X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42716
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Podstawa prawna:
• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) ze zm.
• Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 r. , poz. 1287)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)
Cel główny:
• Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Cele szczegółowe:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
• Uczestnictwo w pracach organów Przedszkola Miejskiego nr 18 im. Sportowa Kraina w Lesznie związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu placówki oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
• Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania placówki z uwzględnieniem jej specyfiki.

Sposób realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:

§ 7 ust. 1, pkt 1
Uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.
• Organizacja procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego poprzez systematyczne i rzetelne planowanie zajęć w oparciu o zatwierdzone programy nauczania, zgodnie z zasadami dydaktyki i metodyki,
• Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole.
Cały okres stażu Plany miesięczne;
Wpisy w dzienniku.
2. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu
• Opieka nad stroną internetową przedszkola;
• Opieka nad przedszkolną biblioteczką.
Cały okres stażu
Aktualizowanie na bieżąco strony internetowej.

§ 7 ust. 1, pkt 2

Doskonalić kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych.

1. Wspieranie rozwoju dzieci, ich zdolności i zainteresowań.
• Indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego, poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i możliwości edukacyjnych dzieci;
• Bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich dzieci.
• Zachęcanie dzieci do uczestnictwa w konkursach, olimpiadach sportowych.
Cały okres stażu
Arkusz obserwacji dziecka;
Organizowanie konkursów.

§ 7 ust. 1, pkt 3

Prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone.

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Według kontraktu i harmonogramu współpracy.
Cały okres stażu
Kontrakt oraz harmonogram współpracy z opiekunem stażu.
2. Współpraca z dyrektorem
• Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora oraz ich omówienie.
Raz w okresie stażu
Arkusz obserwacji zajęć.

§ 7 ust. 1, pkt 4

Przeprowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć.

1. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy
• Doskonalenie własnych umiejętności, kompetencji dydaktycznych, podnoszenie poziomu własnej wiedzy merytorycznej poprzez obiektywne opinie uczestników zajęć oraz dokonanie ewaluacji przeprowadzonych zajęć .
Styczeń-kwiecień 2022
Scenariusze; notatki.

§ 7 ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela- uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego;
• Zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego ( zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego);
• Śledzenie strony internetowej MEN.
Cały okres stażu
Kserokopie aktów prawnych;
Wydruki istotnych informacji ze stron internetowych.
2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu
• Złożenie wniosku do dyrektora przedszkola o rozpoczęcie stażu;
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2019
Wniosek o rozpoczęcie stażu;
Plan rozwoju zawodowego.
3. Współpraca z opiekunem stażu
• Ustalenie zasad współpracy;
• Analiza planu rozwoju zawodowego;
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć.
Cały okres stażu Kontrakt i harmonogram współpracy;
Plan rozwoju zawodowego;
Harmonogram i arkusze hospitacji;
Scenariusze prowadzonych zajęć
4. Aktywne uczestnictwo w WDN
• Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego;
Cały okres stażu
Notatki z form doskonalenia zawodowego.
5. Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
• Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje.
Cały okres stażu
Zaświadczenia, notatki.
6. Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
• Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z Edukacji przez ruch wg Doroty Dziamskiej.
Wrzesień 2020
Certyfikat dokumentujący ukończenie kursu.
7. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych;
• Czytanie literatury pedagogicznej;
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
• W ramach ogólnopolskiej akcji "Zdrowo i Sportowo: 2019/2020 napisanie projektu przedszkolnego programu promocji zdrowia pt.: "Zdrowie to mój przyjaciel".
Cały okres stażu
Materiały oraz pomoce dydaktyczne;
Scenariusze zajęć;
Kserokopie artykułów z czasopism pedagogicznych;
Program promocji zdrowia: "Zdrowie to mój przyjaciel";
Wykaz przeczytanych lektur.
8. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
• Wpisy w dzienniku, miesięczne plany pracy, arkusze obserwacji, plan współpracy z rodzicami.
Cały okres stażu
Dziennik;
Arkusze obserwacji.
9. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd.;
• Opis realizacji planu rozwoju zawodowego;
• Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja.
Maj 2022
Teczka zawierająca zebrane dokumenty;
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
• Obserwacja, rozmowy z dziećmi;
• Zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami;
• Zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci.
Cały okres stażu Arkusze obserwacji, listy obecności z zebrań;
Scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych i uroczystości przedszkolnych.
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych
• Pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacji z rodzicami;
• Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym.
Cały okres stażu
Listy obecności z zebrań grupowych i konsultacji;
Kserokopie ciekawych artykułów przygotowanych dla rodziców.
3. Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci • Współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności przedszkolnej zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola.
Cały okres stażu
Dokumentacja fotograficzna.
4. Współpraca z rodzicami i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola
• Współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych;
• Angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów).
Cały okres stażu
Scenariusze i dokumentacja fotograficzna uroczystości przedszkolnych.
5. Współpraca ze specjalistami
• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, logopedy do rozwiązywania bieżących problemów.
Cały okres stażu
Notatki;
Arkusze obserwacji dziecka.
6. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
• Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Biblioteką, Sanepidem itp.
Cały okres stażu Wpisy w dzienniku;
Sprawozdania, dokumentacja fotograficzna.

