej "Wesoła matematyka" rozwija zdolności matematyczne dziecka, pozwala odnosić sukcesy, pomaga wyrównywać szansę z zakresu umiejętności matematycznych.
• Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz- założeniem Metody Dobrego Startu jest jednocześnie rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno- motorycznej. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Usprawniane w tym zakresie, jak również kształtowanie lateralizacji (ćwiczenia ustalania ręki dominującej) i orientacji w prawej i lewej stronie ciała jest wskazana dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania, natomiast jest niezbędne dla dzieci, u których występują opóźnienie rozwoju tych funkcji.
• Metoda I. Majchrzak- opracowała propozycję dydaktyczną, którą nazwała „ściana pełna liter”. Jest to system ćwiczeń wizualnych wiodących, dziecko od rozpoznawania swojego imienia do umiejętności czytania.
• Metoda projektów –istotą tej metody jest samodzielność dzieci w zdobywaniu wiedzy, praktycznym poznawaniu, samodzielnym gromadzeniu potrzebnych materiałów, pokonywaniu zastanych trudności, rozwiązywaniu problemów, dochodzeniu wniosków.
• Zajęcia prowadzone przez rodziców –rodzice opowiadają o swoim zawodzie, profeski (np. farmaceuta, policjant, krawcowa, fryzjerka, lekarz) ciekawa forma zajęć programowych, większa aktywności dzieci.
• Zajęcia z wykorzystaniem multimediów, interaktywne, poza przedszkolem, wprowadzone w pracy z dziećmi.

Bardzo ważnym i cennym aspektem pracy zawodowej każdego nauczyciela jest umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi. Świadczy to o udanej i efektywnej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Dlatego też od dawna dzielę swoją wiedzą i doświadczeniem z koleżankami, szczególnie młodszymi, które dopiero rozpoczynały pracę w naszej placówce. Chętnie udzielam rad i pomocy koleżeńskiej w przygotowaniu dokumentacji, imprez czy uroczystości przedszkolnych.

W okresie stażu trzy nauczycielki kontraktowe obserwowały moje zajęcia dydaktyczne będąc na nich jako nauczyciele wspomagający do dziecka z Zespołem Aspergera i autyzmem
• możliwość dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami
• satysfakcja z wpływu na kształtowanie nowych nauczycieli
• zdobycie nowych doświadczeń
• wzmocnienie własnego autorytetu
• integracja pracowników przedszkola (przy opiece nad stażystą)
• promocja przedszkola

3. Dzielenie się swoimi zasobami poprzez udostępnianie ciekawych kart pracy, scenariuszy zajęć, uroczystości na stronach internetowych.

Często w swojej pracy zawodowej dzieliłam się efektami swojej pracy z współpracownikami przedszkola oraz innych placówek udostępniając je na portalach dla nauczycieli. Opracowane przeze mnie programy dydaktyczno- wychowawcze, miesięczne plany pracy dydaktyczno- wychowawczej, scenariusze zajęć, scenariusze imprez, karty pracy itp. udostępniałam do wykorzystania przez nauczycieli naszego przedszkola, jak i innych placówek. Zamieszczałam też publikacje na stronie Edux.pl:
• Opinia o dziecku z upośledzeniem umysłowym (nr 40531)
• Rada pedagogiczna jako zespół. Praca dyplomowa na zakończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą (nr 40530)
• Gąsienica- tajemnica- słuchanie wiersza D. Gellner. Poznawanie przemian rozwojowych od gąsienicy do motyla. Scenariusz zajęć dla grupy 4-5-latków (nr 40529)
• Poznajemy zwierzęta- zabawa dydaktyczna. Scenariusz zajęć dla grupy 3-4-latków (nr 40528)
• Owocowy kosz- zabawa dydaktyczna. Scenariusz zajęć dla grupy 3-4-latków (nr 40527)
• Duże i małe - zabawa dydaktyczna. Scenariusz dla grupy 3-4 latków (nr 40581)
• Wesoła zima - zagadki słowno-obrazkowe. Scenariusz dla grupy 3-4 latków (nr 40580)
• Praca dyplomowa "Uczę się zdrowo i bezpiecznie żyć w rodzinie, w szkole i w środowisku - program edukacji zdrowotnej dla klas I-III" (nr 40580)
• Cztery pory roku - zabawy i ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania. Scenariusz zajęć dla dzieci 5-6 letnich (nr 40578)
• Raport z ewaluacji wewnętrznej: Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji (nr 40577)
• Raport z ewaluacji wewnętrznej: W przedszkolu kształtuje się postawy i respektuje normy społeczne (nr 40576)
• Zimowe zabawy - zabawa dydaktyczna. Scenariusz zajęć dla dzieci 4-letnich (nr 40575)
• Czy znamy te postacie? - zabawa dydaktyczna. Rozpoznawanie bohaterów baśni. Scenariusz zajęć dla dzieci 4-5 letnich (nr 40574).
Wymieniałam się też wiedzą, doświadczeniem, spostrzeżeniami i materiałami na forach i grupach dla nauczycieli na stronach internetowych poświęconych oświacie i edukacji.
Wzajemne dzielenie się wiedzą i umiejętnościami między nauczycielami, wzajemne służenie sobie pomocą, tworzenie atmosfery życzliwości sprzyja podniesieniu jakości realizowanego procesu dydaktyczno- wychowawczego, a jednocześnie służy nie tylko dobru dzieci, ale również nauczycieli i placówki oświatowej.

