X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42635
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
mgr Magdalena Szafrańska

Stanowisko:
nauczyciel

Nazwa placówki:
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

Dyrektor szkoły:
mgr Małgorzata Stemplewska

Data rozpoczęcia stażu:
1.09.2019 r.

Data zakończenia stażu:
31.05.2022 r.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967) Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).

CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:
• Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
• Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
• Osobisty rozwój;
• Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Udział w formach doskonalenia, stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy.
• Udział w kursach, szkoleniach i konferencjach związanych z metodyką nauczania, dydaktyką, polonistyką, tyflopedagogiką oraz wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji i pracy z uczniami.
Cały okres stażu
Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się, zawsze dostosowanych do indywidualnych możliwości każdego dziecka.

• Zaplanowanie i realizacja wspólnie z uczniami projektu edukacyjnego.
• Przygotowanie tematu i planu projektu.
• Podział zadań.
• Sposób oceny.
• Prezentacja wyników
W drugim roku trwania stażu

Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych.
Prowadzenie zajęć polonistycznych przy użyciu komputera.
Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych zawsze dostosowanych do indywidualnych możliwości każdego dziecka biorąc pod uwagę:
• umiejętność i długość koncentrowania uwagi
• możliwości percepcyjne
• bodźce, na które reaguje dziecko
• zdolności manualne
• ogólną sprawność fizyczną
• fragmentaryczne deficyty
• intelektualne możliwości
• metody i elementy: np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, stosowanie elementów terapii Felicji Affolter, plastykoterapię, muzykoterapię, biblioterapię,
• gry dydaktyczne, planszowe
• gry memory rozwijające pamięć i koncentrację uwagi,
• krzyżówki ortograficzne,
• nauka orientacji przestrzennej,
• rozwijanie i stymulowanie widzenia,
• przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji przy pomocy komputera.
Cały okres stażu
Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.
• Przygotowanie sprawdzianów, kart pracy ucznia, testów, krzyżówek, analiz, diagnoz.
Okres stażu
Korzystanie z komputerowych programów multimedialnych, Internetu, platformy edukacyjnej.

• Uczestnictwo w kursach i szkoleniach komputerowych doskonalących umiejętność wykorzystywania komputera w codziennej pracy.
• Komunikowanie się z dyrektorem i nauczycielami poprzez e-mail.
• Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu, aplikacji, Kahoot, Quizizz, Dysku Google, Padlet., Learning Apps, Facebook.
Okres stażu

Wzbogacanie i wykorzystywanie wideoteki, płyt CD i DVD na zajęciach lekcyjnych.
• Korzystanie z technologii informatycznej podczas zajęć.
• Korzystanie z tablicy interaktywnej, filmów, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby zajęć lekcyjnych.
Na bieżąco w okresie stażu

Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły.
• Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
• Współpraca ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
• Pomoc wychowawcom klas w pisaniu semestralnych sprawozdań, protokołów.
• Udział w zebraniach klasowych.
• Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Cały okres stażu

Jeden raz w każdym półroczu trwania stażu
§8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Prowadzenie 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli w tym dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. Omówienie przebiegu zajęć oraz ich ewaluacja.
• Opracowanie scenariuszy zajęć, kart pracy.
• Ustalenie terminu zajęć otwartych.
• Rozmowa z doradcą metodycznym.
• Omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć.
1 godzina w każdym roku stażu
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
• Opublikowanie i udostępnienie planu rozwojowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego na portalu edux.
• Przeprowadzanie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.
Listopad 2019

W każdym roku stażu
Współpraca wewnątrzszkolna.
• Współpraca z nauczycielami w zespołach przedmiotowych, wychowawczych.
• Wymiana poglądów, materiałów pomocniczych.
• Wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
Według harmonogramu