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem
• Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami;
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod:
 Pedagogika Zabawy Klanza,
 Edukacja Przez Ruch D. Dziamskiej,
 Ruch Rozwijający W. Sherborne
 Aktywne słuchanie muzyki B. Strauss
 Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej itd.
Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć;
Scenariusze zajęć; Dokumentacja fotograficzna;
Prace dzieci.
2. Dokładne zaplanowanie zajęć
• Przygotowanie materiałów, kart pracy;
• Stopniowanie poziomu trudności zadania do wykonania zgodnie z obraną metodą;
• Monitorowanie pracy uczniów.
Cały okres stażu
Opracowane materiały i pomoce dydaktyczne.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy
• Opracowywanie techniką komputerową scenariuszy zajęć, planów pracy, kart pracy;
• Tworzenie i gromadzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych- opracowywanie i wykonywanie pomocy dydaktycznych.
Cały okres stażu
Plany pracy, scenariusze, pomoce dydaktyczne.
4. Organizowanie przestrzeni do aktywnej edukacji
• Umożliwienie swobody w działaniu poprzez wyeksponowanie kącików tematycznych.
Cały okres stażu
Notatki
5. Udział w ogólnopolskich akcjach związanych z edukacją
• "Cała Polska czyta dzieciom";
• "Kubusiowi Przyjaciele Natury";
• "Góra grosza".
Cały okres stażu
Sprawozdania z ukończonych działań.

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Prowadzenie autorefleksji
• Dokonywanie refleksji dotyczącej własnej pracy.
Cały okres stażu
Notatki własne.
2. Wykorzystywanie narzędzi pomocnych w dokonywaniu ewaluacji własnej pracy
• Dokonywanie obserwacji dzieci, wyciąganie wniosków;
• Diagnozowanie umiejętności dzieci celem badania ich rozwoju i wyciąganie wniosków do dalszej pracy;
• Opracowywanie ankiet, scenariuszy, narzędzi badawczych do ewaluacji;
• Analiza ankiet po przeprowadzonych zajęciach;
• Systematyczna współpraca z opiekunem stażu;
• Analiza zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu i dyrektora przedszkola;
• Opracowywanie, modyfikowanie, gromadzenie rozkładów materiału, programów nauczania, przewodników metodycznych, kart pracy;
• Wykorzystywanie wniosków i wyników z ewaluacji wewnętrznej do doskonalenia własnej pracy.
Cały okres stażu
Karty obserwacji;
Ankiety ;
Notatki;
Materiały dydaktyczne.

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

1. Aktywny udział w posiedzeniach szkoleniowych rady pedagogicznej
• Udział w wewnątrz- i zewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia zawodowego;
Cały okres stażu Zaświadczenia ukończonych kursów;
Materiały szkoleniowe;
Notatki.
2. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących z innymi nauczycielami
• Wymiana doświadczeń z nauczycielami z przedszkola.
Cały okres stażu
Materiały szkoleniowe;
Materiały dydaktyczne, karty pracy, prezentacje.
3. Prowadzenie zajęć otwartych
• Przygotowanie scenariusza
i przeprowadzenie zajęć.
Dwa razy w ciągu roku
Scenariusze zajęć.
4. Praca w zespole promocji i ewaluacji przedszkolnej
• Podtrzymanie współpracy z CWRKDIZ oraz nawiązanie współpracy z przedstawicielami klubu koszykarskiego "Tęcza" Leszno;
• Opracowanie ankiety jako narzędzia badawczego;
• W ramach współpracy z klubem koszykarskim "Tęcza" Leszno współutworzenie grupy tanecznej "Cheerleaderki" z PM nr 18.
Cały okres stażu Notatki;
Materiały dydaktyczne;
Zdjęcia.
5. Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Wg kontraktu zawartego z opiekunem stażu
Notatki z przeprowadzonych i omówionych zajęć.

§ 7 ust. 2, pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska dzieci- rozpoznawanie problemów środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społeczno- cywilizacyjnych- udzielanie pomocy dzieciom
• Nawiązanie współpracy z rodzicami;
• Poznanie sytuacji rodzinnej;
• Kontakty z rodzicami – zebrania grupowe, rozmowy indywidualne;
• Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym;
• Poznawanie "mocnych" i "słabych" stron dzieci;
• Obserwacja zachowań dzieci w różnych sytuacjach w przedszkolu i podczas wyjść poza nie;
• Współpraca z innymi nauczycielami.
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku;
Notatki;
Listy obecności z zebrań;
Kserokopie artykułów;
Wykaz bajek terapeutycznych.
2. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami
• Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych;
• Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
• Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
Cały okres stażu
Arkusze obserwacji;
Scenariusze;
Notatki własne.

§ 7 ust. 2, pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał staż

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
• Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
 Karta Nauczyciela,
 Rozporządzenia MEN,
 Ustawa o systemie oświaty,
 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Cały okres stażu Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego.
2. Przeanalizowanie Konwencji Praw Dziecka
• Opracowanie Kodeksu Praw i Obowiązków Przedszkolaków. Listopad 2019 r. Kodeks Praw i Obowiązków Przedszkolaków
3. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej
• Analiza dokumentacji przedszkolnej:
 Statut przedszkola,
 Roczne plany pracy,
 Regulaminy,
 Programy autorskie.
Cały okres stażu
Wykaz dokumentów;
Notatki
4. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
• Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy;
• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego podczas spotkań metodycznych, śledzenie zmian na stronach internetowych MEN.
Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku;
Notatki.

§ 7 ust. 2, pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych informatycznych

1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego
• Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego.
Cały okres stażu
Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego.
2. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej
• Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera;
• Pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej na komputerze.
Cały okres stażu
Opracowane materiały i pomoce dydaktyczne.
3. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego i kontraktu zawartego z opiekunem stażu na stronie portalu edukacyjnego;
• Zamieszczanie scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych;
• Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych.
Cały okres stażu
Wydruki;
Zaświadczenia o publikacjach.
4. Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego
• Dokumentacja stażu w formie elektronicznej.
Kwiecień – maj 2022
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego – prezentacja na płycie CD

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.