Efekty:
• możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem
• promocja własnych umiejętności i wiedzy
• promocja przedszkola

4. Udział w pracach zespołów zadaniowych/przedmiotowych
• zdobycie nowych doświadczeń
• doskonalenie umiejętności interpersonalnych
• podniesienie skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

W ramach dzielenia się efektami pracy opracowywałam i udostępniałam koleżankom materiały w prowadzonych przez mnie zespołach (do spraw ewaluacji wewnętrznej oraz regulaminów i procedur) oraz koordynowałam ich pracę. Działalność tych zespołów koncentrowała się na zagadnieniach służących doskonaleniu pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej przedszkola , realizacji zadań statutowych oraz podniesieniu jakości pracy. Zespoły działały w oparciu o plan, w którym zostały określone najistotniejsze zadania oraz sposoby ich realizacji. Współpraca w zespołach miała na celu pogłębianie zdobytej już wiedzy merytorycznej i metodycznej członków zespołu, wymianę doświadczeń i poglądów, realizacje założonych zadań. Ważną rolę odegrały wiadomości zdobyte na kursach, warsztatach i innych formach doskonalenia. Plan miał na celu podwyższenie jakości pracy przedszkola w oparciu o ścisłą współpracę grona pedagogicznego i niepedagogicznych pracowników przedszkola oraz rodziców.
W roku szkolnym ewaluowane były wymagania:

2017/2018:
• W przedszkolu kształtuje się postawy i respektuje normy społeczne,
Celem była ocena skuteczności podejmowanych w przedszkolu działań w zakresie kształtowania postaw i respektowania norm.

• Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji,
Celem była ocena działań przedszkola w zakresie realizacji podstawy programowej.

2016/2017:
• Rodzice są partnerami przedszkola
Celem była promocja przedszkola w środowisku lokalnym oraz poznanie efektywności współpracy przedszkola z rodzicami.

Jako koordynator zespołu ds. ewaluacji opracowywałam harmonogram ewaluacji, określałam przedmiot, kryteria, pytania kluczowe, wskazywałam metody, opracowywałam metody badawcze , zbierałam informacje i analizowałam je, wyciągałam wnioski w postaci mocnych i słabych stron, określałam rekomendacje i pisałam raport, który przekazywałam radzie pedagogicznej.

