X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42652
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Marzena Kubuj
Przedszkole nr 8 im Czerwonego Kapturka w Wołominie

Czas stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia: 1 września 2019
Data zakończenia: 31 maj 2022

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287)
Rozporządzenie MEN z dn. 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm. )

Wymaganie: §8 ust 3 pkt1 Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.
Zadanie Realizacja Termin realizacji Uwagi
Wykorzystywanie w pracy metod aktywizujących sprzyjających procesowi uczenia się • Wykorzystywanie w pracy z dziećmi metod aktywizujących :
 Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 Metoda Gimnastyki Twórczej Labana
 Metoda C.Orffa
 Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 Burza mózgów
 Drama
 Metoda opowieści ruchowej J.C. Thulin

• Wprowadzenie nowatorskich metod pracy
 Metoda storyline
 Metoda Finger-Painting
 inne
• Wykorzystywanie w pracy metody projektów Na bieżąco
Na bieżąco
Raz w semestrze przez cały okres stażu

Doskonalenie własnego warsztatu pracy z metodyki
• Udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu metod i form pracy z dziećmi
• Współpraca i wymiana doświadczeń z psychologiem przedszkolnym i logopedom
• Studiowanie fachowej literatury, śledzenie portali internetowych i prasy dla nauczycieli
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
Na bieżąco przez cały okres stażu

Wykorzystywanie w pracy z dziećmi narzędzi multimedialnych i informatycznych
• Wykorzystywanie pomocy dydaktycznych opracowanych przy pomocy narzędzi multimedialnych i informatycznych: prezentacje, filmy, tablica multimedialna, Internet, programy komputerowe
• Nagrywanie filmów z dziećmi, tworzenie fotoreportaży
Na bieżąco przez cały okres stażu

Wykorzystywanie technologii informatycznych w pracy własnej
• Tworzenie dokumentacji przedszkolnej
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Gromadzenie dokumentacji z przebiegu stażu
• Tworzenie pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi
• Samodoskonalenie: wyszukiwanie ciekawych scenariuszy zajęć, imprez i uroczystości przedszkolnych, przegląd portali oświatowych, gromadzenie aktualnych przepisów prawa, udział w e-szkoleniach
• Przygotowywanie ogłoszeń, artykułów dla rodziców, zaproszeń, dyplomów
• Publikacja planu awansu zawodowego oraz autorskich scenariuszy imprez i uroczystości
• Pisanie artykułów do prasy lokalnej Na bieżąco
Do 20.09.2019
Na bieżąco
Na bieżąco w czasie trwania stażu

Wymaganie: §8 ust 3 pkt 2 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych nauczycieli

Zadanie Realizacja Termin Uwagi

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
• Aktywny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej
• Współpraca z nauczycielami w zespołach funkcjonujących w przedszkolu
• Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych
• Udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy imprez, zajęć, uroczystości, kart pracy, prezentacji opracowanych samodzielnie
Na bieżąco w trakcie trwania stażu

Prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych
• Opracowanie wybranych zagadnień i problemów odpowiadających aktualnym potrzebom przedszkola min. raz w roku
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
• Przygotowanie i poprowadzenie minimum 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli- omówienie ich- wspólna ewaluacja z nauczycielami
• Przygotowywanie przedstawień teatralnych dla innych grup połączonych z realizacją wybranych zagadnień- omawianie ich z nauczycielami (ankieta oceniająca ich przydatność)
• Prowadzenie zajęć dla nauczyciela kontraktowego, omawianie ich na bieżąco min. 1 godzina w roku
min. 1 w roku
2 razy w semestrze

Publikacje na portalach oświatowych
• Podzielenie się planem rozwoju zawodowego poprzez opublikowanie go na jednym z portali oświatowych
• Publikowanie scenariuszy zajęć, imprez i uroczystości przedszkolnych na portalu oświatowym W trakcie trwania stażu

Wymaganie: §8 ust 3 pkt 3 Poszerzanie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadanie Realizacja Termin Uwagi
Poszerzenie oferty przedszkola o zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci
• Prowadzenie z dziećmi zajęć wyrównujących szanse edukacyjne (opracowanie programu, porady i konsultacje z rodzicami, prowadzenie zajęć z dziećmi)
Od stycznia 2020 roku
Od września 2020

Aktywna współpraca z rodzicami
• Przygotowywanie przedstawień , uroczystości dla rodziców
• Przygotowanie przedstawienia z rodzicami dla dzieci
• Zapraszanie rodziców na zajęcia w roli ekspertów
• Wprowadzenie cyklu „Bajkowe spotkania”- upowszechnianie literatury dziecięcej czytanej dzieciom przez rodziców
W trakcie trwania stażu

Rozwijanie zainteresowań dzieci
• Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach
• Wyszukiwanie programów i projektów ciekawych dla dzieci
• Udział w akcjach charytatywnych
Na bieżąco w trakcie trwania stażu

Współpraca ze środowiskiem lokalnym
• Współpraca z Miejską Biblioteką w ramach zajęć czytelniczych dla dzieci
• Współpraca z osiedlowym klubem TRAMP
• Współpraca z innymi przedszkolami
• Współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Wołomin w ramach realizacji projektu Czysty Wołomin
• Udział w lokalnych wydarzeniach
Na bieżąco w trakcie trwania stażu

Uwzględnianie w pracy polityki oświatowej państwa na poszczególne lata
• Uwzględnianie w planach miesięcznych wskazanych kierunków polityki oświatowej państwa na poszczególne lata
Na bieżąco w trakcie trwania stażu

Wymaganie: §8 ust 3 pkt 4 Realizacja zadań

Zadanie Realizacja Termin Uwagi

Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych związanych z oświatą- w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• Opracowanie programu zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci – praca z dziećmi wytypowanymi w drodze obserwacji pedagogicznych.

Opracowanie programu „Kim będę kiedy dorosnę”- realizacja doradztwa zawodowego
Realizacja programu od stycznia 2020r
Od września 2020r

Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych, przewodniczącego zespołu nauczycieli
• Opiekowanie się praktykantką – wprowadzenie jej w dokumentację przedszkolną, metodologię pracy z dziećmi, udzielanie porad, prowadzenie zajęć w obecności praktykantki
• Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycielskiego do spraw ewaluacji- kierowanie pracami zespołu, kierowanie badaniami, gromadzenie danych , opracowanie raportu i przedstawienie go radzie pedagogicznej
• Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego
W trakcie trwania stażu

Opracowanie autorskiej publikacji z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub innej formie zwartej publikacji
• Wybór tematu pracy, gromadzenie danych, opracowanie publikacji
W trakcie trwania stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.