X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42705
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko:
Nazwa szkoły:

Zajmowane stanowisko: pedagog szkolny
Stopień zawodowy: Nauczyciel mianowany
Wykształcenie: Wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 02.09.2019 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.
Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz 730 i 1287).

§ 8 ust. 3 pkt 1.
Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

•opracowanie i przygotowanie różnego rodzaju materiałów i pomocy dydaktycznych (dyplomów, ankiet, scenariuszy inscenizacji, konspektów zajęć, konkursów, materiałów na gazetki ścienne)

cały okres stażu

- usprawnienie wykonywania różnorodnych zadań wynikających
z potrzeb tworzenia ankiet, testów i sprawdzianów
- opracowanie trwałych materiałów dydaktycznych, prezentacji
- urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych

2.Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego i prowadzeniu dokumentacji szkolnej. •opracowanie dokumentacji wynikającej z procedury awansu zawodowego
z wykorzystaniem techniki komputerowej
•tworzenie materiałów wchodzących w skład szkolnej dokumentacji (notatki, opinie, dokumentacja z pomocy psychologiczno-pedagogicznej) cały okres stażu - poszerzanie wiedzy metodycznej i merytorycznej
- opracowane materiały dla szkoły

3.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w czasie zajęć.

- przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem technologii informatycznej
• prowadzenie wybranych zajęć z wykorzystaniem internetu, komputera i tablicy interaktywnej
• korzystanie z portali edukacyjnych, skierowanych do uczniów (np. dyktanda on-line)
• wdrażanie uczniów do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. cały okres stażu - uatrakcyjnianie zajęcia poprzez wykorzystanie dostępnych programów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych
- kształtowanie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej
- zdobywanie nowych umiejętności
- zapoznanie uczniów z internetowymi portalami edukacyjnymi

4.Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych
i wiedzy metodycznej.
- wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych
• śledzenie aktualności na portalach internetowych
• korzystanie ze stron internetowych o tematyce pedagogiczno - oświatowej
• korzystanie ze szkolnego dziennika elektronicznego cały okres stażu

- stały dostęp do aktualnych informacji
- otwarcie się na nowe możliwości kształcenia i komunikacji
- monitorowanie sytuacji szkolnej uczniów: wyników nauczania
i frekwencji
- kontakt z rodzicami przez stronę dziennika elektronicznego

4.Doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych.
•samokształcenie w oparciu o literaturę, Internet, porady specjalistów. cały okres stażu
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez samodoskonalenie się nauczyciela
- poszerzanie wiedzy metodycznej
i merytorycznej

5.Wykorzystanie metod aktywizujących ucznia.
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod opartych na działaniu, przeżywaniu, poznawaniu: burza mózgów, mapa myślowa, drama, gry dydaktyczne,
memory, gry karciane itp.
cały okres stażu - rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pomysłowości poprzez kontakt
z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi
- urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć

§ 8 ust. 3 pkt 2.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

1. Prowadzenie 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli. • opracowanie scenariusza zajęć
• ustalenie terminu zajęć
• prowadzenie zajęć
• omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć
1 godzina w każdym roku szkolnym
- dzielenie się swoją wiedzą
- tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły
- współpraca z innymi nauczycielami
2. Udostępnienie zainteresowanym nauczycielom materiałów przydatnych w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. • opracowanie i udostępnienie materiałów cały okres stażu - dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami
- współpraca z nauczycielami
3. Prowadzenie rad szkoleniowych.
- opracowanie materiałów
- przeprowadzenie szkolenia cały okres stażu
- wymiana doświadczeń
- dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami
- podniesienie jakości pracy szkoły
§ 8 ust. 2 pkt 3.
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1.Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy oraz metod pracy pedagogicznej.
- aktywny udział w różnych formach wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
•studiowanie literatury z zakresu pedagogiki oraz systematyczna lektura czasopism pedagogicznych
•korzystanie z portali dla nauczycieli dotyczących oświaty, edukacji, pedagogiki, psychologii cały okres stażu
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez samodoskonalenie się nauczyciela
- podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej
2.Uczestnictwo w pracach związanych
z usprawnianiem pracy szkoły.
- współtworzenie Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły
• diagnoza problemów wychowawczych oraz potrzeb szkoły – ewaluacja programu profilaktyczno-wychowawczego
•uczestniczenie w pracach zespołów nauczycielskich cały okres stażu
- podniesienie jakości pracy szkoły
- rozpoznanie środowiska szkolnego
i rodzinnego uczniów
- wymiana doświadczeń
3.Wspomaganie ucznia mającego trudności w nauce.
- opracowanie programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
•opracowanie programu zajęć rewalidacyjnych
•prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych
•organizowanie samopomocy koleżeńskiej dla uczniów
cały okres stażu
- wspomaganie psychicznego i społecznego rozwoju uczniów
- przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym uczniów
- uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych i zachęcanie do niesienia bezinteresownej pomocy
5.Organizowanie uroczystości szkolnych, konkursów szkolnych.
- współorganizowanie uroczystości szkolnych np. „Prawa Dziecka”, „Dzień bez przemocy”
•opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych oraz regulaminów konkursów
•współorganizowanie „Tygodnia Świadomości Dysleksji”
•zachęcanie uczniów do aktywnego zaangażowania się w przygotowanie uroczystości okolicznościowych
cały okres stażu
- integracja środowiska szkolnego
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym
- zmotywowanie dzieci do różnorodnych działań artystycznych
- rozwijanie zainteresowań uczniów
- inspirowanie dzieci do aktywności twórczej, rozwijanie umiejętności twórczego myślenia
6. Organizowanie wycieczek szkolnych. • zorganizowanie wyjazdu na warsztaty „Zdrowe śniadanie” w ramach programu „Trzymaj formę” marzec/kwiecień 2019 r. - propagowanie zdrowego trybu życia
- kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych
8. Koordynowanie działań
z zakresu doradztwa zawodowego
• opracowanie „Programu realizacji doradztwa zawodowego”
• opracowanie scenariuszy zajęć, ankiet dla uczniów
• prowadzenie zajęć z uczniami klas VII
i VIII
cały okres stażu - integracja uczniów
- pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystania,
- pomoc w samopoznaniu i samoocenie,
- wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego
i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu,
z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień
i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji
i rynku pracy.
- opracowane dokumenty dla szkoły

§ 8 ust. 3 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Opracowanie i wdrożenie programu z zakresu profilaktyki.
• opracowanie programu
• przedstawienie programu Dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej
• wdrożenie programu
• ewaluacja programu cały okres stażu
- lepsze poznanie uczniów
- pomaganie uczniom w rozwiązywaniu problemów
- rozwijanie kreatywności uczniów
- budowanie poczucia własnej wartości
- promowanie pozytywnego wzorca ucznia
- umiejętność współpracy w grupie
- wspomaganie wszechstronnego
i harmonijnego rozwoju
- rozwijanie zainteresowań uczniów
- wspieranie twórczego myślenia
- wzbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej uczniów
- kształtowanie postaw prospołecznych
- współpraca w przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym
§ 8 ust. 3 pkt 4 b.
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego
1.Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- opracowanie planu pracy zespołu,
•prowadzenie i zwoływanie zebrań zespołu,
•opracowanie materiałów z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
•ewaluacja pracy zespołu. cały okres stażu - rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów
- zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów
- współpraca w przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.