W ostatnim roku stażu, pod moim nadzorem, został zmieniony Statut Przedszkola, opracowane Procedury Bezpieczeństwa (I PROCEDURA - DOTYCZY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA, II PROCEDURA - DOTYCZY PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO Z PRZEDSZKOLA CHCE ODEBRAĆ RODZIC/PRAWNY OPIEKUN, OSOBA UPOWAŻNIONA BĘDĄCA POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, ZACHOWUJĄCA SIE AGRESYWNIE, KTÓRA NIE JEST W STANIE ZAPEWNIĆ DZIECKU BEZPIECZEŃSTWA, III PROCEDURA - DOTYCZY SYTUACJI, GDY DZIECKO NIE ZOSTANIE ODEBRANE Z PRZEDSZKOLA, IV PROCEDURA - DOTYCZY PRZYPADKU, ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB WOLNYM ZWIĄZKU, V PROCEDURA - DOTYCZY PRZYPADKU, GDY DZIECKO PODCZAS POBYTU W PRZEDSZKOLU ULEGŁO NIESZCZĘŚLIWEMU WYPADKOWI, VI PROCEDURA - DOTYCZY SYTUACJI, GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE, VII PROCEDURA - DOTYCZY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W PRZEDSZKOLU CHOROBY ZAKAŹNEJ, WSZAWICY, VIII PROCEDURA - DOTYCZY ZABAW W PRZEDSZKOLU, NA PRZEDSZKOLNYM PLACU ZABAW, SPACERÓW I ORGANIZOWANIA WYCIECZEK POZA TERENEM PRZEDSZKOLA, IX PROCEDURA - DOTYCZY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIA EWAKUACJI, X PROCEDURA - DOTYCZY MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH TEREN PRZEDSZKOLA) oraz Regulamin Oceniania Nauczycieli.

Wspólnie z Dyrektorem opracowałam "Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci z trudnościami w uczeniu się, zachowaniu i dzieci zdolnych" w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Efekty:

• ocena skuteczności podejmowanych w przedszkolu działań w zakresie kształtowania postaw i respektowania norm
• ocena działań przedszkola w zakresie realizacji podstawy programowej
• określenie stopnia zaangażowania rodziców w życie przedszkola

• zdobycie nowych doświadczeń
• doskonalenie umiejętności interpersonalnych
• przedszkole odwiedził Tomasz Szwed- autor książek dla dzieci, piosenkarz, psychoterapeuta
• inspiracja do podejmowania nowych działań
• poczucie wspólnej odpowiedzialności za wykonanie zadania
• zdobycie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń
• doskonalenie umiejętności organizacyjnych
• satysfakcja z wpływu na poszerzenie oferty przedszkola
• zwiększenie autorytetu wśród pracowników przedszkola i rodziców
• podniesienie efektywności kształcenia dzieci
• zdobycie umiejętności organizacji pracy
• zdobycie umiejętności zarządzania innymi nauczycielami
• możliwość prezentacji swojej wiedzy i umiejętności
• wspieranie mnie w działaniach przez innych nauczycieli i pracowników przedszkola
• promocja działań przedszkola
podniesienie jakości pracy przedszkola
Efekty dla nauczyciela:
• doskonalenie warsztatu pracy
• wymiana doświadczeń
• ewaluacja własnych działań
• modyfikacja metod i form pracy
• satysfakcja z poczucia wpływu na podnoszenie jakości pracy innych nauczycieli
Efekty dla przedszkola
• doskonalenie umiejętności wszystkich nauczycieli
• podnoszenie efektywności pracy nauczycieli
• tworzenie atmosfery współpracy wśród nauczycieli

- pogłębianie wiedzy merytorycznej,
- wymiana doświadczeń i poglądów,
- wspólne opracowywanie dokumentów wewnątrzszkolnych,
- poszerzanie wiadomości z zakresu metodyki nauczania,
- planowanie i organizowanie konkursów szkolnych,
- układanie scenariuszy lekcji z zastosowaniem różnych metod i form nauczania,
- konstruowanie ankiet ewaluacyjnych i ich analiza,
- prowadzenie lekcji koleżeńskich,
- omawianie przeprowadzanych zajęć,
- wymiana poglądów na temat programów komputerowych i zastosowania ich w codziennej pracy,

- umiejętne stosowanie technik komputerowych do tworzenia pomocy dydaktycznych,
- omawianie przeczytanej literatury dydaktycznej i wychowawczej,

- ocena materiałów tworzonych indywidualnie,

- wspólne opracowywanie materiałów przeznaczonych do publikacji,

- omawianie problematycznych kwestii w sprawach wychowawczych.

Efekty:

- promowanie niekonwencjonalnych metod pracy lekcyjnej,
- promowanie własnego warsztatu pracy,
- bogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli,
- atrakcyjne zajęcia,
- aktywność uczniów w czasie zajęć,
- doskonalenie umiejętności słuchania, przestrzegania przyjętych zasad, pracy zespołowej.

Efekty:

- promowanie własnego warsztatu pracy,
- rozpowszechnianie ciekawych rozwiązań,
- wzbogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli.

5. Współpraca z innymi nauczycielami (wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości przedszkolnych, świątecznych, konkursów, szkoleń)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.