X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42631
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Informacje personalne:
1.Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Szczepan
2.Zajmowane stanowisko: nauczyciel - wspomagający
3.Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa Nr .. z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie
4.Czas trwania stażu: 01.09.2019r. - 31.05.2022r.
5.Kwalifikacje zawodowe:
a) Studia wyższe inżynierskie na kierunku: Ekonomia; Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
b) Studia magisterskie na kierunku: Ekonomia; Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
c) Kurs przygotowania pedagogicznego; Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
d) Studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego; Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
e) Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki; Centrum Usług Dydaktycznych ART-MAR w Rzeszowie
f) Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej; Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie
g) Szkolenie „Arteterapia – bo terapia to sztuka”: Ośrodek „Kopalnia Kadr”
h) Studia podyplomowe w zakresie rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu; Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
i) Kurs III stopniowy, Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych; podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły.
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
(wynikające z Rozporządzenia MEN z dn. 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) (Dz. U. 2018 poz. 1574).

§8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się;

ZADANIA - FORMY REALIZACJI - TERMIN REALIZACJI -SPOSÓB DOKUMENTACJI
1.Udział w formach doskonalenia, stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy
-Udział w:
•procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, radach szkoleniowych, warsztatach zgodne z planem pracy szkoły, WDN,
•różnych zewnątrzszkolnych dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb: kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach na temat metodyki nauczania itp.
-cały okres stażu
-protokoły, zaświadczenia

2.Podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć poprzez stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej
-Systematyczna współpraca z nauczycielem wiodącym, opracowanie strategii lekcji w celu osiągnięcia lepszych wyników poprzez:
•dobór różnorodnych metod np. burza mózgów, dyskusja panelowa, studium przypadku, drama, metoda projektu, metoda doświadczalna,
•dostosowanie pomocy dydaktycznych np. krzyżówki, domina, szarady obrazkowe i inscenizacyjne, rebusy, zagadki itd.,
•dobór form pracy np. indywidualne, w grupach, zespołach
z dostosowaniem do możliwości i umiejętności uczniów niepełnosprawnych
-cały okres stażu
-bieżące przekazywanie informacji nauczycielom i opiekunom dotyczących doboru metod, postępów lub trudności w rozwoju i nauce dziecka,e – dziennik

3.Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych
-Systematyczna współpraca z nauczycielem prowadzącym zajęcia:
•przygotowanie prezentacji multimedialnych,
•wykorzystywanie tablicy multimedialnej na zajęciach,
•lekcje z wykorzystaniem laptopów uczniowskich, internetowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnej itp.
-cały okres stażu
-w miarę możliwości dostępu do urządzeń oraz potrzeb dzieci,
tematy w e-dzienniku

4.Korzystanie z technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
-•przygotowanie scenariuszy zajęć i pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji,
•dostosowanie sprawdzianów, kart pracy ucznia, testów, analiz, diagnoz,
•prowadzenie e-dziennika lekcyjnego,
•komunikacja z nauczycielami, rodzicami poprzez e-dziennik, a-mail,
•współtworzenie dokumentacji dotyczącej ucznia: IPET, KWOPFU, programy rewalidacji,
•projektowanie ogłoszeń, zaproszeń, dyplomów na potrzeby konkursów
i imprez szkolnych.
-cały okres stażu
-przykładowe scenariusze zajęć, pomoce, testy, sprawdziany,wpisy i zdjęcia na stronie internetowej szkoły dokumenty szkolne,e-dziennik

5.Tworzenie stron www - własnych, szkolnych
-•współtworzenie strony www, umieszczanie na niej informacji, materiałów dydaktycznych, zdjęć, prezentacji itp.
•opracowywanie materiałów informacyjnych i przekazywanie ich administratorowi do umieszczenia na stronie szkoły.
-cały okres stażu
-adres www,strona internetowa szkoły

§8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

ZADANIA - FORMY REALIZACJI - TERMIN REALIZACJI -SPOSÓB DOKUMENTACJI
1.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
-Udział w pracach zespołu ds. integracji:
•wymiana doświadczeń w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniem zdolnym,
•wyszukiwanie i omawianie ciekawych artykułów dotyczących pracy
z dziećmi mającymi trudności w nauce oraz z dziećmi z dysfunkcjami,
•przygotowanie referatów wynikających z bieżących potrzeb zespołu integracji,
•prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
-według harmonogramu, planu pracy zespołu i potrzeb szkoły,
1h w każdym roku stażu
-protokoły posiedzeń, notatki, tytuły artykułów referaty,
scenariusze zajęć - segregator

2.Opracowanie i udostępnienie własnych materiałów do wykorzystania w bibliotece szkolnej oraz ich publikacja w Internecie
-•opracowanie i udostępnienie własnych materiałów (scenariuszy zajęć, uroczystości szkolnych, konkursów, referatów, pomocy dydaktycznych itp. i przekazanie ich bibliotece szkolnej,
•opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie.
-cały okres stażu
-segregator, strona www

3.Współpraca wewnątrzszkolna z innymi nauczycielami
-Współpraca z nauczycielami w zespołach:
•członek zespołu ds. integracji,
•członek zespołu ds. układania i aktualizacji harmonogramu dyżurów nauczycielskich,
•członek komisji ds. dystrybucji podręczników szkolnych,
•współpraca przy organizacji uroczystości szkolnych i międzyszkolnych,
•udział w lekcjach i zajęciach rewalidacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli i wymiana doświadczeń,
•konsultacje z nauczycielami i pedagogiem szkolnym mające na celu rozpoznanie bieżących problemów wychowawczych.
-cały okres stażu,
-według ustalonego harmonogramu zespołów, zgodnie z kalendarzem uroczystości, 1 raz w semestrze, poświadczenia , scenariusze imprez, zdjęcia na stronie szkoły

