X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42574
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.

Nauczyciel: Monika Makowska
Przedmiot: Wychowawca świetlicy
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Mazowieckim.
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.

Cele stażu:
Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo- wychowawczej ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwijanie u dzieci aktywności twórczej i kształtowanie właściwych postaw społecznych.
Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych.
Poszerzenie umiejętności i wiadomości w różnych dziedzinach pracy zawodowej.
Doskonalenie warsztatu pracy.
Tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów.
Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

ZADANIA:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
FORMY REALIZACJI:
Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Udział w kursach, szkoleniach dotyczących awansu zawodowego.
TERMIN:
I semestr
Wrzesień 2019
W okresie stażu.
DOWODY REALIZACJI:
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Zaświadczenia.

2.Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
FORMY REALIZACJI:
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Sporządzenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. TERMIN:
Wrzesień 2019.
W okresie stażu.
Maj 2022.
DOWODY REALIZACJI:
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Dokumentacja.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

3.Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku z planowanym rozwojem zawodowym.Udział w kursach internetowych, warsztatach, szkoleniowych radach pedagogicznych.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, poszukiwanie nowości wydawniczych mogących wzbogacić warsztat pracy nauczyciela świetlicy.
TERMIN:
W okresie stażu.
DOWODY REALIZACJI:
Zaświadczenia.
Zestawienie bibliografii.

4. Doskonalenie zawodowe w ramach WDN.
FORMY REALIZACJI:
Uczestniczenie w szkoleniach WDN-u.
TERMIN:
W okresie stażu.
DOWODY REALIZACJI:
Zaświadczenia.

5.Organizacja warsztatu pracy.
FORMY REALIZACJI:
Opracowanie planu pracy świetlicy.
Znowelizowanie regulaminu świetlicy.
Dbanie o wystrój i estetykę świetlicy.
Gromadzenie pomocy dydaktycznych i innych materiałów potrzebnych do różnorodnych form spędzania czasu wolnego w świetlicy.
Opracowanie sprawozdania z pracy świetlicy.
TERMIN:
W okresie stażu.
DOWODY REALIZACJI:
Plan pracy.
Regulamin świetlicy.
Sprawozdanie z działalności świetlicy.

6.Wykorzystywanie aktywizujących metod i form pracy.
FORMY REALIZACJI:
Stosowanie w codziennej pracy metod opartych na działaniu, poznawaniu, przeżywaniu, odkrywaniu. Wykorzystywanie podczas zajęć dydaktyczno - opiekuńczych takich metod jak: - burza mózgów, -mapa pojęciowa, - metody integracyjne, - projekt, - pedagogika zabawy. Zaangażowanie się w projektowanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci. Rozwijanie zdolności plastycznych, recytatorskich.
TERMIN:
W okresie stażu.
DOWODY REALIZACJI:
Wpisy w dzienniku, scenariusze zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących.
Dekoracja gazetek ściennych. Wystawa prac plastycznych.

7. Stosowanie technologii komputerowej do organizacji warsztatu pracy.
FORMY REALIZACJI:
Wykonywanie przy użyciu komputera dyplomów, zaproszeń, scenariuszy, kart pracy, ogłoszeń.
Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
Gromadzenie niezbędnych przepisów prawa oświatowego przy pomocy internetu.
Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych.
TERMIN:
W okresie stażu.
DOWODY REALIZACJI:
Kopie ogłoszeń.
Dokumenty.

8. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy. Wzbogacenie własnego zestawu pomocy dydaktycznych ( płyty CD, DVD, audiobooki).
TERMIN:
W okresie stażu.
DOWODY REALIZACJI:
Płyty DVD, CD, audiobooki.

9.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej jako elementu warsztatu własnej pracy.
FORMY REALIZACJI:
Korzystanie z Encyklopedii Multimedialnych i programów edukacyjnych.
Wyszukiwanie i opracowywanie materiałów znajdujących się w Internecie do planowania i prowadzenia zajęć w świetlicy.
Wymiana poglądów i informacji.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego – tworzenie wszystkich niezbędnych tekstów związanych z awansem zawodowym.
TERMIN:
W okresie stażu.
DOWODY REALIZACJI:
Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią informacyjną.