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach zespołu przedmiotowego.
• Opracowanie z psychologiem oraz pedagogiem wybranych zagadnień dotyczących problemów szkolnych uczniów niewidomych i niedowidzących w szkolnictwie specjalnym.
• Omówienie zagadnień na radzie pedagogicznej.
• Czynny udział w zespołach:
1. Zespół nauczania przedmiotów humanistycznych – koordynowanie zespołem,
2. Zespół do spraw promocji placówki,
3. Zespól do spraw wymiany doświadczeń,
4. Zespół do spraw opracowania i ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego.
Okres stażu 2 rok
Prowadzenie warsztatów dla rodziców z nauczycielami języka polskiego.
• Wybór bezpiecznych gier internetowych dla dzieci i młodzieży.
• Przeczytanie dostępnej literatury
• Przygotowanie scenariusza zajęć.
• Prowadzenie zajęć na temat: ”Praktyczne i bezpieczne wykorzystywanie gier internetowych przez dzieci i młodzież szkolną.”
• Przygotowanie własnych pomysłów, dyskusja.
• Przedstawienie wniosków.
• Opublikowanie materiałów na stronie szkoły oraz gazetce szkolnej do wykorzystania przez rodziców i uczniów.
Trzeci rok trwania stażu

§8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Diagnozowanie i rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży.
• Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
• Stosowanie na zajęciach lekcyjnych różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
• Obserwacja dzieci na tle grupy.
• Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
• Organizowanie zajęć przy tablicy interaktywnej na interesujące dzieci tematy.
W każdym roku stażu
Akcje i zbiórki charytatywne.
• Udział w akcjach charytatywnych.
• Organizacja zbiórek nakrętek na cel charytatywny.
• Udział w akcji „Sprzątanie świata”
Zgodnie z harmonogramem
Rozwój czytelnictwa.
Prowadzenie galerii plastycznej.
• Organizowanie akcji „Wymiana książek”.
• Ozdabianie szkoły pracami plastycznymi i bohaterami bajek dla dzieci i młodzieży.
• Tworzenie gazetek ściennych pt.
” To warto przeczytać”
W każdym roku stażu
Współpraca z samorządem uczniowskim.
• Zbiórka karmy dla kotów i psów
w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Zwierząt.
• Organizowanie plastycznych konkursów dla uczniów.
• Zorganizowanie Dnia Języka Ojczystego.
W każdym roku stażu
Współpraca z Polskim Związkiem Niewidomych (oddział w Łodzi).
• Zaproszenie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przedstawicieli Polskiego Związku Niewidomych.
• Przygotowanie pogadanek edukacyjno - informacyjnych związanych z funkcjonowaniem osób niewidomych.
Dwa razy w każdym roku trwania stażu

§8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, szczególnie na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami.
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
• Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego dla ucznia niedowidzącego w szkole specjalnej.
• Temat: „Dziecko niedowidzące w klasie – pomoce i organizacja pracy”
• Zgłoszenie programu na radzie pedagogicznej.
• Realizacja programu na zajęciach.
• Ewaluacja programu.
Drugi rok trwania stażu czerwiec

§8 ust. 3 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Pełnienie funkcji opiekuna stażu
• Ustalenie zasad współpracy z nauczycielem stażystą.
• Udział w kursie e-learingowym:
„Zadania opiekuna stażu.”
• Pomoc w tworzeniu planu
rozwoju zawodowego.
• Prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty, omawianie przebiegu zajęć, stosowanych metod.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę.
• Pomoc w przygotowaniu scenariusza, obserwacja zajęć, omówienie przebiegu lekcji, ewentualne wnioski do pracy.
• Współorganizowanie z nauczycielem zebrań z rodzicami, uroczystości klasowych.
• Przygotowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Wrzesień 2019

1 raz w miesiącu, przez okres stażu

W ciągu trwania stażu.

Kwiecień-maj 2020

Opracowała: Magdalena Szafrańska

Zatwierdzam do realizacji

............................... ................................
miejscowość, data podpis i pieczęć Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.