§8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIA - FORMY REALIZACJI- TERMIN REALIZACJI - SPOSÓB DOKUMENTACJI
1.Współorganizowanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów oraz
współorganizowanie uroczystości promujących szkołę
•„Kartka Bożonarodzeniowa” dla kl. I-III
•„Inni, a jednak tacy sami”
„Mój pomysł na ilustrację do ulubionej książki”
•współpraca z plastykiem szkolnym - oprawa plastyczna imprez i aktywny udział w ich organizacji:
- Dzień Integracji: zaprojektowanie zaproszeń, wystawa prac konkursowych, warsztaty z rzeźby dla dzieci i rodziców
- Dni otwarte szkoły: warsztaty dla dzieci
-grudzień 2019/2020/2021, według harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych – każdego roku przez cały okres stażu
-protokół, wystawa prac, informacje na stronie szkoły, scenariusze uroczystości

2.Opieka nad organizacją szkolną
-Sprawowanie opieki nad Samorządem Uczniowskim
•Udział w:
- akcjach: np. „Sprzątanie świata”, „STOP nienawiści”, Bezpieczne ferie
- uroczystościach np. „Dzień Edukacji Narodowej”
- kiermaszach: np. „Domowe ciasto”, „Wiosenne porządki”
- konkursach międzyklasowych : np. „Ozdoba świąteczna”
-według harmonogramu – 2019/2020
-plan pracy, protokoły, informacje na stronie szkoły i gazetce ściennej

3. Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży
-•prowadzenie „Warsztatów artystycznych ze sztuką” poprzez rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych dzieci,
•przygotowanie uczniów do udziału w konkursach wewnątrz i zewnątrzszkolnych z zaangażowaniem uczniów niepełnosprawnych.
-2019/2020, cały okres stażu
-plan pracy i tematy zajęć,e-dziennik, wystawa prac,dyplomy, podziękowania, zdjęcia i informacje na stronie szkoły

4.Współorganizowanie wyjść i wycieczek klasowych
-•wyjścia i wycieczki do różnych miejsc związanych z rozwojem sztuki i kultury np.: kino, teatr, muzea BVA, wycieczki itp. - zgodnie z kalendarzem imprez – cały okres stażu
-zapisy w e-dzienniku

5.Współorganizowanie i udział z uczniami w akcjach charytatywnych -•„I Ty możesz zostać św. Mikołajem”,
•zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z Ukrainy.
-według harmonogramu akcji– każdego roku
-protokoły, informacje, zdjęcia na stronie szkoły

6.Współpraca z WiMBP
-•udział uczniów w lekcjach bibliotecznych oraz konkursach,
•zaproszenie WiMBP na rozstrzygnięcie konkursu i pokonkursową wystawę prac zorganizowaną przez bibliotekę szkolną,
•zorganizowanie pokonkursowej wystawa prac w Galerii Sztuki Dziecka.
-według harmonogramu zaplanowanych prac – każdego roku
-zapisy w e-dzienniku, dyplomy, podziękowania, informacje na stronie szkoły

7.Współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno –pedagogiczną
-•zapoznanie się i analiza z opiniami i orzeczeniami wydawanymi przez PPP,
•konsultacje z pedagogiem,
•opracowanie dostosowań do indywidualnych możliwości i umiejętności potrzeb ucznia.
-cały okres stażu
-dokumenty szkolne

8.Pogłębienie wiedzy na temat problemów uczniów ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych
-.współpraca z pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami,
•rozwiązywanie bieżących problemów,
•zorganizowanie samopomocy koleżeńskiej,
•rozwijanie współpracy z rodzicami – „Grupa Wsparcia”,
•działania na rzecz integracji zespołu klasowego: wyjścia, wycieczki, imprezy klasowe.
-cały okres stażu
-dokumenty szkolne, zapisy w e-dzienniku,

§8 ust. 3 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, szczególnie na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami

ZADANIA - FORMY REALIZACJI- TERMIN REALIZACJI- SPOSÓB DOKUMENTACJI
1.Opracowanie i wdrożenie projektu dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
-•zaplanowanie projektu „Ziołowego Zakątka”,
•pozyskanie materiałów do realizacji projektu,
•realizacja i prowadzenie zajęć.
-cały okres stażu
-plan projektu, zdjęcia z realizacji na stronie szkoły

2.Opracowanie i wdrożenie innowacji dla dzieci rozwijającej wyobraźnię i zdolności manualne
-•wdrożenie programu innowacji,
.przygotowanie pomocy dydaktycznych, prezentacji i prowadzenie zajęć,
•prezentacja wytworów dziecięcych.
-2020/2021r.,2021/2022r.2 razy w każdym roku
-program innowacji, zdjęcia z realizacji na stronie szkoły
wystawa prac

§8 ust. 3 pkt 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela - doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników,
a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

ZADANIA - FORMY REALIZACJI -TERMIN REALIZACJI- SPOSÓB DOKUMENTACJI
1.Pełnienie funkcji opiekuna koła Caritas
-Plan pracy:
•współpraca z DPS,
•odwiedziny pensjonariuszy przez uczniów z okazji:
- Wielkanocy - wykonanie kartek świątecznych
- Bożego Narodzenia - stroików świątecznych
- Dnia babci i dziadka – wykonanie drobnych upominków
•włączenie się w akcje organizowane przez Diecezjalne koło Caritas
•współpraca z parafią: włączenie się uczniów w uroczystości kościelnych
-2020/2021r.,2021/2022r.
-plan pracy, zdjęcia i informacje na stronie szkoły

Powyższy plan może ulec modyfikacjom zgodnie z bieżącymi potrzebami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.