10.Wykorzystywanie komputera do prowadzenia dokumentacji świetlicy.
FORMY REALIZACJI:
Opracowywanie planów pracy i harmonogramów zajęć, regulaminów oraz innych niezbędnych dokumentów. Prowadzenie gazetki ściennej poświęconej tematyce poszczególnych zagadnień miesiąca.
TERMIN:
W okresie stażu.
DOWODY REALIZACJI:
Plany pracy, harmonogramy.
Gazetka, zdjęcia.

11. Wykorzystywanie zasobu internetu do przygotowania konkursów.
FORMY REALIZACJI:
Opracowanie regulaminu konkursów. Opracowanie i przygotowanie dyplomów przy użyciu grafiki komputerowej.
TERMIN:
W okresie stażu.
DOWODY REALIZACJI:
Regulaminy konkursów,dyplomy.

8 ust.3 pkt.2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez
prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych,
prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

1.Umieszczenie na stronie www.edux.pl wybranych scenariuszy zajęć.
FORMY REALIZACJI:
Udostępnienie scenariuszy zajęć świetlicowych oraz scenariuszy imprez i uroczystości.
TERMIN:
W okresie stażu.
DOWODY REALIZACJI:
Kopia opracowanych materiałów.

2.Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej portalu dla nauczycieli.
FORMY REALIZACJI:
Publikacja zatwierdzonego przez dyrektora planu rozwoju zawodowego.
TERMIN:
W okresie stażu.
DOWODY REALIZACJI:
Zaświadczenie o publikacji.

3. Prowadzenie zajęć otwartych.
FORMY REALIZACJI:
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla stażystów i nauczycieli kontraktowych.
termin:
W okresie stażu.
DOWODY REALIZACJI:
Scenariusze zajęć.

8 ust.3.pkt.3
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Aktywna realizacja zadań wychowawczych, opiekuńczych wychowawcy świetlicy.
FORMY REALIZACJI:
Utrzymywanie ścisłych kontaktów z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, w celu rozwiązywania trudności wychowawczych. Zapoznanie się z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
TERMIN:
W okresie stażu.
DOWODY REALIZACJI:
Wnioski z obserwacji uczniów, rozmowy z rodzicami,konsultacje.

2.Diagnozownaie i rozwijanie zainteresowań u dzieci.
FORMY REALIZACJI:
Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych. Obserwacja dzieci. Organizowanie zajęć przy tablicy magnetycznej ( rebusy, zagadki, krzyżówki).
TERMIN:
W okresie stażu.
DOWODY REALIZACJI:
Karty pracy.
Obserwacja.

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym. Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym w zależności od zaistniałych sytuacji i problemów wychowawczych.
TERMIN:
W okresie stażu.
DOWODY REALIZACJI:
Zaświadczenia potwierdzające współpracę.

4.Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
FORMY REALIZACJI:
Zorganizowanie spotkań z Policjantami Strażą Pożarną, Strażą Miejską. Pogadanki na temat bezpieczeństwa, pożarów itp. Współpraca z Pawilonem Kultury.
TERMIN:
Okres stażu.
DOWODY REALIZACJI:
Notatki, zapisy w dzienniku, zdjęcia.

5.Zintegrowanie grupy rodziców ze społecznością szkolną poprzez udział w uroczystościach świetlicowych.
FORMY REALIZACJI:
Przygotowanie imprez świetlicowych dla rodziców dzieci, którzy uczęszczają do świetlicy. Zachęcenie rodziców do aktywnego uczestnictwa, w ważnych wydarzeniach jakie mają miejsce w świetlicy.
TERMIN:
Okres stażu.
DOWODY REALIZACJI:
Scenariusze imprez, zdjęcia.

6. Organizacja imprez w świetlicy ( Jasełka, Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy Walentynki, Dzień Rodziny itp.).
FORMY REALIZACJI:
Opracowanie scenariuszy. Przygotowanie dekoracji. Przeprowadzenie uroczystości.
TERMIN:
W okresie stażu.
DOWODY REALIZACJI:
Notatka w gazetce szkolnej, zdjęcia.

7. Przygotowanie świątecznych kartek i przekazanie ich dla dzieci Niewidomych w Laskach.
FORMY REALIZACJI:
Przygotowanie wraz z dziećmi prac różną techniką oraz przekazanie ich Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Laskach.
TERMIN:
W okresie stażu.
DOWODY REALIZACJI:
Zdjęcia.

8. Zbiórka artykułów szkolnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie.
FORMY REALIZACJI:
Przygotowanie plakatu promującego zbiórkę. Koordynowanie przebiegu zbiórki. Przekazanie zebranych artykułów.
TERMIN:Luty 2020.
DOWODY REALIZACJI:
Notatka w gazetce szkolnej, zdjęcia.

9.Udział w projektach realizowanych na terenie szkoły.
FORMY REALIZACJI:
Współpraca w realizacji projektu” Szkoła Promująca Zdrowie”. Realizacja poszczególnych zagadnień, przeprowadzanie zajęć związanych z tematyką prozdrowotną.
TERMIN:
W okresie stażu.
DOWODY REALIZACJI:
Gazetki ścienne, notatki, sprawozdania.

10. Promowanie czytelnictwa wśród dzieci.
FORMY REALIZACJI:
Udział w akcji „ Cała polska czyta dzieciom”. Organizacja spotkań z zaproszonymi gośćmi, nauczycielami, rodzicami. Wzbudzenie zainteresowania literaturą wśród dzieci.
TERMIN:
Raz w roku
DOWODY REALIZACJI:
Zdjęcia, notatki.
11.Integracja społeczności szkolnej.
FORMY REALIZACJI:
Organizowanie akcji charytatywnych oraz działań prospołecznych, pogłębianie zaangażowania uczniów, w postawy pożądane społecznie.
Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
TERMIN:
W okresie stażu.
DOWODY REALIZACJI:
Plakaty, zdjęcia.

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

1.Kształtowanie umiejętności projektowania własnych działań. Opracowanie i wdrożenie programu „Dobre wychowanie zawsze aktualne” . FORMA REALIZACJI:
Wdrożenie programu na zajęciach w świetlicy, poprawa sposobu funkcjonowania w grupie, przestrzeganie norm społecznych i zasad kultury, potrzeba bycia miłym dla innych, uwrażliwienie na kulturalny sposób bycia
TERMIN:
Wrzesień 2020.
DOWODY REALIZACJI:
Program zajęć edukacyjnych.

§ 8 ust. 3 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu.

FORMY REALIZACJI:
1.Pełnienie funkcji opiekuna wolontariatu.
Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym, w celu ustalenia zasad wolontariatu w świetlicy szkolnej. Otoczenie pomocą, wsparciem wolontariuszy. Wspólne prowadzenie zabaw i gier dla wychowanków.
TERMIN:
W okresie stażu.
DOWODY REALIZACJI:
Potwierdzenie współpracy.

2.Praca w zespole nauczycieli świetlicy.
FORMY REALIZACJI:
Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń. Współtworzenie wymaganej dokumentacji. Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych szkoleń, kursów.
TERMIN:
W okresie stażu.
DOWODY REALIZACJI:
Notatki własne.

3. Organizacja konkursów i akcji charytatywnych.
FORMY REALIZACJI:
Przygotowanie dzieci do konkursów, przeprowadzenie ich. Włączenie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym w zależności od potrzeb poszczególnych instytucji.
TERMIN:
W okresie stażu.
DOWODY REALIZACJI:
Dyplomy, podziękowania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.